"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Kreativt skrivande A: Konsten att berätta, 15 hp

Engelskt namn: Creative writing A: How to tell a story

Denna kursplan gäller: 2020-08-31 och tillsvidare

Kurskod: 1KS004

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kreativt skrivande: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Beslutad av: Humanistiska fakultetsnämnden, 2019-03-04

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för kultur- och medievetenskaper, 2020-02-17

Innehåll

Kursen innehåller analys- och skrivövningar med inriktning på skönlitterärt skrivande, särskilt prosa. Genom dessa övningar tränas förmågan att skriva och analysera berättelser i ett såväl praktiskt som teoretiskt sammanhang. Genom textkritiska seminarier skapas även förståelse för hur det egna skrivandet fungerar i mötet med olika läsare.
 
Modul 1: Börja berätta (7.5 hp)
Modulen ger en introduktion till hur berättelser fungerar och är uppbyggda. Fokus ligger på berättelsers byggstenar så som intrig, karaktärsteckning och exposition/inledning. Genom individuella skrivuppgifter och responsgivning i grupp bearbetas kunskaper om epik både praktiskt och analytiskt.
 
Modul 2: Fortsätt berätta (7.5 hp)
Modulen vidareutvecklar förståelsen för hur berättelser fungerar och är uppbyggda. Fokus ligger på berättelsers byggstenar så som miljö, dialog och gestaltning. Genom individuella skrivuppgifter och responsgivning i grupp bearbetas kunskaper om epik både praktiskt och analytiskt.

Förväntade studieresultat

Efter avklarad kurs ska den studerande ha:
 
Kunskap och förståelse

  • Kunskap om berättelsers uppbyggnad och struktur
  • Kunskap om några av epikanalysens grundbegrepp 

Färdigheter och förmåga

  • Förmåga att i skrift komponera och analysera skönlitterära prosatexter
  • Förmåga att ge och ta kritik på egna och andras texter 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • Förmåga att reflektera över skrivprocessens olika delar
  • Förmåga att göra estetiska värderingar av egna och andras texter

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker över nätet och bedrivs genom föreläsningar, seminarier och individuellt arbete.

För den som är registrerad på kurs och har en funktionsnedsättning finns resurser för särskilt stöd. Kontakta Studentcentrum för mer information.

Examination

Examinationen sker genom aktivt deltagande i kursens seminarier samt i form av individuella skrivuppgifter. Fortlöpande examinerande uppgifter ges betygsomdömena Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd.
 
För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas vid behov ytterligare ett provtillfälle senast två månader efter det ordinarie provtillfället (tre månader efter provtillfället om det ordinarie provtillfället är i maj eller juni), samt ett uppsamlingsprovtillfälle inom ett år från det ordinarie provtillfället. Den student som godkänts i prov får ej undergå omprövning för högre betyg.
 
En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska delmoment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska delmoment är godkända. På kursen som helhet ges betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U). För helbetyget Väl godkänd (VG) fordras betyget Väl godkänd (VG) på båda modulerna.
                                
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Studerande som registrerats på en kurs och aktivt har påbörjat den, har rätt att examineras på kursen upp till två år efter första registreringsdatum. Den studerande får tentera minst fem gånger på kursen. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos utbildningsledaren vid Humanistisk fakultet begära annan examinator.
 

Tillgodoräknande
Den student som önskar tillgodogöra utbildning som inhämtats vid annan institution eller annan högskola (svensk/utländsk) skall göra detta i den ordning som beskrivs i beslutet Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr. 545-3317-02).
 
Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. I ansökan ska anges vilket modul eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektorn vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 36

Litteratur

Observera att kurslitteratur kan tillkomma enligt lärares anvisningar, dock senast två månader före kursstart.

Granwald Therése
Kreativt skrivande : grundbok i litterärt skapande
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : 2019 : 225 sidor :
ISBN: 9789144126005
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Holmberg Claes-Göran
Epikanalys : en introduktion.
Lund : Studentlitteratur : 1999 : 148 s. ; 23 cm :
ISBN: 91-44-00804-X
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Finna sig
Lidbeck Agnes, Lidbeck Agnes
Norstedts : 2017 :
ISBN: 9789113085296
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Ramqvist Karolina
Det är natten : författaren och den som skriver
Stockholm : Norstedts : [2016] : 84 sidor :
ISBN: 9789113074887
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Söderberg Hjalmar
Den allvarsamma leken
[Ny utg.] : Stockholm : Bonnier : 1998 : 221, [1] s. :
ISBN: 91-0-056389-7
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Valfri utgåva.

Litteratur kan tillkomma enligt lärares anvisning.