Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Kost vid träning, 15 hp

Engelskt namn: Nutrition and Physical Activity

Denna kursplan gäller: 2019-12-30 till 2021-08-15 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2KN035

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kostvetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

Beslutad av: Programkomittén för Ledarskaps- och coachingprogrammet, 2008-06-09

Reviderad av: Prefekten, 2020-03-02

Innehåll

Kursen består av följande moduler:
 1. Livsmedelskemi och metabolism(Food chemistry and metabolism) 4,5 hp
 2. Näringslära (Nutrition), 7,5 hp
 3. Projektarbete (Project work), 3 hp
Modul 1. Livsmedelskemi och metabolism, 4,5 hp
Modulen behandlar den kemi som krävs för att förstå kolhydrater, lipider och proteiners uppbyggnad. Modulen innehåller också den kemi och fysiologi som krävs för att förstå dessa näringsämnens funktion, upptag och omsättning i kroppen.

Modul 2 Näringslära 7,5 hp
Modulen behandlar innehållet av mikro- och makronutrienter i livsmedel med fokus på deras funktion. Under momentet diskuteras energi -och näringsintag i direkt anslutning till träning/tävling (timing) samt betydelsen av vätska vid idrottsutövning. Betydelsen av energibalans och metoder för viktkontroll, vegetarisk kost, teoretisk och praktisk tillämpning av Nordiska Näringsrekommendationer och specifika rekommendationer till fysiskt aktiva personer ingår också.

Modul 3. Projektarbete, 3 hp
Ett projektarbete genomförs kring valfri idrott. En kost- och aktivitetsregistrering utförs på en idrottare. I arbetet diskuteras nutrition i förhållande till idrottarens typ av träning och träningsmängd.

Förväntade studieresultat

Modul 1 Livsmedelskemi och metabolism 4,5 hp
Efter godkänt moment ska den studerande kunna:
Kunskap och förståelse
 • Redogöra för kolhydrater, lipider samt proteiners kemiska uppbyggnad och funktion
 • Beskriva principer för kroppens hantering av energigivande näringsämnen inkluderat spjälkning, absorption samt metabola processer i cellen.
Modul 2 Näringslära 7,5 hp
Efter godkänt moment ska den studerande kunna:
Kunskap och förståelse
 • Förklara grunderna för gällande Nordiska näringsrekommendationer
 • Redogöra för makro- och mikronutrienters förekomst i livsmedel.
Färdighet och förmåga
 • Tolka och tillämpa näringsrekommendationer för hälsa och fysisk prestation samt ha förståelse för de vetenskapliga metoderna som ligger till grund för dessa.
 • Planera kost- och vätskeintag före, under och efter träning/tävling.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Analysera och värdera en vägd kostregistrering utifrån rekommendationer för styrketräning ur perspektivet blandkost, laktovegetarisk samt vegankost.
Modul 3 Projektarbete 3 hp
Efter godkänt moment ska den studerande kunna:
Färdighet och förmåga
 • Genomföra en kost- och aktivitetsregistrering utifrån en specifik idrott.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Värdera betydelsen av timing, makro- och mikronutrienter samt vätska för prestationförmågan vid en specifik idrott.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Kursen är nätbaserad, tillgång till internet krävs. All undervisning bedrivs via webplattformen i form av inspelade föreläsningar, arbete med instuderingsfrågor, inlämningsuppgifter och diskussionsuppgifter. Inlämningsuppgifter och diskussionsuppgifter är obligatoriska

Examination

Samtliga examinationer utförs via webplattformen.

Modul 1 Livsmedelskemi och metabolism 4,5 hp
Examination sker genom individuella tentamina i lärplattform  . Examination sker även genom individuell diskussionsuppgift där betyg U eller G sätts.

Modul 2 Näringslära 7,5 hp
Examination sker genom individuella tentamina i lärplattform samt individuell essäfråga. Examination sker även genom individuella inlämningsuppgifter och diskussionsuppgifter där betyg U eller G sätts.

Modul 3 Projektarbete 3 hp
Examination sker genom en skriftlig rapport där betyg U eller G sätts.

Helkurs

För att bli godkänd på hel kurs krävs att samtliga examinerande delar är godkända.
För VG på hel kurs krävs VG på modul 1 och 2.

Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studentens tentamen är tillgänglig. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.
Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med en annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i en sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Studerande som underkänts vid ett provtillfälle har möjlighet att delta i förnyat prov vid totalt minst fem provtillfällen. En student har rätt att begära att få byta examinator efter två underkända prov på modul eller delar av kurs. Studierektor kontaktas i sådana fall. Tentamen baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov. I det fall kursplanen upphör att gälla eller genomgår större förändringar garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt den ursprungliga kursplanen under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande av kurs (helt eller delvis) kan prövas. Se universitetets regelverk och tillgodoräknandeordning.
Ansökan görs på särskild blankett enligt studentcentrums riktlinjer.

Litteratur

 • Giltig från: 2020 vecka 33

  Kost vid träning 15 hp

  REKOMMENDERAD LITTERATUR

  Nordiska näringsrekommendationer 2012 - en presentation
  Livsmedelsverket : 2012 :
  http://www.slv.se/upload/dokument/mat/rad_rek/livsmedelsverket_nnr_2012_presentationsbroschyr_webb.pdf
  Obligatorisk

  Nutrition for Healt, Fitness & Sport, 11th ed
  Williams Melwin H, Anderson Dawn, Rawson Eric
  McGraw Hill Higher Education : 2016 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: ISBN: 9781259254994

  Bergh kurt
  Metabolisn
  Institutionen för kostvetenskap : 2010 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Tillhandahålles via institutionen.

  Artiklar ur vetenskapliga skrifter och facktidskrifter tillkommer.

  REFERENSLITTERATUR

  Nordic Nutrition Recommendations 2012 [Elektronisk resurs] : integrating nutrition and physical activity
  5th edition : Copenhagen : Nordic Council of Ministers : 2014 : 627 s. :
  Fritt tillgänglig via Nordiska ministerrådet
  ISBN: 9789289326711
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Bergh Kurt
  Nutrient timing : rätt näring vid rätt tillfälle
  Stockholm : SISU idrottsböcker : 2013 : 332 s. :
  ISBN: 9789186323769
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Johansson Ulla
  Näring och hälsa
  3., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 460 s. :
  ISBN: 9789144079820
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Näringslära för högskolan
  Abrahamsson Lillemor, Andersson Agneta, Nilsson Gerd
  6. uppl. : Liber : 2013 : 480 s. :
  ISBN: 9789147105205
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

 • Giltig från: 2020 vecka 1

  Kost vid träning 15 hp

  OBLIGATORISK LITTERATUR

  Nordiska näringsrekommendationer 2012 - en presentation
  Livsmedelsverket : 2012 :
  http://www.slv.se/upload/dokument/mat/rad_rek/livsmedelsverket_nnr_2012_presentationsbroschyr_webb.pdf

  Nutrition for Healt, Fitness & Sport, 11th ed
  Williams Melwin H, Anderson Dawn, Rawson Eric
  McGraw Hill Higher Education : 2016 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: ISBN: 9780078021350

  Ett kemikompendium samt artiklar ur vetenskapliga skrifter och facktidskrifter tillkommer.

  REFERENSLITTERATUR

  Bergh Kurt
  Metabolism
  Kompendium, Institutionen för Kostvetenskap : 2010 :

  Nordic Nutrition Recommendations 2012 [Elektronisk resurs] : integrating nutrition and physical activity
  5th edition : Copenhagen : Nordic Council of Ministers : 2014 : 627 s. :
  Fritt tillgänglig via Nordiska ministerrådet
  ISBN: 9789289326711
  Se bibliotekets söktjänst

  Bergh Kurt
  Nutrient timing : rätt näring vid rätt tillfälle
  Stockholm : SISU idrottsböcker : 2013 : 332 s. :
  ISBN: 9789186323769
  Se bibliotekets söktjänst

  Johansson Ulla
  Näring och hälsa
  3., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 460 s. :
  ISBN: 9789144079820
  Se bibliotekets söktjänst

  Näringslära för högskolan
  Abrahamsson Lillemor, Andersson Agneta, Nilsson Gerd
  6. uppl. : Liber : 2013 : 480 s. :
  ISBN: 9789147105205
  Se bibliotekets söktjänst