Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Konst- och bildvetenskap B: Teori, metod och uppsats, 30 hp

Engelskt namn: Art History and Visual Studies B: Theories, Methods and Essay

Denna kursplan gäller: 2023-01-16 och tillsvidare

Kurskod: 1KB019

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Konst- och bildvetenskap: Grundnivå, innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2022-09-09

Innehåll

Kursen utgör en fördjupad orientering i konst- och bildvetenskap och syftar till att utveckla studentens egen förmåga att beskriva och analysera konst och visuella uttryck med fokus på 1900- och 2000-tal. Särskild vikt läggs på centrala teoribildningar och metoder inom konst- och bildvetenskap. Under kursen får studenten öva upp sina färdigheter i att självständigt samla in och bearbeta forskningsmaterial i samband med författandet av en vetenskaplig uppsats.

Följande moduler ingår:

Modul 1. Teori och metod i konst- och bildvetenskap, 7,5 hp
Theories and methods in art history and visual studies
Modulen behandlar teorier och metoder i konst- och bildvetenskap med fokus på bildanalys och 1900- och 2000-talens visuella kultur. Genom litteraturstudier och övningsuppgifter fördjupar studenten sin förmåga att beskriva och analysera bilder genom ett urval metoder, såsom ikonografi och semiotik. Bildkonst i olika tekniker, reklam, serier och informationsmaterial är exempel på bildmaterial som behandlas under modulen.
 
Modul 2. Konstvetenskapligt skrivande, 7,5 hp
Writing art history
Modulen behandlar konstvetenskapligt skrivande i syfte att utveckla studenternas akademiska skrivande inom ämnet. Studenterna läser och diskuterar konstvetenskapliga texter, gör analyser och skriftliga uppgifter, och utvecklar därigenom sitt eget skrivande.
 
Modul 3. Konst, plats, rum, 7,5 hp
Art, site, space
Under modulen behandlas perspektiv på konstens olika rumsliga kontexter och förutsättningar. Särskilt fokus läggs på utställningsrummet, konst i det offentliga rummet och platsspecifik konst. Genom litteraturstudier och praktiska övningar övar sig studenten i att beskriva och analysera konst ur ett rums- och platsperspektiv.

Modul 4. B-uppsats, 7,5 hp
Essay
Modulen fokuserar på individuellt skrivande av en B-uppsats som behandlar ett problem som studenten formulerat. Ämnet ska röra konsten från 1900 till idag och i uppgiften ingår att identifiera och använda teori och metod som är lämplig för att lösa uppgiften. I modulen ingår också kritisk granskning av en uppsats, dvs studenten ska genomföra en opposition enligt ett bestämt schema.

Förväntade studieresultat

Modul 1: Teori och metod i konst- och bildvetenskap (7,5 hp)

För godkänd kurs ska den studerande avseende kunskap och förståelse​
 • visa grundläggande kunskaper om olika metoder kopplade till bildanalys
 • kunna redogöra för ett flertal teorier och metoder i konst- och bildvetenskap

För godkänd kurs ska den studerande avseende färdighet och förmåga 
 •  kunna utföra egna skriftliga och muntliga analyser och tolkningar av 1900-talets visuella kultur
 • visa grundläggande förståelse för ett flertal teorier inom konst- och bildvetenskap 

För godkänd kurs ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt 
 • kunna kritiskt granska och analysera andras bildanalytiska texter

Modul 2: Konstvetenskapligt skrivande (7,5 hp)

För godkänd kurs ska den studerande avseende kunskap och förståelse 
 •  visa grundläggande kunskaper om vad konstvetenskapligt skrivande innebär

För godkänd kurs ska den studerande avseende färdighet och förmåga 
 • kunna använda och redogöra för flera av det konstvetenskapliga skrivandets kännetecken  

För godkänd kurs ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt 
 • kunna kritiskt granska och analysera annan konstvetenskaplig text

Modul 3: Konst, plats, rum (7,5 hp)

För godkänd kurs ska den studerande avseende kunskap och förståelse 
 • visa grundläggande förståelse för hur rum och plats inverkar på upplevelser av konstverk

För godkänd kurs ska den studerande avseende färdighet och förmåga 
 • kunna redogöra för den rumsliga kontextens betydelse vid konst- och bildanalys

För godkänd kurs ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt 
 •  kunna analysera konstverk med utgångspunkt i ett platsrelaterat och/eller rumsligt perspektiv 

Modul 4: B-uppsats (7,5 hp)

För godkänd kurs ska den studerande avseende kunskap och förståelse 
 • självständigt kunna utföra skriftliga analyser och tolkningar i en uppsats,
 • självständigt kunna använda konstvetenskapliga och bildanalytiska teorier och metoder lämpliga för den egna uppsatsen.

