Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Kulturanalys A, 30 hp

Engelskt namn: Cultural Analysis A

Denna kursplan gäller: 2020-08-31 till 2022-08-28 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 1KA061

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kulturanalys: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2020-02-24

Innehåll

Kulturanalys är ett ämne som behandlar kulturella normer och föreställningar och hur dessa har effekter i samhället, arbetslivet och för enskilda individer. Kulturanalys A går igenom grunderna i ämnet kulturanalys samt problematiserar begrepp såsom kultur, identitet och normkritik. Med hjälp av övningar i kommunikativa strategier, datorstödda presentationer och utvärderingsmetoder får studenten träna sig i att presentera kulturanalytisk kunskap.
 
Kursen ges som fristående kurs och som programkurs på termin 1 på HGKUL Kulturanalysprogrammet 180 hp, HGCIA Programmet för civilt arbete 180 hp och HGKEN Programmet för kulturentreprenörskap 180 hp.

Kursen består av följande fyra moduler:

Modul 1: Grundläggande kulturanalys 7,5 hp
Introduction and Basic Cultural Analysis
Modulen introducerar kulturanalytiska arbetssätt och syften. Här diskuteras studenternas förväntningar på utbildningen och arbetsformerna fastställs för studentmedverkan och nätverksarbete. Under modulens gång ges plats för diskussioner om etik och värdegrund samt studieteknik. Huvuddelen av modulen består av en grundläggande orientering i kulturanalytisk teori. Denna omfattar teoretiseringar av kultur och samhälle.  Vidare behandlar modulen hur kulturella betydelser uttrycks genom t.ex. populärkulturella representationer.

Modul 2: Normkritiska perspektiv 7,5 hp
Norm-Criticism
Modulen behandlar normkritik som syftar till att synliggöra, problematisera och utmana normer gällande till exempel kropp, kön, sexualitet, etnicitet, klass, ålder och andra maktrelationer i olika sektorer av samhällslivet. Mer konkret handlar modulen om hur kulturanalytisk problematisering av etablerade normer kan vara ett sätt att arbeta med likabehandlingsfrågor samt med arbetssätt och strukturer i organisationskulturer. I modulen behandlas också diskrimineringsfrågor, de lagstadgade diskrimineringsgrunderna och hur antidiskriminering i likhet med normkritik kan utgöra ett demokratiskt verktyg.

Modul 3: Utvärderingsmetoder och granskningssamhället 7,5 hp
Methods of evaluation and audit culture
Under modulen studeras utvärderingars roll och praktik i samhället. Frågor som behandlas är: Vad kännetecknar det så kallade granskningssamhället? Vad är utvärdering och hur genomförs utvärderingar? Hur styrs utvärderingar av olika kunskapsperspektiv? Ett centralt inslag i modulen är en genomgång av utvärderingsmetoder/-modeller samt hur utvärderingar kan designas för särskilda ändamål. Inom ramen för modulen orienteras och tränas studenten i att kritiskt granska befintliga utvärderingsresultat utifrån kulturanalytiska perspektiv samt i att utforma en utvärderingsplan för ett specifikt ändamål.

Modul 4: Kommunikativa strategier och narrativitet 7,5 hp
Communication and Narrativity
Modulen behandlar kommunikativa strategier, såsom presentationsteknik och digital kommunikation. Vidare behandlar modulen narrativitet och narrativ analys. Särskilt studeras berättelser i relation till kultur, identitet och organisation samt berättelsers syften och användning. Här ingår också betydelser av storytelling som begrepp och praktik. Studenterna tillägnar sig kunskaper i olika programvaror för att kunna genomföra informativa presentationer för olika målgrupper baserade på text, ljud och bild.

