Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Kulturanalytiker i arbets- och samhällsliv I, 30 hp

Engelskt namn: Applied Cultural Analysis I

Denna kursplan gäller: 2018-09-03 till 2021-08-29 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 1KA006

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kulturanalys: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2007-11-22

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för kultur- och medievetenskaper, 2018-03-05

Innehåll

Kursen behandlar grundläggande kunskaper i programmets tre profilområden – 1) Ekonomi/näringsliv/organisation, 2) Vård/skola/omsorg, samt 3) Kulturliv/upplevelse/turism – och hur kulturanalytisk kompetens kan bidra inom dessa. Fokus ligger bl.a. på hur dessa profilområden kan förstås och presenteras med hjälp av analytiska begrepp eller perspektiv såsom genus, klass, etnicitet, generation, makt, etik och demokrati, samt i relation till studentens individuella profilval. Vidare ingår att studenten tillsammans med handledare skall planera sin praktikperiod; denna planering ingår som en strimma genom kursen, och innebär att studenten planerar och organiserar den kommande praktikperioden under termin 6. I kursen ingår också att studenterna planerar och genomför marknadsinriktade event i särskilt anpassade lokaler med relevant utrustning.

MOMENT 1. Företags- och organisationskultur (7,5 hp)
Business and Organisation
Momentet behandlar perspektiv på företags- och organisationskultur samt organisationsteori. Vidare behandlas betydelser av jämställdhet, mångfald och integration i praktik och teori, samt frågor om etik, ledarskap och mänskliga resurser. I momentet ingår också planering och genomförande av arbetsmarknadsinriktade event i särskilt anpassade lokaler med relevant utrustning.

MOMENT 2. Vård, skola, omsorg (7,5 hp)
Healthcare, Education, the Caring Professions
Momentet behandlar vård, skola och omsorg ur ett kulturellt perspektiv samt innehåller kulturanalytiska fördjupningar som rör  till exempel genus, klass, etnicitet, generation, funktionsvariation och bemötandefrågor. I momentet ingår även ett självständigt arbete där studenterna diskuterar kulturanalytisk relevans inom olika typer av samhälleliga expertsystem. Vidare ingår planering och genomförande av arbetsmarknadsinriktade event i särskilt anpassade lokaler med relevant utrustning.

MOMENT 3. Kulturliv, upplevelse, turism (7,5 hp)
Culture, Experience, Tourism
Momentet behandlar olika perspektiv på kulturliv, upplevelse och turism. Centrala frågor berör relationen mellan å ena sidan kulturliv, upplevelse och turism och å andra sidan demokrati, makt och etik. Viktiga teman är kulturkritik, kulturpolitik och kulturarv. I momentet ingår också planering och genomförande av arbetsmarknadsinriktade event i särskilt anpassade lokaler med relevant utrustning.