För godkänd kurs ska den studerande avseende färdighet och förmåga 
 • självständigt formulera problem och frågeställningar i relation till konst- och bildvetenskapliga forskningsperspektiv,
 • formulera ett konstvetenskapligt forskningsproblem samt samla och bearbeta eget forskningsmaterial till en vetenskaplig uppsats,
 •  kunna färdigställa en vetenskaplig text i enlighet med etablerade regler gällande etik, svenska språket och formalia.
För godkänd kurs ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt 
 • kritiskt granska en uppsats.

Behörighetskrav

Konst- och bildvetenskap A 30 hp eller motsvarande. Minst 21 hp måste vara avklarade.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består främst av skriftliga introduktioner på lärplattformen, seminarier, praktiska övningar, litteraturstudier och individuella arbetsuppgifter. I de fall närvaro vid föreläsningar och övningar är obligatoriska, det vill säga av examinerande karaktär, anges detta särskilt i schemat.  
 
Studenten har rätt till uppsatshandledning enbart under den tidsperiod som uppsatsmodulen omfattar.

För den som är registrerad på kurs och har en funktionsnedsättning finns resurser för särskilt stöd. För mer information kontakta Studentcentrum.

Examination

Modul 1: Teori och metod i konst- och bildvetenskap (7,5 hp)
Modulen examineras löpande genom seminarier, inlämningsuppgifter samt genom en individuell hemtentamen. Betygsskalan för seminarier och inlämningsuppgifter är Underkänd (U) och Godkänd (G). Betygsskalan för hemtentamen är Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). För att erhålla betyget Godkänd på hela modulen krävs betyget Godkänd på alla seminarier och inlämningsuppgifter samt på individuell hemtentamen. För att erhålla betyget Väl godkänd på modulen krävs betyget Godkänd på alla seminarier och inlämningsuppgifter samt Väl godkänd på individuell hemtentamen.


Modul 2: Konstvetenskapligt skrivande (7,5 hp)
Modulen examineras löpande genom seminarier, inlämningsuppgifter samt genom en individuell hemtentamen. Betygsskalan för seminarier och inlämningsuppgifter är Underkänd (U) och Godkänd (G). Betygsskalan för hemtentamen är Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). För att erhålla betyget Godkänd på hela modulen krävs betyget Godkänd på alla seminarier och inlämningsuppgifter samt på individuell hemtentamen. För att erhålla betyget Väl godkänd på modulen krävs betyget Godkänd på alla seminarier och inlämningsuppgifter samt Väl godkänd på individuell hemtentamen.

Modul 3: Konst, plats, rum (7,5 hp)
Modulen examineras löpande genom seminarier, inlämningsuppgifter samt genom en individuell hemtentamen. Betygsskalan för seminarier och inlämningsuppgifter är Underkänd (U) och Godkänd (G). Betygsskalan för hemtentamen är Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). För att erhålla betyget Godkänd på hela modulen krävs betyget Godkänd på alla seminarier och inlämningsuppgifter samt på individuell hemtentamen. För att erhålla betyget Väl godkänd på modulen krävs betyget Godkänd på alla seminarier och inlämningsuppgifter samt Väl godkänd på individuell hemtentamen.
 
Modul 4: B-uppsats (7,5 hp)
Modulen examineras genom en individuell uppsats. Uppsatsen ventileras vid obligatoriskt seminarium. Obligatoriskt är även att opponera på en uppsats. Betygsskalan för seminariet och opponeringen är Underkänd (U) och Godkänd (G). För att erhålla betyget Väl godkänd på modulen krävs betyget Godkänd på seminariet och opponeringen samt Väl godkänd på individuell uppsats.
 
