Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Konflikthantering i skolan, 7,5 hp

Engelskt namn: How to Manage conflicts in School

Denna kursplan gäller: 2015-08-24 och tillsvidare

Kurskod: 2SP002

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 2009-11-02

Reviderad av: Prefekten, 2015-05-26

Innehåll

I kursen presenteras teorier om konflikthantering, makt och kön. Olika perspektiv läggs på elevers konflikter i förskola och skola. Särskild tonvikt läggs på vuxnas förhållningssätt och strategier i förhållande till konfliktsituationer i skolmiljö. Genom anonymiserade dilemmasituationer diskuteras och analyseras olika konkreta strategier för konflikthantering via konstruktiv dialog. Kursen behandlar också konfliktsituationer i relation till aktuella styrdokument och riktlinjer för skolan gällande konflikthantering, diskriminering och likabehandling.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs skall den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
 • redogöra för teorier om konflikthantering, makt och kön
 • beskriva konkreta konfliktsituationer och reflektera över dem i ljuset av teorier och aktuella styrdokument
 
Färdigheter och förmåga
 • analysera konfliktsituationer i skolan utifrån olika perspektiv
 • visa förmåga att samarbeta med andra i konstruktiv dialog för att nå ett lösningsorienterat förhållningssätt

Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • analysera och problematisera vuxnas förhållningssätt och strategier i konflikthantering
 • värdera och kritiskt granska sitt eget och andras förhållningssätt samt dess betydelse för förståelsen och hanteringen av konflikter

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Kursen genomförs helt nätbaserat utan obligatoriska fysiska sammankomster. Undervisningen bedrivs i form av nätbaserade individuella och gruppbaserade uppgifter och förutsätter litteraturstudier och aktiv kommunikation inom en mindre grupp.

Examination

Examination sker genom skriftlig redovisning av individuella uppgifter och forumdiskussioner. Kursen består av deluppgifter som bedöms utifrån såväl tvågradig som tregradig skala.

Betyg på hel kurs utgör en sammanfattande bedömning av resultaten på de olika examinationerna och sätts efter avslutad kurs. Hel kurs bedöms enligt skalan Väl godkänd, Godkänd eller underkänd.

Utöver förväntade studieresultat (FSR) läggs i bedömningen för betyget Väl godkänd särskild vikt vid den studerandes förmåga att problematisera kring olika teoretiska och metodiska aspekter samt kunna analysera med stöd av teoretiska begrepp.

Den som erhållit betyget Godkänt (G) på kursen kan ej examineras för högre betyg. Den som utan godkänt resultat på genomgått ordinarieprov samt ett omprov för en kurs eller en del av kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos prefekten begära att få en annan examinator utsedd.

Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

I de fall en kurs upphört att gälla eller kursplan genomgått större förändringar garanteras minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från kursplan upphört att gälla.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/
Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.
För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Litteratur

 • Giltig från: 2022 vecka 2

  Kurslitteratur

  Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten. Obligatorisk litteratur går att beställa som ljudbok från UmUB vid behov.

  Litteratur för alla

  Björk Åsa
  Drama, hat och vänskap : om ungdomars interaktioner i sociala medier
  Umeå : Umeå Universitet : 2017 : 155 s. :
  Fritt tillgänglig via Umeå universitet
  ISBN: 978-91-7601-783-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Jordan Thomas
  Konflikthantering i arbetslivet : förstå, hantera, förebygg
  Andra upplagan : Malmö : Gleerups : [2020] : 198 sidor :
  ISBN: 9789151104522
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Konflikthantering i professionellt lärarskap
  Friberg Birgitta, Hakvoort Ilse
  Fjärde upplagan : Malmö : Gleerups : [2020] : 293 sidor :
  ISBN: 9789151102771
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Hedlin Maria
  Lilla genushäftet 2.0 : om genus och skolans jämställdhetsmål
  Uppdaterad och omarb. version : Växjö : Instutitutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, Linnéuniversitetet : 2010 : 44 s. :
  URL full text
  ISBN: 978-91-86491-56-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lundström Agneta
  Lärare och konflikthantering [Elektronisk resurs] : en undersökande studie ur ett könsperspektiv
  Umeå : Fakulteten för lärarutbildning, Umeå universitet : 2008 : 123 s. :
  Fritt tillgänglig via Umeå universitet
  Obligatorisk

