Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Kulturanalytisk fördjupning I, 30 hp

Engelskt namn: Specialisation in Cultural Analysis I

Denna kursplan gäller: 2020-08-31 och tillsvidare

Kurskod: 1KA000

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kulturanalys: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2007-06-20

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för kultur- och medievetenskaper, 2020-02-17

Innehåll

Kursen "Kulturanalytisk fördjupning I" behandlar fördjupade teoretiska och metodologiska kunskaper om centrala kulturanalytiska begrepp och perspektiv. Här behandlas under fyra moduler kulturella kategoriseringar utgående från "Plats, region och nation", "Social skiktning", "Genus och sexualitet" samt "Etnicitet och religion". Studenterna tillägnar sig kunskaper om hur kultur kan studeras med hjälp av kulturanalytiska perspektiv och begrepp samt om kulturella kategoriers betydelser i samhälle och kultur. Vidare ingår kunskaper i digital bild-, ljud- och videoproduktion. I kursen ingår följande moduler:

Modul 1. Plats, region och nation (7,5 hp)
Place, Region and Nation
Modulen behandlar teoretisk kunskap om och perspektiv på plats, region och nation. Föreställningar om plats, region och nation analyseras utifrån ett kulturanalytiskt perspektiv och återkopplas till empiriska studier. Särskilt betonas hur kulturella värdegemenskaper och identiteter formas utifrån olika förståelser av plats, region och nation och vad detta får för konsekvenser i verklighetsuppfattningar och världsbilder. Speciell vikt läggs vid teoretisk och metodologisk kunskap. Genom föreläsningar, seminarier, workshops och laborationer fördjupas både teoretiska och praktiska kunskaper i modulens tema. Modulen examineras bland annat genom en hemskrivning och uppvisandet av grundläggande kunskaper i video- och ljudproduktion.

Modul 2. Social skiktning (7,5 hp)
Social Class
Modulen ger fördjupad kunskap om, och teoretiska perspektiv på, social skiktning, sociala skillnader och maktrelationer samt hur detta uttrycks i kulturella former. Modulen behandlar kunskap om sambanden mellan strukturella och ekonomiska förhållanden och kultur på olika samhälleliga nivåer och arenor, t.ex. i lokalsamhällen, organisationer och bland individer. Genom föreläsningar, seminarier, workshops och laborationer fördjupas både teoretiska och praktiska kunskaper i momentets tema. Modulen examineras bland annat genom en enskild bildanalys i digital form. Bilduppgiften förbereds i seminarier och workshops, och presenteras muntligt.

Modul 3. Genus och sexualitet (7,5 hp)
Gender and Sexuality
Modulen behandlar kulturanalytiska perspektiv på genus och sexualitet; hur betydelse av genus och sexualitet skapas, vidmakthålls och förändras kulturellt och språkligt, samt hur de inverkar på socialt liv. Huvudsakligen berörs hur genus och sexualitet använts och används som teoretiska verktyg och utgångspunkter för kulturanalytiska studier. Modulen innebär teoretiska fördjupningar bl.a. inom fälten kön/genus, feminism, mansforskning, biologism och queerteori. Vidare behandlas hur genus har betydelse på digitala arenor och inom programmets profilområden. Genom föreläsningar, seminarier, workshops och laborationer fördjupas både teoretiska och praktiska kunskaper i modulens tema. Modulen examineras bland annat genom författandet av en individuell projektansökan. Denna projektansökan förbereds i seminarier.

Modul 4. Etnicitet och religion (7,5 hp)
Ethnicity and Religion
Modulen behandlar teoretisk och metodologisk kunskap om olika perspektiv på etnicitet och religion. Det kulturanalytiska perspektivet på hur kulturella värdegemenskaper formas utifrån etnicitet och/eller religion betonas, samt vilka konsekvenser detta kan få för hur olika människor skapar olika verklighetsuppfattningar och identiteter. Föreställningar om och innebörder av etnicitets- och religionsbegreppen diskuteras och återkopplas till empiriska studier. Modulen innehåller även postkoloniala perspektiv på etnicitet, religion och rasism. Väsentligt är de övningar som på grundval av kritiskt och analytiskt arbete leder fram till färdigställandet av en egen produktion med bruk av olika tekniker inom text, bild, film och ljud.

