Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Kostvetenskap C, 15 hp

Engelskt namn: Food and Nutrition C

Denna kursplan gäller: 2022-01-03 och tillsvidare

Kurskod: 2KN065

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kostvetenskap: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

Beslutad av: Prefekten, 2018-11-26

Reviderad av: Prefekten, 2021-09-13

Innehåll

Under kursen introduceras nutritionsbehandlingsprocessen som är centralt i dietistens yrkesutövning och utgör ett strukturerat arbetssätt för den kliniska dietisten. Kursen tar även upp grundläggande hälsokommunikation samt psykologiska teorier och perspektiv av betydelse för dietistprofessionen. Vidare utvecklar studenten sin förståelse för olika metoder som kan användas för att studera kostintag. Kostens betydelse ur en idrottares perspektiv behandlas. I kursen ingår även arbetslivsanknytning i form av auskultation med dietist eller annan person med kostkompetens.

Kursen består av följande moduler:
 1. Nutritionsbehandlingsprocessen och kostundersökningsmetodik (The Nutrition Care Process and Dietary Assessment Methods), 3hp
 2. Hälsokommunikation och psykologiska perspektiv för dietister (Health Communication and Psychological Perspectives for Dietitians), 7,5hp
 3. Idrottsnutrition (Sports Nutrition), 2,5hp
 4. Fältstudier (Field Studies), 2hp

Modul 1. Nutritionsbehandlingsprocessen och kostundersökningsmetodik, 3hp
I modulen introduceras nutritionsbehandlingsprocessen med tillhörande terminologi. Vidare behandlas hur olika kostundersökningsmetoder kan användas och tolkas.
 
Modul 2. Hälsokommunikation och psykologiska perspektiv för dietister, 7,5hp
I modulen behandlas hälsokommunikation i teori och praktik applicerat på kostområdet. Vidare studeras grundläggande psykologiska teorier och perspektiv som kan användas för att bättre förstå patienten och den kommande yrkesprofessionen.
 
Modul 3. Idrottsnutrition, 2,5hp
I modulen behandlas hur energi- och näringsbehovet påverkas vid hög fysisk aktivitet och vilka krav som ställs på en elitidrottares kost. Även kosttillskott i relation till elitidrott studeras. I modulen ingår även internationalisering i form av att studenterna kommunicerar med andra studenter vid ett utländskt lärosäte.

Modul 4. Fältstudier, 2hp
Modulen innefattar studier av verksamheter som kan förekomma inom dietistyrket eller andra områden inom kost och hälsa. Vidare studeras de arbetssätt och författningar som gäller inom hälso- och sjukvård.

Förväntade studieresultat

Modul 1. Nutritionsbehandlingsprocessen och kostundersökningsmetodik, 3hp
För godkänd modul ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse
 • Beskriva nutritionsbehandlingsprocessen utifrån de fyra ingående stegen nutritionsutredning, nutritionsdiagnos, nutritionsåtgärd samt nutritionsuppföljning
Färdighet och förmåga
 • Tillämpa och diskutera olika kostundersökningsmetoder
 • Tillämpa nutritionsdiagnos som en del i nutritionsbehandlingsprocessen
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Reflektera kring nutritionsbehandlingsprocessen i relation till kommande yrke
 • Värdera insamlad information om kostintag

Modul 2. Hälsokommunikation och psykologiska perspektiv för dietister, 7.5hp
För godkänd modul ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse
 • Beskriva och förklara kommunikationsprocesser med inriktning på hälsokommunikation
 • Beskriva massmedias betydelse i ett hälsokommunikativt perspektiv
 • Förklara olika teorier om hur människor fungerar socialt och i grupp
 • Förklara hur människans tankar, känslor och handlingar hänger samman och hur det kan användas i förändringsarbete
 • Exemplifiera några av människans psykologiska försvarsmekanismer samt förstå deras funktion och konsekvenser
 • Förklara olika teorier om människans behov och utveckling av trygga och nära relationer
 • Förklara människans olika reaktioner på kris
Färdighet och förmåga
 • Planera och genomföra ett informationstillfälle kring kost och hälsa
 • Kritiskt granska kostbudskap utifrån ett hälsokommunikativt perspektiv 