  Lösningsinriktad pedagogik : för en roligare skola
  Måhlberg Kerstin, Sjöblom Maud
  6., rev. uppl. : Täby : Måhlberg & Sjöblom : 2012 : 153 s. :
  ISBN: 9789197765145
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Dunkels Elza
  Nätmobbning, näthat och nätkärlek : kunskap och strategier för en bättre vardag på nätet
  Första upplagan : Stockholm : Gothia Fortbildning : [2016] : 119 sidor :
  ISBN: 9789188099327
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Litteratur avseende konflikter mellan skolbarn och ungdomar

  Pedagogiskt ledarskap med konflikter i fokus
  Hakvoort Ilse, Lundström Agneta
  Första upplagan : Malmö : Gleerups : [2019] : 173 sidor :
  ISBN: 9789151100821
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Litteratur avseende konflikter mellan förskolebarn

  Dolk Klara
  Bångstyriga barn : makt, normer och delaktighet i förskolan
  Stockholm : Ordfront : 2013 : 303 s. :
  ISBN: 9789170371614
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läs särskilt Kapitel 6 & 7 (s. 181-244)

  Öhman Margareta
  Nya hissad och dissad : om relationsarbete i förskolan
  Andra upplagan : Stockholm : Liber : 2019 : 320 sidor :
  ISBN: 9789147126163
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Myndighetspublikationer

  Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda : hur skolan kan arbeta mot diskriminering och kränkande behandling
  Omarbetad upplaga 2 : [Stockholm] : Skolverket : [2019] : 128 sidor :
  Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
  ISBN: 9789175593388
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kränkningar i skolan : analyser av problem och lösningar
  Stockholm : Skolverket : 2013 : 190 s. :
  Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
  ISBN: 9789175590752
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Övrigt

  Artiklar och bokkapitel om ca 200 sidor tillkommer.

 • Giltig från: 2021 vecka 34

  Kurslitteratur

  Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten. Obligatorisk litteratur går att beställa som ljudbok från UmUB vid behov.

  Litteratur för alla

  Björk Åsa
  Drama, hat och vänskap : om ungdomars interaktioner i sociala medier
  Umeå : Umeå Universitet : 2017 : 155 s. :
  Fritt tillgänglig via Umeå universitet
  ISBN: 978-91-7601-783-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Jordan Thomas
  Konflikthantering i arbetslivet : förstå, hantera, förebygg
  1. uppl. : Malmö : Gleerups Utbildning : 2015 : 191 s. :
  ISBN: 9789140688354
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Konflikthantering i professionellt lärarskap
  Hakvoort Ilse, Friberg Birgitta
  3., [uppdaterade och utökade] uppl. : Malmö : Gleerup : 2015 : 248 s. :
  ISBN: 9789140691675
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Hedlin Maria
  Lilla genushäftet 2.0 : om genus och skolans jämställdhetsmål
  Uppdaterad och omarb. version : Växjö : Instutitutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, Linnéuniversitetet : 2010 : 44 s. :
  URL full text
  ISBN: 978-91-86491-56-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lundström Agneta
  Lärare och konflikthantering [Elektronisk resurs] : en undersökande studie ur ett könsperspektiv
  Umeå : Fakulteten för lärarutbildning, Umeå universitet : 2008 : 123 s. :
  Fritt tillgänglig via Umeå universitet
  Obligatorisk

  Lösningsinriktad pedagogik : för en roligare skola
  Måhlberg Kerstin, Sjöblom Maud, Hallin Sam
  3., rev. uppl. : Stockholm : Mareld : 2004 : 159 s. :
  ISBN: 91-88872-57-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Dunkels Elza
  Nätmobbning, näthat och nätkärlek : kunskap och strategier för en bättre vardag på nätet
  Första upplagan : Stockholm : Gothia Fortbildning : [2016] : 119 sidor :
  ISBN: 9789188099327
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Litteratur avseende konflikter mellan skolbarn och ungdomar

  Pedagogiskt ledarskap med konflikter i fokus
  Hakvoort Ilse, Lundström Agneta
  Första upplagan : Malmö : Gleerups : [2019] : 173 sidor :
  ISBN: 9789151100821
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Litteratur avseende konflikter mellan förskolebarn

  Dolk Klara
  Bångstyriga barn : makt, normer och delaktighet i förskolan
  Stockholm : Ordfront : 2013 : 303 s. :
  ISBN: 9789170371614
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läs särskilt Kapitel 6 & 7 (s. 181-244)

  Öhman Margareta
  Nya hissad och dissad : om relationsarbete i förskolan
  Andra upplagan : Stockholm : Liber : 2019 : 320 sidor :
  ISBN: 9789147126163
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Myndighetspublikationer

  Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda : hur skolan kan arbeta mot trakasserier och kränkningar
  Stockholm : Skolverket : 2014 : 116 s. :
  Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
  ISBN: 9789175591452
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kränkningar i skolan : analyser av problem och lösningar
  Stockholm : Skolverket : 2013 : 190 s. :
  Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
  ISBN: 9789175590752
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Övrigt

  Artiklar och bokkapitel om ca 200 sidor tillkommer.

