"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Kroki 2, 7,5 hp

Engelskt namn: Life Drawing 2

Denna kursplan gäller: 2023-01-02 och tillsvidare

Kurskod: 5ID222

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Industridesign: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2019-03-11

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2022-11-18

Innehåll

Kursen vänder sig till studenter med en upparbetad förmåga att teckna. Kursen bygger vidare på Kroki 1 och syftar till att ge studenten ytterligare verktyg att - med saklighet och säkerhet - observera och överföra kroppens helhet, proportioner och uppbyggnad till pappret - och att förmå göra snabba val i vilka element som är väsentliga i gestaltningen av en människokropp. Genomgående knyter kursen an till exempel från konsthistorien och tar in element från olika krokimetoder.

Kursen är indelad i tre moduler:

  • Riktning och balans 2,5 hp
  • Karaktär och uttryck 2,5 hp
  • Rörelse 2,5 hp

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:     

Kunskap och förståelse

  • Redogöra för och förstå de grundläggande anatomiska förhållanden i människokroppen som är relevanta för dess gestaltning

Färdighet och förmåga

  • Visa färdigheter i teckning efter levande modell
  • Applicera olika tekniker och tillvägagångssätt inom kroki

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • Analysera olika tekniker och tillvägagångssätt och dess effekter på bilden
  • Resonera kring bildkomposition i relation till kroki

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs, förutom grundläggande behörighet, kursen 5ID180 Kroki, 7,5 hp eller motsvarande. Engelska B/6.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs huvudsakligen genom praktiska övningar och grupphandledning, med kortare presentationer i anslutning till de olika momenten. 
Kursen ges på svenska men om engelskspråkiga studenter finns kan handledning ske på engelska. Om huvuddelen av studenterna är engelskspråkig så ges kursen på engelska med möjlighet till handledning på svenska.

Examination

Examinationen baseras på studentens aktiva deltagande i seminarier och praktiska övningar under kursens gång, samt genom inlämning av uppgifter.
Varje modul examineras genom att studenterna visar utvalda teckningar från modulens moment, och deltar i en kritisk diskurs i grupper och med lärare med utgångspunkt i teckningarna. På var och en av de tre modulerna samt för kursen som helhet sätts något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga övningar och obligatoriska moment är godkända.

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfällen. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs skriftligen till prefekt på Designhögskolan.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

 

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.