Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Kontaktsjuksköterskans roll inom cancervården, 7,5 hp

Engelskt namn: The Role of the Contact Nurse in Cancer Care

Denna kursplan gäller: 2019-12-30 och tillsvidare

Kurskod: 3OM432

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Omvårdnad: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för omvårdnad

Beslutad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2018-10-25

Innehåll

Kursen innehåller fördjupade studier om patientprocessen inom cancervård. Kursen bygger på ett personcentrerat förhållningssätt där patientens och närståendes behov och rättigheter i alla faser av cancersjukdomen beskrivs och analyseras. Kunskapsstyrning via riktlinjer, vårdprogram, kvalitetsregister och kliniska studier avhandlas. Kontaktsjuksköterskans roll i det interprofessionella teamet och medverkan i patientens vårdplan ingår i kursen. Yrkesrollen, vad gäller kommunikation, digitalisering, teknikanvändning och vårdprocesser behandlas. Jämlik cancervård diskuteras och mätinstrument för patientens skattningar av symtom och hälsa/ohälsa beskrivs och värderas. Kontaktsjuksköterskans medverkan i kontinuerligt förbättringsarbete för att utveckla kvalitet i patientprocessen betonas.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

Kunskap och förståelse
  • analysera och värdera hur vårdprocesser, kunskapsutveckling och samarbete i team kan bidra till en ändamålsenlig och personcentrerad patientprocess inom cancervård med hög säkerhet, tillgänglighet och tydliga överlämningar
  • argumentera för kommunikationsstrategier som underlättar för patienter och närstående att samverka på ett ömsesidigt tillfredställande sätt med hälso- och sjukvårdspersonal genom hela vårdprocessen
Färdighet och förmåga
  • urskilja och ta ställning till omvårdnads- och rehabiliteringsbehov i olika faser av patientens cancerprocess inklusive behov av palliativ vård
  • tillsammans med patient och närstående och i samverkan med övriga vårdteamet, formulera en skriftlig individuell vårdplan (Min vårdplan) baserad på evidensbaserade och personcentrerade åtgärder
  • använda vårdprogram, riktlinjedokument och kvalitetsregister för verksamhetsutveckling
  • värdera och använda mätinstrument för skattningar av patientens symtom och hälsa/ohälsa
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • reflektera över  olika aspekter av jämlik vård och etiska aspekter som kan påverka patientens cancervård och tillgång till samhällets stödresurser
  • reflektera över kontaktsjuksköterskans roll att värna om och argumentera för patientens/närståendes rättigheter i multidisciplinära team och i övrig kontakt med vård och samhälleliga instanser
  • reflektera över eget behov av lärande och utveckling som kontaktsjuksköterska

Behörighetskrav

Sjuksköterskeexamen samt yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månader heltid. Engelska B/Engelska 6 och Svenska B/Svenska 3 eller motsvarande. Undantag från språkkrav beviljas för den som har behörighetsgivande examen från svenskt universitet/högskola.
 

Undervisningens upplägg

Kursen är delvis nätburen med sammankomst/-er på studieorten.

Ett studerandeaktivt lärande tillämpas och studierna kännetecknas av kunskapssökande, problemlösning, tillämpning och reflektion utifrån ett evidensbaserat förhållningssätt. Arbetsformerna varierar mellan individuellt arbete, arbete i studiegrupper, föreläsningar samt seminarier.

För de nätburna inslagen behövs tillgång till dator med internetuppkoppling med 2.0 Mbit/s eller högre i båda riktningarna, ett usb-headset med mikrofon samt en webbkamera. Fast uppkoppling är alltid att föredra. Man kan även koppla upp sig på ett bibliotek eller lärcentrum.

Examination

Som betyg används en tvågradig betygsskala, godkänd (G) eller underkänd (U).

Kursen examineras individuellt och i grupp i form av inlämningsuppgifter och seminarier. Vid samtliga examinationer bedöms den vetenskapliga anknytningen.
 
För att bli godkänd på hel kurs krävs att samtliga examinationer är godkända.

Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator. 

Tillgodoräknande

Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

För ytterligare information se Regelverket vid Umeå universitet.
-Innehållet i kursen 3OM432 överlappar helt med innehållet i 3OM311
-Kursen 3OM432 ersätter kursen 3OM311

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 1

För all litteratur gäller senaste upplaga.

Att möta familjer inom vård och omsorg
Benzein Eva, Hagberg Margaretha, Saveman Britt-Inger
Studentlitteratur AB : 2012 :
ISBN: 978-91-44-07266-1
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Den digitala patienten
Birkler Jacob, Dahl Mads Ronald
1. uppl. : Stockholm : Liber : 2014 : 123 s. :
ISBN: 9789147106561
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Detta är lean : lösningen på effektivitetsparadoxen
Modig Niklas, Åhlström Pär
Specialutg. : Stockholm : Stockholm School of Economics (SSE) Institute for Research : 2014 : 209 s. :
ISBN: 978-91-86797-16-4
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Edberg Anna-Karin
Omvårdnad på avancerad nivå : kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 264 s. :
Webbdel (aktiveringskod krävs)
ISBN: 9789144071459
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Rehabilitering vid cancersjukdom : att möta framtiden
Hellbom Maria, Thomé Bibbi
1. utg. : Stockholm : Natur & Kultur : 2013 : 255, [1] s. :
ISBN: 9789127131286 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Vårdprogram
Regionala Cancercentrum i samverkan :
http://www.cancercentrum.se/sv/
Obligatorisk
Läsanvisning: http://www.cancercentrum.se/sv/

För området relevanta artiklar, avhandlingar och publikationer tillkommer.