"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Kriser och krishantering som empiriskt fenomen, 7,5 hp

Engelskt namn: Crises and Crisis Management as an Empirical Phenomenon

Denna kursplan gäller: 2018-09-03 till 2024-07-21 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2FO028

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Freds- och konfliktstudier: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Statsvetenskapliga institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2018-05-29

Innehåll

Kursen ger en introduktion till olika typer av kriser och aktörer som arbetar med krishantering samt en förståelse för krishantering som en organisatorisk process. Vi går igenom samhällets förmåga och förutsättningar att förebygga, hantera och återhämta sig från olika olyckor, kriser och katastrofer både i Sverige och internationellt. En central diskussion är betydelsen av samverkan, både dess möjligheter och utmaningar. Kursen ger också en överblick över hur området samhällsskydd och beredskap har förändrats över tid och vi analyserar såväl historiska som nutida kriser.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande avseende kunskap och förståelse kunna

 • Redogöra för förändringar som området samhällsskydd och beredskap har genomgått. 
 • Analysera hur olyckor, kriser och katastrofer har uppstått och hur de har hanterats av olika typer av krishanteringsaktörer.
 • Diskutera och reflektera över samverkans centrala roll inom krisberedskap. 

För godkänd kurs ska den studerande avseende färdighet och förmåga kunna

 • Genomföra och presentera empiriska analyser av hur lokala, regionala, nationella och internationella kriser har hanterats av olika typer av krishanteringsaktörer.
 • Applicera grundläggande begrepp inom krishanteringsforskningen på aktuella och historiska kriser.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Kursen består av egna litteraturstudier, föreläsningar, seminarier samt övningar i grupp och enskilt. Kursen avslutas med en individuell skriftlig salstentamen där kursens alla delar behandlas. Seminarierna utgör obligatoriska utbildningsmoment. Student som ej deltagit i obligatoriskt utbildningsmoment ges möjlighet att på annat sätt genomföra det obligatoriska utbildningsmomentet. På vilket sätt detta sker anpassas efter undervisningens upplägg.

Examination

Examination av kursen sker genom:

 1. Aktivt seminariedeltagande med individuell skriftlig och muntlig presentation (U-G)
 2. Grupparbete med skriftlig och muntlig presentation (U-G)
 3. Skriftlig individuell salstentamen (går inte att komplettera) (U-VG)

För godkänt på kursen krävs godkänt på alla delar av examinationen. För betyget väl godkänd på kursen krävs dessutom väl godkänt på den skriftliga individuella salstentamen. Betyg på kurs sätts först när alla uppgifter och obligatoriska moment är godkända. 

Generella regler kring examination
En student som inte helt uppfyller målen för en examination kan, efter beslut av ansvarig lärare, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen kan anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten, men kompletteringsuppgiften måste i omfång motsvara den ursprungliga examinationen.

I normalfallet tilldelas studenten kompletteringsuppgiften i samband med kursavslut eller i samband med att betyg meddelas på det ordinarie examinationstillfället. När väl studenten tagit del av kompletteringsuppgiften har hen tio arbetsdagar på sig att slutföra uppgiften. Om studenten inte uppfyller detta inom utsatt tid kan komplettering endast genomföras nästa tillfälle kursen ges eller under de uppsamlingsveckor som institution genomför under vecka 34 och 35.

I de fall komplettering inte är möjlig (anges vid varje specifik examinationsuppgift ovan) gäller omprov. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver tillämpas uppsamlingsveckor vilket innebär att kompletteringar behandlas under fasta tider på året oberoende när kursen/momentet gavs. Dessa uppsamlingsveckor sker vecka 34 och 35.

Studerande som underkänts vid ett provtillfälle har möjlighet att delta i förnyat prov. En student har rätt att begära att få byta examinator efter två underkända prov på moment eller del av kurs. Studierektor kontaktas i sådana fall. Tentamen baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

Tillgodoräknande
Den student som önskar tillgodogöra utbildning som inhämtats vid annan institution eller annan högskola (svensk/utländsk) skall göra detta i den ordning som beskrivs i beslutet Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr. 545­3317­02).
 
Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. I ansökan ska anges vilket moment eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.
 
Efter avslutad kurs kan denna kurs tillgodoräknas som fristående kurs. Observera att det är den institution eller det program som tillåter tillgodoräknande som avgör möjligheten till tillgodoräknande och omfattningen av denna. Den studerande bör därför alltid i förhand klargöra möjligheterna till tillgodoräknande hos ansvarig institution eller program.

Övriga föreskrifter

Kursen avslutas med en skriven och anonym kursutvärdering. Under kursens gång genomförs dessutom utvärderingar i form av kursråd, samt att studenten bereds möjlighet att anonymt ge synpunkter i digital form.

Litteratur

 • Giltig från: 2022 vecka 35

  UNDPs Special Report

  Ni får även tillgång till UNDPs Special Report som finns att ladda ner/läsa på Canvas sidan.

  Krisen, myndigheterna och lagen : krishantering i rättens gränsland
  Bergling Per, Engberg Jan, Naarttijärvi Markus, Wennerström Erik, Wimelius Malin E.
  1. uppl. : Malmö : Gleerups Utbildning : 2016 : 176 s. :
  ISBN: 9789140691040
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Tillhandahålls av institutionen vid terminsstart.

