Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Kulturanalys III, 30 hp

Engelskt namn: Cultural Analysis III

Denna kursplan gäller: 2021-08-30 till 2022-08-28 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 1KA025

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kulturanalys: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2021-02-09

Innehåll

Kursen behandlar språkets betydelse för kulturella processer samt vad projekt kan innefatta och vad projektarbete och ledarskap innebär i teori och praktik. Här ingår också kunskaper om grupprocesser och konflikthantering, vilka är centrala teman i arbete för social hållbarhet. Studenterna övar också praktiska färdigheter för att genomföra gestaltningar och presentationer. Centrala nutida forskningsfält och forskningsperspektiv med relevans för kulturanalys samt betydelser av tillämpad kulturanalys i ett internationellt perspektiv är andra viktiga inslag i kursen. Kursen utgör termin 3 på Kulturanalysprogrammet.

Modul 1. Språk och kultur 7,5 hp
Language and Culture
Modulen behandlar språkets betydelse i arbetet som kulturanalytiker. De teman som presenteras är språk och verklighet, språk och kultur samt språk och identitet. Studenterna fördjupar sina kunskaper om hur språk fungerar både inkluderande och exkluderande, samt hur användande av språkliga uttrycksformer är en central aspekt av konstruerandet av identiteter och kulturella gemenskaper. Modulen omfattar även studier i retorik, teoretiskt såväl som praktiskt.

Modul 2. Organisation, process och ledarskap, 7.5 hp
Organisation, process and management
Modulen behandlar projektmetodikens grunder samt projektledarskap och organisation. Projektbudgetering och finansiering tas upp. Vidare behandlas vad det innebär att arbeta i grupp och att fatta gruppbaserade beslut. Modulen innehåller praktiska övningar i ledarskap och teorier om projektarbetets och projektledarskapets relation till organisationer och organisationsteorier. Metoder för att arbeta fram projektidéer introduceras. Ett konkret projektarbete påbörjas.

Studenten påbörjar skapandet av en egen webbnärvaro som ska fungera som ett verktyg för att utveckla färdigheter vilket även ger studenten förutsättningar att använda webben för interaktivitet och kommunikation. Grunderna i olika typer av digitala presentations- och gestaltningsformer behandlas. Studenten ska även skapa en meritportfolio där hon/han löpande under utbildningen dokumenterar sina kompetenser.

Modul 3. Projektledning och projektarbete, 7.5 hp
Project management and project work
Modulen behandlar det konkreta projektarbetet och vad ett projekt innebär i teori och praktik. Ett konkret projektarbete genomförs. Stor vikt läggs vid författande av en projektrapport. Digitala verktyg för projekthantering används genomgående liksom viss annan relevant programvara. Arbete med olika digitala presentations- och gestaltningsformer fortsätter.

Modul 4. Kulturanalys i ett internationellt perspektiv 7,5 hp
Cultural Analysis in an international perspective
Modulen behandlar kulturanalys i ett internationellt perspektiv, både inom forskning och samhälle. Här ingår diskussioner om samtida internationella forskningsfält, t.ex. nymaterialism och posthumanism. Vidare diskuteras tillämpad kulturanalys, dvs hur kulturanalys kan användas i samhällslivet. Studenterna arbetar med att lokalisera internationella arbets- och forskningsområden i relation till valda profilinriktningar.

Förväntade studieresultat

Förväntade studieresultat

Modul 1. Språk och kultur, 7.5 hp
För godkänd kurs ska den studerande avseende kunskap och förståelse kunna:
 • identifiera och beskriva språkets roll ur ett kulturanalytiskt perspektiv.
 • diskutera kopplingen mellan språk och kultur, samt språk och identitet.
 • anlägga språksociologiska perspektiv på kulturmöten.
För godkänd kurs ska den studerande avseende färdighet och förmåga kunna:
 • genomföra en retorisk analys av en argumenterande text och ett argumenterande tal, och presentera analysen med retorisk medvetenhet.
För godkänd kurs ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt kunna:
 • kritiskt förhålla sig till och redogöra för språkets betydelse för skapandet av identitet och kultur.
 • redogöra för relationen mellan språk och kommunikation.
Modul 2. Organisation, process och ledarskap, 7.5 hp
För godkänd kurs ska den studerande avseende kunskap och förståelse kunna:
 • redogöra för projektarbetsformens karakteristika,
 • redogöra för teorier om gruppdynamik och projektledarskap samt hur grupprocesser kan påverka arbetet i projekt,
 • redogöra för olika organisationsmodeller och ledarskapsteorier.
För godkänd kurs ska den studerande avseende färdighet och förmåga kunna:
 • uppvisa förmåga att skriva projektplan och andra relevanta projektdokument,
 • uppvisa förmåga att hantera konflikter.
Modul 3. Projektledning och projektarbete, 7.5 hp
 