Förväntade studieresultat

Förväntade studieresultat
Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
 
Redovisa teoretisk kunskap om:
 • begrepp som behandlar genus och sexualitet,
 • begrepp som behandlar social klass,
 • begrepp som behandlar plats, region och nation,
 • begrepp som behandlar etnicitet och religion.
Uppvisa förståelse för:
 • hur ovanstående begrepp kan användas i kulturanalytiska studier,
 • hur ovanstående begrepp ges betydelse i identitetsprocesser i samhället och där är relaterade till makt,
 • hur begreppen kan användas inom ramen för det egna kulturanalytiska profilområdet.
Uppvisa förmåga att:
 • formulera kulturanalytiska problem med avseende på ovanstående begrepp och kategorier,
 • genomföra mindre kulturanalytiska undersökningar med hjälp av olika kulturanalytiska metoder,
 • presentera egna analyser inför gruppen,
 • använda digitala medier och tekniker i relation till kursens teman. 
Efter avslutat modul 1 (Plats, region och nation) skall studenten kunna:
 • redogöra för teoretiska perspektiv på plats, region och nation, samt relatera begreppen till identitetsprocesser på såväl individuell som mer övergripande kulturella nivåer,
 • kritiskt diskutera de teoretiska perspektiven på plats, region och nation, samt kunna använda begreppen om såväl fysiska platser som virtuella,
 • formulera ett kulturanalytiskt problem avseende plats, region och nation,
 • presentera ett arbete och förmedla en kulturanalytisk analys av ett insamlat material med hjälp av relevanta begrepp,
 • uppvisa grundläggande kunskaper i digital ljud- och videoproduktion. 
Efter avslutat modul 2 (Social skiktning) skall studenten kunna:
 • redogöra för och visa förtrogenhet med, men också kritiskt problematisera, teoretiska perspektiv på social klass,
 • identifiera, jämföra och analysera kulturella, sociala och ekonomiska skillnader mellan individer och grupper i samhället,
 • formulera ett kulturanalytiskt problem avseende social klass, samt muntligt presentera en analys av detta,
 • uppvisa grundläggande kunskaper i digital bildanalys. 
Efter avslutat modul 3 (Genus och sexualitet) skall studenten kunna:
 • redogöra för och visa förtrogenhet med, men också kritiskt problematisera, genus- och queerteoretiska perspektiv och begrepp,
 • beskriva hur genus- och queerteoretiska begrepp kan användas inom olika områden,
 • självständigt formulera ett kulturanalytiskt problem relaterat till genus- och queerteoretiska perspektiv,
 • redogöra för, och kritiskt diskutera, i kurslitteraturen grundade genus- och queerteoretiska utgångspunkter och begrepp som lämpar sig för analys av det formulerade problemet.
 • uppvisa grundläggande kunskaper i digital ljud- och bilddokumentation, 
Efter avslutat modul 4 (Etnicitet och religion) skall studenten kunna:
 • redogöra för etnicitets- och religionsbegreppen samt reflektera över och problematisera begreppens kulturanalytiska tillämpning, särskilt i relation till kulturella identitetsprocesser,
 • uppvisa ett kritiskt och självständigt förhållningssätt till såväl de teoretiska perspektiven som till kulturella fenomen,
 • formulera en kulturanalytiskt grundad problemställning i en fråga som relaterar till etnicitet och religion,genomföra en presentation av en egen kulturanalytisk digital produktion inom text, ljud, bild och film

Behörighetskrav

Univ: För tillträde till termin 3 inom programmet krävs att den studerande är godkänd på Kulturanalysprogrammets termin 1 samt 22,5 av den andra terminens 30 hp.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, enskilda uppgifter, självstudier, handledning, laborationer, workshops och digital produktion. I de fall närvaro vid föreläsningar och övningar är obligatoriska, det vill säga av examinerande karaktär, anges detta särskilt i schemat.