Förväntade studieresultat

Modul 1: Grundläggande kulturanalys 7,5 hp
För godkänd kurs ska den studerande avseende kunskap och förståelse kunna
 • redogöra för innebörden av centrala kulturanalytiska begrepp,
 • redogöra för hur kultur verkar i samhället och genom representationer, samt har betydelse för skapandet av identiteter.
För godkänd kurs ska den studerande avseende färdighet och förmåga kunna
 • arbeta i grupp med att analysera ett kulturellt fenomen utifrån centrala kulturanalytiska begrepp, samt presentera en redovisning av arbetet med hjälp av digital teknik. 
För godkänd kurs ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt kunna
 • förhålla sig till och redogöra för utbildningens arbetssätt och syften.
Modul 2: Normkritiska perspektiv 7,5 hp
För godkänd kurs ska den studerande avseende kunskap och förståelse kunna
 • redogöra för aktuella diskrimineringsgrunder, deras syften och villkor,
 • redogöra för normkritikens teoretiska bakgrund. 
För godkänd kurs ska den studerande avseende färdighet och förmåga kunna
 • praktiskt genomföra normkritik av olika typer av fenomen och material,
 • arbeta i grupp med normkritik och antidiskriminering, och presentera en redovisning av arbetet anpassad för olika målgrupper. 
För godkänd kurs ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt kunna
 • redogöra för hur arbete mot diskriminering kan gå till i arbetslivet, samt uppvisa förståelse för processer som kan hindra eller stödja sådant arbete. 
Modul 3: Utvärderingsmetoder och granskningssamhället 7,5 hp
För godkänd kurs ska den studerande avseende kunskap och förståelse kunna
 • redogöra för vad som anses känneteckna det så kallade granskningssamhället,
 • redogöra för betydelser av offentliga styrnings- och ledningsmetoder. 
För godkänd kurs ska den studerande avseende färdighet och förmåga kunna
 • identifiera utvärderingsmodeller och deras relativa styrkor och svagheter,
 • praktiskt genomföra en systematisk granskning av en utvärderingsrapport med kulturanalytiska perspektiv
 • utforma en utvärderingsplan för ett specifikt ändamål.  
För godkänd kurs ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt kunna
 • kritiskt förhålla sig till och redogöra för granskningssamhället och utvärderingsmetoder. 
Modul 4: Kommunikativa strategier och narrativitet 7,5 hp
För godkänd kurs ska den studerande avseende kunskap och förståelse kunna
 • redogöra för innebörder av begreppen narrativitet och storytelling,
 • redogöra för olika former av kommunikation och digital informationspresentation samt deras för- och nackdelar.
För godkänd kurs ska den studerande avseende färdighet och förmåga kunna
 • identifiera, utforma och tillämpa kommunikativa strategier för professionell digital kommunikation,
 • genomföra informativa presentationer med olika målgrupper och i skilda syften med hjälp av digitala verktyg ,
För godkänd kurs ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt kunna
 • analytiskt, kritiskt och reflexivt förhålla sig till olika digitala verktyg för informationspresentation och storytelling.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen på kursen består av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, individuella övningar, laborativa datorövningar samt praktiska tillämpningar av programvara för datorbaserade presentationer. Ifall närvaro är obligatorisk anges detta särskilt i schemat. Undervisningen på modul 1-3 består av föreläsningar, seminarier och gruppövningar och/eller individuella övningar. Undervisningen på modul 4 sker i form av föreläsningar, seminarier, laborativa datorövningar samt praktiska tillämpningar av programvara för datorstödda presentationer.

För den som är registrerad på kurs och har en funktionsnedsättning finns resurser och särskilt stöd. För mer information kontakta Studentcentrum.

Examination

Modul 1: Grundläggande kulturanalys 7,5 hp
Modulen examineras genom en individuell hemtentamen där betygen är Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG) och genom obligatoriska seminarier och gruppövningar där studenten kan bli Underkänd (U) eller Godkänd (G). Helhetsbetyget för modulen är Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG).
 
Modul 2: Normkritiska perspektiv 7,5 hp
Modulen examineras genom en individuell hemtentamen där betygen är Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG) och genom obligatoriska seminarier och gruppövningar där studenten kan bli Underkänd (U) eller Godkänd (G). Helhetsbetyget för modulen är Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG).
 
Modul 3: Utvärderingsmetoder och granskningssamhället 7,5 hp
Modulen examineras genom en individuell hemtentamen där betygen är Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG) och genom obligatoriska seminarier och gruppövningar där studenten kan bli Underkänd (U) eller Godkänd (G). Helhetsbetyget för modulen är Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG).
 
Modul 4: Kommunikativa strategier och narrativitet 7,5 hp
Modulen examineras genom en individuell hemtentamen där betygen är Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG) och genom obligatoriska seminarier, gruppövningar och presentationer där studenten kan bli Underkänd (U) eller Godkänd (G). Helhetsbetyget för modulen är Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG).
 
Seminarier och gruppövningar examineras muntligt och skriftligt.
 
