"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Kulturanalys III, 30 hp

Engelskt namn: Cultural Analysis III

Denna kursplan gäller: 2022-08-29 och tillsvidare

Kurskod: 1KA025

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kulturanalys: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2021-02-09

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för kultur- och medievetenskaper, 2022-02-15

Innehåll

Kursen behandlar språkets betydelse för kulturella processer samt vad projekt kan innefatta och vad projektarbete och ledarskap innebär i teori och praktik. Här ingår också kunskaper om grupprocesser och konflikthantering, vilka är centrala teman i arbete för social hållbarhet. Studenterna övar också praktiska färdigheter för att genomföra gestaltningar och presentationer. Centrala nutida forskningsfält och forskningsperspektiv med relevans för kulturanalys samt betydelser av tillämpad kulturanalys i ett internationellt perspektiv är andra viktiga inslag i kursen. Kursen utgör termin 3 på Kulturanalysprogrammet.

Modul 1. Språk och kultur 7,5 hp
Language and Culture
Modulen behandlar språkets betydelse i arbetet som kulturanalytiker. De teman som presenteras är språk och verklighet, språk och kultur samt språk och identitet. Studenterna fördjupar sina språksociologiska kunskaper om hur språk fungerar både inkluderande och exkluderande, samt hur användande av språkliga uttrycksformer är en central aspekt av konstruerandet av identiteter och kulturella gemenskaper. Modulen omfattar även studier i retorik, teoretiskt såväl som praktiskt.

Modul 2. Organisation, process och ledarskap, 7.5 hp
Organisation, process and management
Modulen behandlar projektmetodikens grunder samt projektledarskap och organisation. Projektbudgetering och finansiering tas upp. Vidare behandlas vad det innebär att arbeta i grupp och att fatta gruppbaserade beslut. Modulen innehåller praktiska övningar i ledarskap och teorier om projektarbetets och projektledarskapets relation till organisationer och organisationsteorier. Metoder för att arbeta fram projektidéer introduceras. Ett konkret projektarbete påbörjas.

Studenten påbörjar skapandet av en egen webbnärvaro som ska fungera som ett verktyg för att utveckla färdigheter vilket även ger studenten förutsättningar att använda webben för interaktivitet och kommunikation. Grunderna i olika typer av digitala presentations- och gestaltningsformer behandlas. Studenten ska även skapa en meritportfolio där hon/han löpande under utbildningen dokumenterar sina kompetenser.

Modul 3. Projektledning och projektarbete, 7.5 hp
Project management and project work
Modulen behandlar det konkreta projektarbetet och vad ett projekt innebär i teori och praktik. Ett konkret projektarbete genomförs. Stor vikt läggs vid författande av en projektrapport. Digitala verktyg för projekthantering används genomgående liksom viss annan relevant programvara. Arbete med olika digitala presentations- och gestaltningsformer fortsätter.

Modul 4. Kulturanalys i ett internationellt perspektiv 7,5 hp
Cultural Analysis in an international perspective
Modulen behandlar kulturanalys i ett internationellt perspektiv, både inom forskning och samhälle. Här ingår diskussioner om samtida internationella forskningsfält, t.ex. nymaterialism och posthumanism. Vidare diskuteras tillämpad kulturanalys, dvs hur kulturanalys kan användas i samhällslivet. Studenterna arbetar med att lokalisera internationella arbets- och forskningsområden i relation till valda profilinriktningar.

Förväntade studieresultat

Modul 1. Språk och kultur, 7.5 hp
För godkänd kurs ska den studerande avseende kunskap och förståelse kunna:

 • identifiera och beskriva språkets roll ur ett kulturanalytiskt perspektiv.
 • diskutera kopplingen mellan språk och kultur, samt språk och identitet.
 • anlägga språksociologiska perspektiv på kulturmöten.

För godkänd kurs ska den studerande avseende färdighet och förmåga kunna:

 • genomföra en retorisk analys av en argumenterande text och ett argumenterande tal, och presentera analysen med retorisk medvetenhet.