MOMENT 4: Reflexivitet och intersektionalitet (7,5 hp)
Reflexivity and Intersectionality
Momentet fördjupar perspektiven på kulturanalytisk reflexivitet. Detta innebär att studenten arbetar med att förstå och använda olika former av reflexivitet i både vetenskapliga och andra sammanhang. I momentet ingår också att reflexivt planera examensarbetet (termin 6). Vidare behandlas tvärvetenskapliga perspektiv på intersektionalitet i teori och praktik. Detta innebär fördjupning i hur olika normsystem samverkar och implementeras i samhälls- och arbetsliv samt de etiska, språkliga, praktiska och politiska implikationer detta har. Studenterna genomför individuella föreläsningar, vilka föregås av handledning. Under momentet slutför studenterna planeringen och organiseringen av den kommande praktikperioden.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs skall studenten kunna:
 • Uppvisa fördjupade teoretiska och praktiska kunskaper om programmets profilområden.
 • Beskriva, förklara och gestalta relevansen av kulturanalytisk kunskap inom programmets profilområden och för den individuella profilinriktningen på ett interaktivt sätt och med hjälp av uppdaterade tekniska hjälpmedel.
 • I grupp planera och genomföra profil- och arbetsmarknadsinriktade event i särskilt anpassade lokaler och med relevant utrustning
 • Uppvisa fördjupad förmåga att självständigt diskutera reflexivitetsteori, samt visa förmåga att inta ett reflexivt förhållningssätt till eget och andras arbete.
 • Uppvisa fördjupad förmåga att självständigt diskutera intersektionella perspektiv, och förmåga att problematisera mångfald i vid bemärkelse utifrån sådana perspektiv.
 • Planera och organisera en praktikperiod genom aktiv uppsökande verksamhet.
Efter avslutat moment 1 (Företags- och organisationskultur) skall studenten kunna:
 • Redogöra för olika teoretiska perspektiv och begrepp som är kulturanalytiskt relevanta i relation till profilområdet.
 • Beskriva och förklara relevansen av kulturanalytisk kunskap inom profilområdet.
 • Uppvisa fördjupade teoretiska kunskaper om etik- och ledarskapsfrågor samt mänskliga resurser i relation till företags- och organisationskultur.
 • Kritiskt och konstruktivt granska och utveckla organisationers mångfalds-, jämställdhets eller likabehandlingsstrategier.
 • Uppvisa förmåga att praktiskt omsätta teoretisk kunskap i verklighetsnära situationer genom arrangerandet av externa event, inklusive framställning av relevant eventmaterial med hjälp av modern teknik.
 • Uppvisa ett självständigt och problematiserande förhållningssätt till de frågor som momentet behandlar.
Efter avslutat moment 2 (Vård, skola, omsorg) skall studenten kunna:
 • Redogöra för olika teoretiska perspektiv och begrepp som är kulturanalytiskt relevanta i relation till profilområdet.
 • Beskriva och förklara relevansen av kulturanalytisk kunskap inom profilområdet.
 • Uppvisa grundläggande kunskaper om bemötandefrågor.
 • Uppvisa fördjupade teoretiska kunskaper rörande makt- och etikfrågor i relation till profilområdet.
 • Uppvisa ett självständigt och problematiserande förhållningssätt till de frågor som momentet behandlar.
 • Uppvisa förmåga att praktiskt omsätta teoretisk kunskap i verklighetsnära situationer genom arrangerandet av externa event, inklusive framställning av relevant eventmaterial med hjälp av modern teknik.
Efter avslutat moment 3 (Kultur, upplevelse, turism) skall studenten kunna:
 • Redogöra för olika teoretiska perspektiv och begrepp som är kulturanalytiskt relevanta i relation till profilområdet.
 • Beskriva och förklara relevansen av kulturanalytisk kunskap inom profilområdet.
 • Redogöra för innebörden av kulturpolitik, kulturkritik, kulturarv och upplevelsesamhälle.
 • Uppvisa fördjupade teoretiska kunskaper rörande makt- och etikfrågor i relation till profilområdet.
 • Uppvisa förmåga att praktiskt omsätta teoretisk kunskap i verklighetsnära situationer genom arrangerandet av externa event, inklusive framställning av relevant eventmaterial med hjälp av modern teknik.
 • Uppvisa ett självständigt och problematiserande förhållningssätt till de frågor som momentet behandlar.
Efter avslutat moment 4 (Reflexivitet och intersektionalitet) skall studenten kunna:
 • Uppvisa en fördjupad förståelse för och ett kritiskt förhållningssätt till olika former av reflexivitet och intersektionalitet, samt för hur begreppen kan tillämpas i kulturanalytiskt arbete.
 • Uppvisa förtrogenhet med hur normer om mångfald kan implementeras i samhälls- och arbetsliv samt de etiska, språkliga, praktiska och politiska implikationer detta kan ha.
 • Göra en självständig, i kurslitteraturen förankrad, reflexiv planering av examensarbetet (termin 6) baserad på kurslitteraturen och dokumenterade studiebesök.
 • Uppvisa förmåga att praktiskt omsätta teoretisk kunskap i verklighetsnära situationer genom arrangerandet av externa event, inklusive framställning av relevant eventmaterial med hjälp av modern teknik.

Behörighetskrav

Univ: För tillträde till termin 5 inom Kulturanalysprogrammet krävs att den studerande är godkänd på termin 1-3, samt 22,5 av den fjärde terminens 30 hp.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, enskilda uppgifter, självstudier, handledning och studiebesök samt planering och genomförande av arbetsmarknadsinriktade event. I de fall närvaro vid föreläsningar och övningar är obligatoriska, det vill säga av examinerande karaktär, anges detta särskilt i schemat.

För den som är registrerad på kurs och har en funktionsnedsättning finns resurser för särskilt stöd. För mer information kontakta Studentcentrum.

Examination

Moment 1, 2, 3 och 4: Examination sker genom skriftlig och muntlig gruppuppgift, skriftlig enskild uppgift samt genom hemskrivning och arrangemang av event. Gruppuppgifter ges betygen Godkänd eller Underkänd. Vid individuell examination ges betygen Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd.
Hemskrivningsperiodens inlämningsdatum gäller som tentamensdatum. För studerande som inte godkänns vid det ordinarie tillfället anordnas vid behov ytterligare ett provtillfälle inom två månader, samt ett uppsamlingsprov inom ett år.

En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

Om särskilda skäl föreligger kan en student ha möjlighet att examineras på annan ort. En student som önskar examineras på annan ort ska minst en månad före aktuellt tentamenstillfälle ansöka hos studierektor vid berörd institution om detta. Se Umeå universitets regelsamling.

På kursen som helhet ges betygen Väl godkänd, Godkänd och Underkänd. Betyg sätts av Humanistiska fakultetsnämnden utsedd examinator. Betyget prövas individuellt och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända.  För Väl godkänd på hel kurs fordras Väl godkänd på sammanlagt 22,5 hp eller mer.

