Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Kreativ medieproduktion 2, 30 hp

Engelskt namn: Creative Media Production 2

Denna kursplan gäller: 2018-01-01 till 2021-03-21 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2IN107

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Informatik: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för informatik

Beslutad av: Prefekten, 2015-12-04

Reviderad av: Prefekten, 2017-09-08

Innehåll

Moment 1. Digitala medier: aktuella trender och perspektiv, 7,5 högskolepoäng
Digital Media: Contemporary Issues and Trends, 7,5 credits
Under momentet behandlas kvalitativa forskningsmetoder där studenternas förmåga att genomföra datainsamling, bearbetning och analys fördjupas. Med fokus på den praktiska kunskapens teori, utforskas rådande normer och tillvägagångssätt, huvudsakligen inom digital medieproduktion. Med utgångspunkt i ett empiriskt insamlat material, prövas förmågan att reflektera över och konstruktivt kritisera studerad praktik. Momentet behandlar även forskningsetiska frågor.

Moment 2. Examensarbete i informatik med inriktning mot digital medieproduktion, 15 högskolepoäng
Bachelor’s Thesis in Informatics with Specialisation in Digital Media Production, 15 credits
Momentet syftar till att ge den studerande tillfälle att självständigt och kritiskt tillämpa och fördjupa sina kunskaper inom ämnet informatik samt ge övning i utrednings- eller utvecklingsarbete. Det innefattar val av tillämpningsområde, problemformulering och avgränsning samt genomförande av det självständiga arbetet. Häri inbegripes förmåga att kritiskt välja och tillämpa en med hänsyn till problemet adekvat metodansats. Momentet syftar även till att ge kunskaper och färdigheter i att genomföra projekt och dokumentera arbetet i en skriftlig rapport med den vetenskapliga rapporten som förebild samt förmåga att presentera och diskutera sitt arbete. I momentet förmedlas kunskaper om vetenskapligt förhållningssätt och artikelskrivande inom forskarvärlden. Momentet betonar värdet av att det problem som behandlas i det självständiga arbetet är förankrat i praktisk verksamhet eller kan knytas till områden inom vilka institutionen bedriver forskning.

Moment 3. Avancerad medieproduktion, 7,5 högskolepoäng
Digital Media: Advanced Media Production, 7,5 credits
Under detta moment fördjupar studenterna sin förmåga att arbeta med digital medieproduktion. Momentet bygger vidare på de teoretiska ramverk och de tillämpade färdigheter studenterna tillägnat sig under tidigare terminer vid programmet. I sitt arbete fokuserar studenterna på begrepp som design, kreativitet, metod och kompetens. Momentet utgår ifrån tesen att produktionsarbete är något som uppstår i mötet mellan designer och den situation eller uppgift inom vilken denne skall verka. Därigenom utvecklas en förståelse för hur förväntningar, krav och de restriktioner designern måste förhålla sig till, påverkar den utvecklade digitala medieproduktionen.

Förväntade studieresultat

Moment 1. Digitala medier: aktuella trender och perspektiv, 7,5 högskolepoäng
Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter avslutat kursmoment kunna:
1. Beskriva och förklara metoder för datainsamling och analys.

Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter avslutat kursmoment kunna:
2. Självständigt planera och genomföra kvalitativ datainsamling.
3. Presentera eget arbete muntligt och skriftligt.

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter avslutat kursmoment kunna:
4. Visa insikt om sin egen roll och eget ansvar vid insamling och tolkning av data i en kvalitativ studie.
5. Självständigt identifiera behov av ytterligare kunskap för att genomföra analys av studerad praktik.
6. Självständigt värdera och kritiskt tolka information från genomförd studie inom digital medieproduktion.
7. Visa förmåga att värdera rådande praktik utefter relevanta samhälleliga och etiska aspekter.