En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moduler är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att studenten fått detta betyg på moduler om minst 22,5 hp.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Studerande som registrerats på en kurs och har registrerade poäng i Ladok på kursen har rätt att examineras på kursen och dess moduler upp till två år efter första registreringsdatum. Den studerande får tentera minst fem gånger på varje modul. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos utbildningsledaren vid Humanistisk fakultet begära annan examinator.

Tillgodoräknande
Den student som önskar tillgodogöra utbildning som inhämtats vid annan institution eller annan högskola (svensk/utländsk) skall göra detta i den ordning som beskrivs i beslutet Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr. 545-3317-02).
 
Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. I ansökan ska anges vilket modul eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med en annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektorn vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Kursen ersätter den tidigare kursen 1ET061 Perspektiv på civilsamhället 30 hp och kan inte tas med i examen tillsammans med denna

Litteratur

 • Giltig från: 2021 vecka 35

  Kurslitteraturen kan komma att ändras/aktualiseras vid behov, dock senast två månader före kursens start

  Modul 1: Grundläggande kulturanalys 7,5 hp

  Lindgren Simon
  Populärkultur : teorier, metoder och analyser
  2. uppl. : Stockholm : Liber : 2009 : 231 s. :
  http://www.liber.se/productimage/large/4707561o.jpg
  ISBN: 91-47-08953-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar

  Kulturanalyser
  Ehn Billy, Löfgren Orvar
  2., [omarb.] uppl. : Malmö : Gleerup : 2001 : 180 s. :
  ISBN: 91-40-63486-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Referenslitteratur

  Kultur : den flexibla gemenskapen
  Hastrup Kirsten, Torhell Sven-Erik
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 205 s. :
  ISBN: 978-91-44-06799-5
  Se bibliotekskatalogen Album

  Svenska skrivregler
  3., [utök.] utg. : Stockholm : Liber : 2008 : 263, [1] s. :
  ISBN: 978-91-47-08460-9
  Se bibliotekskatalogen Album

  Modul 2: Normkritiska perspektiv 7,5 hp

  Normkritisk pedagogik : perspektiv, utmaningar och möjligheter
  Björkman Lotta, Bromseth Janne
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 358 sidor :
  ISBN: 9789144118086
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Tillämpad kulturteori
  Gunnarsson Payne Jenny, Öhlander Magnus
  Lund : Studentlitteratur : [2017] : 377 sidor :
  ISBN: 9789144110707
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läsanvisning: Kapitel 10, 14-16

  Skola i normer
  Martinsson (red.) Lena, Reimers (red.) Eva
  3 uppl. : Gleerups Utbildning AB : 2020 :
  ISBN: 9789151101606
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar

  Modul 3: Utvärderingsmetoder och granskningssamhället 7,5 hp

  Dahler-Larsen Peter
  The Evaluation Society
  Stanford University Press : 2013 : 280s. :
  ISBN: 9780804788618
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Perspektiv på utvärdering
  Sandberg Bo, Faugert Sven
  Fjärde upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 242 sidor :
  ISBN: 9789144135991
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Litteratur tillkommer med relevans för övnings- och examinationsuppgifter.

  Referenslitteratur

  Staten och granskningssamhället
  Ivarsson Westerberg Anders, Jacobsson Bengt
  Huddinge : Södertörns högskola : 2013 : 86 s. :
  Fulltext
  ISBN: 9789189615267
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: http://sh.diva-portal.org/smash/get/diva2:641809/FULLTEXT01.pdf

  Vedung Evert
  Utvärdering i politik och förvaltning
  3., [omarb. och uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 315 s. :
  ISBN: 978-91-44-00174-6
  Se bibliotekskatalogen Album

  Modul 4: Kommunikativa strategier och narrativitet 7,5 hp

  Copeland, Clodagh
  Making time for storytelling; the challenges of community building and activism in a rural locale
  Institutionen för kultur- och medievetenskaper : 2010 :
  Seminar.net, 6(2).
  Obligatorisk

  Geijer Erik
  Skriva för webben [Elektronisk resurs]
  Stockholm : .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) : 2012 : 38 s. :
  Fulltext
  ISBN: 9789197941129
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: https://www.iis.se/lar-dig-mer/guider/hur-man-skriver-for-webben/

  Johansson Anna
  Narrativ teori och metod : med livsberättelsen i fokus
  Lund : Studentlitteratur : 2005 : 403 s. :
  ISBN: 91-44-03500-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar

  Rehnberg Hanna Sofia
  Organisationer berättar : narrativitet som resurs i strategisk kommunikation
  Uppsala : Institutionen för nordiska språk : 2014 : 291 s. :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-234996
  ISBN: 9789150624298
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:758669/FULLTEXT02.pdf