För godkänd kurs ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt kunna:

 • kritiskt förhålla sig till och redogöra för språkets betydelse för skapandet av identitet och kultur.
 • redogöra för relationen mellan språk och kommunikation.

Modul 2. Organisation, process och ledarskap, 7.5 hp
För godkänd kurs ska den studerande avseende kunskap och förståelse kunna:

 • redogöra för projektarbetsformens karakteristika,
 • redogöra för teorier om gruppdynamik och projektledarskap samt hur grupprocesser kan påverka arbetet i projekt,
 • redogöra för olika organisationsmodeller och ledarskapsteorier.

För godkänd kurs ska den studerande avseende färdighet och förmåga kunna:

 • uppvisa förmåga att skriva projektplan och andra relevanta projektdokument.

Modul 3. Projektledning och projektarbete, 7.5 hp
 
För godkänd kurs ska den studerande avseende färdighet och förmåga kunna:

 • uppvisa förmåga att leda projekt, utveckla projekt och arbeta i projekt,
 • uppvisa förmåga att skriva och presentera en projektrapport,
 • uppvisa förmåga att använda digitala projektverktyg samt digitala gestaltnings- och presentationsformer.

För godkänd kurs ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt kunna:

 • reflektera över ett projektarbete,
 • generera och värdera idéer.

Modul 4. Kulturanalys i ett internationellt perspektiv, 7.5 hp

För godkänd kurs ska den studerande avseende kunskap och förståelse kunna:

 • redogöra för centrala nutida internationella forskningsfält och forskningsperspektiv,
 • redogöra för verksamhets- och arbetsområden där kulturanalytisk kompetens är relevant. 

För godkänd kurs ska den studerande avseende färdighet och förmåga kunna:

 • identifiera, beskriva och kritiskt diskutera ett internationellt arbets- eller forskningsområde utifrån ett perspektiv på tillämpad kulturanalys och i relation till vald profilinriktning. 

För godkänd kurs ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt kunna:

 • analytiskt, kritiskt och reflexivt förhålla sig till olika samtida internationella forskningsfält samt hur kulturanalys kan tillämpas i samhällslivet.

Behörighetskrav

Godkända resultat på termin 1 och 2 på Programmet för kulturentreprenörskap (HGKEN), Kulturanalysprogrammet (HGKUL), eller motsvarande. Högst 7,5 hp får saknas från närmast föregående termin.

Undervisningens upplägg

Undervisningen på kursen består av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, projektarbeten, individuella uppgifter, handledning, studiebesök, laborationer och praktiska tillämpningar av programvara för datorbaserade presentationer och projekt och projektledning. Ifall närvaro är obligatorisk anges detta särskilt i schemat. Undervisningen på modul 1 och 4 består av gruppövningar, föreläsningar och seminarier. För modulerna 2 och 3 tillkommer också gruppvisa övningar rörande projektmetodik och projektledarskap samt genomförande av ett konkret projektarbete.

För den som är registrerad på kurs och har en funktionsnedsättning finns resurser för särskilt stöd. För mer information kontakta Studentcentrum.

Examination

Modul 1: Språk och kultur, 7.5 hp
Modulen examineras löpande genom seminarier, gruppredovisningar och individuella redovisningar med hjälp av digital teknik samt en avslutande hemtentamen. Betygsskalan för seminarier, gruppredovisningar och individuella redovisningar är Underkänd (U) och Godkänd (G). Betygsskalan för hemtentamen är Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). För att erhålla betyget Godkänd på hela modulen krävs betyget Godkänd på alla seminarier, gruppredovisningar och individuella redovisningar samt på individuell hemtentamen. För att erhålla betyget Väl godkänd på modulen krävs betyget Godkänd på alla seminarier, gruppredovisningar och individuella redovisningar samt Väl godkänd på individuell hemtentamen. 

