"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Kulturanalys IV, 30 hp

Engelskt namn: Cultural Analysis IV

Denna kursplan gäller: 2022-01-17 och tillsvidare

Kurskod: 1KA029

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kulturanalys: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2021-02-09

Innehåll

Kursen behandlar fördjupade kunskaper i programmets tre profilområden - 1) Ekonomi/näringsliv/organisation, 2) Vård/skola/omsorg, samt 3) Kulturliv/upplevelse/turism - och hur kulturanalytisk kompetens kan bidra inom dessa. Fokus ligger bl.a. på hur dessa profilområden kan förstås och presenteras med hjälp av analytiska begrepp eller perspektiv såsom genus, jämställdhet, social hållbarhet, klass, etnicitet, ålder, makt, etik och demokrati, samt i relation till studentens individuella profilval. I kursen ingår också att studenterna planerar och genomför arbetsmarknadsinriktade event i särskilt anpassade lokaler med relevant utrustning.

Modul 1. Företags- och organisationskultur (7,5 hp)
Business and Organisation
Modulen behandlar perspektiv på företags- och organisationskultur samt organisationsteori. Vidare behandlas betydelser av jämställdhet, mångfald och integration i praktik och teori, samt frågor om etik, ledarskap och mänskliga resurser. I modulen ingår också planering och genomförande av arbetsmarknadsinriktade event i särskilt anpassade lokaler med relevant utrustning.

Modul 2. Vård, skola, omsorg (7,5 hp)
Healthcare, Education, the Caring Professions
Modulen behandlar vård, skola och omsorg ur ett kulturellt perspektiv samt innehåller kulturanalytiska fördjupningar som rör till exempel genus, klass, etnicitet, ålder, funktionsvariation och bemötandefrågor. I modulen ingår även ett självständigt arbete där studenterna diskuterar kulturanalytisk relevans inom olika typer av samhälleliga expertsystem. Vidare ingår planering och genomförande av arbetsmarknadsinriktade event i särskilt anpassade lokaler med relevant utrustning.

Modul 3. Kulturliv, upplevelse, turism (7,5 hp)
Culture, Experience, Tourism
Modulen behandlar olika perspektiv på kulturliv, upplevelse och turism. Centrala frågor berör relationen mellan å ena sidan kulturliv, upplevelse och turism och å andra sidan demokrati, makt och etik. Andra viktiga teman är kulturpolitik och kulturarv. I modulen ingår också planering och genomförande av arbetsmarknadsinriktade event i särskilt anpassade lokaler med relevant utrustning.

Modul 4: Reflexivitet och intersektionalitet (7,5 hp)
Reflexivity and Intersectionality
Modulen fördjupar perspektiven på kulturanalytisk reflexivitet. Detta innebär att studenten arbetar med att förstå och använda olika former av reflexivitet i både vetenskapliga och andra sammanhang samt ökar sin självkännedom. I modulen ingår också att reflexivt planera examensarbetet (termin 5). Vidare behandlas tvärvetenskapliga perspektiv på intersektionalitet i teori och praktik. Detta innebär fördjupning i hur olika normsystem samverkar och implementeras i samhälls- och arbetsliv samt de etiska, språkliga, praktiska och politiska implikationer detta har. Studenterna genomför individuella föreläsningar, vilka föregås av handledning.

Förväntade studieresultat

Modul 1. Företags- och organisationskultur (7,5 hp)
För godkänd kurs ska den studerande avseende kunskap och förståelse kunna:

 • Redogöra för olika teoretiska perspektiv och begrepp som är kulturanalytiskt relevanta i relation till profilområdet.
 • Uppvisa fördjupade teoretiska kunskaper om etik- och ledarskapsfrågor samt mänskliga resurser i relation till företags- och organisationskultur.

För godkänd kurs ska den studerande avseende färdighet och förmåga kunna:

 • Beskriva och förklara relevansen av kulturanalytisk kunskap inom profilområdet.
 • Uppvisa förmåga att praktiskt omsätta teoretisk kunskap i verklighetsnära situationer genom arrangerandet av event, inklusive framställning av relevant eventmaterial med hjälp av modern teknik.

