Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Konst- och bildvetenskap B: Teori, metod och uppsats, 15 hp

Engelskt namn: Art History and Visual Studies B: Theories, Methods and Essay

Denna kursplan gäller: 2021-01-18 och tillsvidare

Kurskod: 1KB012

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Konst- och bildvetenskap: Grundnivå, innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2019-09-09

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för kultur- och medievetenskaper, 2020-08-31

Innehåll

Kursen utgör en fördjupad orientering i konst- och bildvetenskap och syftar till att utveckla studentens egen förmåga att beskriva och analysera konst och visuella uttryck med fokus på 1900- och 2000-tal. Särskild vikt läggs på centrala teoribildningar och metoder in om konst- och bildvetenskap. Under kursen får studenten öva upp sina färdigheter i att självständigt samla in och bearbeta forskningsmaterial i samband med författandet av ett vetenskapligt examensarbete för högskoleexamen.

I kursen ingår följande moduler:

Modul 1. Teori och metod i konst- och bildvetenskap  (7,5 poäng )
Theories and Methods in Art History and Visual Studies  (7,5 hp)
Modulen behandlar teorier och metoder i konst- och bildvetenskap med fokus på bildanalys och 1900- och 2000-talens visuella kultur. Genom litteraturstudier och analysövningar fördjupar studenten sin förmåga att beskriva och analysera bilder genom ett urval metoder. Exempelvis ikonografi och semiotik. Bildkonst i olika tekniker, reklam, serier och informationsmaterial är exempel på bildmaterial som behandlas under modulen.

Modul 2. B-uppsats (7,5 poäng)
Essay (7,5 hp)
Modulen fokuserar på individuellt skrivande av en B-uppsats som behandlar ett problem som studenten formulerat. Ämnet ska röra konsten från 1900 till idag och i uppgiften ingår att identifiera och använda en teori och metod som är nödvändig för att lösa uppgiften. I modulen ingår också kritisk granskning av en annan uppsats, dvs studenten ska genomföra en opposition enligt ett bestämt schema.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • redogöra för ett flertal teorier och metoder i konst- och bildvetenskap,
  • utföra egna skriftliga och muntliga analyser och tolkningar av 1900-talets visuella kultur,
  • självständigt formulera problem och frågeställningar i relation till konst- och bildvetenskapliga forskningsperspektiv.

Efter genomgången modul 1 (Teori- och metod i konst- och bildvetenskap) ska studenten kunna:
  • visa grundläggande kunskaper om olika metoder kopplade till bildanalys,
  • visa grundläggande förståelse för ett flertal teorier inom konst- och bildvetenskap,
  • kritiskt granska och analysera andras bildanalytiska texter,
Efter genomgången modul 2 (B-uppsats) ska studenten:
  • formulera ett konstvetenskapligt forskningsproblem samt samla och bearbeta eget forskningsmaterial till en vetenskaplig uppsats
  • självständigt kunna utföra skriftliga analyser och tolkningar i en uppsats
  • självständigt kunna använda konstvetenskapliga och bildanalytiska teorier och metoder nödvändiga för den egna uppsatsen
  • kritiskt granska en annan uppsats.

Behörighetskrav

Konst- och bildvetenskap A 30 hp eller motsvarande.Minst 22,5 hp måste vara avklarade.

Undervisningens upplägg

Undervisningen på båda moduler består av skriftliga introduktioner på lärplattformen, litteraturstudier och individuella arbetsuppgifter.
Studenten har rätt till uppsatshandledning enbart under den tidsperiod som uppsatsmodulen omfattar.

För den som är registrerad på kurs och har en funktionsnedsättning finns resurser för särskilt stöd. För mer information kontakta Studentcentrum.

Examination

Modul 1: Examinationen sker fortlöpande genom skriftliga och muntliga uppgifter. Uppgifterna läggs upp på lärplattformen under kursens gång. Den sista examinerande uppgiftens inlämningsdatum gäller som examinationsdatum.
Modul 2: Examinationen sker genom att den egna uppsatsen lämnas in och godkänns, samt genom inlämnandet av en opposition av en annan uppsats. Den sista examinerande uppgiftens inlämningsdatum gäller som examinationsdatum.

För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas vid behov ytterligare ett provtillfälle senast två månader efter det ordinarie provtillfället (tre månader efter provtillfället om det ordinarie provtillfället är i maj eller juni), samt ett uppsamlingsprovtillfälle inom ett år från det ordinarie provtillfället. Den student som godkänts i prov får ej undergå omprövning för högre betyg.

Bedömningen ska vara individuell eller utformas på ett sådant sätt att individuell prövning kan ske för kursen i sin helhet. Examination sker enligt graderna (VG) Väl Godkänd, (G) Godkänd eller (U) Underkänd.

En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

På kursen som helhet ges betygen (VG) Väl godkänd, (G) Godkänd eller (U) Underkänd. För Väl godkänd på hel kurs fordras Väl godkänd på 2 av 2 moduler.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för  en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund  av funktionsnedsättning.  Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov.  Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Studerande som antagits till kurs skall kunna examineras på kursen och dess moduler upp till två år efter första registreringsdatum. Den studerande får tentera minst fem gånger på varje modul. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos utbildningsledaren vid Humanistisk fakultet begära annan examinator.

Tillgodoräknande
Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs inte ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande tillfråga studierektorn för Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Kursen ersätter de tidigare kurserna 1KB003 Teori och metod i konst- och bildvetenskap I 7,5 hp och 1KB006 Konst-och bildvetenskap: B-uppsats 7,5 hp och kan inte tas med i examen tillsammans med någon av dessa.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 3

Observera att kurslitteratur kan tillkomma enligt lärares anvisningar, dock senast två månader före kursstart.

Modul 1: Teori och metod i konst- och bildvetenskap (7,5 poäng )

Cornell Peter
Bildanalys : teorier, metoder, begrepp : [uppslagsbok]
3. uppl. : Stockholm : Gidlund : 1999 : 358 s. :
ISBN: 91-7844-129-3
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Möten med bilder : att tolka visuella uttryck
Eriksson Yvonne, Göthlund Anette
2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 216 s. :
ISBN: 978-91-44-05945-7
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Konstteori : en introduktion
Freeland Cynthia A., Boström Hans-Olof, Wijkmark Marianne
Stockholm : Raster : 2006 : 204, [3] s. :
ISBN: 91-87215-74-8
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Anvisat material och kompendier.

Modul 2: B-uppsats (7,5 poäng)

I samråd med handledare väljs litteratur som anknyter till uppsatsämnet.

Referenslitteratur

Akademiskt skrivande : en skrivhandledning
Øyen Simen Andersen, Solheim Birger
1. uppl. : Malmö : Gleerups Utbildning : 2015 : 99 s. :
ISBN: 9789140687999
Se bibliotekskatalogen Album