För godkänd kurs ska den studerande avseende färdighet och förmåga kunna:
 • uppvisa förmåga att leda projekt, utveckla projekt och arbeta i projekt,
 • uppvisa förmåga till samarbete och samverkan samt sociala färdigheter,
 • uppvisa förmåga att skriva och presentera en projektrapport,
 • uppvisa förmåga att använda digitala projektverktyg samt digitala gestaltnings- och presentationsformer.
För godkänd kurs ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt kunna:
 • reflektera över ett projektarbete,
 • generera och värdera idéer.

Modul 4. Kulturanalys i ett internationellt perspektiv, 7.5 hp

För godkänd kurs ska den studerande avseende kunskap och förståelse kunna:
 • redogöra för centrala nutida internationella forskningsfält och forskningsperspektiv,
 • redogöra för verksamhets- och arbetsområden där kulturanalytisk kompetens är relevant. 
För godkänd kurs ska den studerande avseende färdighet och förmåga kunna:
 • identifiera, beskriva och kritiskt diskutera ett internationellt arbets- eller forskningsområde utifrån ett perspektiv på tillämpad kulturanalys och i relation till vald profilinriktning. 
För godkänd kurs ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt kunna:
 • analytiskt, kritiskt och reflexivt förhålla sig till olika samtida internationella forskningsfält samt hur kulturanalys kan tillämpas i samhällslivet.

Behörighetskrav

Godkända resultat på termin 1 och 2 på Programmet för kulturentreprenörskap (HGKEN), Kulturanalysprogrammet (HGKUL), eller motsvarande. Högst 7,5 hp får saknas från närmast föregående termin.

Undervisningens upplägg

Undervisningen på kursen består av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, projektarbeten, individuella uppgifter, handledning, studiebesök, laborationer och praktiska tillämpningar av programvara för datorbaserade presentationer och projekt och projektledning. Ifall närvaro är obligatorisk anges detta särskilt i schemat. Undervisningen på modul 1 och 4 består av gruppövningar, föreläsningar och seminarier. För modulerna 2 och 3 tillkommer också gruppvisa övningar rörande projektmetodik och projektledarskap samt genomförande av ett konkret projektarbete.

För den som är registrerad på kurs och har en funktionsnedsättning finns resurser för särskilt stöd. För mer information kontakta Studentcentrum.

Examination

Modul 1: Examination sker i form av aktivt deltagande i seminarier, genom gruppredovisningar och individuella redovisningar med hjälp av digital teknik samt en avslutande hemtentamen. Vid seminarier, individuella redovisningar och gruppredovisningar ges betygen Godkänd (G) eller Underkänd. (U) Hemskrivningen bedöms med betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).
 
För att bli Godkänd på hela modulen krävs att samtliga prov och obligatoriska delar är godkända. För att bli Väl godkänd på modulen krävs att hemtentamen ges betyget Väl godkänd samt att samtliga prov och obligatoriska delar minst har betyget Godkänd. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska delar är godkända.

Modul 2 examineras fortlöpande genom seminarier, redovisningar och en hemtentamen. En projektplan redovisas i grupp (muntligt/digitalt och skriftligt) och en individuell hemtentamen lämnas in skriftligt. Examinerande seminarier ges betyget Godkänd (G) eller Underkänd (U). Redovisningarna i grupp ges betyget Godkänd (G) eller Underkänd (U). Hemtentamen ges betyget Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). Hemskrivningsperiodens inlämningsdatum gäller som tentamensdatum.

På hela modulen ges något av betygen Väl Godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). För att bli Godkänd på hela modulen krävs att samtliga prov och obligatoriska delar är godkända. För att bli Väl godkänd på modulen krävs att hemtentamen ges betyget Väl godkänd samt att samtliga prov och obligatoriska delar minst har betyget Godkänd. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska delar är godkända.

