Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Kulturanalytiker i arbets- och samhällsliv II, 30 hp

Engelskt namn: Applied Cultural Analysis II

Denna kursplan gäller: 2022-01-17 och tillsvidare

Kurskod: 1KA007

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kulturanalys: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2007-11-22

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för kultur- och medievetenskaper, 2021-06-22

Innehåll

I kursen "Kulturanalytiker i arbets- och samhällsliv II" ges studenterna möjlighet att tillämpa kulturanalytisk kunskap i praktiken samt att nå fördjupade kunskaper i vetenskaplig materialinsamling, bearbetning och analys samt vetenskapligt skrivande. Kursens första modul, Examensarbete, innebär skrivande av kulturanalytiskt examensarbete motsvarande ca 10 veckors arbete. Kursens andra modul, Kulturanalytisk tillämpning, innehåller en praktikperiod om max 10 veckor.

Modul 1: Examensarbete (15 hp)
Degree Assignment
Modulen innebär skrivande av vetenskapligt examensarbete, vilket inkluderar färdigheter i vetenskaplig bearbetning, problematisering och teoretisk analys av empiriskt material samt skriftlig presentation av detsamma. Stor vikt läggs vid självständigt arbete och självständig reflektion. Den studerande genomför också ett opponentskap, dvs. en konstruktiv granskning av en annan students uppsats.

Modul 2: Kulturanalytisk tillämpning. Praktik plus rapport (15 hp)
Practical Training
Studenten skapar utifrån sina önskemål, och institutionens möjligheter att tillgodose dessa, en praktikplats omfattande ca 10 veckor under vilka studenten även färdigställer en praktikrapport där erfarenheter och metoder beskrivs och problematiseras. Modulen innebär att studenten har möjlighet att fördjupa sina kunskaper inom sitt profilområde. Under handledning skaffar sig studenten kunskaper och färdigheter i tillämpad kulturanalys som är av värde för kommande yrkesverksamhet. Detta innebär att studenten ges möjlighet att pröva och reflektera över vad kulturanalys kan innebära i praktiskt arbete. Modulen innebär vidare tillfälle för studenten att integrera teoretiska och praktiska kunskaper samt att utveckla ett kritiskt förhållningssätt. Studenten ska genomgående dokumentera, analysera och presentera sitt praktikarbete med hjälp av digitala verktyg samt delta i undervisningssituationer där digitala medier används för att kommunicera och ge feedback på andras arbeten

Förväntade studieresultat

Modul 1
För godkänd kurs ska den studerande avseende kunskap och förståelse kunna:
  • formulera och kartlägga ett problemområde lämpat för sin egen kulturanalytiska kompetens,
  • självständigt formulera en kulturanalytiskt intressant problemställning,
  • samla/skapa, bearbeta och fördjupat analysera insamlat material utifrån kulturanalytisk teori.
För godkänd kurs ska den studerande avseende färdighet och förmåga kunna:
  • föra en reflekterande teoretisk/analytisk diskussion utifrån insamlat material,
  • uppvisa goda språkliga färdigheter i vetenskaplig uppsatsskrivning samt författa en uppsats i enlighet med vedertagen formalia,
  • genomföra en konstruktiv kritisk granskning av vetenskapligt examensarbete.

Modul 2
För godkänd kurs ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt kunna:
  • uppvisa ett reflekterande förhållningssätt till ett praktikarbete, 
För godkänd kurs ska den studerande avseende färdighet och förmåga kunna:
  • uppvisa förmåga att initiera och genomföra ett praktikarbete,
  • uppvisa förmåga att med hjälp av digitala verktyg dokumentera, analysera, kommunicera och presentera ett praktikarbete, samt ge kritisk feedback på andra studenters presentationer,
  • färdigställa en praktikrapport.

Behörighetskrav

Godkända resultat från termin 1 till och med termin 5 på HGKUL, Kulturanalysprogrammet, eller motsvarande. Max 7,5 hp får saknas på termin 5.

Undervisningens upplägg

Undervisningens upplägg
Undervisningen består av praktik, föreläsningar, seminarier, gruppövningar och individuell handledning (uppföljningssamtal). Ifall närvaro är obligatorisk anges detta särskilt i schemat.

Undervisningen på modul 1 består av föreläsningar, gruppövningar, individuell handledning, seminarier, samt obligatoriska slutseminarier för ventilering av uppsats med obligatoriskt opponentskap.

Modul 2 består av praktik samt fältteknikseminarier, profilhandledning, uppföljningssamtal, redovisning och färdigställande av praktikrapport.

Studenten har rätt till handledning enbart under den tidsperiod som uppsatsmodulen omfattar.

För den som är registrerad på kurs och har en funktionsnedsättning finns resurser och särskilt stöd. För mer information kontakta Studentcentrum.

Examination

Examinationen sker i form av praktikrapport, vetenskaplig uppsats och aktivt deltagande på seminarier. Vid obligatoriska seminarier tillämpas betyget Godkänd. Övrig examination sker enligt graderna Väl godkänd, Godkänt och Underkänd.

Examination på modul 1 sker i form av skriftlig uppsats omfattande cirka 30 A4-sidor, ventilerad vid gemensamt seminarium, varvid uppsatsens innehåll, struktur och språk samt vetenskapliga betydelse beaktas. Uppsatsen bedöms genom betygen Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd. Studenten skall även vid seminarium genomföra opposition på en vetenskaplig uppsats.

Examinationen på modul 2 är individuell och studenten fullgör under praktiken uppgifter i samråd med profilhandledare. Vidare skall studenten presentera praktiken med hjälp av digitala medier och skriva en praktikrapport om 10-15 A4-sidor som innebär en redogörelse för och diskussion av praktikens innehåll och betydelse. Betygsskalan består av betygen Godkänd och Underkänd.

Bedömningen skall enligt högskoleförordningen vara individuell eller utformas på ett sådant sätt att individuell prövning kan ske för kursen i sin helhet. Examination sker enligt graderna Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd.

För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska modul är godkända. För Väl godkänd på hel kurs fordras Väl godkänd på examensarbetet. Den som godkänts i prov får ej undergå prövning för högre betyg.

För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas vid behov ytterligare ett provtillfälle senast två månader efter det ordinarie provtillfället (tre månader efter provtillfället om det ordinarie provtillfället är i maj eller juni), samt ett uppsamlingsprovtillfälle inom ett år från det ordinarie provtillfället.

En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.
 
Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall denne uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdighet eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella modulen.
 
I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator isamråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att denne tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen.

Studerande som registrerats på kursen har rätt att examineras på kursen och dess delmodul upp till två år efter första registreringsdatum. Den studerande får tentera minst fem gånger på modul 1 och minst två gånger på modul 2 (praktik). Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära annan examinator. Vid önskemål om byte av examinator eller handledare för examensarbete ska studenten kontakta studierektor för Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Tillgodoräknande
Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med en annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga Studierektorn vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 3

Modul 1: Examensarbete (15 hp)

Av lärare utvalda texter som grund för seminarieverksamhet.

Modul 2: Kulturanalytisk tillämpning. Praktik plus rapport (15 hp)

Litteratur om ca 500 sidor väljs i samråd med handledaren.