För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas vid behov ytterligare ett provtillfälle senast två månader efter det ordinarie provtillfället (tre månader efter provtillfället om det ordinarie provtillfället är i maj eller juni), samt ett uppsamlingsprovtillfälle inom ett år från det ordinarie provtillfället. Den som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för högre betyg. 
 
En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet.  
 
Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten. 
 
För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska delmoment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att studenten fått detta betyg på moduler om minst 22,5 hp. 
 
Studerande som registrerats på en kurs och har registrerade poäng i Ladok på kursen har rätt att examineras på kursen och dess delmoment upp till två år efter första registreringsdatum. En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till studierektor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper. 
 
Tillgodoräknande  
Den student som önskar tillgodogöra utbildning som inhämtats vid annan institution eller annan högskola (svensk/utländsk) skall göra detta i den ordning som beskrivs i beslutet Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr. 545-3317-02). 
 
Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. I ansökan ska anges vilken modul eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med en annan kurs med likartat innehåll, t.ex. 1KB003 Teori och metod i konst- och bildvetenskap I 7,5 hp och 1KB006 Konst-och bildvetenskap: B-uppsats 7,5 hp. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Litteratur

Giltig från: 2023 vecka 3

Litteratur

Kurslitteraturen kan komma att ändras/aktualiseras vid behov, dock senast två månader före kursens start.

Modul 1: Teori och metod i konst- och bildvetenskap, 7,5 hp

Cornell Peter
Bildanalys : teorier, metoder, begrepp : [uppslagsbok]
3. uppl. : Stockholm : Gidlund : 1999 : 358 s. :
ISBN: 91-7844-129-3
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Möten med bilder : att tolka visuella uttryck
Eriksson Yvonne, Göthlund Anette
2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 216 s. :
ISBN: 978-91-44-05945-7
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Konstteori : en introduktion
Freeland Cynthia A., Boström Hans-Olof, Wijkmark Marianne
Stockholm : Raster : 2006 : 204, [3] s. :
ISBN: 91-87215-74-8
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Ytterligare material och kompendier kan tillkomma.

Modul 2: Konstvetenskapligt skrivande, 7,5 hp

D'Alleva Anne
Look! : the fundamentals of art history
Third edition : London : Laurence King Publishing : [2020] : 184 sidor :
ISBN: 9781786276360
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Valfri konstvetenskaplig avhandling tillkommer. Ytterligare material och kompendier kan tillkomma.

Modul 3: Konst, plats, rum, 7,5 hp

Carbon Claus-Christian
Art Perception in the Museum: How We Spend Time and Space in Art Exhibitions
Institutionen för kultur- och medievetenskaper : 2017 :
Elektronisk resurs
Obligatorisk

Kaye Nick
Site-specific art : performance, place and documentation
Routledge 11 New Fetter Lane, London EC4P 4EE : 2000 :
Elektronisk resurs
Obligatorisk

Klonk Charlotte
Spaces of Experience: Art Gallery Interiors from 1800 to 2000
Yale University Press New Haven & London : 2000 :
Elektronisk resurs
Obligatorisk

Miles Malcolm
Art, space and the city : public art and urban futures
Taylor & Francis Group : 1997 :
Elektronisk resurs
Obligatorisk

O'Doherty Brian
Inside the white cube : the ideology of the gallery space
Expanded edition : Berkeley, Calif. : Univ. of California Press : 1999 : 113 sidor :
ISBN: 0520220404
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Public space, public art and public pedagogy
Schuermans Nick, P.J Loopmans Maarten, Vandenabeele Joke
Taylor and Francis Online : 2012 :
Elektronisk resurs
Obligatorisk
Läsanvisning: Pages 675-682

Ytterligare material och kompendier kan tillkomma.

Modul 4: B-uppsats, 7,5 hp

I samråd med handledare väljs litteratur som anknyter till uppsatsämnet. Referenslitteratur

Akademiskt skrivande : en skrivhandledning
Øyen Simen Andersen, Solheim Birger
1. uppl. : Malmö : Gleerups Utbildning : 2015 : 99 s. :
ISBN: 9789140687999
Se bibliotekskatalogen Album