För godkänd kurs ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt kunna:

 • Kritiskt och konstruktivt granska och utveckla organisationers mångfalds-, jämställdhets- eller likabehandlingsstrategier.
 • Uppvisa ett självständigt och problematiserande förhållningssätt till de frågor som modulen behandlar.

Modul 2. Vård, skola, omsorg (7,5 hp)
För godkänd kurs ska den studerande avseende kunskap och förståelse kunna:

 • Redogöra för olika teoretiska perspektiv och begrepp som är kulturanalytiskt relevanta i relation till profilområdet.
 • Uppvisa grundläggande kunskaper om bemötandefrågor.
 • Uppvisa fördjupade teoretiska kunskaper rörande makt- och etikfrågor i relation till profilområdet.

För godkänd kurs ska den studerande avseende färdighet och förmåga kunna:

 • Beskriva och förklara relevansen av kulturanalytisk kunskap inom profilområdet.
 • Uppvisa förmåga att praktiskt omsätta teoretisk kunskap i verklighetsnära situationer genom arrangerandet av event, inklusive framställning av relevant eventmaterial med hjälp av modern teknik.

För godkänd kurs ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt kunna:

 • Uppvisa ett självständigt och problematiserande förhållningssätt till de frågor som modulen behandlar.

Modul 3. Kultur, upplevelse, turism (7,5 hp)
För godkänd kurs ska den studerande avseende kunskap och förståelse kunna:

 • Redogöra för olika teoretiska perspektiv och begrepp som är kulturanalytiskt relevanta i relation till profilområdet.
 • Redogöra för innebörden av kulturpolitik, kulturkritik, kulturarv och upplevelsesamhälle.
 •  Uppvisa fördjupade teoretiska kunskaper rörande makt- och etikfrågor i relation till profilområdet.

För godkänd kurs ska den studerande avseende färdighet och förmåga kunna:

 • Beskriva och förklara relevansen av kulturanalytisk kunskap inom profilområdet.
 • Uppvisa förmåga att praktiskt omsätta teoretisk kunskap i verklighetsnära situationer genom arrangerandet av event, inklusive framställning av relevant eventmaterial med hjälp av modern teknik.

För godkänd kurs ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt kunna:

 • Uppvisa ett självständigt och problematiserande förhållningssätt till de frågor som modulen behandlar.

Modul 4. Reflexivitet och intersektionalitet (7,5 hp)
För godkänd kurs ska den studerande avseende kunskap och förståelse kunna:

 • Uppvisa en fördjupad förståelse för och ett kritiskt förhållningssätt till olika former av reflexivitet och intersektionalitet, samt för hur begreppen kan tillämpas i kulturanalytiskt arbete.

För godkänd kurs ska den studerande avseende färdighet och förmåga kunna:

 • Göra en självständig, i kurslitteraturen förankrad, reflexiv planering av examensarbetet (termin 5) baserad på kurslitteraturen och dokumenterade studiebesök.

För godkänd kurs ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt kunna:

 • Uppvisa förtrogenhet med hur normer om mångfald kan implementeras i samhälls- och arbetsliv samt de etiska, språkliga, praktiska och politiska implikationer detta kan ha.

Behörighetskrav

Kulturanalysprogrammet (HGKUL) termin 1-3, eller motsvarande. Högst 7,5 hp får saknas från närmast föregående termin.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, enskilda uppgifter, självstudier, handledning och studiebesök samt planering och genomförande av arbetsmarknadsinriktade event. I de fall närvaro vid föreläsningar och övningar är obligatoriska, det vill säga av examinerande karaktär, anges detta i schemat.

För den som är registrerad på kurs och har en funktionsnedsättning finns resurser för särskilt stöd. För mer information kontakta Studentcentrum.