Modul 2: Organisation, process och ledarskap, 7.5 hp
Modulen examineras löpande genom seminarier, gruppredovisningar och en avslutande hemtentamen. Betygsskalan för seminarier och gruppredovisningar är Underkänd (U) och Godkänd (G). Betygsskalan för hemtentamen är Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). För att erhålla betyget Godkänd på hela modulen krävs betyget Godkänd på alla seminarier och gruppredovisningar samt på individuell hemtentamen/salstentamen. För att erhålla betyget Väl godkänd på modulen krävs betyget Godkänd på alla seminarier och gruppredovisningar samt Väl godkänd på individuell hemtentamen. 

Modul 3: Projektledning och projektarbete, 7.5 hp
Modulen examineras löpande genom att studenten genomför ett projekt, gör en projektredovisning i grupp samt lämnar in en individuell reflektion (hemtentamen) kring det genomförda projektet. Betygsskalan för projekt och gruppredovisningar är Underkänd (U) och Godkänd (G). Betygsskalan för hemtentamen är Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). För att erhålla betyget Godkänd på hela modulen krävs betyget Godkänd på projekt och gruppredovisningar samt på individuell hemtentamen. För att erhålla betyget Väl godkänd på modulen krävs betyget Godkänd på projekt och gruppredovisningar samt Väl godkänd på individuell hemtentamen. 

Modul 4: Kulturanalys i ett internationellt perspektiv, 7.5 hp
Modulen examineras löpande genom seminarier och gruppövningar samt en avslutande hemtentamen. Betygsskalan för seminarier och gruppövningar är Underkänd (U) och Godkänd (G). Betygsskalan för hemtentamen är Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). För att erhålla betyget Godkänd på hela modulen krävs betyget Godkänd på alla seminarier och gruppövningar samt på individuell hemtentamen. För att erhålla betyget Väl godkänd på modulen krävs betyget Godkänd på alla seminarier och gruppövningar samt Väl godkänd på individuell hemtentamen. 

En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

På kursen som helhet ges betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Betyg sätts av Humanistiska fakultetsnämnden utsedd examinator. Betyget prövas individuellt och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. För att få betyget Väl godkänd på hel kurs krävs att studenten fått detta betyg på moduler om minst 22,5 hp.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 

Studerande som registrerats på en kurs och har registrerade poäng i Ladok på kursen har rätt att examineras på kursen och dess delmoduler upp till två år efter första registreringsdatum. Den studerande får tentera minst fem gånger på varje delmodul. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos utbildningsledaren vid humanistisk fakultet begära annan examinator.

Tillgodoräknande
Den student som önskar tillgodogöra utbildning som inhämtats vid annan institution eller annan högskola (svensk/utländsk) skall göra detta i den ordning som beskrivs i beslutet Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr. 545-3317-02).
 
Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. I ansökan ska anges vilken modul eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med en annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 35

Litteratur

Kurslitteraturen kan komma att ändras/aktualiseras vid behov, dock senast två månader före kursens start.

Kurslitteratur

Modul 1. Språk och kultur (7,5 hp)

Språk och kön
Edlund Ann-Catrine, Erson Eva, Milles Karin
Stockholm : Norstedts akademiska förlag : 2007 : 256 s. :
ISBN: 9789172274525 (inb.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Hellspong Lennart
Konsten att tala : handbok i praktisk retorik
3., [uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 355 s. :
ISBN: 978-91-44-06739-1 (inb.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Läsanvisning: Valda delar.

Jonsson Rickard
Blatte betyder kompis : om maskulinitet och språk i en högstadieskola
Stockholm : Ordfront : 2007 : 318, [1] s. :
urn:nbn:se:su:diva-6770
ISBN: 978-91-7037-277-3
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Sundgren Eva
Sociolingvistik
1. uppl. : Stockholm : Liber : 2007 : 357 s. :
ISBN: 91-47-05325-9
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Referenslitteratur

Lindström Fredrik
Världens dåligaste språk : tankar om språket och människan idag
[Ny utg.] : Stockholm : Bonnier : 2006 : [6] s., s. 9-223, [2] s. :
ISBN: 91-0-011000-0
Se Umeå UB:s söktjänst

The rhetoric of conference presentation introductions: context, argument, and interaction
Rowley-Jolivet Elizabeth, Carter-Thomas Shirley
International Journal of Applied Linguistics, 15 : 2005 :
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1473-4192.2005.00080.x/abstract

Artiklar tillkommer.