Moment 2. Examensarbete i informatik med inriktning mot digital medieproduktion, 15 högskolepoäng
Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter avslutat kursmoment kunna:
1. Knyta frågeställning, analys och slutsatser till litteratur inom informatikområdet.

Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter avslutat kursmoment kunna:
2. Identifiera och formulera frågeställningar inom informatikområdet.
3. Självständigt planera en undersökning där ett vetenskapligt sätt att generera kunskap tillämpas.
4. Presentera och diskutera examensarbetet på ett tydligt sätt, samt sätta sig in i och diskutera andras arbete. 

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter avslutat kursmoment kunna:
5. Genomföra en undersökning som resulterar i att kunskap genereras om den frågeställning som undersöks.

Moment 3. Avancerad medieproduktion, 7,5 högskolepoäng
Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter avslutat kursmoment kunna:
1. Beskriva och förklara begrepp och perspektiv inom valt forskningsområde.

Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter avslutat kursmoment kunna:
2. Självständigt planera och utveckla en digital medieproduktion som förklarar aktuell forskning på ett tillgängligt sätt.
3. Presentera eget arbete muntligt och skriftligt.

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter avslutat kursmoment kunna:
4. Självständigt söka information om aktuellt forskningsområde.
5. Självständigt identifiera behov av ytterligare kunskap för att färdigställa sitt designprojekt.
6. Visa insikt om sitt eget ansvar i egenskap av designer, för hur resultat förmedlas med stöd av digital media.

Behörighetskrav

Univ: För att antas till kursen krävs minst betyget godkänd på samtliga kurser under år 1 och 2 på programmet Digital medieproduktion eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs företrädesvis i form av föreläsningar, workshops och seminarier samt handledning i samband med självstudier och genomförande av obligatoriska datorlaborationer eller andra inlämningsuppgifter. Vissa undervisningsmoment kan vara obligatoriska. Undervisningen kan ges på engelska. Under kursen introduceras och tillhandahålls nödvändiga datortillämpningar vilka studenterna ska använda på egen hand. Viss handledning ges i samband med användning av dessa tillämpningar. Goda kunskaper i skriftlig framställning och engelska är viktiga för att kunna tillgodogöra sig kursen. Under kursen har studenterna tillgång dygnet runt till ett antal av institutionens datorsalar, med undantag för förekommande bokningar för andra kurser.

Examination

Moment 1. Digitala medier: aktuella trender och perspektiv, 7,5 högskolepoäng
Momentets examinationsformer: Examinationen sker genom individuella inlämningsuppgifter och seminarier. Som betyg på kursmomentet ges väl godkänd, godkänd eller underkänd.

Moment 2. Examensarbete i informatik med inriktning mot digital medieproduktion, 15 högskolepoäng
Momentets examinationsformer: Examinationen sker genom en inlämningsuppgift i form av ett PM, en inlämningsuppgift i form av en uppsats samt deltagande vid en studentkonferens. Examinationen på momentet innefattar i samtliga fall en tryckfärdig skriftlig rapport och i vissa fall också någon form av IT-artefakt och/eller digital produktion. I de fall där både en artefakt/produktion och en rapport återfinns som resultat, ligger båda till grund för det slutgiltiga betyget. Som betyg på kursmomentet ges väl godkänd, godkänd eller underkänd.

Moment 3. Avancerad medieproduktion, 7,5 högskolepoäng
Momentets examinationsformer: Examinationen sker genom individuella inlämningsuppgifter, seminarier och grupparbete. Som betyg på kursmomentet ges väl godkänd, godkänd eller underkänd. 

De examinationsformer som tillämpas anges vid respektive kursmoment. För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas normalt ytterligare ett provtillfälle i nära anslutning härtill. För den som ej är godkänd efter två provtillfällen, ges normalt möjlighet att deltaga i tre särskilda därpå följande uppsamlingstillfällen. En förutsättning för deltagande är att den studerande omregistrerar sig på aktuell kurs den termin provet anordnas. För provtillfällen därutöver erfordras särskild dispens av studievägledare eller studierektor.

