Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Konst och visuell kultur från impressionismen till andra världskriget, 15 hp

Engelskt namn: Art and Visual Culture from Impressionism to the Second World War

Denna kursplan gäller: 2020-08-31 och tillsvidare

Kurskod: 1KB001

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Konst- och bildvetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2016-03-10

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för kultur- och medievetenskaper, 2020-02-17

Innehåll

Kursen behandlar huvudsakligen västerländsk konst och bild från senare delen av 1800-talet till 1945 när andra världskriget tar slut. Det är en period när man experimenterar med olika visuella uttryck för att skildra och analysera modernitetens framväxt och utveckling. Impressionism, expressionism, kubism, surrealism och andra konstnärliga strömningar studeras genom främst litteraturstudier och övningar i bildanalys. Perspektiv rörande exempelvis social hållbarhet, jämställdhet och estetik berörs genomgående i kursen.
 
Kursen är uppdelad i två moment:
 
Modul 1. Konst och bild 1870-1920, 7,5 hp
Art and Visual Culture 1870-1920
Momentet behandlar västerländsk visuell kultur och teori från 1870 till 1920. Modernismens framväxt inom måleri, foto och skulptur studeras via stilar som exempelvis impressionism, kubism och dadaism genom problematiserande uppgifter, samt text- och bildanalys.
 
Modul 2. Konst och bild 1920-1945, 7,5 hp
Art and Visual Culture 1920-1945
Momentet behandlar västerländsk visuell kultur och teori från 1920 till 1945. Modernismens fortsatta utveckling inom måleri, skulptur, foto och formgivning studeras via stilar som exempelvis surrealism och funktionalism genom problematiserande uppgifter, samt text- och bildanalys. Momentet och kursen avslutas med en individuell fördjupningsuppgift.

Förväntade studieresultat

Efter avklarad kurs ska studenten:
 •  kunna redogöra för visuella uttryck, praktiker och teoribildningar från perioden kursen omfattar
 •  kunna tillämpa några av konst- och bildvetenskapens grundläggande metoder, främst bildanalys och källtextanalys
 •  ha kännedom om några av konst- och bildvetenskapens grundläggande teorier
 •  självständigt kunna utföra skriftliga analyser och tolkningar av konst från perioden kursen omfattar
 •  vid kursens slut självständigt kunna formulera ett problem och genomföra en avgränsad fördjupningsuppgift.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen består huvudsakligen av skriftliga instruktioner på lärplattform, litteraturstudier och individuella arbetsuppgifter. Några av uppgifterna baseras på den egna erfarenheten av konst, varför studerande uppmanas att besöka konstutställningar eller studera tillgänglig offentlig konst. För studenter som studerar i Umeå eller har möjlighet att resa hit kan någon gemensam aktivitet arrangeras i mån av resurs.
 
För den som är registrerad på kurs och har en funktionsnedsättning finns resurser för särskilt stöd. Se Studentcentrums hemsida för mer information.

Examination

Examinationen sker fortlöpande genom skriftliga uppgifter. Uppgifterna läggs upp på lärplattform under kursens gång. Den sista examinerande uppgiftens inlämningsdatum för respektive moment, gäller som examinationsdatum. Bedömningen ska enligt högskoleförordningen vara individuell eller utformas på ett sådant sätt att individuell prövning kan ske för kursen som helhet. Examination sker enligt graderna VG Väl godkänd, G Godkänd och U Underkänd.
 
För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. För att få betyget väl godkänd på kursen krävs att den studerande skall ha uppnått Väl godkänd på 15 hp.
 
Bedömningen ska enligt högskoleförordningen vara individuell eller utformas på ett sådant sätt att individuell prövning kan ske för kursen som helhet. Examination sker enligt graderna VG Väl godkänd, G Godkänd och U Underkänd. För studerande som inte godkänns vid det ordinarie tillfället anordnas vid behov ytterligare ett provtillfälle inom två månader, samt ett uppsamlingsprov inom ett år.

En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
 
Studerande som registrerats på en kurs och har registrerade poäng i ladok på kursen, har rätt att examineras på kursen upp till två år efter första registreringsdatum. Den studerande får tentera minst fem gånger på varje delmoment. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos utbildningsledaren vid Humanistisk fakultet begära annan examinator.
 
Tillgodoräknande
Den student som önskar tillgodogöra utbildning som inhämtats vid annan institution eller annan högskola (svensk/utländsk) skall göra detta i den ordning som beskrivs i beslutet Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr. 545-3317-02).
 
Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. I ansökan ska anges vilket modul eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll, t.ex. 1KN021 Modernismer - Konstvetenskap A, 30 hp. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektorn vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Kursen ersätter den tidigare kursen 1KN025 Konstvetenskap A1: Konsten från impressionismen till andra världskriget, 15 hp och kan inte tas med i en examen med denna.