Modul 2. Organisation, process och ledarskap, 7.5 hp

Idéagenten 2.0 : en handbok i idea management
Michanek Jonas, Breiler Andréas
2. tr. : Stockholm : Bookhouse Publishing : 2007 : 194, [1] s. :
ISBN: 978-91-89388-35-2
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Svedberg Lars
Gruppsykologi : om grupper, organisationer och ledarskap
4., [bearb., uppdaterade och kompletterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 428 s. :
ISBN: 978-91-44-01983-3
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Wheelan Susan A.
Att skapa effektiva team : en handledning för ledare och medlemmar
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 170 s. :
ISBN: 91-44-05491-2
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Effektivt projektarbete : handbok i projektledarskap
Wisén Jan, Lindblom Börje
9., [omarb.] uppl. : Stockholm : Norstedts juridik : 2015 : 232 s. :
ISBN: 9789139114734
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Ytterligare litteratur kan tillkomma.

Referenslitteratur

Organisationsteori : struktur, kultur, processer
Lindkvist Lars, Bakka Jørgen Frode, Fivelsdal Egil
6., rev. och aktualiserade uppl. : Stockholm : Liber : 2014 : 341 s. :
ISBN: 9789147111275
Se Umeå UB:s söktjänst

Wenell Torbjörn
Wenell om projekt
Liber AB : 2012 :
ISBN: 978-91-47-09847-7
Se Umeå UB:s söktjänst

Modul 3. Projektledning och projektarbete, 7.5 hp

Chang Heewon
Autoethnography as method
Walnut Creek, Calif. : Left Coast Press : 2008 : 229 p. :
http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0808/2007044268-b.html
ISBN: 9781598741230
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Kulturanalytiska verktyg
Ehn Billy, Löfgren Orvar
1. uppl. : Malmö : Gleerup : 2012 : 169 s. :
ISBN: 978-91-40-68096-9
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Gustavsson Tomas
Agile : konsten att slutföra projekt
3., [rev.] uppl. : Stockholm : Liber : 2014 : 222 s. :
ISBN: 9789147116638
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Projektverkare : att leva och arbeta med förändring
Lindberg Glavå Carina, Rundkvist Peter
Andra omarbetade upplagan : Göteborg : Bokförlaget Korpen : 2017 : 181 sidor :
ISBN: 978-91-88383-22-8
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Ytterligare litteratur kan tillkomma.

Referenslitteratur

Att leda och arbeta i projekt : en praktisk handbok om att lyckas i projekt
Lööw Monica, Mooij-Lindman Mireille
4. uppl. : Malmö : Liber : 2009 : 185 s. :
ISBN: 978-91-47-08982-6
Se Umeå UB:s söktjänst

Modul 4: Kulturanalys i ett internationellt perspektiv (7,5 hp)

Braidotti Rosi
The posthuman
Cambridge : Polity : 2013 : 229 p. :
ISBN: 978-0-7456-4157-7
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Valda delar.

New materialisms : ontology, agency, and politics
Coole Diana H., Frost Samantha
Durham, N.C. : Duke University Press : 2010 : x, 336 p. :
ISBN: 0822347725
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Individuellt vald litteratur samt litteratur enligt lärares anvisningar tillkommer.

Referenslitteratur

Cefkin Melissa
Ethnography and the corporate encounter : reflections on research in and of corporations
New York : Berghahn : 2009 : viii, 253 p. :
ISBN: 1845455983
Se Umeå UB:s söktjänst

New materialism : interviews & cartographies
Dolphijn Rick., Tuin Iris van der
Ann Arbor : Open humanities press : cop. 2012 : 195 p. :
ISBN: 9781607852810
Se Umeå UB:s söktjänst

Göransson Michell
Ätbara andra
Göteborg : Makadam förlag : [2017] : 259 sidor :
ISBN: 978-91-7061-247-3
Se Umeå UB:s söktjänst