"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Kostvetenskap C, 15 hp

Engelskt namn: Food and Nutrition C

Denna kursplan gäller: 2023-01-02 och tillsvidare

Kurskod: 2KN065

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kostvetenskap: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Beslutad av: Prefekten, 2018-11-26

Reviderad av: Prefekten, 2022-09-08

Innehåll

Under kursen introduceras nutritionsbehandlingsprocessen som är centralt i dietistens yrkesutövning och utgör ett strukturerat arbetssätt för den kliniska dietisten. Kursen tar även upp grundläggande hälsokommunikation samt psykologiska teorier och perspektiv av betydelse för dietistprofessionen. Vidare utvecklar studenten sin förståelse för olika metoder som kan användas för att studera kostintag. Kostens betydelse ur en idrottares perspektiv behandlas. I kursen ingår även arbetslivsanknytning i form av auskultation med dietist eller annan person med kostkompetens.

Kursen består av följande moduler:

 1. Nutritionsbehandlingsprocessen och kostundersökningsmetodik (The Nutrition Care Process and Dietary Assessment Methods), 3 hp
 2. Hälsokommunikation och psykologiska perspektiv för dietister (Health Communication and Psychological Perspectives for Dietitians), 7,5 hp
 3. Idrottsnutrition (Sports Nutrition), 2,5 hp
 4. Fältstudier (Field Studies), 2 hp

Modul 1. Nutritionsbehandlingsprocessen och kostundersökningsmetodik, 3 hp
I modulen introduceras nutritionsbehandlingsprocessen med tillhörande terminologi. Vidare behandlas hur olika kostundersökningsmetoder kan användas och tolkas.
 
Modul 2. Hälsokommunikation och psykologiska perspektiv för dietister, 7,5 hp
I modulen behandlas hälsokommunikation i teori och praktik applicerat på kostområdet. Vidare studeras grundläggande psykologiska teorier och perspektiv som kan användas för att bättre förstå patienten och sin egen roll i den kommande yrkesprofessionen.
 
Modul 3. Idrottsnutrition, 2,5 hp
I modulen behandlas hur energi- och näringsbehovet påverkas vid hög fysisk aktivitet och vilka krav som ställs på en elitidrottares kost. Även kosttillskott i relation till elitidrott studeras. I modulen ingår även internationalisering i form av att studenterna kommunicerar med andra studenter vid ett utländskt lärosäte.

Modul 4. Fältstudier, 2 hp
Modulen innefattar studier av verksamheter som kan förekomma inom dietistyrket eller andra områden inom kost och hälsa. Vidare studeras författningar som gäller inom hälso- och sjukvård.

Förväntade studieresultat

Modul 1. Nutritionsbehandlingsprocessen och kostundersökningsmetodik, 3 hp
För godkänd modul ska studenten kunna:


Kunskap och förståelse

 • Beskriva nutritionsbehandlingsprocessen utifrån de fyra ingående stegen nutritionsutredning, nutritionsdiagnos, nutritionsåtgärd samt nutritionsuppföljning

Färdighet och förmåga

 • Tillämpa och diskutera olika kostundersökningsmetoder
 • Tillämpa nutritionsdiagnos som en del i nutritionsbehandlingsprocessen

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Reflektera kring nutritionsbehandlingsprocessen i relation till kommande yrke
 • Värdera insamlad information om kostintag

Modul 2. Hälsokommunikation och psykologiska perspektiv för dietister, 7,5 hp
För godkänd modul ska studenten kunna:


Kunskap och förståelse

 • Beskriva och förklara kommunikationsprocesser med inriktning på hälsokommunikation
 • Beskriva massmedias betydelse i ett hälsokommunikativt perspektiv
 • Förstå betydelsen av ett urval psykologiska begrepp och perspektiv relevanta för att förstå mänskligt beteende med särskilt fokus på vårdmöten

Färdighet och förmåga

 • Planera och genomföra ett informationstillfälle kring kost och hälsa
 • Kritiskt granska kostbudskap utifrån ett hälsokommunikativt perspektiv
 • Söka, samla och värdera information samt med utgångspunkt från psykologisk teori tolka och diskutera hur psykologiska, kognitiva eller sociala svårigheter hos en patient kan påverka vårdmöten.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Identifiera och reflektera kring sitt eget utvecklingsbehov inom självpsykologi i relation till den kommande yrkesprofessionen

Modul 3. Idrottsnutrition, 2,5 hp
För godkänd modul ska studenten kunna:


Kunskap och förståelse

 • Förklara samband mellan kost, vätska- och fysisk prestation
 • Redogöra för ergogena kosttillskott ur ett idrottsperspektiv

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • I samverkan med studenter från ett utländskt universitetlärosäte värdera en idrottares kost utifrån energi- och näringsbehov i förhållande till en specifik idrott

Modul 4. Fältstudier, 2 hp
För godkänd modul ska studenten kunna:


Kunskap och förståelse

 • Känna till arbetsområden som kan förekomma inom dietistyrket eller andra områden inom kost och hälsa

Färdighet och förmåga

 • Observera och analysera en samtalssituation inom aktuellt verksamhetsområde
 • Identifiera, hitta och förstå relevanta författningar, samt lösa enklare juridiska problem som kan uppkomma i samband med yrkesutövning i hälso- och sjukvård samt omsorg i offentlig och privat regi

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Reflektera kring aktuell verksamhet och yrkesområde

Behörighetskrav

Kostvetenskap A 30 hp med godkänt resultat på modul 1, Mat, människa och samhälle 7 hp och modul 5, Näringslära 8 hp samt Kostvetenskap B 30 hp med godkänt resultat på minst 9 hp, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Modul 1. Nutritionsbehandlingsprocessen och kostundersökningsmetodik, 3 hp
Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Seminarier är obligatoriska.