 • Giltig från: 2020 vecka 35

  Kurslitteratur

  Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten. Obligatorisk litteratur går att beställa som ljudbok från UmUB vid behov.

  Diskrimineringsombudsmannen [Elektronisk resurs]
  Stockholm : Diskrimineringsombudsmannen (DO) : 20??- :
  Fritt tillgänglig via databasens webbplats
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Välj "Skolor och förskolor"

  Björk Åsa
  Drama, hat och vänskap : om ungdomars interaktioner i sociala medier
  Umeå : Umeå Universitet : 2017 : 155 s. :
  Fritt tillgänglig via Umeå universitet
  ISBN: 978-91-7601-783-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda : hur skolan kan arbeta mot trakasserier och kränkningar
  Stockholm : Skolverket : 2014 : 116 s. :
  Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
  ISBN: 9789175591452
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Förskolans och skolans värdegrund : förhållningssätt, verktyg och metoder
  [Ny], rev. [utg.] : Stockholm : Skolverket : 2013 : 116 s. :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Jordan Thomas
  Konflikthantering i arbetslivet : förstå, hantera, förebygg
  1. uppl. : Malmö : Gleerups Utbildning : 2015 : 191 s. :
  ISBN: 9789140688354
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Konflikthantering i professionellt lärarskap
  Hakvoort Ilse, Friberg Birgitta
  3., [uppdaterade och utökade] uppl. : Malmö : Gleerup : 2015 : 248 s. :
  ISBN: 9789140691675
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kränkande behandling, mobbning och diskriminering
  Ingår i:
  Skolverket [Elektronisk resurs]
  Stockholm : Skolverket : 20??- :
  https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/krankande-behandling-mobbning-och-diskriminering
  Obligatorisk

  Kränkningar i skolan : analyser av problem och lösningar
  Stockholm : Skolverket : 2013 : 190 s. :
  Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
  ISBN: 9789175590752
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Hedlin Maria
  Lilla genushäftet 2.0 : om genus och skolans jämställdhetsmål
  Uppdaterad och omarb. version : Växjö : Instutitutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, Linnéuniversitetet : 2010 : 44 s. :
  URL full text
  ISBN: 978-91-86491-56-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lundström Agneta
  Lärare och konflikthantering [Elektronisk resurs] : en undersökande studie ur ett könsperspektiv
  Umeå : Fakulteten för lärarutbildning, Umeå universitet : 2008 : 123 s. :
  Fritt tillgänglig via Umeå universitet
  Obligatorisk

  Lösningsinriktad pedagogik : för en roligare skola
  Måhlberg Kerstin, Sjöblom Maud, Hallin Sam
  3., rev. uppl. : Stockholm : Mareld : 2004 : 159 s. :
  ISBN: 91-88872-57-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Nolltolerans mot diskriminering och kränkande behandling : lagens krav och huvudmannens ansvar
  Stockholm : Skolverket : 2011 : 67 s. :
  Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
  ISBN: 978-91-86529-28-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Öhman Margareta
  Nya hissad och dissad : om relationsarbete i förskolan
  Andra upplagan : Stockholm : Liber : 2019 : 320 sidor :
  ISBN: 9789147126163
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Dunkels Elza
  Nätmobbning, näthat och nätkärlek : kunskap och strategier för en bättre vardag på nätet
  Första upplagan : Stockholm : Gothia Fortbildning : [2016] : 119 sidor :
  ISBN: 9789188099327
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Pedagogiskt ledarskap med konflikter i fokus
  Hakvoort Ilse, Lundström Agneta
  Första upplagan : Malmö : Gleerups : [2019] : 173 sidor :
  ISBN: 9789151100821
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Svensk författningssamling
  Skollagen (SFS 2010:800)
  Sveriges Riksdag : 2010 :
  http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-800/
  Obligatorisk
  Läsanvisning: kap 6

  Övrigt

  Artiklar och bokkapitel om ca 200 sidor tillkommer.

 • Giltig från: 2018 vecka 1

  Kurslitteratur

  Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten. Obligatorisk litteratur går att beställa som ljudbok från UmUB vid behov.