Modul 3. Idrottsnutrition, 2.5hp
För godkänd modul ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse
 • Förklara samband mellan kost, vätska- och fysisk prestation
 • Redogöra för ergogena kosttillskott ur ett idrottsperspektiv
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • i samverkan med studenter från ett utländskt universitetlärosäte värdera en idrottares kost utifrån energi- och näringsbehov i förhållande till en specifik idrott

Modul 4. Fältstudier, 2hp
För godkänd modul ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse
 • Känna till arbetsområden som kan förekomma inom dietistyrket eller andra områden inom kost och hälsa
Färdighet och förmåga
 • Observera och analysera en samtalssituation inom aktuellt verksamhetsområde
 • Identifiera, hitta och förstå relevanta författningar, samt lösa enklare juridiska problem som kan uppkomma i samband med yrkesutövning i hälso- och sjukvård samt omsorg i offentlig och privat regi
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Reflektera kring aktuell verksamhet och yrkesområde

Behörighetskrav

Kostvetenskap A 30 hp med godkänt resultat på modul 1, Mat, människa och samhälle 7 hp och modul 5, Näringslära 8 hp samt Kostvetenskap B 30 hp med godkänt resultat på minst 9 hp, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Modul 1. Nutritionsbehandlingsprocessen och kostundersökningsmetodik, 3hp
Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Seminarier är obligatoriska.

Modul 2. Hälsokommunikation och psykologiska perspektiv för dietister, 7.5hp
Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Seminarier är obligatoriska.

Modul 3. Idrottsnutrition,2.5hp
Undervisningen sker i form av föreläsningar och ett seminarium. Seminariet är obligatoriskt.

Modul 4. Fältstudier, 2hp
Studenter som läser Dietistprogrammet
Undervisningen sker i form av föreläsning, seminarium samt auskultation med yrkesverksam dietist. Samtliga delar i modulen är obligatoriska.

Studenter som läser fristående kurs
Undervisningen sker i form av föreläsning, seminarium samt auskultation med yrkesverksam person inom området kost och hälsa. Samtliga delar i modulen är obligatoriska.

Examination

Modul 1. Nutritionsbehandlingsprocessen och kostundersökningsmetodik, 3hp
Examination sker genom skriftlig individuell tentamen samt genom muntliga och skriftliga redovisningar av obligatoriska moment.
På modulen sätts betyget U eller G.

Modul 2. Hälsokommunikation och psykologiska perspektiv för dietister,7.5hp
Examination sker genom skriftlig individuell tentamen och obligatoriska seminarier. För seminarier sätts något av betyget U eller G.

Modul 3. Idrottsnutrition, 2.5hp
Examination sker genom en skriftlig individuell tentamen samt ett obligatoriskt seminarium. På modulen sätts betyget U eller G.

Modul 4. Fältstudier, 2hp
Examination sker genom obligatorisk närvaro vid auskultation och obligatoriska moment samt skriftlig redovisning av uppgifter.
På modulen sätts betyget U eller G.

Hel kurs
För att bli godkänd på hel kurs krävs att samtliga examinerande delar är godkända. För VG på hel kurs krävs VG på modul 2.

I följande text avser prov de examinationsformer som angivits ovan. Ett  omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av ordinarie prov har meddelats och studenten delgivits återkoppling på provet, exempelvis kopia av studentens tentamen. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.
Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med en annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i en sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 

Studerande som underkänts vid ett provtillfälle har möjlighet att delta i förnyat prov vid minst fem provtillfällen. En student har rätt att begära att få byta examinator efter två underkända prov på moment eller delar av kurs. Studierektor kontaktas i sådana fall. Prov baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyad examination. I det fall kursplanen upphör att gälla eller genomgår större förändringar garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt den ursprungliga kursplanen under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande av kurs (helt eller delvis) kan prövas. Se universitetets regelverk och tillgodoräknandeordning. Ansökan görs på universitetet e-tjänst för tillgodoräknande. Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet.

