"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Konst och visuell kultur 1870-1950, 7,5 hp

Engelskt namn: Art and Visual Culture 1870-1950

Denna kursplan gäller: 2022-08-29 och tillsvidare

Kurskod: 1KB014

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Konst- och bildvetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2021-03-03

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för kultur- och medievetenskaper, 2022-02-22

Innehåll

Konst och visuell kultur 1870-1950 är en historiskt orienterande kurs som behandlar västerländsk visuell kultur och konstteori från 1870 till 1950. I fokus sätts modernismens framväxt speglad genom konstnärliga praktiker såsom måleri, foto och skulptur. Kursens innehåll tillgodogörs genom främst litteraturstudier, seminarier samt källtext- och bildanalysuppgifter. Genom kursen sätts den västerländska kanon i relation till frågor om representation, hållbarhet och estetik utifrån kontexter verksamma under perioden 1870-1950.
Kursen är indelad i två moduler:
Modul 1. Modernitet och konst, 3 hp
Modernity and art
Modulen behandlar västerländsk konst och visuell kultur och teori med start 1870 med fokus främst på västerländsk konsthistorisk kanon och tidsperiodens konstuttryck och konströrelser.
Modul 2. Modernismer fram till 1950, 4,5 hp
Modernisms until 1950
Modulen behandlar västerländsk konst och visuell kultur och teori med fokus på modernismers fortsatta utveckling fram till 1950.

Förväntade studieresultat

Efter avklarad kurs ska studenten:

 •  kunna redogöra för visuella uttryck, praktiker och teoribildningar från den period som kursen omfattar,
 • kunna såväl muntligt som skriftligt tillämpa grundläggande analysmetoder inom konst- och bildvetenskap (såsom bildanalys och källtextanalys) i relation till visuella källor och textkällor från den period som kursen omfattar,
 • ha kännedom om några av konst- och bildvetenskapens grundläggande teorier och med stöd i dem självständigt kunna utföra skriftliga analyser och tolkningar av konst från den period som kursen omfattar,
 •  vid kursens slut självständigt kunna formulera och genomföra en avgränsad fördjupningsuppgift som undersöker en konst- och bildvetenskaplig fråga i relation till konst / visuella källor mellan perioden 1870 till 1950.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av skriftliga uppgifter, litteraturstudier, föreläsningar och seminarier via digitala plattformar. Några av uppgifterna baseras på den egna erfarenheten av konst, varför studerande uppmanas att besöka konstutställningar eller studera tillgänglig samtida offentlig konst. För studenter som studerar i Umeå eller har möjlighet att resa hit kan någon gemensam aktivitet arrangeras i mån av resurs.
 
I de fall närvaro vid föreläsningar och övningar är obligatoriska, det vill säga av examinerande karaktär, anges detta särskilt i schemat.
 
För den som är registrerad på kurs och har en funktionsnedsättning finns resurser för särskilt stöd. Se Studentcentrums hemsida för mer information.

Examination

Modul 1. Modernitet och konst, 3 hp
Modulen examineras genom en individuell skriftlig examinationsuppgift. Betygsskalan för individuell examinationsuppgift är Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). För att erhålla betyget Godkänd på hela modulen krävs betyget Godkänd på individuell examinationsuppgift. För att erhålla betyget Väl godkänd på modulen krävs betyget Väl godkänd på individuell examinationsuppgift.
Modul 2. Modernismer fram till 1950, 4,5 hp
Modulen examineras genom en individuell skriftlig examinationsuppgift. Betygsskalan för individuell examinationsuppgift är Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). För att erhålla betyget Godkänd på hela modulen krävs betyget Godkänd på individuell examinationsuppgift. För att erhålla betyget Väl godkänd på modulen krävs betyget Väl godkänd på individuell examinationsuppgift.
För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas vid behov ytterligare ett provtillfälle senast två månader efter det ordinarie provtillfället (tre månader efter provtillfället om det ordinarie provtillfället är i maj eller juni), samt ett uppsamlingsprovtillfälle inom ett år från det ordinarie provtillfället. Den som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för högre betyg. 
 
En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet.  
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.  Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov.  Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.  
 
För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska delmoment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att studenten fått detta betyg på Modul 1 och 2.

Studerande som registrerats på en kurs och har registrerade poäng i Ladok på kursen har rätt att examineras på kursen och dess delmoment upp till två år efter första registreringsdatum. Den studerande får tentera minst fem gånger på varje delmoment. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos utbildningsledaren vid Humanistisk fakultet begära annan examinator.] 
 
Tillgodoräknande 
Den student som önskar tillgodogöra utbildning som inhämtats vid annan institution eller annan högskola (svensk/utländsk) skall göra detta i den ordning som beskrivs i beslutet Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr. 545-3317-02).
 
Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. I ansökan ska anges vilket moment eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll, t.ex. 1KN021 Modernismer - Konstvetenskap A, 30 hp eller samt 1KN025 Konstvetenskap A1: Konsten från impressionismen till andra världskriget, 15 hp. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektorn vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Kursen ersätter den tidigare kursen: 1KB001 Konst och visuell kultur från impressionismen till andra världskriget, 15 hp och kan inte tas med i en examen med denna.

Litteratur

 • Giltig från: 2024 vecka 36

  För alla kursmomenten gäller att kurslitteraturen kan komma att ändras/aktualiseras vid behov, dock senast två månader före kursens start.

  Modul 1. Modernitet och konst, 3 hp

  Brettell Richard R.
  Modern art, 1851-1929 : capitalism and representation
  Oxford : Oxford University Press : 1999 : ix, 258 s. :
  ISBN: 0192842730
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar

  Johannesson Lena
  Konst och visuell kultur i Sverige.
  Stockholm : Signum : 2007 : 357, [2] s. :
  ISBN: 978-91-87896-88-0 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar

  Foster Hal
  Art Since 1900 : modernism, antimodernism, postmodernism
  3. ed. : London : Thames & Hudson : 2016 : 896 s. :
  ISBN: 9780500239537
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar

  Hessel Katy
  The story of art without men
  London : Hutchinson Heinemann : 2022 : 458 sidor :
  ISBN: 9781529151145
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar

  Läsanvisningar meddelas vid modulstart. Artiklar enligt lärares anvisningar kan tillkomma.

  Modul 2. Modernismer fram till 1950, 4,5 hp

  Foster Hal
  Art Since 1900 : modernism, antimodernism, postmodernism
  3. ed. : London : Thames & Hudson : 2016 : 896 s. :
  ISBN: 9780500239537
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar

  Art in theory, 1900-2000 : an anthology of changing ideas
  Harrison Charles, Wood Paul
  2. rev. ed : Malden, Mass. : Blackwell : 2003 : 1258 s. :
  ISBN: 0-631-22708-3
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar

  Johannesson Lena
  Konst och visuell kultur i Sverige.
  Stockholm : Signum : 2007 : 357, [2] s. :
  ISBN: 978-91-87896-88-0 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar

  Hessel Katy
  The story of art without men
  London : Hutchinson Heinemann : 2022 : 458 sidor :
  ISBN: 9781529151145
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar

  Hautala-Hirvioja Tuija
  Early Sámi visual artists: Western fine art meets Sámi culture
  Barents Studies: Peoples, Economies and Politics, vol 1, nr. 1, s. 11–40. Rovaniemi, Finland: Arctic Centre, University of Lapland : 2014 :
  Elektronisk resurs
  Obligatorisk
  Läsanvisning: s. 11-40

  Läsanvisningar meddelas vid modulstart. Artiklar enligt lärares anvisningar kan tillkomma.

 • Giltig från: 2022 vecka 35

  För alla kursmomenten gäller att kurslitteraturen kan komma att ändras/aktualiseras vid behov, dock senast två månader före kursens start.

  Modul 1. Modernitet och konst, 3 hp

  Brettell Richard R.
  Modern art, 1851-1929 : capitalism and representation
  Oxford : Oxford University Press : 1999 : ix, 258 s. :
  ISBN: 0192842730
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar

  Chadwick Whitney
  Women, Art, and Society
  Thames Hudson Ltd : 2020 :
  https://s1.adlibris.com/images/57618832/women-art-and-society.jpg
  ISBN: 9780500204566
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar

  Johannesson Lena
  Konst och visuell kultur i Sverige.
  Stockholm : Signum : 2007 : 357, [2] s. :
  ISBN: 978-91-87896-88-0 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar

  Foster Hal
  Art Since 1900 : modernism, antimodernism, postmodernism
  3. ed. : London : Thames & Hudson : 2016 : 896 s. :
  ISBN: 9780500239537
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar

  Modul 2. Modernismer fram till 1950, 4,5 hp

  Chadwick Whitney
  Women, Art, and Society
  Thames Hudson Ltd : 2020 :
  https://s1.adlibris.com/images/57618832/women-art-and-society.jpg
  ISBN: 9780500204566
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar

  Foster Hal
  Art Since 1900 : modernism, antimodernism, postmodernism
  3. ed. : London : Thames & Hudson : 2016 : 896 s. :
  ISBN: 9780500239537
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar

  Art in theory, 1900-2000 : an anthology of changing ideas
  Harrison Charles, Wood Paul
  2. rev. ed : Malden, Mass. : Blackwell : 2003 : 1258 s. :
  ISBN: 0-631-22708-3
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar

  Johannesson Lena
  Konst och visuell kultur i Sverige.
  Stockholm : Signum : 2007 : 357, [2] s. :
  ISBN: 978-91-87896-88-0 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar

  Läsanvisningar meddelas vid modulstart. Artiklar enligt lärares anvisningar tillkommer