Examination

Modul 1: Examination sker i form av aktivt deltagande i seminarier, skriftlig och muntlig gruppuppgift, samt genom hemskrivning och arrangemang av event. Vid seminarier, individuella redovisningar och gruppredovisningar ges betygen Godkänd (G) eller Underkänd. (U) Hemskrivningen bedöms med betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).
 
På hela modulen ges något av betygen Väl Godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).
För att bli Godkänd på hela modulen krävs att samtliga prov och obligatoriska delar är godkända. För att bli Väl godkänd på modulen krävs att hemtentamen ges betyget Väl godkänd samt att samtliga prov och obligatoriska delar minst har betyget Godkänd. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska delar är godkända.

Modul 2: Examination sker i form av aktivt deltagande i seminarier, skriftlig och muntlig gruppuppgift, samt genom hemskrivning och arrangemang av event. Vid seminarier, individuella redovisningar och gruppredovisningar ges betygen Godkänd (G) eller Underkänd. (U) Hemskrivningen bedöms med betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).

På hela modulen ges något av betygen Väl Godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). För att bli Godkänd på hela modulen krävs att samtliga prov och obligatoriska delar är godkända. För att bli Väl godkänd på modulen krävs att hemtentamen ges betyget Väl godkänd samt att samtliga prov och obligatoriska delar minst har betyget Godkänd. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska delar är godkända.

Modul 3: Examination sker i form av aktivt deltagande i seminarier, skriftlig och muntlig gruppuppgift, samt genom hemskrivning och arrangemang av event. Vid seminarier, individuella redovisningar och gruppredovisningar ges betygen Godkänd (G) eller Underkänd. (U) Hemskrivningen bedöms med betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).

På hela modulen ges något av betygen Väl Godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). För att bli Godkänd på hela modulen krävs att projektet är genomfört, projektredovisningen är inlämnad och godkänd, samt att den individuella redovisningen är godkänd. För att bli Väl godkänd på modulen krävs att den individuella uppgiften har ett väl godkänt resultat samt att de andra examinerande delarna är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska delar är godkända.

Modul 4: Examination sker i form av aktivt deltagande i seminarier, skriftlig och muntlig gruppuppgift, samt genom hemskrivning. Vid seminarier, individuella redovisningar och gruppredovisningar ges betygen Godkänd (G) eller Underkänd. (U) Hemskrivningen bedöms med betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).

För att bli Godkänd på hela modulen krävs att samtliga prov och obligatoriska delar är godkända. För att bli Väl godkänd på modulen krävs att hemtentamen ges betyget Väl godkänd samt att samtliga prov och obligatoriska delar minst har betyget Godkänd. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska delar är godkända.

En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

På kursen som helhet ges betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Betyg sätts av Humanistiska fakultetsnämnden utsedd examinator. Betyget prövas individuellt och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. För Väl godkänd på hel kurs fordras Väl godkänd på sammanlagt lägst 22,5 hp.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 

Studerande som registrerats på en kurs och har registrerade poäng i Ladok på kursen har rätt att examineras på kursen och dess delmoduler upp till två år efter första registreringsdatum. Den studerande får tentera minst fem gånger på varje delmodul. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos utbildningsledaren vid humanistisk fakultet begära annan examinator.

Tillgodoräknande
Den student som önskar tillgodogöra utbildning som inhämtats vid annan institution eller annan högskola (svensk/utländsk) skall göra detta i den ordning som beskrivs i beslutet Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr. 545-3317-02).
 
Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. I ansökan ska anges vilken modul eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med en annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 3

Litteratur

För alla kursmoduler gäller att kurslitteratur kan tillkomma, dock senast två månader före kursens start.