För den som är registrerad på kurs och har en funktionsnedsättning finns resurser för särskilt stöd. För mer information, kontakta Studentcentrum

Examination

Modul 1, 2 och 3: Examinationen består av obligatoriska seminarier, gruppövningar och projektarbeten samt en hemskrivning och muntlig presentation. Hemskrivningen bedöms med betygen Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd.
Modul 4: Examinationen består av obligatoriska seminarier, gruppövningar och projektarbeten samt en hemskrivning och redovisning av eget projektarbete. Hemskrivningen bedöms med betygen Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd.
 
Hemskrivningsperiodens inlämningsdatum gäller som tentamensdatum. För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas vid behov ytterligare ett provtillfälle senast två månader efter det ordinarie provtillfället (tre månader efter provtillfället om det ordinarie provtillfället är i maj eller juni), samt ett uppsamlingsprovtillfälle inom ett år från det ordinarie provtillfället.
 
En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och äger rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet. Om studenten så önskar har denne rätt att genomföra omexamination och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.
 
På kursen som helhet ges betygen Väl godkänd, Godkänd och Underkänd. Betyg sätts av Humanistiska fakultetsnämnden utsedd examinator. Betyget prövas individuellt och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moduler är godkända. För Väl godkänd på hel kurs fordras Väl godkänd på sammanlagt 22,5 hp eller mer.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
 
Studerande som registrerats på en kurs och har registrerade poäng i Ladok på kursen har rätt att examineras på kursen upp till två år efter första registreringsdatum. Den studerande får tentera minst fem gånger på varje delmodul. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos utbildningsledaren vid Humanistisk fakultet begära annan examinator.
 
Tillgodoräknande
Den student som önskar tillgodogöra utbildning som inhämtats vid annan institution eller annan högskola (svensk/utländsk) skall göra detta i den ordning som beskrivs i beslutet Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr. 545-3317-02).
 
Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. I ansökan ska anges vilket modul eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med kursen 1MU004 Kulturanalytisk fördjupning inom HGMUK Programmet för museer och kulturarv. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 36

Modulf 1: Plats, region och nation (7,5 hp)

Eriksson Madeleine
(Re)producing a periphery [Elektronisk resurs] : popular representations of the Swedish North
Umeå : Kulturgeografiska institutionen, Umeå universitet : 2010 : 182 s. :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-36502
Obligatorisk

Articulations of place, poverty, and race: Dumping grounds and unseen grounds in the rural American Northwest.
Lawson Victoria, Jarosz Lucy, Bonds Anne
Ingår i:
Annals of the Association of American Geographers..
Washington,D.C. : Assoc. of American Geographers : 100 : sid. 655-677 :
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00045601003795087
Obligatorisk

Listerborn Carina
Rädslans geografi - om "privata" kvinnor och "offentliga" män.
Ingår i:
Tidskrift för genusvetenskap
Malmö : Studentcentrum, Malmö högskola : 2007- : sid. 83-98 :
http://ojs.ub.gu.se/ojs/index.php/tgv/article/view/2240/1996
Obligatorisk

Plats som produkt : kommersialisering och paketering
Ek Richard, Hultman Johan
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 294, [2] s. :
http://www.studentlitteratur.se/omslagsbild/artnr/32327-01/height/320/width/320/bild.jpg
ISBN: 978-91-44-04598-6
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Valda delar.

Skey Michael
Spara The National in Everyday Life: A Critical Engagement with Michael Billig's Thesis of Banal Nationalism
The Sociological Review, : 2009 :
The Sociological Review, 2009, Vol.57(2), pp.331-346
Obligatorisk

Tillkommer profillitteratur som väljs i samråd med handledare.

Modul 2: Social skiktning (7,5 hp)

Ambjörnsson Fanny
I en klass för sig : genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer
[Ny utg.] : Stockholm : Ordfront : 2010 : 361 s. :
ISBN: 978-91-7441-947-4
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Kultursociologiska texter
Bourdieu Pierre, Broady Donald, Palme Mikael
4. uppl. : Stockholm : B. Östlings bokförl. Symposion : 1993 : 310 s. :
ISBN: 91-7139-120-7 ; 175:00
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Valda delar.

