Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Kroki 2, 7,5 hp

Engelskt namn: Life Drawing 2

Denna kursplan gäller: 2019-03-18 och tillsvidare

Kurskod: 5ID222

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Industridesign: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2019-03-11

Innehåll

Kursen vänder sig till studenter med en upparbetad förmåga att teckna. Målet med kursen är att ge studenten träning i att uttrycka komplexa relationer i förhållande till rumsliga gestaltningar. Kursen syftar till att öva på skissteknik för att återge kroppens helhet, proportioner och uppbyggnad utifrån balans, riktning och avstånd. Huvudsakligen riktas undervisningen mot att vidare utveckla förmågan att teckna, framhäva karaktär och uttryck i bilden samt redogöra för olika bildkompositioner i relation till perception. Kursen är inriktad mot praktiskt utövande av visuellt arbete. Genomgående knyts övningarna till studentens praktiska behov av visuell kommunikation.
Kursen är indelad i tre moduler:
  • Riktning och balans 2,5 hp
  • Karaktär och uttryck 2,5 hp
  • Rörelse 2,5 hp

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:     
  • visa färdigheter i figurteckning och bildkomposition, och analysera övergångarna mellan tredimensionell verklighet och tvådimensionell representation.
  • redogöra för och förklara grundläggande begrepp inom rumsliga gestaltningar.
  • reflektera över den egna konstnärliga gestaltningsprocessen, i relation till andra konstnärliga processer.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs, förutom grundläggande behörighet, kursen 5ID180 Kroki, 7,5 hp eller motsvarande. Engelska B/6.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form genomgångar, handledning och praktiska övningar i skiss. För de som inte kan närvara vid ett lektionstillfälle ges en hemuppgift. Kursen ges på svenska men om engelskspråkiga studenter finns kan handledning ske på engelska. Om huvuddelen av studenterna är engelskspråkig så ges kursen på engelska med möjlighet till handledning på svenska.

Examination

Examinationen består av aktivt deltagande i seminarier och praktiska övningar under kursens gång, samt genom löpande inlämning av visuella uppgifter. På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga övningar och obligatoriska moment är godkända.
För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfällen. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs skriftligen till prefekt på Designhögskolan.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 1

Referenslitteratur

Modellteckningens grunder
Dahl Peter, Dahl Peter
[Ny, omarb. och utök. utg.] : Stockholm : Norstedt : 1989 : 64 s. :
ISBN: 91-1-884112-0
Se bibliotekskatalogen Album

Melin Björn
Teckna och måla : en modell [för studier av yta, volym, bildrum, rörelse, anatomi, proportioner, croquis, färg, bild och avbild, färg- och formövningar]
2. [uppl.] : Stockholm : Wahlström & Widstrand : 1990 : 172, [2] s., [8] pl.-s. i färg :
ISBN: 91-46-15847-2
Se bibliotekskatalogen Album