Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Kriminologi A:1, 15 hp

Engelskt namn: Criminology A:1

Denna kursplan gäller: 2019-11-04 och tillsvidare

Kurskod: 2SO201

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Sociologi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2020-02-24

Innehåll

Kursen syftar till att ge grundläggande och tvärvetenskaplig kunskap om kriminologisk teori, vetenskaplig metod och empiri. Brottslighetens orsaker, karaktär och utveckling över tid belyses ur såväl samhälls- som individperspektiv. Brottsförebyggande insatser, lagstiftning, påföljdssystem, kriminalvård och brottsofferperspektiv är andra områden som behandlas. 

Kursen är uppdelad i två moment; kriminologisk teori och tillämpade kriminologiska perspektiv.

Förväntade studieresultat

Moment 1: Kriminologisk teori, 7,5 hp
För godkänt moment ska den studerande avseende kunskap och förståelse kunna:
  • visa kunskap om grundläggande kriminologiska, sociologiska och socialpsykologiska perspektiv
  • redogöra för innehåll och utgångspunkter i anvisad kriminologisk litteratur
För godkänt moment ska den studerande avseende färdighet och förmåga kunna:
  • tillämpa kriminologiska, sociologiska och socialpsykologiska perspektiv på grundläggande kriminalstatistik och brottsprevention
  • genomföra muntliga presentationer
För godkänt moment ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt kunna:
  • visa förmåga att förstå relationen mellan grundläggande kriminologiska, sociologiska och socialpsykologiska perspektiv och empirisk forskning

Moment 2: Tillämpade kriminologiska perspektiv, 7,5 hp
För godkänt moment ska den studerande avseende kunskap och förståelse kunna:
  • visa grundläggande kunskap om kriminalvård, det svenska påföljdssystemet och straffrättsliga konsekvenser inklusive alternativa straffreaktioner
  • redogöra för grunddragen i kopplingen mellan kriminalitet och  olika personliga faktorer så som kön och psykisk ohälsa
  • redogöra för grundläggande perspektiv på brottsoffer
För godkänt moment ska den studerande avseende färdighet och förmåga kunna:
  • tillämpa kriminologiska perspektiv på aktuella samhällsfrågor och fenomen
För godkänt moment ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt kunna:
  • visa förmåga att jämföra olika kriminologiska perspektiv på empiriska material

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, workshops och datorlaboration. Hela eller delar av undervisningen kan ges med stöd av informations- och kommunikationsteknik. Detta kan innebära specifika krav på viss teknisk utrustning och kompetens. Undervisningen i vissa kursmoment/delar av moment kan ges på engelska.

Examination

Examinationen vid moment 1 och 2 sker genom skriftlig salstentamen vid slutet av momenten. För att få Godkänt på kursen krävs godkänt på alla examinerande inslag.

På momenten ges ett av betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. På kursen som helhet ges ett av betygen Väl godkänd eller Godkänd. För betyget Väl godkänd på hel kurs krävs att båda momenten har betyget Väl godkänd. Om studenten erhåller betyget underkänd på en inlämnad uppgift har studenten möjlighet att komplettera denna i samråd med examinator enligt en tidsplan fastställd av examinator.

För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett andra omprovstillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle. För prov som genomförs i maj och juni månad erbjuds första omprovstillfället inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver anordnas ett tredje omprovstillfälle inom ett år efter att kursen avslutats. Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras maximalt två år efter att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat att erbjudas (se regler för betyg och examination på grund och avancerad nivå, Dnr: FS 1.1.2-553-14). Efter två underkända examinationstillfällen för en viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.umu.se/student, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 11

Moment 1: Kriminologisk teori, 7,5 hp

Lichtenstein Paul
Den relativa betydelsen av arv och miljö för antisocialt beteende
Ingår i:
Ung med tung social problematik
Stockholm : Statens institutionsstyr. (SIS) : 2002 : 322 s. :
Obligatorisk
Läsanvisning: Sid. 90-101

McGuire James
Understanding psychology and crime : perspectives on theory and action
Maidenhead : Open University Press : 2004 : xv, 280 s. :
ISBN: 0-335-21119-4 (hft.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Sid. 1-170

Sherman Lawrence W.
Evidence-based crime prevention
Rev. ed. : London : Routledge : 2006 : xiv, 440 s. :
ISBN: 0-415-40102-X (pbk)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Psykologiska, neuropsykologiska och biologiska faktorer - betydelse för utveckling av sociala anpassningsproblem : Sid. 228-250 I: A: Meeuwisse & H. Swärd (red), Perspektiv på sociala problem.
Stattin Håkan, Andershed Henrik

Obligatorisk

Walsh Anthony
Criminology : the essentials
Second Edition. : Thousand Oaks, CA : SAGE : [2015] : xvii, 389 pages :
ISBN: 9781483350691
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Moment 2: Tillämpade kriminologiska perspektiv, 7,5 hp

Straffrätt : en kortfattad översikt
Asp Petter, Ulväng Magnus
1. uppl. : Uppsala : Iustus : 2014 : 111 s. :
ISBN: 9789176789025
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Gender and Crime: A General Strain Theory Perspective
Broidy Lisa, Agnew Robert
Journal of Research in Crime and Delinquency 34, no. 3 (August 1, 1997): 275–306 : 1997 :
Obligatorisk
Läsanvisning: doi:10.1177/0022427897034003001

Daigle Leah E.
Victimology : the essentials
Thousand Oaks, Calif. : SAGE : 2013. : 343 s. :
ISBN: 1452258392 ¹37.99
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Människan, brottet, följderna : kriminalitet och kriminalvård i Sverige
Ekbom Thomas, Engström Gunnar, Göransson Birgitta
5., rev. uppl. : Stockholm : Natur och kultur : 2006 : 342, [1] s. :
ISBN: 91-27-11414-7 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Kapitel 3-4, 12-19

Brottsoffer : rättsliga perspektiv
Granström Görel, Mannelqvist Ruth
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 170 s. :
ISBN: 9789144111643
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Sehlin Staffan
Förebygger medling återfall i brott bland unga gärningsmän? : en återfallsstudie av medlingsverksamheterna i Hudiksvall & Örnsköldsvik
Umeå : Sociologiska institutionen : 2009 : 102 s. :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-22185u urn:nbn:se:umu:diva-22185
ISBN: 978-91-7264-738-1
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Pathways to Women’s Crime: Differences Among Women Convicted of Drug, Violence and Fraud Offenses
Shechory Mally, Perry Gali, Addad Moshe
The Journal of Social Psychology 151, no. 4 (July 1, 2011): 399–416 : 2011 :
Läsanvisning: doi:10.1080/00224545.2010.503721

Anvisade texter tillkommer.