Litteratur

 • Giltig från: 2020 vecka 37

  För alla kursmomenten gäller att kurslitteraturen kan komma att ändras/aktualiseras vid behov, dock senast två månader för kursens start.

  Modul 1. Konst och bild 1870-1920, 7.5 hp

  Art in theory, 1900-2000 : an anthology of changing ideas
  Harrison Charles, Wood Paul
  2. rev. ed : Malden, Mass. : Blackwell : 2003 : 1258 s. :
  ISBN: 0-631-22708-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar

  Foster Hal
  Art Since 1900 : modernism, antimodernism, postmodernism
  3. ed. : London : Thames & Hudson : 2016 : 896 s. :
  ISBN: 9780500239537
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Cox Neil
  Cubism
  London : Phaidon : 2000 : 447 s. :
  ISBN: 0-7148-4010-6 (pbk.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Brettell Richard R.
  Modern art, 1851-1929 : capitalism and representation
  Oxford : Oxford University Press : 1999 : ix, 258 s. :
  ISBN: 0192842730
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar

  Holkers Märta
  Den svenska målarkonstens historia
  Stockholm : Bonnier fakta : 2016 : 278 s. :
  ISBN: 9789174246056
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar

  Thomson Belinda
  Impressionism : origins, practice, reception
  London : Thames & Hudson : 2000 : 272 s. :
  ISBN: 0-500-20335-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Artiklar och material enligt lärares anvisningar tillkommer.

  Modul 2. Konst och bild 1920-1945, 7.5 hp

  Art in theory, 1900-2000 : an anthology of changing ideas
  Harrison Charles, Wood Paul
  2. rev. ed. : Malden, Mass. : Blackwell : 2003 : 1258 s. :
  ISBN: 0-631-22707-5 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar

  Foster Hal
  Art Since 1900 : modernism, antimodernism, postmodernism
  3. ed. : London : Thames & Hudson : 2016 : 896 s. :
  ISBN: 9780500239537
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Holkers Märta
  Den svenska målarkonstens historia
  Stockholm : Bonnier fakta : 2016 : 278 s. :
  ISBN: 9789174246056
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar

  Caws Mary Ann.
  Surrealism
  abridged, revised and updated ed. : London : Phaidon : 2010. : 207 S. :
  ISBN: 978-0-7148-5673-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Artiklar och material enligt lärares anvisningar tillkommer.

 • Giltig från: 2020 vecka 36

  För alla kursmomenten gäller att kurslitteraturen kan komma att ändras/aktualiseras vid behov, dock senast två månader för kursens start.

  Modul 1. Konst och bild 1870-1920, 7.5 hp

  Art in theory, 1900-2000 : an anthology of changing ideas
  Harrison Charles, Wood Paul
  2. rev. ed : Malden, Mass. : Blackwell : 2003 : 1258 s. :
  ISBN: 0-631-22708-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Foster Hal
  Art since 1900 : modernism, antimodernism, postmodernism
  London : Thames & Hudson : 2004 : 704 s. :
  ISBN: 0-500-23818-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Cox Neil
  Cubism
  London : Phaidon : 2000 : 447 s. :
  ISBN: 0-7148-4010-6 (pbk.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Modern art : practices and debates. Primitivism, Cubism, Abstraction : the early twentieth century
  Harrison Charles, Perry Gillian, Frascina Francis
  New Haven : Yale Univ. Press : 1993 : 270 s. :
  ISBN: 0-300-05515-3 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lärkner Bengt
  Från sekelskiftet 1900 till Första världskriget
  Ingår i:
  Konst och visuell kultur i Sverige.
  Stockholm : Signum : 2007 : 357, [2] s. : sid. 137-156 :
  Obligatorisk

  Thomson Belinda
  Impressionism : origins, practice, reception
  London : Thames & Hudson : 2000 : 272 s. :
  ISBN: 0-500-20335-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Anvisat material och kompendier.

  Modul 2. Konst och bild 1920-1945, 7.5 hp

  Art in theory, 1900-2000 : an anthology of changing ideas
  Harrison Charles, Wood Paul
  2. rev. ed. : Malden, Mass. : Blackwell : 2003 : 1258 s. :
  ISBN: 0-631-22707-5 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Foster Hal
  Art since 1900 : modernism, antimodernism, postmodernism
  London : Thames & Hudson : 2004 : 704 s. :
  ISBN: 0-500-23818-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lärkner Bengt
  1914-1930 och 1930-1950
  Ingår i:
  Konst och visuell kultur i Sverige.
  Stockholm : Signum : 2007 : 357, [2] s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: S 158-122.

  Caws Mary Ann.
  Surrealism
  abridged, revised and updated ed. : London : Phaidon : 2010. : 207 S. :
  ISBN: 978-0-7148-5673-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Anvisat material och kompendier.