Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 11 maj 2021)

printicon
Kursplan:

Konstpedagogik i kulturskolan, 15 hp

Engelskt namn: Art Pedagogy in the voluntary School of Arts

Denna kursplan gäller: 2021-01-25 och tillsvidare

Kurskod: 6KS019

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Estetiska ämnen: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2021-03-08

Innehåll

Kursen riktar sig till den som är intresserad av att fördjupa sina kunskaper inom samtidskonst och konstpedagogik i Kulturskola och frivilliga skolformer. Kursen har ett didaktiskt perspektiv och berör konstpedagogik för barn och unga inom kulturskola, grundskola och förskola. Studierna bedrivs på distans med kursträffar förlagda till Bildmuseet i Umeå.

Träffarna innehåller utställningsbesök, workshops, föreläsningar och reflekterande samtal. Samtidskonsten undersöks ur ett teoretiskt och praktiskt tillämpbart perspektiv med fokus på Kulturskola och frivilliga undervisningssammanhang för barn och ungdomar. I kursens första modul behandlas olika konstpedagogiska förhållningssätt och metoder. Här studeras barns och ungas möten med konst i det offentliga rummet eller på konstinstitutionen. I kursens andra modul genomförs ett eget pedagogiskt projektarbete med konstpedagogisk inriktning som slutligen analyseras och presenteras i bild och text.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska den studerande:
Kunskap och förståelse
  • ha kännedom om den samtida konstens och kulturens former, grepp och genrer, samt själv kunna förhålla sig estetiskt till samtidskonstfältet
  • ha kunskaper om planering, samarbete och digital/ analog dokumentation av pedagogiskt estetiskt projektarbete
  • ha fördjupad förståelse för samtidskonst och konstpedagogik och forskning inom området kulturskolans pedagogik
 Färdighet och förmåga
  • ha utvecklat sina egna färdigheter i arbete med konstpedagogik i samtida konstformer
  • att kunna planera och genomföra ett eget projekt med didaktisk inriktning inom konstpedagogik riktad mot barn och unga inom kulturskola, grundskola och förskola.
  • kunna redovisa resultatet i ett skriftligt och/eller gestaltande arbete 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • kunna självständigt planera, genomföra och vetenskapligt reflektera över ett pedagogiskt estetiskt projektarbete på olika plan
  • vara medveten om och kunna diskutera samtida konstformer, socialkritiska perspektiv och postkoloniala uttryck
  • kunna diskutera och göra vetenskapliga reflektioner över dagsaktuella konstnärliga gestaltningsformer och samtidskonst utifrån ett individuellt och didaktiskt perspektiv med koppling till de teorier som presenterats under kursen. Samt kunna analysera och reflektera över dessa ur ett lärarperspektiv som berör Kulturskola och frivillig barn och ungdomsverksamhet.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen i moment ett består av närträffar med föreläsningar, utställningsbesök, seminarier, och gestaltande laborationer. Moment två innehåller ett individuellt konstpedagogiskt projektarbete under nätburen handledning. Projektet presenteras slutligen visuellt och skriftligt.

Examination

Examination sker genom skriftliga och muntliga redovisningar samt visuellt genom uppvisade färdigheter och förmågor.
För betyget Väl godkänd läggs vikt vid att den studerande visar på en högre grad av praktisk, teoretisk, estetisk och pedagogisk medvetenhet genom att problematisera, analysera och reflektera kring sambandet mellan kursens olika delar genom väl underbyggda resonemang. Ökad vikt läggs också vid initiativtagande, ansvarstagande, självständigt tänkande samt kritisk granskning

Ett omprov ska erbjudas senast tre månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet. Studeranden som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses för att bestämma betyg.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med
examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För mer information se: http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden/

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.