Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Kost- och måltidsvetenskap 1, 30 hp

Engelskt namn: Food, Nutrition and Culinary Science 1

Denna kursplan gäller: 2022-07-25 och tillsvidare

Kurskod: 2KN077

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kostvetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

Beslutad av: Prefekten, 2022-03-07

Innehåll

Alla människor har en relation till mat och måltider. För att förstå matens många betydelser för människan behövs kunskap om samhälleliga perspektiv på mat såväl som behovet av energi och näring för att kroppen ska fungera. Livsmedelsutbudet är stort och med olika matlagningsmetoder och kunskaper om vad som sker i matlagningsprocessen kan  såväl näringsinnehåll som sensorisk upplevelse och klimat påverkas.


Kursen består av följande moduler:
1. Mat, människa och samhälle (Food, Human and Society), 6 hp
2. Hållbarhet - en introduktion (Sustainability - an introduction), 2 hp
3. Grundläggande naturvetenskap (Basic Natural Science), 7 hp
4. Näringslära (Nutrition), 5 hp
5. Livsmedelsvetenskap och matlagningsmetoder 1 (Food Science and Cooking Methods 1), 10 hp

Modul 1. Mat, människa och samhälle, 6 hp
Modulen inleds med en orientering till högskolestudier som ämne och yrkesbas. Modulen innehåller en introduktion till hur mat, måltider och ätande kan förstås ur olika samhälleliga perspektiv.

Modul 2. Hållbarhet - en introduktion, 2 hp
I modulen introduceras studenterna till hållbarhet och de globala och nationella miljömålen. Modulen behandlar utmaningar avseende hållbar utveckling inom området kost- och måltidvetenskap.

Modul 3. Grundläggande naturvetenskap, 7 hp
Modulen innehåller grundläggande kunskaper inom kemi, fysiologi och metabolism för vidare studier inom området kost- och måltidvetenskap.

Modul 4. Näringslära, 5 hp
I modulen ingår människans behov av energi och makronäringsämnen samt teoretisk och praktisk tillämpning av näringsrekommendationer. Modulen innehåller teori och tillämpning kring olika livsmedels innehåll av energi, fett, protein och kolhydrater.

Modul 5. Livsmedelsvetenskap och matlagningsmetoder 1, 10 hp
Modulen behandlar sinnenas anatomi och fysiologi, samt psykologiska processer som påverkar och påverkas av sinnesförnimmelser. Produktion, distribution och konsumtion av vegetabiliska livsmedel studeras översiktligt och i relation till livsmedelskvalitet och hållbarhet. Vidare ingår grundläggande kunskaper om livsmedel och dess kemiska struktur samt kunskaper om metoder för matlagning och bakning. I samband med praktiska laborationer görs jämförelser mellan olika matlagningsmetoder. Studenterna tränas i att välja och hantera produkter och livsmedel utifrån perspektiven hälsa, ekonomi, miljö och sensorik. Kvalitetsförändringar och livsmedelskemiska processer som sker vid hantering, förvaring och tillagning av olika livsmedel behandlas översiktligt. Receptanalys och receptteknik behandlas.

Förväntade studieresultat

Modul 1. Mat, människa och samhälle, 6 hp
För godkänd modul ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
 •  beskriva olika perspektiv på hur mat, måltider och ätande kan förstås och förankras i vetenskap och praktik
Färdighet och förmåga
 •  identifiera hur mat, måltider och ätande konstrueras och skapar mening hos människan
 •  använda sociologiska begrepp med relevans för kost- och måltidsvetenskap
 •  formulera ett undersökningsbart syfte med relevans för kost- och måltidsvetenskap
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 •  reflektera kring hur människans mat, måltider och ätande kan förstås ur ett sociologiskt perspektiv

Modul 2. Hållbarhet - en introduktion, 2 hp
För godkänd modul ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
 •  redogöra för begreppet hållbarhet
 •  beskriva globala och nationella miljömål som berör området kost- och måltidsvetenskap
Färdighet och förmåga
 •  exemplifiera problemområden och möjliga lösningar som finns för  hållbar utveckling
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 •  värdera, sammanställa och presentera information inom hållbarhetsområdet kopplat till kost- och måltidsvetenskap