Modul 2. Hälsokommunikation och psykologiska perspektiv för dietister, 7,5hp
Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Seminarier är obligatoriska.

Modul 3. Idrottsnutrition,2,5hp
Undervisningen sker i form av föreläsningar och ett seminarium. Seminariet är obligatoriskt.

Modul 4. Fältstudier, 2 hp
Studenter som läser Dietistprogrammet
Undervisningen sker i form av föreläsning, seminarium samt auskultation med yrkesverksam dietist. Samtliga delar i modulen är obligatoriska.

Studenter som läser fristående kurs
Undervisningen sker i form av föreläsning, seminarium samt auskultation med yrkesverksam person inom området kost och hälsa. Samtliga delar i modulen är obligatoriska.

Examination

Modul 1. Nutritionsbehandlingsprocessen och kostundersökningsmetodik, 3 hp
Modulen examineras genom följande examinationer:  

 • Seminarier (U eller G)
 • Individuell skriftlig tentamen (U eller G)
 • Individuell inlämningsuppgift (U eller G)

Modul 2. Hälsokommunikation och psykologiska perspektiv för dietister, 7,5 hp
Modulen examineras genom följande examinationer:  

 • Individuell skriftlig tentamen (U, G eller VG)
 • Individuell inlämningsuppgift (U, G eller VG)
 • Seminarier (U eller G)

Modul 3. Idrottsnutrition, 2,5 hp
Modulen examineras genom följande examinationer:

 • Individuell skriftlig tentamen (U eller G)
 • Seminarium (U eller G) 

Modul 4. Fältstudier, 2 hp
Modulen examineras genom följande examinationer:

 • Obligatorisk närvaro vid auskultation (U eller G)
 • Seminarium (U eller G)
 • Individuella inlämningsuppgifter (U eller G)

Hel kurs
För att bli godkänd på hel kurs krävs att samtliga examinerande delar är godkända. För VG på hel kurs krävs VG på modul 2.

I följande text avser prov de examinationsformer som angivits ovan. Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av ordinarie prov har meddelats och studenten delgivits återkoppling på provet, exempelvis kopia av studentens tentamen. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med en annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i en sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Studerande som underkänts vid ett provtillfälle har möjlighet att delta i förnyat prov vid minst fem provtillfällen. En student har rätt att begära att få byta examinator efter två underkända prov på moment eller delar av kurs. Studierektor kontaktas i sådana fall. Prov baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyad examination. I det fall kursplanen upphör att gälla eller genomgår större förändringar garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt den ursprungliga kursplanen under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande av kurs (helt eller delvis) kan prövas. Se universitetets regelverk och tillgodoräknandeordning. Ansökan görs på universitetet e-tjänst för tillgodoräknande. Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet.

Litteratur

Giltig från: 2023 vecka 1

NUTRITIONSBEHANDLINGSPROCESSEN OCH KOSTUNDERSÖKNINGSMETODIK 3 HP

Rekommenderad litteratur

Academic of Nutrition and Dietetics, eNCPT
Nutrition Terminology Reference Material, Dietetics Language For Nutrition Care
Dietisternas Riksförbund :
http://www.drf.nu
Obligatorisk

Nygren Charlotte
Forskning om kost och hälsa. Att tolka och förstå vetenskapen
Inst för kostvetenskap : 2015 :
Elektronisk version
Obligatorisk

Johansson G
Kostundersökningar ska granskas kritiskt
Perspektiv : 2001 :
Tillgänglig här
Obligatorisk

Perspective: An Extension of the STROBE Statement for Observational Studies in Nutritional Epidemiology (STROBE-nut) [Elektronisk resurs] : Explanation and Elaboration
Hörnell Agneta, Berg Christina, Forsum Elisabet, Larsson Christel, Sonestedt Emily, Akesson Agneta, Lachat Carl, Hawwash Dana, Kolsteren Patrick, Byrnes Graham, De Keyzer Willem, Van Camp John, Cade Janet E., Greenwood Darren C., Slimani Nadia, Cevallos Myriam, Egger Matthias, Huybrechts Inge, Wirfalt Elisabet
AMER SOC NUTRITION-ASN : 2017 :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-140047
Obligatorisk

Nordic Nutrition Recommendations 2012 [Elektronisk resurs] : integrating nutrition and physical activity
5th edition : Copenhagen : Nordic Council of Ministers : 2014 : 627 s. :
Fritt tillgänglig via Nordiska ministerrådet
ISBN: 9789289326711
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Artiklar ur vetenskapliga skrifter och facktidskrifter samt ev. ytterligare litteratur kan tillkomma