Modul 3 examineras genom att studenten genomför ett projekt, gör en projektredovisning i grupp samt lämnar in en individuell reflektion (hemtentamen) kring det genomförda projektet. Redovisningarna i grupp ges betyget Godkänd (G) eller Underkänd (U). Individuella redovisningar ges betyget Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). Den individuella redovisningens inlämningsdatum gäller som tentamensdatum.

På hela modulen ges något av betygen Väl Godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). För att bli Godkänd på hela modulen krävs att projektet är genomfört, projektredovisningen är inlämnad och godkänd, samt att den individuella redovisningen är godkänd. För att bli Väl godkänd på modulen krävs att den individuella uppgiften har ett väl godkänt resultat samt att de andra examinerande delarna är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska delar är godkända.

Modul 4: Examination sker genom aktivt deltagande i seminarier och gruppövningar samt genom hemskrivning. Vid gruppövningar ges betygen Godkänd (G) eller Underkänd (U). Hemskrivningen bedöms med betygen Väl Godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).

För att bli Godkänd på hela modulen krävs att samtliga prov och obligatoriska delar är godkända. För att bli Väl godkänd på modulen krävs att hemtentamen ges betyget Väl godkänd samt att samtliga prov och obligatoriska delar minst har betyget Godkänd. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska delar är godkända.

En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

På kursen som helhet ges betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Betyg sätts av Humanistiska fakultetsnämnden utsedd examinator. Betyget prövas individuellt och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. För Väl godkänd på hel kurs fordras Väl godkänd på sammanlagt lägst 22,5 hp.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 

Studerande som registrerats på en kurs och har registrerade poäng i Ladok på kursen har rätt att examineras på kursen och dess delmoduler upp till två år efter första registreringsdatum. Den studerande får tentera minst fem gånger på varje delmodul. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos utbildningsledaren vid humanistisk fakultet begära annan examinator.

Tillgodoräknande
Den student som önskar tillgodogöra utbildning som inhämtats vid annan institution eller annan högskola (svensk/utländsk) skall göra detta i den ordning som beskrivs i beslutet Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr. 545-3317-02).
 
Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. I ansökan ska anges vilken modul eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med en annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Litteratur

 • Giltig från: 2021 vecka 36

  Litteratur

  Kurslitteraturen kan komma att ändras/aktualiseras vid behov, dock senast två månader före kursens start.

  Kurslitteratur

  Modul 1. Språk och kultur (7,5 hp)

  Språk och kön
  Edlund Ann-Catrine, Erson Eva, Milles Karin
  Stockholm : Norstedts akademiska förlag : 2007 : 256 s. :
  ISBN: 9789172274525 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Hellspong Lennart
  Konsten att tala : handbok i praktisk retorik
  3., [uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 355 s. :
  ISBN: 978-91-44-06739-1 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läsanvisning: Valda delar.

  Jonsson Rickard
  Blatte betyder kompis : om maskulinitet och språk i en högstadieskola
  Stockholm : Ordfront : 2007 : 318, [1] s. :
  urn:nbn:se:su:diva-6770
  ISBN: 978-91-7037-277-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Sundgren Eva
  Sociolingvistik
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2007 : 357 s. :
  ISBN: 91-47-05325-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Referenslitteratur

  Lindström Fredrik
  Världens dåligaste språk : tankar om språket och människan idag
  [Ny utg.] : Stockholm : Bonnier : 2006 : [6] s., s. 9-223, [2] s. :
  ISBN: 91-0-011000-0
  Se bibliotekskatalogen Album

  The rhetoric of conference presentation introductions: context, argument, and interaction
  Rowley-Jolivet Elizabeth, Carter-Thomas Shirley
  International Journal of Applied Linguistics, 15 : 2005 :
  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1473-4192.2005.00080.x/abstract

  Artiklar tillkommer.

  Modul 2. Organisation, process och ledarskap, 7.5 hp

  Idéagenten 2.0 : en handbok i idea management
  Michanek Jonas, Breiler Andréas
  2. tr. : Stockholm : Bookhouse Publishing : 2007 : 194, [1] s. :
  ISBN: 978-91-89388-35-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Svedberg Lars
  Gruppsykologi : om grupper, organisationer och ledarskap
  4., [bearb., uppdaterade och kompletterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 428 s. :
  ISBN: 978-91-44-01983-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Wheelan Susan A.
  Att skapa effektiva team : en handledning för ledare och medlemmar
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 170 s. :
  ISBN: 91-44-05491-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Effektivt projektarbete : handbok i projektledarskap
  Wisén Jan, Lindblom Börje
  9., [omarb.] uppl. : Stockholm : Norstedts juridik : 2015 : 232 s. :
  ISBN: 9789139114734
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Ytterligare litteratur kan tillkomma.