Modul 3. Grundläggande naturvetenskap, 7 hp
För godkänd modul ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
 •  redogöra för energigivande näringsämnens kemiska egenskaper och struktur
 •  redogöra för kroppens näringshantering
 •  på ett övergripande sätt redogöra för hur kolhydrater, fett och protein metaboliseras i cellen

Modul 4. Näringslära, 5 hp
För godkänd modul ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
 •  förklara grunderna för gällande Nordiska näringsrekommendationer
 •  redogöra för kostens fett-, protein- och kolhydratkvalitet och förklara dess betydelse för kroppens funktioner

Färdighet och förmåga
 •  tillämpa Nordiska näringsrekommendationer teoretiskt och praktiskt
 •  tillämpa programvara för energi- och näringsberäkning av livsmedel och måltider

Värderingsförmåga och förhållningssätt
 •  värdera människans behov av energi och makronäringsämnen
 •  värdera innehållet av energi och makronäringsämnen i livsmedel

Modul 5. Livsmedelsvetenskap och matlagningsmetoder 1, 10 hp
För godkänd modul ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
 •  redogöra för sinnenas anatomi och fysiologi
 •  redogöra för de psykologiska processer som påverkar och påverkas av sinnesförnimmelser
 •  beskriva hur olika livsmedel produceras och distribueras och hur detta påverkar miljö och klimat
 •  beskriva olika råvarors uppbyggnad och egenskaper
 •  beskriva kvalitetsförändringar och livsmedelskemiska processer som sker vid hantering, förvaring och tillagning av olika livsmedel
 •  beskriva grundläggande metoder för matlagning och bakning 
 •  redogöra för matlagningstermer 

Färdighet och förmåga 
 •  tillämpa grundläggande metoder för matlagning och bakning 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
 •  värdera och modifiera recept utifrån olika perspektiv 
 •  värdera olika livsmedel och matlagningsmetoder utifrån hälsa, miljö, tid, ekonomi och sensoriska aspekter

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Kursen är en distanskurs med schemalagd undervisning dagtid samt obligatoriska veckoträffar i Umeå. Obligatoriska nätbaserade undervisningsmoment under dagtid förekommer mellan veckoträffar. Viss undervisning bedrivs i hybrid form vilket innebär samläsning med studentgrupp på campus. Vissa moduler kan läsas parallellt och den inbördes ordningen mellan modulerna kan ändras.

Modul 1. Mat, människa och samhälle, 6 hp
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, grupparbeten och seminarier. Seminarier är obligatoriska.

Modul 2. Hållbarhet - en introduktion, 2 hp
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och laborationer. Seminarier och laborationer är obligatoriska. Viss undervisning kan ske på kvällstid.

Modul 3. Grundläggande naturvetenskap, 7 hp
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och seminarier.

Modul 4. Näringslära, 5 hp
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, grupparbeten, seminarier och laborationer. Grupparbeten, seminarier och laborationer är obligatoriska.

Modul 5. Livsmedelsvetenskap och matlagningsmetoder 1, 10 hp
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier samt praktiska laborationer. Seminarier och laborationer är obligatoriska.

Examination

Modul 1. Mat, människa och samhälle, 6 hp
Examination sker genom skriftliga och muntliga inlämningar samt genom seminarier. På dessa sätts något av betygen U eller G. I modulen ingår en individuell VG-grundande skriftlig uppgift som är valbar för studenten.

Modul 2. Hållbarhet - en introduktion, 2 hp
Examination sker genom individuell digital tentamen samt praktiska laborationer och muntliga seminarier och redovisningar i grupp. På modulen sätts något av betygen U eller G.

Modul 3. Grundläggande naturvetenskap, 7 hp
Examination sker genom individuella digitala tentamina där betyg U eller G sätts. På modulen sätts något av betygen U eller G.

Modul 4. Näringslära, 5 hp
Examinationen sker genom individuell digital tentamen. Examination sker även genom, laborationer och seminarier  samt individuella skriftliga uppgifter. För skriftliga uppgifter, laborationer och seminarier sätts något av betyget U eller G.

Modul 5. Livsmedelsvetenskap och matlagningsmetoder 1, 10 hp
Examination sker genom individuella digitala tentamina samt en individuell muntlig examination. I modulen ingår även laboration och seminarier där betyget U eller G sätts.

Hel kurs
För att bli godkänd på hel kurs krävs att samtliga examinerande delar är godkända. För VG på hel kurs krävs VG på minst 15 hp.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.