  Davies Bronwyn
  Hur flickor och pojkar gör kön
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2003 : 228, [3] s. :
  ISBN: 91-47-05208-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Ellmin Roger
  Konflikthantering i skolan : den andra baskunskapen
  1. uppl. : Stockholm : Natur & kultur : 2008 : 205 s. :
  ISBN: 978-91-27-41151-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Konflikthantering i professionellt lärarskap
  Friberg Birgitta, Hakvoort Ilse
  Malmö : Gleerups : 2011 : 217 s. :
  ISBN: 91-40-67220-4 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Jordan Thomas
  Konflikthantering i arbetslivet : förstå, hantera, förebygg
  1. uppl. : Malmö : Gleerups Utbildning : 2015 : 191 s. :
  ISBN: 9789140688354
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lundström Agneta
  Lärare och konflikthantering : en undersökande studie ur ett könsperspektiv
  Umeå : Fakulteten för lärarutbildning : 2008 : 123 s. :
  ISBN: 978-91-7264-595-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lösningsinriktad pedagogik : för en roligare skola
  Måhlberg Kerstin, Sjöblom Maud, Hallin Sam
  3., rev. uppl. : Stockholm : Mareld : 2004 : 159 s. :
  ISBN: 91-88872-57-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Allmänna råd för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling
  Ingår i:
  Allmänna råd
  Stockholm : Skolverket : 1998- : sid. 57 :
  Länk till upplagan
  Obligatorisk

  Svaleryd Kajsa
  Genuspedagogik : en tanke- och handlingsbok för arbete med barn och unga.
  1. uppl. : Stockholm : Liber, 2003 (Trelleborg : 143 s. :
  ISBN: 91-47-05148-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Öhman Margareta
  Hissad och dissad om relationsarbete i förskolan
  Stockholmb Liber,c 2009 : Liber : 2009 : 255 s. :
  ISBN: 91-47-09366-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Barns livsvillkor : i mötet med skola och fritidshem
  Fjällhed Anders, Jensen Mikael
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 216 s. :
  ISBN: 9789144090924
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Sid 173-192

  Övrigt

  Litteratur omfattande 200 sidor väljs i samråd med lärare. Artiklar och bokkapitel tillkommer.

 • Giltig från: 2015 vecka 22

  Kurslitteratur

  Davies Bronwyn
  Hur flickor och pojkar gör kön
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2003 : 228, [3] s. :
  ISBN: 91-47-05208-2
  Se bibliotekskatalogen Album

  Ellmin Roger
  Konflikthantering i skolan : den andra baskunskapen
  1. uppl. : Stockholm : Natur & kultur : 2008 : 205 s. :
  ISBN: 978-91-27-41151-7
  Se bibliotekskatalogen Album

  Konflikthantering i professionellt lärarskap
  Friberg Birgitta, Hakvoort Ilse
  Malmö : Gleerups : 2011 : 217 s. :
  ISBN: 91-40-67220-4 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Jordan Thomas
  Konflikthantering i arbetslivet : förstå, hantera, förebygg
  1. uppl. : Malmö : Gleerups Utbildning : 2015 : 191 s. :
  ISBN: 9789140688354
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lundström Agneta
  Lärare och konflikthantering : en undersökande studie ur ett könsperspektiv
  Umeå : Fakulteten för lärarutbildning : 2008 : 123 s. :
  ISBN: 978-91-7264-595-0
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lösningsinriktad pedagogik : för en roligare skola
  Måhlberg Kerstin, Sjöblom Maud, Hallin Sam
  3., rev. uppl. : Stockholm : Mareld : 2004 : 159 s. :
  ISBN: 91-88872-57-2
  Se bibliotekskatalogen Album

  Allmänna råd för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling
  Ingår i:
  Allmänna råd
  Stockholm : Skolverket : 1998- : sid. 57 :
  Länk till upplagan

  Svaleryd Kajsa
  Genuspedagogik : en tanke- och handlingsbok för arbete med barn och unga.
  1. uppl. : Stockholm : Liber, 2003 (Trelleborg : 143 s. :
  ISBN: 91-47-05148-5
  Se bibliotekskatalogen Album

  Öhman Margareta
  Hissad och dissad om relationsarbete i förskolan
  Stockholmb Liber,c 2009 : Liber : 2009 : 255 s. :
  ISBN: 91-47-09366-8
  Se bibliotekskatalogen Album

  Övrigt

  Litteratur omfattande 200 sidor väljs i samråd med lärare. Artiklar och bokkapitel tillkommer.