Litteratur

 • Giltig från: 2022 vecka 3

  NUTRITIONSBEHANDLINGSPROCESSEN OCH KOSTUNDERSÖKNINGSMETODIK 3 HP

  Rekommenderad litteratur

  Academic of Nutrition and Dietetics, eNCPT
  Nutrition Terminology Reference Material, Dietetics Language For Nutrition Care
  Dietisternas Riksförbund :
  http://www.drf.nu
  Obligatorisk

  Nygren Charlotte
  Forskning om kost och hälsa. Att tolka och förstå vetenskapen
  Inst för kostvetenskap : 2015 :
  Elektronisk version
  Obligatorisk

  Johansson G
  Kostundersökningar ska granskas kritiskt
  Perspektiv : 2001 :
  Tillgänglig här
  Obligatorisk

  Perspective: An Extension of the STROBE Statement for Observational Studies in Nutritional Epidemiology (STROBE-nut) [Elektronisk resurs] : Explanation and Elaboration
  Hörnell Agneta, Berg Christina, Forsum Elisabet, Larsson Christel, Sonestedt Emily, Akesson Agneta, Lachat Carl, Hawwash Dana, Kolsteren Patrick, Byrnes Graham, De Keyzer Willem, Van Camp John, Cade Janet E., Greenwood Darren C., Slimani Nadia, Cevallos Myriam, Egger Matthias, Huybrechts Inge, Wirfalt Elisabet
  AMER SOC NUTRITION-ASN : 2017 :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-140047
  Obligatorisk

  Nordic Nutrition Recommendations 2012 [Elektronisk resurs] : integrating nutrition and physical activity
  5th edition : Copenhagen : Nordic Council of Ministers : 2014 : 627 s. :
  Fritt tillgänglig via Nordiska ministerrådet
  ISBN: 9789289326711
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Artiklar ur vetenskapliga skrifter och facktidskrifter samt ev. ytterligare litteratur kan tillkomma

  Referenslitteratur

  Johansson Gunnar
  Nutritionsepidemiologi [Elektronisk resurs] : Kostundersökningar: ändamål, design, biologiska markörer, felkällor och evaluering av kvalitén
  Halmstad : Halmstad University Press : 2014 : 47 s. :
  Fritt tillgänglig via Högskolan i Halmstad
  ISBN: 978-91-87045-08-0
  Se bibliotekskatalogen Album

  HÄLSOKOMMUNIKATION OCH PSYKOLOGISKA PERSPEKTIV FÖR DIETISTER 7.5 HP

  Rekommenderad litteratur

  Psykologi för vårdprofessioner
  Kaiser Niclas, Lundberg Mattias
  Första utgåvan : 2018 : 328 sidor :
  ISBN: 9789127140325
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Jarlbro Gunilla
  Hälsokommunikation : en introduktion
  3., [omarb.] uppl. : Lund : Studentlitteratur AB : 2010 : 152 s. :
  ISBN: 978-91-44-05876-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Gillberg Nanna
  Uppmärksamhetssamhället
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 149 s. :
  ISBN: 9789144094281
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Att kommunicera mat- och levnadsvanor i dagens medielandskap, Myndighetskommunikation i det offentliga
  Asmundsson Fristedt R, Sandberg H
  Livsmedelsverket : 2018 :
  https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/rapporter/2018/2018-nr-02-att-kommunicera-mat-och-levnadsvanor-i-dagens-medielandskap.pdf
  Obligatorisk

  Hälsokommunikation i det nya medielandskapet, Kartläggning av internationell och svensk forskning 2010-2016
  Folkhälsomyndigheten : 2017 :
  https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/dc016cec46ea4b2597c8b54f8ffb4de5/halsokommunikation-nya-medielandskapet-04203-2017.pdf
  Obligatorisk

  Nygren Charlotte
  Mat och media : en bok med analys av Women's Health Initiative i svensk massmedia
  Umeå : Institutionen för kostvetenskap, Umeå universitet : 2015 : 127 s. :
  Fritt tillgänglig via Umeå universitet
  ISBN: 978-91-7601-345-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Artiklar ur vetenskapliga skrifter och facktidskrifter samt ev. ytterligare litteratur kan tillkomma

  Referenslitteratur

  Lindstedt Inger
  Talarens hantverk : att göra framgångsrika presentationer
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 220 s. :
  ISBN: 9789144096667
  Se bibliotekskatalogen Album

