Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Kreativa reflektioner kring interaktionsdesign, 7,5 hp

Engelskt namn: Creative reflections on interaction design

Denna kursplan gäller: 2019-12-30 och tillsvidare

Kurskod: 5ID188

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Industridesign: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Designhögskolan vid Umeå universitet

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2013-04-02

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2019-10-29

Innehåll

Denna kurs ger möjlighet till förvärvande av både teoretisk och praktisk information och individuell reflektion över interaktionsdesignerns arbetsprocess, samt dennes potential för att influera och utveckla och styrka designerns roll i den kreativa arbetsprocessen.

Kursen omfattar avancerade faktainsamlingsmetoder inom design samt en individuell uppgift. Det huvudsakliga syftet med den individuella uppgiften är att förbereda studenterna att identifiera, kartlägga, reflektera och föreslå innovativa förslag för relevanta teman och arbetsmetoder som man kan utforskas ytterligare som ett examensarbete inom Masterprogrammet i interaktionsdesign.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:
  • Redogöra för syftet med, och vikten av metodik i sitt framtida arbete som interaktionsdesigner.
  • Visa förmåga att utföra och dra slutsatser från faktabaserade omvärldsanalyser.
  • Dokumentera relevanta problem eller designmöjligheter inom ett specifikt område.
  • Framställa personliga reflektioner och hypotetiska scenarier som man mött under datainsamling, och utveckla dessa reflektioner till möjliga områden för vidare personlig utveckling i linje med studentens egna designfilosofier.
  • Individuellt skapa en skriftlig och illustrerad rapport, underbyggd av en muntlig presentation som belyser personliga reflektioner och slutsatser på en relevant designmöjlighet.

Behörighetskrav

Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Särskilda förkunskapskrav är: 60 högskolepoäng i ämnet design. Studenten skall dessutom ha genomgått alla tidigare kurser under Masterprogrammet i interaktionsdesign på Designhögskolan, DAIDM. Engelska B/6.

Undervisningens upplägg

Kursen bedrivs i form av föreläsningar och övningar samt individuella studier.
Utbildningsspråket är engelska.

Examination

Examinationen består av muntliga presentationer och en individuell uppgift. Betyget är en sammanvägning av ingående delarna och betyget som ges är Underkänd (U) eller Godkänd (G). För att den individuella uppgiften skall godkännas krävs att studenten fullföljt minimikravet för begärda inlämningsuppgifter, vanligtvis en skriftlig illustrerad rapport, skriven på engelska.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfällen. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs skriftligen till prefekt på Designhögskolan.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om såväl tidigare utbildning som motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.