Modul 1: Företags- och organisationskultur (7,5 hp)

Mark Eva
Jämställdhetsarbetets teori och praktik
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 148 s. :
ISBN: 978-91-44-03897-1
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Making culture visible: Reflections of corporate ethnography.
Fayard Anne-Laure, Van Maanen John
Journal of Organizational Ethnography, 4(1): 4-27. : 2015 :
https://doi.org/10.1108/ JOE-12-2014-0040
Obligatorisk

Martinsson Lena
Jakten på konsensus : intersektionalitet och marknadsekonomisk vardag
1. uppl. : Malmö : Liber : 2006 : 233 s. :
http://www2.liber.se/bilder/omslag/100/saknas.jpg
ISBN: 91-47-07729-8
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Schein Edgar H.
Organizational Culture and Leadership [electronic resource]. [Elektronisk resurs]
Wiley :
Obligatorisk
Läsanvisning: Valda delar.

Hur möter vi mångfalden på arbetsplatsen?
Widell Gill, Mlekov Katarina
2., [uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 283 s. :
ISBN: 9789144087573
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Tillkommer profillitteratur om ca 200 sidor som väljs individuellt i samråd med profilhandledare.

Modul 2: Vård, skola, omsorg (7,5 hp)

Fioretos Ingrid
Möten med motstånd [Elektronisk resurs] : kultur, klass, kropp på vårdcentralen
Lund : Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet : 2009 : PDF (199 s.) :
http://www.lu.se/o.o.i.s?id=12588&postid=1486277
Obligatorisk

Vårdmöten [Elektronisk resurs] : kulturanalytiska perspektiv på möten inom vården
Fioretos Ingrid, Hansson Kristofer, Nilsson Gabriella
Johanneshov : MTM : 2013 : 1 CD-R :
Obligatorisk

Skola i normer
Martinsson (red.) Lena, Reimers (red.) Eva
3 uppl. : Gleerups Utbildning AB : 2020 :
ISBN: 9789151101606
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Tillkommer profillitteratur om ca 200 sidor som väljs individuellt i samråd med profilhandledare.

Modul 3: Kulturliv, upplevelse, turism (7,5 hp)

Kulturell ekonomi : skapandet av värden, platser och identiteter i upplevelsesamhället
Aronsson Lars, Bjälesjö Jonas, Johansson Susanne
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 311 s. :
http://www.studentlitteratur.se/omslagsbild/artnr/32787-01/height/320/width/320/bild.jpg
ISBN: 978-91-44-02988-7
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Kuutma Kristin
Cultural heritage: An introduction to entanglements of knowledge, politics and property.
Ingår i:
Journal of ethnology and folkloristics
Tartu : Estonian National Museum : 2007- : 3 : sid. 5-12 :
Obligatorisk

Syssner Josefina
Perspektiv på turism och resande : begrepp för en kritisk turismanalys
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 303 s. :
ISBN: 978-91-44-07038-4
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Samhällstrender och kulturvanor : en omvärldsanalys
Stockholm : Myndigheten för kulturanalys : 2015 : 56 s. :
ISBN: 9789187046230
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Tillkommer profillitteratur om ca 200 sidor som väljs individuellt i samråd med profilhandledare.

Modul 4: Reflexivitet och intersektionalitet (7,5 hp)

Carsten-Egwuom Inken
Connecting intersectionality and reflexivity: Methodological approaches to social positionalities
Erdkunde. Bd 68,H 4: 265-276. : 2014 :
http://www.jstor.org/stable/pdf/24365247.pdf?refreqid=excelsior%3A1f414c508089103497ef6d463d420f1b
Obligatorisk

Crenshaw Kimberlé
Mapping the margins : intersecionality, identity politics, and violence against women of color
Ingår i:
Identities
Malden, MA : Blackwell Pub. : 2003 : 428 s. :
Obligatorisk

Pripp Oscar
Exkludering som fält - inkludering som uppdrag: om uppdragsetnologen som reflexiv pedagog.
Ingår i:
Kulturella perspektiv
Umeå : Föreningen Kulturella perspektiv : 1992- : sid. 28-42 :
Obligatorisk

Valentine Gill
Theorizing and researching intersectionality : A challenge for feminist geography
Ingår i:
Professional geographer
Oxford : Blackwell : 1997- : 59 : sid. 10-21 :
Ladda ner pdf
Obligatorisk

Ytterligare litteratur kan tillkomma.