  IDROTTSNUTRITION 2.5 HP

  Rekommenderad litteratur

  Position of the Academy of Nutrition and Dietetics, Dietitians of Canada, and the American College of Sports Medicine: Nutrition and Athletic Performance
  J Acad Nutr Diet. : 2016 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26920240 116:501-528 Rogerson David

  Rogerson David
  Vegan diets: Practical advice for athletes and exercisers
  Journal of the International Society of Sports Nutrition : 2017 :
  https://www.researchgate.net/publication/319696943_Vegan_diets_Practical_advice_for_athletes_and_exercisers
  Obligatorisk

  Kostrekommendationer för olympiska idrottare
  Sveriges olympiska kommitté : 2016 :
  http://sok.se/download/18.3e3b95e91555e5c9d8b6a15e/1466669159954/Kostrekommendationer%20f%C3%B6r%20Olympiska%20Idrottare_juni2016.pdf
  Obligatorisk

  Nutrition guidelines for strength sports: sprinting, weightlifting, throwing events, and bodybuilding
  Slater Gary, Philps Stuart M
  Journal of Sport Science : 2011 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 1-11

  Physiological and nutritional aspects of post-exercise recovery: specific recommendations for female athletes
  Hauswirth C, Le Meur Y
  Sports medicine : 2011 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 41(10)

  Nordic Nutrition Recommendations 2012 [Elektronisk resurs] : integrating nutrition and physical activity
  5th edition : Copenhagen : Nordic Council of Ministers : 2014 : 627 s. :
  Fritt tillgänglig via Nordiska ministerrådet
  ISBN: 9789289326711
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Artiklar ur vetenskapliga skrifter och facktidskrifter samt ev. ytterligare litteratur kan tillkomma

  FÄLTSTUDIER 2 HP

  Rekommenderad litteratur

  Reflektionshandboken
  Bie Kristin, Kärnekull Bo, Kärnekull Ethel
  1. uppl. : Malmö : Gleerup : 2009 : 96 s. :
  ISBN: 978-91-40-66635-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Artiklar ur vetenskapliga skrifter och facktidskrifter samt ev. ytterligare litteratur kan tillkomma

  Referenslitteratur

  Klinisk utbildning i vård och omsorg : att skriva dagbok för reflektion och inlärning
  Bjerknes Mari Skancke, Bjørk Ida Torunn, Almqvist Inger
  Lund : Studentlitteratur : 1996 : 150 s. :
  ISBN: 91-44-37241-8
  Se bibliotekskatalogen Album

 • Giltig från: 2022 vecka 2

  NUTRITIONSBEHANDLINGSPROCESSEN OCH KOSTUNDERSÖKNINGSMETODIK 3 HP

  Rekommenderad litteratur

  Academic of Nutrition and Dietetics, eNCPT
  Nutrition Terminology Reference Material, Dietetics Language For Nutrition Care
  Dietisternas Riksförbund :
  http://www.drf.nu
  Obligatorisk

  Nygren Charlotte
  Forskning om kost och hälsa. Att tolka och förstå vetenskapen
  Inst för kostvetenskap : 2015 :
  Elektronisk version
  Obligatorisk

  Johansson G
  Kostundersökningar ska granskas kritiskt
  Perspektiv : 2001 :
  Tillgänglig här
  Obligatorisk

  Perspective: An Extension of the STROBE Statement for Observational Studies in Nutritional Epidemiology (STROBE-nut) [Elektronisk resurs] : Explanation and Elaboration
  Hörnell Agneta, Berg Christina, Forsum Elisabet, Larsson Christel, Sonestedt Emily, Akesson Agneta, Lachat Carl, Hawwash Dana, Kolsteren Patrick, Byrnes Graham, De Keyzer Willem, Van Camp John, Cade Janet E., Greenwood Darren C., Slimani Nadia, Cevallos Myriam, Egger Matthias, Huybrechts Inge, Wirfalt Elisabet
  AMER SOC NUTRITION-ASN : 2017 :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-140047
  Obligatorisk

