Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Kulturarvsturism: bakgrund, tolkningar och förhållningssätt, 7,5 hp

Engelskt namn: Cultural heritage tourism: background, interpretations and approach

Denna kursplan gäller: 2022-01-17 och tillsvidare

Kurskod: 1MU049

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Museologi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2021-09-10

Innehåll

Kursen behandlar turismens betydelser för kulturarvssektorn. Temat analyseras brett, vilket inkluderar aspekter på historisk framväxt och tolkning, samt hur kulturarvssektorn över tid har förhållit sig till turismen. Under kursen analyseras även teoretiska aspekter på turism och kulturarv i relation till publika satsningar. En huvudfokus för övningar och exempel ligger på den svenska kontexten, men kursen innefattar även internationell litteratur och behandlar likaså aspekter av den globala kulturarvsturismen. Under kursen diskuteras och analyseras kulturarvsturismens potentialer och problemområden, i relation till kulturarvssektorns traditionella målsättningar. Undervisningen innefattar litteraturstudier, analysövningar och skriftliga inlämningsuppgifter.

Förväntade studieresultat

Efter godkänd kurs ska studenten:
  • visa grundläggande kunskaper om vad kulturarvsturism innebär i relation till musei- och kulturarvsbranschen,
  • visa förståelse för hur turism kan tillföra, men även utmana, reguljära verksamheter på museer eller andra kulturarvsnäringar,
  • i en fördjupningsuppgift självständigt kunna formulera, problematisera och diskutera perspektiv på kulturarvsturism i relation till kulturarvsbranschen.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen är uteslutande nätbaserad och består av instuderingsmateriel, uppgifter och handledning via universitetets digitala lärplattform. Kontakten mellan lärare och studenter sköts via webbplattformen. Detta innebär att de studerande måste ha tillgång till dator och internet för att kunna fullgöra de i kursen ingående uppgifterna.

För den som är registrerad på kurs och har en funktionsnedsättning finns resurser för särskilt stöd. Kontakta Studentcentrum för mer information.

Examination

Examinationen sker löpande genom obligatoriska uppgifter samt en avslutande fördjupningsuppgift.

Examination sker enligt graderna Väl godkänt (VG), Godkänt (G) och Underkänt (U). För studerande som inte godkänns vid det ordinarie tillfället anordnas vid behov ytterligare ett provtillfälle inom två månader, samt ett uppsamlingsprov inom ett år.
 
En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och äger rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet.

För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. På kursen som helhet ges betygen Väl godkänd, Godkänd och Underkänd. För betyget Väl godkänd på kursen fordras Väl godkänd på fördjupningsuppgiften.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Studerande som registrerats på en kurs och har registrerade poäng i Ladok på kursen har rätt att examineras på kursen och dess delmoment upp till två år efter första registreringsdatum. Den studerande får tentera minst fem gånger på varje delmoment. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos utbildningsledaren vid Humanistisk fakultet begära annan examinator.

Tillgodoräknande
Den student som önskar tillgodogöra utbildning som inhämtats vid annan institution eller annan högskola (svensk/utländsk) skall göra detta i den ordning som beskrivs i beslutet Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr. 545-3317-02).
 
Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. I ansökan ska anges vilken modul eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 3

Litteratur

Observera att kurslitteraturlistan kan komma att ändras, dock senast två månader före kursstart.

Ashworth G.J
Do Tourists Destroy the Heritage They Have Come to Experience?
Tourism Recreation Research, 2009:1. : 2009 :
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02508281.2009.11081577?tab=permissions&scroll=top
Obligatorisk
Läsanvisning: Artikel, 5 sidor

Johansson Carina
Visby visuellt : föreställningar om en plats med utgångspunkt i bilder och kulturarv
Linköping : Tema kultur och samhälle, Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur, Linköpings universitet : 2009 : 286 s. :
Sammanfattning och fulltext från Linköping University Electronic Press
ISBN: 9789186103033
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: I urval

Jones Siân
Negotiating Autentic Objects and Autentic Selves: Beyound the Deconstruction of Autenticity
Journal of Material Culture 2010:2, Vol 15 : 2010 :
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1359183510364074
Obligatorisk
Läsanvisning: Artikel, 22 s.

Cultural Heritage and Sustainable Development: Economic Benefits, Social Opportunities and Policy Challenges
Mergos George, Patsavos Nikolas
Technical University of Crete : 2017 :
http://ayla.culture.gr/wp-content/uploads/2017/10/INHERIT-BOOK-PRINT-2.pdf
Obligatorisk

Pettersson Richard
Kulturell turism : en historisk översikt och analys om kulturarvsturism i Sverige
h:ström - Text & Kultur AB : 2021 : 322 sidor :
ISBN: 9789173272926
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Turismen och resandets utmaningar
Wall Reinius Sandra, Heldt Cassel Susanna
[Stockholm] : Svenska sällskapet för antropologi och geografi : [2019] : 225 sidor :
ISBN: 9789198215052
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: I urval, kan köpas via: http://ymer.bokorder.se/en-us/Book/3606/turismen-och-resandets-utmaningar

Artiklar och material kan tillkomma enligt lärares anvisningar.