  Referenslitteratur

  Organisationsteori : struktur, kultur, processer
  Lindkvist Lars, Bakka Jørgen Frode, Fivelsdal Egil
  6., rev. och aktualiserade uppl. : Stockholm : Liber : 2014 : 341 s. :
  ISBN: 9789147111275
  Se bibliotekskatalogen Album

  Wenell Torbjörn
  Wenell om projekt
  Liber AB : 2012 :
  ISBN: 978-91-47-09847-7
  Se bibliotekskatalogen Album

  Modul 3. Projektledning och projektarbete, 7.5 hp

  Chang Heewon
  Autoethnography as method
  Walnut Creek, Calif. : Left Coast Press : 2008 : 229 p. :
  http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0808/2007044268-b.html
  ISBN: 9781598741230
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kulturanalytiska verktyg
  Ehn Billy, Löfgren Orvar
  1. uppl. : Malmö : Gleerup : 2012 : 169 s. :
  ISBN: 978-91-40-68096-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Gustavsson Tomas
  Agile : konsten att slutföra projekt
  3., [rev.] uppl. : Stockholm : Liber : 2014 : 222 s. :
  ISBN: 9789147116638
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Projektverkare : att leva och arbeta med förändring
  Lindberg Glavå Carina, Rundkvist Peter
  Andra omarbetade upplagan : Göteborg : Bokförlaget Korpen : 2017 : 181 sidor :
  ISBN: 978-91-88383-22-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Ytterligare litteratur kan tillkomma.

  Referenslitteratur

  Att leda och arbeta i projekt : en praktisk handbok om att lyckas i projekt
  Lööw Monica, Mooij-Lindman Mireille
  4. uppl. : Malmö : Liber : 2009 : 185 s. :
  ISBN: 978-91-47-08982-6
  Se bibliotekskatalogen Album

  Modul 4: Kulturanalys i ett internationellt perspektiv (7,5 hp)

  Braidotti Rosi
  The posthuman
  Cambridge : Polity : 2013 : 229 p. :
  ISBN: 978-0-7456-4157-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar.

  New materialisms : ontology, agency, and politics
  Coole Diana H., Frost Samantha
  Durham, N.C. : Duke University Press : 2010 : x, 336 p. :
  ISBN: 0822347725
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Individuellt vald litteratur samt litteratur enligt lärares anvisningar tillkommer.

  Referenslitteratur

  Cefkin Melissa
  Ethnography and the corporate encounter : reflections on research in and of corporations
  New York : Berghahn : 2009 : viii, 253 p. :
  ISBN: 1845455983
  Se bibliotekskatalogen Album

  New materialism : interviews & cartographies
  Dolphijn Rick., Tuin Iris van der
  Ann Arbor : Open humanities press : cop. 2012 : 195 p. :
  ISBN: 9781607852810
  Se bibliotekskatalogen Album

  Göransson Michell
  Ätbara andra
  Göteborg : Makadam förlag : [2017] : 259 sidor :
  ISBN: 978-91-7061-247-3
  Se bibliotekskatalogen Album

 • Giltig från: 2021 vecka 35

  Litteratur

  Kurslitteraturen kan komma att ändras/aktualiseras vid behov, dock senast två månader före kursens start.

  Kurslitteratur

  Modul 1. Språk och kultur (7,5 hp)

  Språk och kön
  Edlund Ann-Catrine, Erson Eva, Milles Karin
  Stockholm : Norstedts akademiska förlag : 2007 : 256 s. :
  ISBN: 9789172274525 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Hellspong Lennart
  Konsten att tala : handbok i praktisk retorik
  3., [uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 355 s. :
  ISBN: 978-91-44-06739-1 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läsanvisning: Valda delar.