  Artiklar och texter kan tillkomma

  Referenslitteratur

  Storytelling : marknadsföring i upplevelseindustrin
  Mossberg Lena, Nissen Johansen Erik
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2006 : 183 s. :
  ISBN: 91-44-03978-6
  Se bibliotekskatalogen Album

 • Giltig från: 2020 vecka 37

  Kurslitteraturen kan komma att ändras/aktualiseras vid behov, dock senast två månader före kursens start

  Modul 1: Grundläggande kulturanalys 7,5 hp

  Lindgren Simon
  Populärkultur : teorier, metoder och analyser
  2. uppl. : Stockholm : Liber : 2009 : 231 s. :
  http://www.liber.se/productimage/large/4707561o.jpg
  ISBN: 91-47-08953-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar

  Kulturanalyser
  Ehn Billy, Löfgren Orvar
  2., [omarb.] uppl. : Malmö : Gleerup : 2001 : 180 s. :
  ISBN: 91-40-63486-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Referenslitteratur

  Kultur : den flexibla gemenskapen
  Hastrup Kirsten, Torhell Sven-Erik
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 205 s. :
  ISBN: 978-91-44-06799-5
  Se bibliotekskatalogen Album

  Svenska skrivregler
  3., [utök.] utg. : Stockholm : Liber : 2008 : 263, [1] s. :
  ISBN: 978-91-47-08460-9
  Se bibliotekskatalogen Album

  Modul 2: Normkritiska perspektiv 7,5 hp

  Normkritisk pedagogik : perspektiv, utmaningar och möjligheter
  Björkman Lotta, Bromseth Janne
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 358 sidor :
  ISBN: 9789144118086
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Tillämpad kulturteori
  Gunnarsson Payne Jenny, Öhlander Magnus
  Lund : Studentlitteratur : [2017] : 377 sidor :
  ISBN: 9789144110707
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läsanvisning: Kapitel 10, 14-16

  Skola i normer
  Martinsson (red.) Lena, Reimers (red.) Eva
  3 uppl. : Gleerups Utbildning AB : 2020 :
  ISBN: 9789151101606
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar

  Modul 3: Utvärderingsmetoder och granskningssamhället 7,5 hp

  Dahler-Larsen Peter
  The Evaluation Society
  Stanford University Press : 2013 : 280s. :
  ISBN: 9780804788618
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Perspektiv på utvärdering
  Sandberg Bo, Faugert Sven
  2., uppdaterade och utök. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 168 s. :
  ISBN: 978-91-44-07584-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Litteratur tillkommer med relevans för övnings- och examinationsuppgifter.

  Referenslitteratur

  Staten och granskningssamhället
  Ivarsson Westerberg Anders, Jacobsson Bengt
  Huddinge : Södertörns högskola : 2013 : 86 s. :
  Fulltext
  ISBN: 9789189615267
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: http://sh.diva-portal.org/smash/get/diva2:641809/FULLTEXT01.pdf

  Modul 4: Kommunikativa strategier och narrativitet 7,5 hp

  Copeland, Clodagh
  Making time for storytelling; the challenges of community building and activism in a rural locale
  Institutionen för kultur- och medievetenskaper : 2010 :
  Seminar.net, 6(2).
  Obligatorisk

  Geijer Erik
  Skriva för webben [Elektronisk resurs]
  Stockholm : .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) : 2012 : 38 s. :
  Fulltext
  ISBN: 9789197941129
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: https://www.iis.se/lar-dig-mer/guider/hur-man-skriver-for-webben/

  Johansson Anna
  Narrativ teori och metod : med livsberättelsen i fokus
  Lund : Studentlitteratur : 2005 : 403 s. :
  ISBN: 91-44-03500-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar

  Rehnberg Hanna Sofia
  Organisationer berättar : narrativitet som resurs i strategisk kommunikation
  Uppsala : Institutionen för nordiska språk : 2014 : 291 s. :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-234996
  ISBN: 9789150624298
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:758669/FULLTEXT02.pdf

  Artiklar och texter kan tillkomma

  Referenslitteratur

  Strategisk kommunikation : en introduktion
  Falkheimer Jesper, Heide Mats
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 219 s. :
  ISBN: 9789144077222
  Se bibliotekskatalogen Album

