Hoppa direkt till innehållet
printicon
Kursplan:

Kroppen och omvårdnad, 13,5 hp

Engelskt namn: The Body and Nursing Care

Denna kursplan gäller: 2017-02-06 och tillsvidare

Kurskod: 3OM317

Högskolepoäng: 13,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Omvårdnad: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för omvårdnad

Beslutad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2016-01-25

Reviderad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2016-12-19

Innehåll

Kursen omfattar anatomi och fysiologi samt grundläggande behov utifrån relevanta teorier. Sjuksköterskans ansvar för omvårdnad relaterat till grundläggande behov, hälsa och den levda kroppen, teorier kring gott bemötande, kliniska bedömningar samt fältstudie ingår. Relevanta lagar och förordningar samt intersektionella perspektiv ingår.

Kursen är uppdelad i tre moment.
Moment 1 - grundläggande anatomi och fysiologi med särskilt fokus på fysiologi; rörelseapparaten, nervsystemet, sinnesorganen inklusive huden, endokrina systemet, respirationen, cirkulationen, njurar och urinvägar samt matsmältning, 10,5 hp.

Moment 2 - kliniska bedömningar, bedömningsunderlag samt basal hjärt- och lungräddning HLR, 1,5 hp.

Moment 3 - människans grundläggande behov utifrån relevanta teorier, den egna hälsan och självmonitorerad hälsa, olika perspektiv på hälsa samt på kroppen, inkluderat den levda kroppen i relation till sjuksköterskans ansvar för omvårdnad, 1,5 hp.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall studenten kunna

Kunskap och förståelse
  • beskriva och förstå rörelseapparaten samt olika organsystems anatomi och fysiologi
  • beskriva och förstå människans grundläggande behov samt beskriva och förstå olika perspektiv på hälsa och på kroppen

Färdighet och förmåga
  • förklara och tillämpa grundläggande principer för omhändertagande enligt LABCDE, presentera referensramar för sina bedömningar samt utföra HLR 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • utifrån kliniska situationer kritiskt reflektera kring sjuksköterskans ansvar för omvårdnad i relation till människans grundläggande behov, olika perspektiv på hälsa och kropp, samt i relation till relevanta författningar

Behörighetskrav

Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 16/A14)

Undervisningens upplägg

Ett studerandeaktivt lärande tillämpas som kännetecknas av kunskapssökande, problemlösning, tillämpning och reflektion utifrån evidensbaserad kunskap och beprövad erfarenhet. Arbetsformerna varierar mellan föreläsningar, individuellt arbete, arbete i studiegrupper, seminarier och kliniska övningar. I samtliga inlämningsuppgifter skall ett vetenskapligt förhållningssätt tillämpas och vetenskaplig litteratur refereras. Seminarier och kliniska övningar är obligatoriska moment. Obligatorisk fältstudie inom vårdverksamhet på studieorten genomförs.

Undervisning på engelska kan förekomma.

För de nätburna inslagen behövs tillgång till dator med internetuppkoppling med 2.0 Mbit/s eller högre i båda riktningarna, ett usb-headset med mikrofon samt webbkamera. Fast uppkoppling är att föredra. Uppkoppling kan göras på ett campus, lärcentrum eller bibliotek. Uppkopplingshastigheten kan mätas via bredbandskollen.se.

För distansstudenter ingår det i denna kurs två sammankomster om tre till fem dagar på studieorten.

Examination

Som betyg används en tregradig betygsskala: väl godkänd (VG), godkänd (G) och underkänd (U). Kursen examineras i form av individuell skriftlig salstentamen (moment 1) (VG-U), samt i seminarier med individuell bedömning (moment 2 respektive moment 3) (G-U).

För betyget G på hel kurs krävs godkänt på individuell skriftlig salstentamen och på seminarierna samt aktivt deltagande i samtliga obligatoriska moment. För betyget VG på hel kurs krävs, utöver kriterier för godkänt betyg väl godkänt på individuell skriftlig salstentamen.

Antalet prov­tillfällen är begränsat till totalt fem. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator.
 
Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

www.umu.se/regelverk

Litteratur

Giltig från: 2017 vecka 6

Omvårdnadens grunder. : Hälsa och ohälsa
Edberg Anna-Karin, Wijk Helle
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 812 s. :
ISBN: 9789144083551
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Omvårdnadens grunder. : Perspektiv och förhållningssätt
Friberg Febe, Öhlén Joakim
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 631 s. :
ISBN: 9789144083537
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Omvårdnadens grunder. : Ansvar och utveckling
Ehrenberg Anna, Wallin Lars, Edberg Anna-Karin
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 539 s. :
ISBN: 9789144083544
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Människokroppen Fysiologi och anatomi
Sand Olav, Sjaastad V Oysten, Haug Egil
Liber : 2007 :
Obligatorisk
Läsanvisning: ISBN 9789147084357

Omvårdnadsteorier i klinisk praxis
Wiklund Gustin Lena, Lindwall Lillemor
1. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2012 : 343 s. :
ISBN: 9789127131828 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Vårdhandboken
Inera AB :
Vårdhandboken
Obligatorisk

Hjärt- lungräddning
Svenska rådet för hjärt- lungräddning : 2016 :
http://www.hlr.nu/utbildningsfilmer/
Obligatorisk

Prehospitalt akut omhändertagande: enligt principen L-ABCDE
Jande-Waldau Charlotta, Winarve Birgitta
Karlstad: Räddningsverket : 2013 :
https://www.msb.se/sv/Produkter--tjanster/Publikationer/Publikationer-fran-MSB/Prehospitalt-akut-omhandertagande-Enligt-principen-L-ABCDE/
Obligatorisk
Läsanvisning: 151 s

Relevanta vetenskapliga artiklar tillkommer