Studerande som registrerats på en kurs och har registrerade poäng i Ladok på kursen har rätt att examineras på kursen och dess delmoment upp till två år efter första registreringsdatum. Den studerande får tentera högst/minst fem gånger på varje delmoment. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära annan examinator.

Tillgodoräknande
Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan.
För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs inte ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande tillfråga studierektor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Litteratur

Giltig från: 2018 vecka 36

För alla kursmomenten gäller att kurslitteratur kan tillkomma, dock senast två månader före kursens start.

Moment 1: Företags- och organisationskultur (7,5 hp)

Mark Eva
Jämställdhetsarbetets teori och praktik
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 148 s. :
ISBN: 978-91-44-03897-1
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Making culture visible: Reflections of corporate ethnography.
Fayard Anne-Laure, Van Maanen John
Journal of Organizational Ethnography, 4(1): 4-27. : 2015 :
https://doi.org/10.1108/ JOE-12-2014-0040
Obligatorisk

Martinsson Lena
Jakten på konsensus : intersektionalitet och marknadsekonomisk vardag
1. uppl. : Malmö : Liber : 2006 : 233 s. :
http://www2.liber.se/bilder/omslag/100/saknas.jpg
ISBN: 91-47-07729-8
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Schein Edgar H.
Organizational Culture and Leadership [electronic resource]. [Elektronisk resurs]
Wiley :
Obligatorisk
Läsanvisning: Valda delar

Hur möter vi mångfalden på arbetsplatsen?
Widell Gill, Mlekov Katarina
2., [uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 283 s. :
ISBN: 9789144087573
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Tillkommer profillitteratur om ca 200 sidor som väljs individuellt i samråd med profilhandledare.

Moment 2: Vård, skola, omsorg (7,5 hp)

Fioretos Ingrid
Möten med motstånd [Elektronisk resurs] : kultur, klass, kropp på vårdcentralen
Lund : Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet : 2009 : PDF (199 s.) :
http://www.lu.se/o.o.i.s?id=12588&postid=1486277
Obligatorisk

Omvårdnad i ett mångkulturellt samhälle
Hanssen Ingrid, Lindqvist Bodil
3., [uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 296 s. :
http://www.studentlitteratur.se/omslagsbild/artnr/6488-03/height/320/width/320/bild.jpg
ISBN: 978-91-44-01147-9
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Skola i normer 2:a uppl
Reimers (red.) Eva, Martinsson (red.) Lena
Gleerups : 2014 : s. :
ISBN: 9789140685995
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Tillkommer profillitteratur om ca 200 sidor som väljs individuellt i samråd med profilhandledare.

Moment 3: Kulturliv, upplevelse, turism (7,5 hp)

Kulturell ekonomi : skapandet av värden, platser och identiteter i upplevelsesamhället
Aronsson Lars, Bjälesjö Jonas, Johansson Susanne
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 311 s. :
http://www.studentlitteratur.se/omslagsbild/artnr/32787-01/height/320/width/320/bild.jpg
ISBN: 978-91-44-02988-7
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Kuutma Kristin
Cultural heritage: An introduction to entanglements of knowledge, politics and property.
Ingår i:
Journal of ethnology and folkloristics
Tartu : Estonian National Museum : 2007- : 3 : sid. 5-12 :
Obligatorisk

Syssner Josefina
Perspektiv på turism och resande : begrepp för en kritisk turismanalys
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 303 s. :
ISBN: 978-91-44-07038-4
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Samhällstrender och kulturvanor : en omvärldsanalys
Stockholm : Myndigheten för kulturanalys : 2015 : 56 s. :
ISBN: 9789187046230
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Tillkommer profillitteratur om ca 200 sidor som väljs individuellt i samråd med profilhandledare.

Moment 4: Reflexivitet och intersektionalitet (7,5 hp)

Carsten-Egwuom Inken
Connecting intersectionality and reflexivity: Methodological approaches to social positionalities
Erdkunde. Bd 68,H 4: 265-276. : 2014 :
http://www.jstor.org/stable/pdf/24365247.pdf?refreqid=excelsior%3A1f414c508089103497ef6d463d420f1b
Obligatorisk

Crenshaw Kimberlé Williams
Mapping the Margins : Intersectionality, identity politics and violence against women of color
Ingår i:
Kvinder, køn og forskning.
København : Center for kvindeforskning, Københavns universitet : 1992- : 15 : sid. 3-20 :
Obligatorisk

Pripp Oscar
Exkludering som fält - inkludering som uppdrag: om uppdragsetnologen som reflexiv pedagog.
Ingår i:
Kulturella perspektiv
Umeå : Föreningen Kulturella perspektiv : 1992- : sid. 28-42 :
Obligatorisk

Valentine Gill
Theorizing and Researching Intersectionality : A Challenge for Feminist Geography
Ingår i:
Professional geographer
Oxford : Blackwell : 1997- : 59 : sid. 10-21 :
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-9272.2007.00587.x/abstract
Obligatorisk

Artiklar och andra texter kan tillkomma