Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Kriminologi B, 30 hp

Engelskt namn: Criminology B

Denna kursplan gäller: 2021-11-01 och tillsvidare

Kurskod: 2SO071

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Sociologi: Grundnivå, innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Beslutad av: Sociologiska institutionen, 2009-10-20

Reviderad av: Prefekten, 2021-11-02

Innehåll

Kursen presenterar och jämför olika kriminologiska teorier och metoder. Kursen ger kunskap om olika aktuella teman inom nutida kriminologi och hur kriminologin som vetenskap har utvecklats kring dessa problem och teoretiska perspektiv. Speciellt intresse riktas mot det kriminalpolitiska fältet och på vilket sätt olika typer av kriminologiska fenomen hanteras.

Förväntade studieresultat

Moment 1: Kriminologisk teori, 7,5 hp
För godkänt moment ska den studerande avseende kunskap och förståelse kunna:
1. visa fördjupad kunskap om samtida kriminologisk forskning med varierande metodologiska utgångspunkter.
2. visa fördjupad förståelse för kriminologiska frågeställningar

För godkänt moment ska den studerande avseende färdighet och förmåga kunna:
3. redogöra för samtida kriminologisk forskning samt särskilja innehåll och metodologiska utgångspunkter från varandra.

För godkänt moment ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt kunna:
4. visa förmåga att förstå skillnader mellan olika teoretiska utgångspunkter och metodologiska ansatser.

Moment 2: Tillämpad kriminologisk teori, 7,5 hp
För godkänt moment ska den studerande avseende kunskap och förståelse kunna:
1. redogöra för nutida kriminalpolitiska tankegångar
2. visa förmåga att förstå betydelsen av såväl strukturella som aktörsrelaterade faktorer kring brottslighet och hur brottslighet förstås.

För godkänt moment ska den studerande avseende färdighet och förmåga kunna:
3. jämföra och tillämpa för momentet relevanta teorier på aktuella samhällsfrågor och fenomen

För godkänt moment ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt kunna:
4. kritiskt granska samspelet mellan media, sociala och politiska fenomen och brottslighet.

Moment 3: Sociologisk metod, 7,5 hp
För godkänt moment ska den studerande avseende kunskap och förståelse kunna:
1. göra metodologiska överväganden för såväl kvantitativa som kvalitativa undersökningar.
2. redogöra för principer för kvalitativ och kvantitativ forskning med avseende på planering, urval, analys och genomförande

För godkänt moment ska den studerande avseende färdighet och förmåga kunna:
3. genomföra datorbaserade övningar 
4. tillämpa multivariata analystekniker
5. designa, planera och motivera en kvalitativ studiedesign. 

För godkänt moment ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt kunna:
6. problematisera principer för kvalitativ och kvantitativ forskning med avseende på planering, urval, analys och genomförande

Moment 4: Uppsats, 7,5 hp
För godkänt moment ska den studerande avseende kunskap och förståelse kunna:
1. formulera en eller flera relevanta forskningsfrågor
2. identifiera och presentera relevant forskning
3. självständigt utforma och motivera en undersökningsdesign relaterat till de formulerade forskningsfrågorna

För godkänt moment ska den studerande avseende färdighet och förmåga kunna:
4. självständigt utföra analys av insamlat material.
5. självständigt tillämpa för området lämpliga teorier
6. skriva vetenskaplig text i enlighet med etablerade vetenskapliga normer

För godkänt moment ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt kunna:
7. samla in, bearbeta, analysera och presentera material utifrån ett etiskt förhållningsätt.
8. dra rimliga slutsatser av insamlat material i enlighet med etablerade metoder
9. konstruktivt granska en annans uppsats beträffande upplägg, genomförande, resultat och slutsatser.

Behörighetskrav

22.5 hp från kursen Kriminologi A (30 hp) alternativt Kriminologi A:1 (15 hp) och Kriminologi A:2 (15 hp), eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Denna kurs motsvarar heltidsstudier och ges via en webbaserad lärandeplattform. Arbetsformerna varierar mellan individuellt utförda litteraturstudier och övningar, webbaserade seminarier och individuell handledning. Vissa inslag, som föreläsningar, kan vara inspelade eller ges i realtid via lärandeplattformen. Vissa aktiviteter är obligatoriska och schemalagda. I normalfallet är obligatoriska aktiviteter förlagda till dagtid. Studenten skall ha tillgång till dator, bredbandsuppkoppling, webbkamera och headset. Studenten skall ha möjlighet att ladda ner anvisade program på tillgänglig dator.

