Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Kriminologi A:2, 15 hp

Engelskt namn: Criminology A:2

Denna kursplan gäller: 2020-03-09 och tillsvidare

Kurskod: 2SO202

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Sociologi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2020-02-24

Innehåll

Kursen syftar till att ge grundläggande och tvärvetenskaplig kunskap om kriminologisk teori, vetenskaplig metod och empiri. Brottslighetens orsaker, karaktär och utveckling över tid belyses ur såväl samhälls- som individperspektiv. Brottsförebyggande insatser, lagstiftning, påföljdssystem, kriminalvård och brottsofferperspektiv är andra områden som behandlas. 

Kursen är en fortsättningskurs på Kriminologi A:1 och har fokus på metod och empiri. Kursen är uppdelad i två moment, Sociologisk och socialpsykologisk metod och analys samt Forskning i praktiken.

Förväntade studieresultat

Moment 1: Sociologisk och socialpsykologisk metod och analys, 7,5 hp

För godkänt moment ska den studerande avseende kunskap och förståelse kunna:
 •  visa grundläggande kunskap om centrala aspekter av vetenskaplig metod och forskningsprocessens olika delar och steg
För godkänt moment ska den studerande avseende färdigheter och förmåga kunna:
 •  konstruera problemformulering som är relevant för kvantitativ och kvalitativ metod
 •  genomföra grundläggande bearbetning/analys av kvantitativa och kvalitativa data
För godkänt moment ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt kunna:
 •  reflektera kring etiska aspekter som är relevanta för vetenskaplig metod
Moment 2: Forskning i praktiken, 7,5 hp

För godkänt moment ska den studerande avseende kunskap och förståelse kunna:
 •  redogöra för aktuella forskningsfrågor inom av institutionen valda forskningsteman inom ämnet kriminologi
 •  skriva forskningsöversikter i akademisk form kring en avgränsad frågeställning inom av institutionen valda forskningsteman
För godkänt moment ska den studerande avseende färdighet och förmåga kunna:
 •  formulera en problemställning i relation till av institutionen valda forskningsteman
 •  söka och identifiera relevanta vetenskapliga artiklar inom ett givet område
 •  redogöra för kriminologiskt relevanta artiklar
För godkänt moment ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt kunna:
 •  visa förmåga att jämföra utgångspunkter och resultat i ett urval av vetenskapliga artiklar

Behörighetskrav

Kriminologi A:1 15 hp, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, och workshops. Hela eller delar av undervisningen kan ges med stöd av informations- och kommunikationsteknik. Detta kan innebära specifika krav på viss teknisk utrustning och kompetens. Undervisningen i vissa kursmoment/delar av moment kan ges på engelska.

Examination

Examinationen på moment 2 består examinationen av två salstentamina, en i relation till kvalitativ metod och en i relation till kvantitativ metod. På moment 2 utgörs examinationen av en skriftlig forskningsöversikt. För att få Godkänt på kursen krävs godkänt på alla examinerande inslag.

På momenten ges ett av betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För betyget Godkänd på moment 3 krävs att varje examinerande del är Godkänd. För betyget Väl godkänd på moment 1 krävs att båda salstentamina har betyget Väl godkänd. På kursen som helhet ges ett av betygen Väl godkänd eller Godkänd. För betyget Väl godkänd på hel kurs krävs att båda momenten har betyget Väl godkänd. 

Om studenten erhåller betyget underkänd på en inlämnad uppgift har studenten möjlighet att komplettera denna i samråd med examinator enligt en tidsplan fastställd av examinator.

För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett andra omprovstillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle. För prov som genomförs i maj och juni månad erbjuds första omprovstillfället inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver anordnas ett tredje omprovstillfälle inom ett år efter att kursen avslutats. Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras maximalt två år efter att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat att erbjudas (se regler för betyg och examination på grund och avancerad nivå, Dnr: FS 1.1.2-553-14). Efter två underkända examinationstillfällen för en viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.umu.se/student, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan.

Litteratur

 • Giltig från: 2022 vecka 3

  Moment 1: Sociologisk och socialpsykologisk metod och analys

  Akademiskt läsande och skrivande
  Blomström Vendela, Wennerberg Jeanna
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 202 s. :
  ISBN: 9789144092546
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Introduktion till samhällsvetenskaplig metod
  Johannessen Asbjørn, Tufte Per Arne, Christoffersen Line, Nilsson Björn
  Upplaga 2 : Stockholm : Liber : [2020] : 453 sidor :
  ISBN: 9789147132041
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Langemar Pia
  Kvalitativ forskningsmetod i psykologi : att låta en värld öppna sig
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2008 : 215 s. :
  http://www.liber.se/productimage/large/4709334o.jpg
  ISBN: 978-91-47-09334-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Anvisade texter och material kan tillkomma.

  Moment 2: Forskning i praktiken

  Anvisade texter tillkommer.

 • Giltig från: 2020 vecka 22

  Moment 1: Sociologisk och socialpsykologisk metod och analys

  Akademiskt läsande och skrivande
  Blomström Vendela, Wennerberg Jeanna
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 202 s. :
  ISBN: 9789144092546
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Introduktion till samhällsvetenskaplig metod
  Johannessen Asbjørn, Tufte Per Arne, Christoffersen Line, Nilsson Björn
  Upplaga 2 : Stockholm : Liber : [2020] : 453 sidor :
  ISBN: 9789147132041
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Anvisade texter och material kan tillkomma.

  Moment 2: Forskning i praktiken

  Anvisade texter tillkommer.

 • Giltig från: 2020 vecka 11

  Moment 1: Sociologisk och socialpsykologisk metod och analys

  Statistisk verktygslåda 0 : att förstå och förändra världen med siffror
  Barmark Mimmi, Djurfeldt Göran
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 198 s. :
  ISBN: 9789144082318
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Akademiskt läsande och skrivande
  Blomström Vendela, Wennerberg Jeanna
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 202 s. :
  ISBN: 9789144092546
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Introduktion till samhällsvetenskaplig analys
  Hjerm Mikael, Lindgren Simon, Nilsson Marco
  2., [utök. och uppdaterade] uppl. : Malmö : Gleerup : 2014 : 205 s. :
  ISBN: 9789140686121
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Från nyfikenhet till systematisk kunskap : kvalitativ forskning i praktiken
  Tjora Aksel, Torhell Sven-Erik
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 196 s. :
  ISBN: 978-91-44-07768-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Anvisade texter och material kan tillkomma.

  Referenslitteratur

  Statistisk verktygslåda 1 : samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder
  Djurfeldt Göran, Larsson Rolf, Stjärnhagen Ola
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 480 s. :
  ISBN: 978-91-44-04896-3
  Se bibliotekskatalogen Album

  Moment 2: Forskning i praktiken

  Anvisade texter tillkommer.