Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Kriskommunikation, 7,5 hp

Engelskt namn: Crisis Communication

Denna kursplan gäller: 2020-08-31 och tillsvidare

Kurskod: 1KO038

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Medie- och kommunikationvetenskap: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2019-02-25

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för kultur- och medievetenskaper, 2020-02-17

Innehåll

Kursen behandlar hur en organisation kan planera för, hantera och utvärdera kriskommunikation, såväl internt som externt. Fokus ligger på såväl samhällskatastrofer som organisatoriska kriser i en globaliserad värld. Betydelsen av såväl traditionella som digitala och sociala medier i kriskommunikation behandlas.
 
Kursen utgör del av termin 3 på Programmet för internationell kris- och konflikthantering.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad ska studenten kunna:
 • identifiera och beskriva centrala steg i en organisations kriskommunikation,
 • analysera en organisations specifika utmaningar, såväl internt som externt, utifrån ett kriskommunikationsperspektiv,
 • skapa en hanteringsplan för en organisations kriskommunikation,
 • utvärdera en organisations kriskommunikation och diskutera samspelet mellan medier, samhälle och organisationer i samband med en krissituation.

Behörighetskrav

Univ. Programmet för internationell kris- och konflikthantering  men minst 45 hp i avklarade kurser.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, praktiska tillämpningar, gruppövningar, seminarier och andledning. I de fall närvaro är obligatorisk, dvs examinerande, anges detta särskilt i schemat.

Kursen läses tillsammans med studenter på Programmet för strategisk kommunikation.
 
För den som är registrerad på kurs och har en funktionsnedsättning finns resurser för särskilt stöd. För mer information kontakta Studentcentrum.

Examination

Kursen examineras fortlöpande genom hemskrivningar, seminarier och redovisningar. Hemskrivningsperiodens inlämningsdatum gäller som tentamensdatum. Fortlöpande examinerande uppgifter ges betygsomdömena Godkänd (G) eller Underkänd (U), alternativt Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U). För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas vid behov ytterligare ett provtillfälle senast två månader efter det ordinarie provtillfället (tre månader efter provtillfället om det ordinarie provtillfället är i maj eller juni), samt ett uppsamlingsprovtillfälle inom ett år från det ordinarie provtillfället.
 
En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betygsomdöme kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt. Komplettering av examinationen anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och äger rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt. Komplettering för högre betygsomdöme är ej tillåtet. Om studenten så önskar har denne rätt att genomföra ny examination och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.
 
Om särskilda skäl föreligger kan en student ha möjlighet att examineras på annan ort. En student som önskar examineras på annan ort ska minst en månad före aktuellt tentamenstillfälle ansöka hos studierektor vid berörd institution om detta. Se Umeå universitets regelsamling.
 
På kursen ges betyget Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U). För att bli godkänd på kursen krävs minst betyget godkänd (G) på samtliga prov och obligatoriska uppgifter på momentet. Betyget prövas individuellt och sätts av, Humanistiska fakultetens dekan, utsedd examinator.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Studerande som registrerats på en kurs och har registrerade poäng i Ladok på kursen har rätt att examineras på kursen upp till två år efter första registreringsdatum. Den studerande får tentera minst fem gånger på varje delmoment. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos utbildningsledaren vid Humanistisk fakultet begära annan examinator.

Under kursen tillämpas nolltolerans mot fusk och plagiat.
 
Tillgodoräknande
Den student som önskar tillgodogöra utbildning som inhämtats vid annan institution eller annan högskola (svensk/utländsk) skall göra detta i den ordning som beskrivs i beslutet Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr. 545-3317-02).
 
Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. I ansökan ska anges vilket modul eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med Medie- och kommunikationsanalys 30 hp, eller annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Litteratur

 • Giltig från: 2020 vecka 37

  Observera att kurslitteratur kan tillkomma enligt lärares anvisningar, dock senast två månader före kursstart

  Coombs Timothy
  Ongoing crisis communication : planning, managing, and responding
  Fifth edition : Los Angeles : Sage Publications : [2019] : 235 sidor :
  ISBN: 9781544328690
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Social media and crisis communication
  Austin Lucinda L., Jin Yan
  New York, NY : Routledge : 2018 : xx, 461 pages :
  ISBN: 9781138812000
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kriskommunikation 2.0 : allmänhet, medier och myndigheter i det digitala medielandskapet
  Karlstad : MSB : 2016 : 296 s. :
  ISBN: 978-91-7383-708-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Krisen inifrån : om organisationers krismedvetenhet, ledarskap och kommunikation
  Heide Mats, Simonsson Charlotte
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 217 s. :
  ISBN: 9789144109428
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Därutöver tillkommer artiklar enligt anvisning.

 • Giltig från: 2020 vecka 36

  Observera att kurslitteratur kan tillkomma enligt lärares anvisningar, dock senast två månader före kursstart

  Coombs W. Timothy
  Ongoing crisis communication : planning, managing, and responding
  Fourth edition. : Thousand Oaks, California : SAGE : 2014 : 232 p. :
  ISBN: 9781452261362
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Social media and crisis communication
  Austin Lucinda L., Jin Yan
  New York, NY : Routledge : 2018 : xx, 461 pages :
  ISBN: 9781138812000
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kriskommunikation 2.0 : allmänhet, medier och myndigheter i det digitala medielandskapet
  Karlstad : MSB : 2016 : 296 s. :
  ISBN: 978-91-7383-708-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Krisen inifrån : om organisationers krismedvetenhet, ledarskap och kommunikation
  Heide Mats, Simonsson Charlotte
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 217 s. :
  ISBN: 9789144109428
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Därutöver tillkommer artiklar enligt anvisning.