  Nordic Nutrition Recommendations 2012 [Elektronisk resurs] : integrating nutrition and physical activity
  5th edition : Copenhagen : Nordic Council of Ministers : 2014 : 627 s. :
  Fritt tillgänglig via Nordiska ministerrådet
  ISBN: 9789289326711
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Artiklar ur vetenskapliga skrifter och facktidskrifter samt ev. ytterligare litteratur kan tillkomma

  Referenslitteratur

  Johansson Gunnar
  Nutritionsepidemiologi [Elektronisk resurs] : Kostundersökningar: ändamål, design, biologiska markörer, felkällor och evaluering av kvalitén
  Halmstad : Halmstad University Press : 2014 : 47 s. :
  Fritt tillgänglig via Högskolan i Halmstad
  ISBN: 978-91-87045-08-0
  Se bibliotekskatalogen Album

  HÄLSOKOMMUNIKATION OCH PSYKOLOGISKA PERSPEKTIV FÖR DIETISTER 7.5 HP

  Rekommenderad litteratur

  Psykologi för vårdprofessioner
  Kaiser Niclas, Lundberg Mattias
  Första utgåvan : 2018 : 328 sidor :
  ISBN: 9789127140325
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Jarlbro Gunilla
  Hälsokommunikation : en introduktion
  3., [omarb.] uppl. : Lund : Studentlitteratur AB : 2010 : 152 s. :
  ISBN: 978-91-44-05876-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Att kommunicera mat- och levnadsvanor i dagens medielandskap, Myndighetskommunikation i det offentliga
  Asmundsson Fristedt R, Sandberg H
  Livsmedelsverket : 2018 :
  https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/rapporter/2018/2018-nr-02-att-kommunicera-mat-och-levnadsvanor-i-dagens-medielandskap.pdf
  Obligatorisk

  Hälsokommunikation i det nya medielandskapet, Kartläggning av internationell och svensk forskning 2010-2016
  Folkhälsomyndigheten : 2017 :
  https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/dc016cec46ea4b2597c8b54f8ffb4de5/halsokommunikation-nya-medielandskapet-04203-2017.pdf
  Obligatorisk

  Nygren Charlotte
  Mat och media : en bok med analys av Women's Health Initiative i svensk massmedia
  Umeå : Institutionen för kostvetenskap, Umeå universitet : 2015 : 127 s. :
  Fritt tillgänglig via Umeå universitet
  ISBN: 978-91-7601-345-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Artiklar ur vetenskapliga skrifter och facktidskrifter samt ev. ytterligare litteratur kan tillkomma

  Referenslitteratur

  Lindstedt Inger
  Talarens hantverk : att göra framgångsrika presentationer
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 220 s. :
  ISBN: 9789144096667
  Se bibliotekskatalogen Album

  IDROTTSNUTRITION 2.5 HP

  Rekommenderad litteratur

  Position of the Academy of Nutrition and Dietetics, Dietitians of Canada, and the American College of Sports Medicine: Nutrition and Athletic Performance
  J Acad Nutr Diet. : 2016 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26920240 116:501-528 Rogerson David

  Rogerson David
  Vegan diets: Practical advice for athletes and exercisers
  Journal of the International Society of Sports Nutrition : 2017 :
  https://www.researchgate.net/publication/319696943_Vegan_diets_Practical_advice_for_athletes_and_exercisers
  Obligatorisk

  Kostrekommendationer för olympiska idrottare
  Sveriges olympiska kommitté : 2016 :
  http://sok.se/download/18.3e3b95e91555e5c9d8b6a15e/1466669159954/Kostrekommendationer%20f%C3%B6r%20Olympiska%20Idrottare_juni2016.pdf
  Obligatorisk

  Nutrition guidelines for strength sports: sprinting, weightlifting, throwing events, and bodybuilding
  Slater Gary, Philps Stuart M
  Journal of Sport Science : 2011 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 1-11

  Physiological and nutritional aspects of post-exercise recovery: specific recommendations for female athletes
  Hauswirth C, Le Meur Y
  Sports medicine : 2011 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 41(10)

