Hoppa direkt till innehållet
printicon
Kursplan:

Kost vid träning, 15 hp

Engelskt namn: Nutrition and Physical Activity

Denna kursplan gäller: 2014-08-25 och tillsvidare

Kurskod: 2KN035

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kostvetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för kostvetenskap

Beslutad av: Programkomittén för Ledarskaps- och coachingprogrammet, 2008-06-09

Reviderad av: Prefekten, 2014-06-09

Innehåll

Kursen består av följande moment:

 1. Livsmedelskemi och metabolism(Food chemistry and metabolism) 4,5 hp
 2. Näringslära (Nutrition), 7,5 hp
 3. Projektarbete (Project work), 3 hp

Moment 1. Livsmedelskemi och metabolism, 4,5 hp
Momentet behandlar den kemi som krävs för att förstå kolhydrater, lipider och proteiners uppbyggnad. Momentet innehåller också den kemi och fysiologi som krävs för att förstå dessa näringsämnens funktion, upptag och omsättning i kroppen.

Moment 2. Näringslära 7,5 hp
Momentet behandlar innehållet av energi- och näringsämnen i olika livsmedel med fokus på deras funktion. Under momentet diskuteras näringsintag i direkt anslutning till träning/tävling (timing) samt betydelsen av vätska vid idrottsutövning. Betydelsen av energibalans och metoder för viktkontroll, vegetarisk kost,teoretisk och praktisk tillämpning av Nordiska Näringsrekommendationer   och specifika rekommendationer  till fysiskt aktiva personer ingår också.

Moment 3. Projektarbete, 3 hp
Ett projektarbete genomförs kring valfri idrott. En kost- och aktivitetsregistrering utförs på en idrottare. I arbetet diskuteras nutrition i förhållande till idrottarens typ av träning och träningsmängd.
 

Förväntade studieresultat

Moment 1 Livsmedelskemi och metabolism 4,5 hp
Efter slutfört moment ska den studerande kunna:
Kunskap och förståelse

 • Redogöra för kolhydrater, lipider samt proteiners kemiska uppbyggnad och funktion
 • Beskriva principer för kroppens hantering av energigivande näringsämnen inkluderat spjälkning, absorption samt metabola processer i cellen.


Moment 2 Näringslära 7,5 hp
Efter slutfört moment ska den studerande kunna:
Kunskap och förståelse

 • Identifiera och förklara näringsämnenas betydelse för hälsa och prestation samt granska och värdera näringsämnenas förekomst i livsmedel.

Färdighet och förmåga

 • Tolka och tillämpa näringsrekommendationer för hälsa och vid fysisk aktivitet  samt ha förståelse för de vetenskapliga metoderna som ligger till grund för dessa.
 • Planera kost- och vätskeintag före, under och efter träning/tävling.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Analysera och värdera en vägd kostregistrering  utifrån kända behov och rekommendationer.


Moment 3 Projektarbete 3 hp
Efter slutfört moment ska den studerande kunna:
Färdighet och förmåga

 • Genomföra en kost- och aktivitetsregistrering.
 • Skriva ett arbete baserat på nutritionella krav för en specifik idrott.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Värdera vilken betydelse måltidsordning, energigivare och vätska kan ha för prestationförmågan vid en specifik idrott.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Kursen är nätbaserad, tillgång till internet krävs. All undervisning bedrivs via webplattformen i form av inspelade föreläsningar, arbete med instuderingsfrågor, inlämningsuppgifter och diskussionsuppgifter. Inlämningsuppgifter och diskussionsuppgifter är obligatoriska

Examination

Samtliga examinationer utförs via webplattformen.

Moment 1 Livsmedelskemi och metabolism 4,5 hp
Diskussionsuppgift betygsätts med betyget U eller G. Momentet examineras genom tre Test&Quizz där betyget U, G eller VG sätts.

Moment 2 Näringslära 7,5 hp
Inlämningsuppgifter och diskussionsuppgifter betygsätts med betyget U eller G. Momentet examineras genom ett Test&quizz, en webtentamen samt en Essäfråga. Samtliga examinationer betygssätts med betygen U, G eller VG.

Moment 3 Projektarbete 3 hp
Projektarbetet examineras i form av en skriftlig rapport där betyget U eller G sätts.

För att bli godkänd på hel kurs krävs att samtliga examinerande delar är godkända där betyget utgörs av examinators samlade bedömning av den studerandes examinerande resultat.
För VG på hel kurs krävs att man har VG på två av tre moment.

Regler runt prov och bedömning, se universitetets  regelsamling.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande av kurs (helt eller delvis) kan prövas. Se universitetets regelsamling och tillgodoräknandeordning.
Ansökan görs på särskild blankett enligt studentcentrums riktlinjer.
 

Litteratur