  Jonsson Rickard
  Blatte betyder kompis : om maskulinitet och språk i en högstadieskola
  Stockholm : Ordfront : 2007 : 318, [1] s. :
  urn:nbn:se:su:diva-6770
  ISBN: 978-91-7037-277-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Sundgren Eva
  Sociolingvistik
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2007 : 357 s. :
  ISBN: 91-47-05325-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Referenslitteratur

  Lindström Fredrik
  Världens dåligaste språk : tankar om språket och människan idag
  [Ny utg.] : Stockholm : Bonnier : 2006 : [6] s., s. 9-223, [2] s. :
  ISBN: 91-0-011000-0
  Se bibliotekskatalogen Album

  The rhetoric of conference presentation introductions: context, argument, and interaction
  Rowley-Jolivet Elizabeth, Carter-Thomas Shirley
  International Journal of Applied Linguistics, 15 : 2005 :
  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1473-4192.2005.00080.x/abstract

  Artiklar tillkommer.

  Modul 2. Organisation, process och ledarskap, 7.5 hp

  Idéagenten 2.0 : en handbok i idea management
  Michanek Jonas, Breiler Andréas
  2. tr. : Stockholm : Bookhouse Publishing : 2007 : 194, [1] s. :
  ISBN: 978-91-89388-35-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Svedberg Lars
  Gruppsykologi : om grupper, organisationer och ledarskap
  4., [bearb., uppdaterade och kompletterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 428 s. :
  ISBN: 978-91-44-01983-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Wheelan Susan A.
  Att skapa effektiva team : en handledning för ledare och medlemmar
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 170 s. :
  ISBN: 91-44-05491-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Effektivt projektarbete : handbok i projektledarskap
  Wisén Jan, Lindblom Börje
  9., [omarb.] uppl. : Stockholm : Norstedts juridik : 2015 : 232 s. :
  ISBN: 9789139114734
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Ytterligare litteratur kan tillkomma.

  Referenslitteratur

  Organisationsteori : struktur, kultur, processer
  Lindkvist Lars, Bakka Jørgen Frode, Fivelsdal Egil
  6., rev. och aktualiserade uppl. : Stockholm : Liber : 2014 : 341 s. :
  ISBN: 9789147111275
  Se bibliotekskatalogen Album

  Wenell Torbjörn
  Wenell om projekt
  Liber AB : 2012 :
  ISBN: 978-91-47-09847-7
  Se bibliotekskatalogen Album

  Modul 3. Projektledning och projektarbete, 7.5 hp

  Chang Heewon
  Autoethnography as method
  Walnut Creek, Calif. : Left Coast Press : 2008 : 229 p. :
  http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0808/2007044268-b.html
  ISBN: 9781598741230
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kulturanalytiska verktyg
  Ehn Billy, Löfgren Orvar
  1. uppl. : Malmö : Gleerup : 2012 : 169 s. :
  ISBN: 978-91-40-68096-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Gustavsson Tomas
  Agile : konsten att slutföra projekt
  3., [rev.] uppl. : Stockholm : Liber : 2014 : 222 s. :
  ISBN: 9789147116638
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Projektverkare : att leva och arbeta med förändring
  Lindberg Glavå Carina, Rundkvist Peter
  Andra omarbetade upplagan : Göteborg : Bokförlaget Korpen : 2017 : 181 sidor :
  ISBN: 978-91-88383-22-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Ytterligare litteratur kan tillkomma.

  Referenslitteratur

  Att leda och arbeta i projekt : en praktisk handbok om att lyckas i projekt
  Lööw Monica, Mooij-Lindman Mireille
  4. uppl. : Malmö : Liber : 2009 : 185 s. :
  ISBN: 978-91-47-08982-6
  Se bibliotekskatalogen Album

  Modul 4: Kulturanalys i ett internationellt perspektiv (7,5 hp)

  Braidotti Rosi
  The posthuman
  Cambridge : Polity : 2013 : 229 p. :
  ISBN: 978-0-7456-4157-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar.

  New materialism : interviews & cartographies
  Dolphijn Rick., Tuin Iris van der
  Ann Arbor : Open humanities press : cop. 2012 : 195 p. :
  ISBN: 9781607852810
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar.

  Individuellt vald litteratur samt litteratur enligt lärares anvisningar tillkommer.

  Referenslitteratur

  Cefkin Melissa
  Ethnography and the corporate encounter : reflections on research in and of corporations
  New York : Berghahn : 2009 : viii, 253 p. :
  ISBN: 1845455983
  Se bibliotekskatalogen Album

  Göransson Michell
  Ätbara andra
  Göteborg : Makadam förlag : [2017] : 259 sidor :
  ISBN: 978-91-7061-247-3
  Se bibliotekskatalogen Album