  Nordic Nutrition Recommendations 2012 [Elektronisk resurs] : integrating nutrition and physical activity
  5th edition : Copenhagen : Nordic Council of Ministers : 2014 : 627 s. :
  Fritt tillgänglig via Nordiska ministerrådet
  ISBN: 9789289326711
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Artiklar ur vetenskapliga skrifter och facktidskrifter samt ev. ytterligare litteratur kan tillkomma

  FÄLTSTUDIER 2 HP

  Rekommenderad litteratur

  Reflektionshandboken
  Bie Kristin, Kärnekull Bo, Kärnekull Ethel
  1. uppl. : Malmö : Gleerup : 2009 : 96 s. :
  ISBN: 978-91-40-66635-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Artiklar ur vetenskapliga skrifter och facktidskrifter samt ev. ytterligare litteratur kan tillkomma

  Referenslitteratur

  Klinisk utbildning i vård och omsorg : att skriva dagbok för reflektion och inlärning
  Bjerknes Mari Skancke, Bjørk Ida Torunn, Almqvist Inger
  Lund : Studentlitteratur : 1996 : 150 s. :
  ISBN: 91-44-37241-8
  Se bibliotekskatalogen Album

 • Giltig från: 2022 vecka 1

  NUTRITIONSBEHANDLINGSPROCESSEN OCH KOSTUNDERSÖKNINGSMETODIK 3 HP

  Rekommenderad litteratur

  Academic of Nutrition and Dietetics, eNCPT
  Nutrition Terminology Reference Material, Dietetics Language For Nutrition Care
  Dietisternas Riksförbund :
  http://www.drf.nu
  Obligatorisk

  Nygren Charlotte
  Forskning om kost och hälsa. Att tolka och förstå vetenskapen
  Inst för kostvetenskap : 2015 :
  Elektronisk version
  Obligatorisk

  Johansson G
  Kostundersökningar ska granskas kritiskt
  Perspektiv : 2001 :
  Tillgänglig här
  Obligatorisk

  Perspective: An Extension of the STROBE Statement for Observational Studies in Nutritional Epidemiology (STROBE-nut) [Elektronisk resurs] : Explanation and Elaboration
  Hörnell Agneta, Berg Christina, Forsum Elisabet, Larsson Christel, Sonestedt Emily, Akesson Agneta, Lachat Carl, Hawwash Dana, Kolsteren Patrick, Byrnes Graham, De Keyzer Willem, Van Camp John, Cade Janet E., Greenwood Darren C., Slimani Nadia, Cevallos Myriam, Egger Matthias, Huybrechts Inge, Wirfalt Elisabet
  AMER SOC NUTRITION-ASN : 2017 :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-140047
  Obligatorisk

  Nordic Nutrition Recommendations 2012 [Elektronisk resurs] : integrating nutrition and physical activity
  5th edition : Copenhagen : Nordic Council of Ministers : 2014 : 627 s. :
  Fritt tillgänglig via Nordiska ministerrådet
  ISBN: 9789289326711
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Artiklar ur vetenskapliga skrifter och facktidskrifter samt ev. ytterligare litteratur kan tillkomma

  Referenslitteratur

  Johansson Gunnar
  Nutritionsepidemiologi [Elektronisk resurs] : Kostundersökningar: ändamål, design, biologiska markörer, felkällor och evaluering av kvalitén
  Halmstad : Halmstad University Press : 2014 : 47 s. :
  Fritt tillgänglig via Högskolan i Halmstad
  ISBN: 978-91-87045-08-0
  Se bibliotekskatalogen Album

  HÄLSOKOMMUNIKATION OCH PSYKOLOGISKA PERSPEKTIV FÖR DIETISTER 7.5 HP

  Rekommenderad litteratur

  Psykologi för vårdprofessioner
  Kaiser Niclas, Lundberg Mattias
  Första utgåvan : 2018 : 328 sidor :
  ISBN: 9789127140325
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Jarlbro Gunilla
  Hälsokommunikation : en introduktion
  3., [omarb.] uppl. : Lund : Studentlitteratur AB : 2010 : 152 s. :
  ISBN: 978-91-44-05876-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Att kommunicera mat- och levnadsvanor i dagens medielandskap, Myndighetskommunikation i det offentliga
  Asmundsson Fristedt R, Sandberg H
  Livsmedelsverket : 2018 :
  https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/rapporter/2018/2018-nr-02-att-kommunicera-mat-och-levnadsvanor-i-dagens-medielandskap.pdf
  Obligatorisk