  Storytelling : marknadsföring i upplevelseindustrin
  Mossberg Lena, Nissen Johansen Erik
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2006 : 183 s. :
  ISBN: 91-44-03978-6
  Se bibliotekskatalogen Album

 • Giltig från: 2020 vecka 36

  Kurslitteraturen kan komma att ändras/aktualiseras vid behov, dock senast två månader före kursens start

  Modul 1: Grundläggande kulturanalys 7,5 hp

  Lindgren Simon
  Populärkultur : teorier, metoder och analyser
  2. uppl. : Stockholm : Liber : 2009 : 231 s. :
  http://www.liber.se/productimage/large/4707561o.jpg
  ISBN: 91-47-08953-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar

  Kulturanalyser
  Ehn Billy, Löfgren Orvar
  2., [omarb.] uppl. : Malmö : Gleerup : 2001 : 180 s. :
  ISBN: 91-40-63486-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Referenslitteratur

  Kultur : den flexibla gemenskapen
  Hastrup Kirsten, Torhell Sven-Erik
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 205 s. :
  ISBN: 978-91-44-06799-5
  Se bibliotekskatalogen Album

  Svenska skrivregler
  3., [utök.] utg. : Stockholm : Liber : 2008 : 263, [1] s. :
  ISBN: 978-91-47-08460-9
  Se bibliotekskatalogen Album

  Modul 2: Normkritiska perspektiv 7,5 hp

  Normkritisk pedagogik : makt, lärande och strategier för förändring
  Bromseth Janne C. H., Darj Frida
  Uppsala : Centrum för genusvetenskap : 2010 : 290 s. :
  ISBN: 978-91-978186-5-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Tillämpad kulturteori
  Gunnarsson Payne Jenny, Öhlander Magnus
  Lund : Studentlitteratur : [2017] : 377 sidor :
  ISBN: 9789144110707
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läsanvisning: Kapitel 10, 14-16

  Skola i normer 2:a uppl
  Reimers (red.) Eva, Martinsson (red.) Lena
  Gleerups : 2014 : s. :
  ISBN: 9789140685995
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar

  Modul 3: Utvärderingsmetoder och granskningssamhället 7,5 hp

  Dahler-Larsen Peter
  The Evaluation Society
  Stanford University Press : 2013 : 280s. :
  ISBN: 9780804788618
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Perspektiv på utvärdering
  Sandberg Bo, Faugert Sven
  2., uppdaterade och utök. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 168 s. :
  ISBN: 978-91-44-07584-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Litteratur tillkommer med relevans för övnings- och examinationsuppgifter.

  Referenslitteratur

  Staten och granskningssamhället
  Ivarsson Westerberg Anders, Jacobsson Bengt
  Huddinge : Södertörns högskola : 2013 : 86 s. :
  Fulltext
  ISBN: 9789189615267
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: http://sh.diva-portal.org/smash/get/diva2:641809/FULLTEXT01.pdf

  Modul 4: Kommunikativa strategier och narrativitet 7,5 hp

  Copeland, Clodagh
  Making time for storytelling; the challenges of community building and activism in a rural locale
  Institutionen för kultur- och medievetenskaper : 2010 :
  Seminar.net, 6(2).
  Obligatorisk

  Geijer Erik
  Skriva för webben [Elektronisk resurs]
  Stockholm : .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) : 2012 : 38 s. :
  Fulltext
  ISBN: 9789197941129
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: https://www.iis.se/lar-dig-mer/guider/hur-man-skriver-for-webben/

  Johansson Anna
  Narrativ teori och metod : med livsberättelsen i fokus
  Lund : Studentlitteratur : 2005 : 403 s. :
  ISBN: 91-44-03500-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar

  Rehnberg Hanna Sofia
  Organisationer berättar : narrativitet som resurs i strategisk kommunikation
  Uppsala : Institutionen för nordiska språk : 2014 : 291 s. :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-234996
  ISBN: 9789150624298
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:758669/FULLTEXT02.pdf

  Artiklar och texter kan tillkomma

  Referenslitteratur

  Strategisk kommunikation : en introduktion
  Falkheimer Jesper, Heide Mats
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 219 s. :
  ISBN: 9789144077222
  Se bibliotekskatalogen Album

  Storytelling : marknadsföring i upplevelseindustrin
  Mossberg Lena, Nissen Johansen Erik
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2006 : 183 s. :
  ISBN: 91-44-03978-6
  Se bibliotekskatalogen Album