Holgersson Ulrika
Klass : feministiska och kulturanalytiska perspektiv
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur AB : 2011 : 215 s. :
ISBN: 978-91-44-04592-4
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Skeggs Beverley
Att bli respektabel : konstruktioner av klass och kön
Göteborg : Daidalos : 2000 : 287 s. :
ISBN: 91-7173-113-X
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Tillkommer profillitteratur som väljs i samråd med handledare. Tillkommer eventuellt artiklar enligt lärares anvisningar.

Modul 3: Genus och sexualitet (7,5 hp)

The Performative Power of Cultural Products in the Making of Gender, Sexualities, and Transnational Communities.
Alm Erika, Laskar Pia, Wasshede Cathrin
Linköpings university : 2016 :
http://www.cultureunbound.ep.liu.se/
Obligatorisk
Läsanvisning: Valda delar

Hegemonic masculinity : Rethinking the concept
Connell Raewyn, Messerschmidt James
Ingår i:
Gender & society.
Newbury Park, Calif. : Sage : 1987- : 19 : sid. 829-859 :
http://www.jstor.org.proxy.ub.umu.se/stable/27640853?seq=1#page_scan_tab_contents
Obligatorisk

Ganetz Hillevi
Skogens konung och djurens konung i TV : Natur, kultur och genus i naturfilm
Ingår i:
NORDICOM-information [Elektronisk resurs]
Göteborg : NORDICOM : 26 : sid. 3-16 :
http://www.nordicom.gu.se/?portal=mr&main=info_publ2.php&ex=25&me=1
Obligatorisk
Läsanvisning: Länk: http://www.nordicom.gu.se/?portal=mr&main=info_publ2.php&ex=25&me=1%29

Gemzöe Lena
Feminism.
Stockholm : Bilda : 2005 :
Obligatorisk

Hirdman Anja
Tilltalande bilder : genus, sexualitet och publiksyn i Veckorevyn och Fib aktuellt
[Ny utg.] : Stockholm : Atlas : 2006 : 301 s. :
ISBN: 91-85677-01-9
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Inledningen

Rosenberg Tiina
Queerfeministisk agenda
Stockholm : Bokförlaget Atlas : 2011 : 210, s. :
ISBN: 91-7389-865-1
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Valda delar.

Tillkommer profillitteratur som väljs i samråd med handledare. Tillkommer eventuellt artiklar enligt lärares anvisningar.

Referenslitteratur

Tidskrift för genusvetenskap, 2017, nr 4, Cisnormativitet och feminism

Modul 4: Etnicitet och religion (7,5 hp)

Migration och etnicitet : perspektiv på ett mångkulturellt Sverige
Darvishpour Mehrdad, Westin Charles
2., [omarb.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 446 s. :
ISBN: 9789144105239
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Valda delar

Young Muslim Women on The Face Veil (niqab). In: Internation
Darvishpour Mehrdad, Westin Charley
Journal of Cultural Studies : 2015 :
http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1367877909348538
Obligatorisk

Hübinette Tobias
Ras och vithet : svenska rasrelationer i går och i dag
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 280 sidor :
ISBN: 9789144117980
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Zackariasson Maria
Gemenskapen : deltagande, identitet och religiositet bland unga i Equmenia
Farsta : Molin & Sorgenfrei : 2016 : 232 s. :
Abstract
ISBN: 9789187515255
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Tillkommer profillitteratur som väljs i samråd med handledare.

Referenslitteratur

Globaliseringens kulturer : den postkoloniala paradoxen, rasismen och det mångkulturella samhället
Thörn Håkan, Eriksson Catharina, Eriksson Baaz Maria
Nora : Nya Doxa : 1999 : 295 s. :
ISBN: 91-578-0312-9 ; 351:00
Se bibliotekets söktjänst

Maktens (o)lika förklädnader : kön, klass & etnicitet i det postkoloniala Sverige : en festskrift till Wuokko Knocke
Knocke Wuokko, De los Reyes Paulina, Molina Irene, Mulinari Diana
[Ny utg.] : Stockholm : Atlas : 2006 : 336 s. :
ISBN: 91-85677-03-5
Se bibliotekets söktjänst