Examination

Examinationen är nätbaserad. På moment ett, två och tre består examinationen av skriftligt redovisade uppgifter. På moment fyra omfattar examinationen, förutom genomförandet av ett uppsatsarbete, opponentskap i samband med uppsatsseminarium.
För att få godkänt på kursen krävs godkänt på alla examinerande inslag.

Bedömningen skall vara individuell eller utformas på ett sådant sätt att individuell prövning kan ske vid samtliga av institutionen anordnade kurser. För studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ytterligare ett provtillfälle kort tid därefter. Ett tredje tentamenstillfälle erbjuds också i anslutning till höstterminens terminsstart.

Om studenten får betyget underkänd på en inlämnad uppgift får studenten komplettera examinationen i samråd med examinator enligt en tidsplan fastställd av examinator. Studenten har rätt till maximalt fem kompletteringstillfällen.

På momenten ges ett av betygen väl godkänd, godkänd eller underkänd. På kursen som helhet ges ett av betygen väl godkänd eller godkänd. För betyget väl godkänd på hel kurs krävs att 75 procent av momenten har betyget väl godkänd.

Varje student har rätt till totalt fem tentamenstillfällen/motsvarande per moment. Tentamen och inlämnade kompletteringar baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. En student har rätt att begära att få byta examinator efter två underkända prov/motsvarande på kurs eller delar av kurs. Studierektor kontaktas i sådana fall.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande av kurs/moment prövas individuellt. För mera information kontakta studievägledaren. Se också ”Regelsamling för grundutbildningen vid Umeå universitet”.
www.umu.se/studentcentrum/regler_riktlinjer/regelsamlingen/examensfragor.html

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 44

Moment 1: Kriminologisk teori, 7,5 hp

Garland David
The culture of control : crime and social order in contemporary society
Oxford : Oxford Univ. Press : 2001 : xiii, 307 s. :
ISBN: 0-19-829937-0 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Cultural criminology
Ferrell Jeff, Hayward Keith J., Young Jock
Second edition. : Los Angeles : SAGE : 2015 : xviii, 286 s. :
ISBN: 9781446259160
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Key issues in criminal career research : new analyses of the Cambridge Study in Delinquent Development
Piquero Alexis Russell, Farrington David P., Blumstein Alfred
New York : Cambridge University Press : 2007 : xiv, 240 p. :
http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0642/2006011725-d.html
ISBN: 0-521-84865-2 (hardback)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Artiklar tillkommer

Moment 2: Tillämpad kriminologisk teori, 7,5 hp

Björk Micael
Gängbekämpning : om polisinsatser mot organiserad brottslighet
1. uppl. : Malmö : Gleerup : 2009 : 160 s. :
http://www.gleerups.se/gleerups/upload/images/products/100x75_40666895.jpg
ISBN: 978-91-40-66689-5
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Cultural criminology
Ferrell Jeff, Hayward Keith J., Young Jock
Second edition. : Los Angeles : SAGE : 2015 : xviii, 286 s. :
ISBN: 9781446259160
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Larsson Paul
Organisert kriminalitet
[2. utg.] : Oslo : Pax Forlag A/S : [2018] : 175 sidor :
ISBN: 9788253040721
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Ideala offer, och andra : konstruktioner av brottsutsatta i medier
Lindgren Simon, Lundström Ragnar
1. uppl. : Malmö : Gleerup : 2010 : 128 s. :
ISBN: 978-91-40-66736-6
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Sahlin Ingrid
Brottsprevention som begrepp och samhällsfenomen
Lund : Arkiv : 2000 : 178 s. :
ISBN: 91-7924-132-8
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Artiklar tillkommer

Moment 3: Sociologisk metod, 7,5 hp

Samhällsvetenskapliga metoder
Bryman Alan, Nilsson Björn
2., [rev.] uppl. : Malmö : Liber : 2011 : 690 s. :
ISBN: 978-91-47-09068-6
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Att tolka och förstå statistik om brott
Fekjær Silje Bringsrud, Dalén Hans
Första upplagan : Malmö : Gleerups : [2019] : 108 sidor :
ISBN: 9789140695499
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Anvisade texter och material kan tillkomma.

Moment 4: Uppsats, 7,5 hp

Gemensamma artiklar tillkommer liksom artiklar valda av studenten i samråd med läraren.