Referenslitteratur

Johansson Gunnar
Nutritionsepidemiologi [Elektronisk resurs] : Kostundersökningar: ändamål, design, biologiska markörer, felkällor och evaluering av kvalitén
Halmstad : Halmstad University Press : 2014 : 47 s. :
Fritt tillgänglig via Högskolan i Halmstad
ISBN: 978-91-87045-08-0
Se Umeå UB:s söktjänst

HÄLSOKOMMUNIKATION OCH PSYKOLOGISKA PERSPEKTIV FÖR DIETISTER 7.5 HP

Rekommenderad litteratur

Psykologi för vårdprofessioner
Kaiser Niclas, Lundberg Mattias
Första utgåvan : 2018 : 328 sidor :
ISBN: 9789127140325
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Jarlbro Gunilla
Hälsokommunikation : en introduktion
3., [omarb.] uppl. : Lund : Studentlitteratur AB : 2010 : 152 s. :
ISBN: 978-91-44-05876-4
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Att kommunicera mat- och levnadsvanor i dagens medielandskap, Myndighetskommunikation i det offentliga
Asmundsson Fristedt R, Sandberg H
Livsmedelsverket : 2018 :
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/rapporter/2018/2018-nr-02-att-kommunicera-mat-och-levnadsvanor-i-dagens-medielandskap.pdf
Obligatorisk

Hälsokommunikation i det nya medielandskapet, Kartläggning av internationell och svensk forskning 2010-2016
Folkhälsomyndigheten : 2017 :
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/dc016cec46ea4b2597c8b54f8ffb4de5/halsokommunikation-nya-medielandskapet-04203-2017.pdf
Obligatorisk

Nygren Charlotte
Mat och media : en bok med analys av Women's Health Initiative i svensk massmedia
Umeå : Institutionen för kostvetenskap, Umeå universitet : 2015 : 127 s. :
Fritt tillgänglig via Umeå universitet
ISBN: 978-91-7601-345-8
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Nygren Charlotte
Forskning om kost och hälsa. Att tolka och förstå vetenskapen
Inst för kostvetenskap : 2015 :
Elektronisk version
Obligatorisk

Artiklar ur vetenskapliga skrifter och facktidskrifter samt ev. ytterligare litteratur kan tillkomma

Referenslitteratur

Lindstedt Inger
Talarens hantverk : att göra framgångsrika presentationer
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 220 s. :
ISBN: 9789144096667
Se Umeå UB:s söktjänst

IDROTTSNUTRITION 2.5 HP

Rekommenderad litteratur

Position of the Academy of Nutrition and Dietetics, Dietitians of Canada, and the American College of Sports Medicine: Nutrition and Athletic Performance
J Acad Nutr Diet. : 2016 :
Obligatorisk
Läsanvisning: URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26920240 116:501-528

Rogerson David
Vegan diets: Practical advice for athletes and exercisers
Journal of the International Society of Sports Nutrition : 2017 :
https://www.researchgate.net/publication/319696943_Vegan_diets_Practical_advice_for_athletes_and_exercisers
Obligatorisk

Kostrekommendationer för olympiska idrottare
Sveriges olympiska kommitté : 2016 :
http://sok.se/download/18.3e3b95e91555e5c9d8b6a15e/1466669159954/Kostrekommendationer%20f%C3%B6r%20Olympiska%20Idrottare_juni2016.pdf
Obligatorisk

Nutrition guidelines for strength sports: sprinting, weightlifting, throwing events, and bodybuilding
Slater Gary, Philps Stuart M
Journal of Sport Science : 2011 :
Obligatorisk
Läsanvisning: 1-11

Physiological and nutritional aspects of post-exercise recovery: specific recommendations for female athletes
Hauswirth C, Le Meur Y
Sports medicine : 2011 :
Obligatorisk
Läsanvisning: 41(10)

Nordic Nutrition Recommendations 2012 [Elektronisk resurs] : integrating nutrition and physical activity
5th edition : Copenhagen : Nordic Council of Ministers : 2014 : 627 s. :
Fritt tillgänglig via Nordiska ministerrådet
ISBN: 9789289326711
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Artiklar ur vetenskapliga skrifter och facktidskrifter samt ev. ytterligare litteratur kan tillkomma

FÄLTSTUDIER 2 HP

Rekommenderad litteratur

Reflektionshandboken
Bie Kristin, Kärnekull Bo, Kärnekull Ethel
1. uppl. : Malmö : Gleerup : 2009 : 96 s. :
ISBN: 978-91-40-66635-2
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Artiklar ur vetenskapliga skrifter och facktidskrifter samt ev. ytterligare litteratur kan tillkomma

Referenslitteratur

Klinisk utbildning i vård och omsorg : att skriva dagbok för reflektion och inlärning
Bjerknes Mari Skancke, Bjørk Ida Torunn, Almqvist Inger
Lund : Studentlitteratur : 1996 : 150 s. :
ISBN: 91-44-37241-8
Se Umeå UB:s söktjänst