  Damon Coppola
  Introduction to International Disaster Management (Fourth Edition)
  Butterworth-Heinemann : 2020 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: ISBN:9780128173688

  Perspektiv på krishantering
  Deverell Edward, Hansén Dan, Olsson Eva-Karin
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 245 s. :
  ISBN: 9789144099996
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Rapportering av MSB:s uppdrag från regeringen avseende flyktingsituationen
  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap : 2016 :
  Obligatorisk

  Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar
  Utgåva 4 : Karlstad : Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) : oktober 2018 : 214 sidor :
  ISBN: 9789173838849
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Gustavsson Kjell
  Skogsbranden i Västmanland 2014
  Länsstyrelsen i Västmanlands län : 2014 :
  Skogsbranden i Västmanland 2014 - Fulltext
  Obligatorisk

  Sörlin Sverker
  Kris!
  [Stockholm] : Bokförlaget Atlas : [2020] : 224 sidor :
  ISBN: 9789173897549
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Utvärdering av krishanteringsarbetet efter orkanen Gudrun i Kronobergs län vintern 2005
  Länsstyrelsen i Kronobergs län : 2005 :
  Obligatorisk

  Utvärdering av Stockholms läns landstings samlade insatser i samband med attentatet den 7 april 2017
  Stockholm läns landsting : 2017 :
  Obligatorisk

  Blir världen bättre? Fakta om utvecklingen i världen
  Landin Staffan, Botnen Diamant Mikael
  UNDP : 2020 :
  https://www.globalamalen.se/wp-content/uploads/2018/12/blir-varlden-battre-webbvaenlig.pdf

 • Giltig från: 2021 vecka 35

  Krisen, myndigheterna och lagen : krishantering i rättens gränsland
  Bergling Per, Engberg Jan, Naarttijärvi Markus, Wennerström Erik, Wimelius Malin E.
  1. uppl. : Malmö : Gleerups Utbildning : 2016 : 176 s. :
  ISBN: 9789140691040
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Tillhandahålls av institutionen vid terminsstart.

  Coppola Damon P.
  Introduction to international disaster management
  Third edition. : Amsterdam : Elsevier/Butterworth-Hein : [2015] : xxiv, 733 pages :
  http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy1606/2014955858-d.html
  ISBN: 978-0-12-801477-6
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Perspektiv på krishantering
  Deverell Edward, Hansén Dan, Olsson Eva-Karin
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 245 s. :
  ISBN: 9789144099996
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Quarantelli E.L.
  Ten Criteria for Evaluating the Management of Community Disasters
  Ingår i:
  Disasters Elektronisk resurs]
  Oxford : Blackwell : 21 : sid. 39-56 :
  Obligatorisk

  Rapportering av MSB:s uppdrag från regeringen avseende flyktingsituationen
  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap : 2016 :
  Obligatorisk

  Gustavsson Kjell
  Skogsbranden i Västmanland 2014
  Länsstyrelsen i Västmanlands län : 2014 :
  Skogsbranden i Västmanland 2014 - Fulltext
  Obligatorisk

  Sörlin Sverker
  Kris!
  [Stockholm] : Bokförlaget Atlas : [2020] : 224 sidor :
  ISBN: 9789173897549
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Utvärdering av krishanteringsarbetet efter orkanen Gudrun i Kronobergs län vintern 2005
  Länsstyrelsen i Kronobergs län : 2005 :
  Obligatorisk

  Utvärdering av Stockholms läns landstings samlade insatser i samband med attentatet den 7 april 2017
  Stockholm läns landsting : 2017 :
  Obligatorisk

 • Giltig från: 2018 vecka 36

  Krisen, myndigheterna och lagen : krishantering i rättens gränsland
  Bergling Per, Engberg Jan, Naarttijärvi Markus, Wennerström Erik, Wimelius Malin E.
  1. uppl. : Malmö : Gleerups Utbildning : 2016 : 176 s. :
  ISBN: 9789140691040
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Tillhandahålls av institutionen vid terminsstart.

  Coppola Damon P.
  Introduction to international disaster management
  Third edition. : Amsterdam : Elsevier/Butterworth-Hein : [2015] : xxiv, 733 pages :
  http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy1606/2014955858-d.html
  ISBN: 978-0-12-801477-6
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Perspektiv på krishantering
  Deverell Edward, Hansén Dan, Olsson Eva-Karin
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 245 s. :
  ISBN: 9789144099996
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Quarantelli E.L.
  Ten Criteria for Evaluating the Management of Community Disasters
  Ingår i:
  Disasters Elektronisk resurs]
  Oxford : Blackwell : 21 : sid. 39-56 :
  Obligatorisk

  Rapportering av MSB:s uppdrag från regeringen avseende flyktingsituationen
  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap : 2016 :
  Obligatorisk

  Gustavsson Kjell
  Skogsbranden i Västmanland 2014
  Länsstyrelsen i Västmanlands län : 2014 :
  Skogsbranden i Västmanland 2014 - Fulltext
  Obligatorisk

  Utvärdering av krishanteringsarbetet efter orkanen Gudrun i Kronobergs län vintern 2005
  Länsstyrelsen i Kronobergs län : 2005 :
  Obligatorisk

  Utvärdering av Stockholms läns landstings samlade insatser i samband med attentatet den 7 april 2017
  Stockholm läns landsting : 2017 :
  Obligatorisk