  Hälsokommunikation i det nya medielandskapet, Kartläggning av internationell och svensk forskning 2010-2016
  Folkhälsomyndigheten : 2017 :
  https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/dc016cec46ea4b2597c8b54f8ffb4de5/halsokommunikation-nya-medielandskapet-04203-2017.pdf
  Obligatorisk

  Nygren Charlotte
  Mat och media : en bok med analys av Women's Health Initiative i svensk massmedia
  Umeå : Institutionen för kostvetenskap, Umeå universitet : 2015 : 127 s. :
  Fritt tillgänglig via Umeå universitet
  ISBN: 978-91-7601-345-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Artiklar ur vetenskapliga skrifter och facktidskrifter samt ev. ytterligare litteratur kan tillkomma

  Referenslitteratur

  Lindstedt Inger
  Talarens hantverk : att göra framgångsrika presentationer
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 220 s. :
  ISBN: 9789144096667
  Se bibliotekskatalogen Album

  IDROTTSNUTRITION 2.5 HP

  Rekommenderad litteratur

  Position of the Academy of Nutrition and Dietetics, Dietitians of Canada, and the American College of Sports Medicine: Nutrition and Athletic Performance
  J Acad Nutr Diet. : 2016 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26920240 116:501-528 Rogerson David

  Rogerson David
  Vegan diets: Practical advice for athletes and exercisers
  Journal of the International Society of Sports Nutrition : 2017 :
  https://www.researchgate.net/publication/319696943_Vegan_diets_Practical_advice_for_athletes_and_exercisers
  Obligatorisk

  A practical guide for eating for health and performance
  Nutrition for athletes :
  https://hub.olympic.org/wp-content/uploads/2016/01/1378_IOC_NutritionAthleteHandbook_1e.pdf
  Obligatorisk

  Kostrekommendationer för olympiska idrottare
  Sveriges olympiska kommitté : 2016 :
  http://sok.se/download/18.3e3b95e91555e5c9d8b6a15e/1466669159954/Kostrekommendationer%20f%C3%B6r%20Olympiska%20Idrottare_juni2016.pdf
  Obligatorisk

  Nutrition guidelines for strength sports: sprinting, weightlifting, throwing events, and bodybuilding
  Slater Gary, Philps Stuart M
  Journal of Sport Science : 2011 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 1-11

  Physiological and nutritional aspects of post-exercise recovery: specific recommendations for female athletes
  Hauswirth C, Le Meur Y
  Sports medicine : 2011 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 41(10)

  Nordic Nutrition Recommendations 2012 [Elektronisk resurs] : integrating nutrition and physical activity
  5th edition : Copenhagen : Nordic Council of Ministers : 2014 : 627 s. :
  Fritt tillgänglig via Nordiska ministerrådet
  ISBN: 9789289326711
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Näringslära för högskolan
  Abrahamsson Lillemor, Andersson Agneta, Nilsson Gerd
  6. uppl. : Liber : 2013 : 480 s. :
  ISBN: 9789147105205
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Artiklar ur vetenskapliga skrifter och facktidskrifter samt ev. ytterligare litteratur kan tillkomma

  FÄLTSTUDIER 2 HP

  Rekommenderad litteratur

  Reflektionshandboken
  Bie Kristin, Kärnekull Bo, Kärnekull Ethel
  1. uppl. : Malmö : Gleerup : 2009 : 96 s. :
  ISBN: 978-91-40-66635-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Artiklar ur vetenskapliga skrifter och facktidskrifter samt ev. ytterligare litteratur kan tillkomma

  Referenslitteratur

  Klinisk utbildning i vård och omsorg : att skriva dagbok för reflektion och inlärning
  Bjerknes Mari Skancke, Bjørk Ida Torunn, Almqvist Inger
  Lund : Studentlitteratur : 1996 : 150 s. :
  ISBN: 91-44-37241-8
  Se bibliotekskatalogen Album