"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Konst i digitala miljöer, 7,5 hp

Engelskt namn: Art in Digital Environments

Denna kursplan gäller: 2022-08-29 och tillsvidare

Kurskod: 1KB005

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Konst- och bildvetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2016-12-08

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för kultur- och medievetenskaper, 2022-02-22

Innehåll

Kursen är en introduktion till den digitala konstens historia och uttryck, samt till olika former av digitaliserade resurser för konst, ur ett internationellt perspektiv. Genom litteraturstudier, seminarier och praktiska uppgifter får studenten öva sig i att använda och analysera såväl digital konst som digitaliserade miljöer för använda och analysera såväl digital konst som miljöer för konst. Perspektiv rörande exempelvis hållbarhet och tillgänglighet berörs genomgående. Museers hemsidor, olika digitaliserade arkiv och konstbruk i sociala medier är exempel på studieobjekt som behandlas under kursens gång.
Kursen är indelad i två moduler:
 
Modul 1. Den digitala konstens definitioner och historia, 3 hp
The definitions and history of digital art
Modulen ger en introduktion till digital konst och digitala miljöer samt dess framväxt och etablering under 1900-talet.

Modul 2. Den digitala konstens uttryck och miljöer, 4,5 hp
The expressions and spaces of digital art
Modulen behandlar den digitala konsten och dess uttryck och utveckling i samtiden, samt olika digitala miljöer där konst skapas och visas.

Förväntade studieresultat

Efter avklarad kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för uttryck och praktiker inom digital konst
  • förstå grundläggande problematisering kring digitalisering av konst
  • tillämpa och använda digitala resurser av olika art för konst- och bildvetenskapligt bruk
  • självständigt analysera och orientera sig i olika digitala miljöer för konst.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av skriftliga uppgifter, litteraturstudier, föreläsningar och seminarier via digitala plattformar. Några av uppgifterna baseras på den egna erfarenheten av konst, varför studerande uppmanas att besöka konstutställningar eller studera tillgänglig samtida offentlig konst. För studenter som studerar i Umeå eller har möjlighet att resa hit kan någon gemensam aktivitet arrangeras i mån av resurs.
 
I de fall närvaro vid föreläsningar och övningar är obligatoriska, det vill säga av examinerande karaktär, anges detta särskilt i schemat.

För den som är registrerad på kurs och har en funktionsnedsättning finns resurser för särskilt stöd. För mer information kontakta Studentcentrum.

Examination

.Modul 1. Den digitala konstens definitioner och historia, 3 hp
Modulen examineras genom en individuell skriftlig examinationsuppgift. Betygsskalan för individuell examinationsuppgift är Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). För att erhålla betyget Godkänd på hela modulen krävs betyget Godkänd på individuell examinationsuppgift. För att erhålla betyget Väl godkänd på modulen krävs betyget Väl godkänd på individuell examinationsuppgift.

Modul 2. Den digitala konstens uttryck och miljöer, 4,5 hp
Modulen examineras genom en individuell skriftlig examinationsuppgift. Betygsskalan för individuell examinationsuppgift är Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). För att erhålla betyget Godkänd på hela modulen krävs betyget Godkänd på individuell examinationsuppgift. För att erhålla betyget Väl godkänd på modulen krävs betyget Väl godkänd på individuell examinationsuppgift.

För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas vid behov ytterligare ett provtillfälle senast två månader efter det ordinarie provtillfället (tre månader efter provtillfället om det ordinarie provtillfället är i maj eller juni), samt ett uppsamlingsprovtillfälle inom ett år från det ordinarie provtillfället. Den som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för högre betyg. 
 
En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet.  
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.  Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov.  Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.  
 
För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska delmoment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att studenten fått detta betyg på Modul 1 och 2.

Studerande som registrerats på en kurs och har registrerade poäng i Ladok på kursen har rätt att examineras på kursen och dess delmoment upp till två år efter första registreringsdatum. Den studerande får tentera minst fem gånger på varje delmoment. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos utbildningsledaren vid Humanistisk fakultet begära annan examinator.

Tillgodoräknande
Den student som önskar tillgodogöra utbildning som inhämtats vid annan institution eller annan högskola (svensk/utländsk) skall göra detta i den ordning som beskrivs i beslutet Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr. 545-3317-02).
 
Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. I ansökan ska anges vilket modul eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studeranderådfråga studierektorn vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.Kursen ersätter den tidigare kursen 1KN031 Konst i digitala miljöer 7,5 hp och kan inte tas med i en examen tillsammans med denna.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 35

För kursen gäller att kurslitteraturen kan komma att ändras/aktualiseras vid behov, dock senast två månader för kursmomentets start.

Modul 1. Den digitala konstens definitioner och historia, 3 hp

Gronlund Melissa
Contemporary art and digital culture
London : Routledge : 2017 :
ISBN: 9781138936447
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Valda delar https://search.ub.umu.se/permalink/46UMEA_INST/1v5n3j5/alma9921624920404996

Paul Christiane
Digital art
3. ed. : London : Thames & Hudson : 2015 : 272 s. :
ISBN: 978-0-500-20423-8
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Paul Christiane
A companion to digital art
Hoboken, New Jersey : Wiley Blackwell : 2016. : 608 p. :
ISBN: 9781118475201
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Valda delar https://search.ub.umu.se/permalink/46UMEA_INST/1v5n3j5/alma9921417654804996

Zylinska Joanna
AI Art. Machine Visions and Warped Dreams
Open Humanities Press CIC : 2020 :
https://search.ub.umu.se/permalink/46UMEA_INST/1v5n3j5/alma9921647762604996
Obligatorisk
Läsanvisning: Valda delar

Läsanvisningar meddelas vid modulstart. Artiklar enligt lärares anvisningar tillkommer.

Modul 2. Den digitala konstens uttryck och miljöer, 4,5 hp

Theorizing digital cultural heritage : a critical discourse
Cameron Fiona., Kenderdine Sarah.
Cambridge, Mass. : MIT Press : [2010] : x, 465 p. :
ISBN: 9780262514118
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Valda delar https://search.ub.umu.se/permalink/46UMEA_INST/1v5n3j5/alma9921376207204996

Gronlund Melissa
Contemporary art and digital culture
London : Routledge : 2017 :
ISBN: 9781138936447
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Valda delar https://search.ub.umu.se/permalink/46UMEA_INST/1v5n3j5/alma9921624920404996

Paul Christiane
A companion to digital art
Hoboken, New Jersey : Wiley Blackwell : 2016. : 608 p. :
ISBN: 9781118475201
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Valda delar https://search.ub.umu.se/permalink/46UMEA_INST/1v5n3j5/alma9921417654804996

Zylinska Joanna
AI Art. Machine Visions and Warped Dreams
Open Humanities Press CIC : 2020 :
https://search.ub.umu.se/permalink/46UMEA_INST/1v5n3j5/alma9921647762604996
Obligatorisk
Läsanvisning: Valda delar

Läsanvisningar meddelas vid modulstart. Artiklar enligt lärares anvisningar tillkommer.