Som betyg på hela kursen ges väl godkänd, godkänd eller underkänd. I anslutning till beskrivningen av examinationens innehåll och form anges vilka uppgifter som är nödvändiga för betyget godkänd respektive väl godkänd. För betyget godkänd på kursen erfordras minst betyget godkänd på alla ingående kursmoment. För betyget väl godkänd på kursen erfordras att resultatet av examensarbetet (moment 2) och ytterligare ett kursmoment bedömts som väl godkända, samt att det resterande kursmomentet bedömts som minst godkänt.

Studerande som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator handläggs av studierektor vid institutionen för informatik.

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknanden hanteras i enlighet med Umeå universitets handläggningsordning för tillgodoräknande på grund- och avancerad nivå. Ansökan om tillgodoräknande sker via ett webbformulär på universitetets studentwebb.

Övriga föreskrifter

Examensarbetet (inom kursmoment 2) bör i normalfallet skrivas av två författare tillsammans. Det är ej möjligt att två studenter samförfattar ett examensarbete på olika nivåer (exempelvis kandidat- och magisternivå). Handledning av examensarbetet garanteras endast under det kurstillfälle då den studerande är förstagångsregistrerad på kursen.

Litteratur

 • Giltig från: 2019 vecka 47

  Moment 1.

  Digitala medier: aktuella trender och perspektiv

  Hjertström Lappalainen Jonna
  Klassiska texter om praktisk kunskap
  Huddinge : Södertörns högskola : 2015 : 452 s. :
  ISBN: 9789187843228
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kvalitativ forskning från start till mål
  Yin Robert K., Retzlaff Joachim
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 324 s. :
  ISBN: 978-91-44-07830-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen).

  Moment 2.

  Examensarbete i informatik med inriktning mot digital medieproduktion

  Hartman Jan
  Vetenskapligt tänkande : från kunskapsteori till metodteori.
  2., [utök. och kompletterade]uppl. : Lund : Studentlitteratur, 2004 (Lund : 307, [1]s. :
  ISBN: 91-44-03306-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Referenslitteratur

  Backman Jarl
  Rapporter och uppsatser
  2., uppdaterade [och utök.]. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 223 s. :
  ISBN: 978-91-44-04826-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen).

  Moment 3.

  Avancerad medieproduktion

  The digital media handbook
  Dewdney Andrew, Ride Peter
  2. ed. : London : Routledge : 2013 : xii, 418 s. :
  ISBN: 9780415699891 (hbk.) :
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen).

 • Giltig från: 2018 vecka 1

  Moment 1.

  Digitala medier: aktuella trender och perspektiv

  Hjertström Lappalainen Jonna
  Klassiska texter om praktisk kunskap
  Huddinge : Södertörns högskola : 2015 : 452 s. :
  ISBN: 9789187843228
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Interaction design : beyond human-computer interaction
  Sharp Helen, Preece Jennifer, Rogers Yvonne
  4th ed. : Chichester : Wiley : cop. 2015 : xiii, 567 s. :
  ISBN: 9781119020752
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen).

  Moment 2.

  Examensarbete i informatik med inriktning mot digital medieproduktion

  Hartman Jan
  Vetenskapligt tänkande : från kunskapsteori till metodteori.
  2., [utök. och kompletterade]uppl. : Lund : Studentlitteratur, 2004 (Lund : 307, [1]s. :
  ISBN: 91-44-03306-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Referenslitteratur

  Backman Jarl
  Rapporter och uppsatser
  2., uppdaterade [och utök.]. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 223 s. :
  ISBN: 978-91-44-04826-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen).

  Moment 3.

  Avancerad medieproduktion

  The digital media handbook
  Dewdney Andrew, Ride Peter
  2. ed. : London : Routledge : 2013 : xii, 418 s. :
  ISBN: 9780415699891 (hbk.) :
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen).