"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Kreativt skrivande A: Ett litterärt projekt, 7,5 hp

Engelskt namn: Creative writing A: A Literary project

Denna kursplan gäller: 2022-06-06 och tillsvidare

Kurskod: 1KS002

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kreativt skrivande: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2020-09-03

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för kultur- och medievetenskaper, 2021-10-26

Innehåll

Kursen innebär att studenten praktiskt och teoretiskt fördjupar sig i ett avgränsat område av betydelse för det egna litterära skapandet. Detta sker genom att studenten, i samråd med lärare, utarbetar en plan för och påbörjar skrivandet av ett eget litterärt projekt genom processinriktat skrivande. I det processinriktade skrivandet ingår planering samt läsning av skönlitteratur och facklitteratur, som kan hjälpa studenten att utforma sitt projekt. Genom kurslitteratur, textkritiska seminarier och individuell respons skapas även förståelse för hur det egna skrivandet fungerar i mötet med olika läsare och kan förstås i en vidare kontext. Studenten utvecklar sin förmåga att förhålla sig till och ge respons på andras texter.

Förväntade studieresultat

Efter avklarad kurs ska den studerande ha:

Kunskap och förståelse

  • Kunskap om ett avgränsat område av betydelse för det egna litterära skapandet
  • Kunskap om skrivprocessens och responsgivningens olika delar 

Färdigheter och förmåga

  • Förmåga att inhämta kunskap om och undersöka ett avgränsat område av betydelse för det egna litterära skapandet
  • Förmåga att planera och påbörja ett litterärt projekt
  • Förmåga att uppvisa god skönlitterär språkfärdighet

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • Förmåga att ge och ta kritik på egna och andras texter
  • Fördjupat sin förmåga att reflektera över skrivprocessen
  • Förmåga att identifiera sina behov av ny kunskap

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker över nätet och bedrivs genom föreläsningar, seminarier och individuellt arbete.Alla skönlitterära texter ska skrivas på svenska.

För den som är registrerad på kurs och har en funktionsnedsättning finns resurser för särskilt stöd. Kontakta Studentcentrum för mer information.

Examination

Examinationen sker genom aktivt deltagande i kursens seminarier samt i form av individuella skrivuppgifter. Fortlöpande examinerande uppgifter ges betygsomdömena Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd.

För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas vid behov ytterligare ett provtillfälle senast två månader efter det ordinarie provtillfället (tre månader efter provtillfället om det ordinarie provtillfället är i maj eller juni), samt ett uppsamlingsprovtillfälle inom ett år från det ordinarie provtillfället. Den student som godkänts i prov får ej undergå omprövning för högre betyg.

En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska delmoment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska delmoment är godkända. På kursen som helhet ges betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Studerande som registrerats på en kurs och aktivt har påbörjat den, har rätt att examineras på kursen upp till två år efter första registreringsdatum. Den studerande får tentera minst fem gånger på kursen. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos utbildningsledaren vid Humanistisk fakultet begära annan examinator.

Tillgodoräknande
Den student som önskar tillgodogöra utbildning som inhämtats vid annan institution eller annan högskola (svensk/utländsk) skall göra detta i den ordning som beskrivs i beslutet Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr. 545-3317-02).
 
Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. I ansökan ska anges vilken modul eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektorn vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 23

Kurslitteratur

Observera att kurslitteratur kan tillkomma enligt lärares anvisningar, dock senast två månader före kursstart.

Granwald Therése
Kreativt skrivande : grundbok i litterärt skapande
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : 2019 : 225 sidor :
ISBN: 9789144126005
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Tag och skriv! : fjorton författare om sitt skrivande
Lundgren Andrea, Nordin Annica
Första utgåvan : [Stockholm] : Natur & Kultur : [2020] : 224 sidor :
ISBN: 9789127165250
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Litteratur väljs i samråd med lärare. Ytterligare litteratur kan tillkomma enligt lärares anvisning.