Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Kulturella perspektiv på vård: makt, identitet och bemötande, 7,5 hp

Engelskt namn: Cultural perspectives on medical care

Denna kursplan gäller: 2023-01-16 och tillsvidare

Kurskod: 1ET063

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Etnologi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2022-09-19

Innehåll

Sjukvård regleras av definierade formella uppdrag och av beprövad vetenskap och kunskap, men vård styrs också omedvetet av vardagliga rutiner och kulturella föreställningar, exempelvis om sjukdomar, om dem som söker och får vård, och om dem som ger vård. Den här kursen fokuserar på just kulturella perspektiv på vård. Den ger utrymme för reflektion över vårdens förgivettaganden och de konsekvenser dessa kan ha för hur vården formas och upplevs. För en sådan reflektion är frågor om makt och identitet centrala. Viktiga ingångar i kursen är bemötande, likabehandling, yrkeskultur och normkritik. Kursen ger redskap för att fördjupa förståelsen av vårdens kulturella processer och deras såväl välkomna  som problematiska konsekvenser. Den riktar sig till personer som arbetar inom vården eller har ett allmänt intresse för vård och vårdpraktiker som kulturella fenomen.

Följande moduler ingår:  
 
Modul 1: Vårdens kulturella organisering (3 hp)
The cultural organization of healthcare

Modul 1 behandlar vård ur ett kulturellt och samhälleligt perspektiv. Den visar samtidskontextens betydelser för hur vård och vårdrelationer, liksom ohälsa och sjukdom hanteras, upplevs och förändras. Här diskuteras exempelvis aspekter av normalisering, nyliberalisering, individualisering och digitalisering. Modulen problematiserar föreställningar om kultur och identitet som genomsyrar vården som organisation, och som påverkar vårdpraktiker och relationer mellan vårdgivare och vårdtagare.

Modul 2. Bemötande och relationer i praktiken (4,5 hp)
Healthcare encounters

Modul 2 fördjupar diskussionen om vårdens kulturella komplexitet. Genom nedslag i aktuell etnologisk forskning och konkreta exempel visas hur vårdens kulturella organisering villkorar tillgänglighet och likvärdigt bemötande. Vad betyder exempelvis kön, sexualitet, etnicitet, ålder och funktionalitet för hur vård praktiseras och erfars? Vad har dessa aspekter för effekter på den vård som erbjuds och de insatser som görs för att skapa jämlik vård och hälsa? Utifrån begrepp som makt och intersektionalitet problematiseras under kursen hur vård och vårdmöten inte är neutrala, utan alltid sker inom ramen för specifika kulturella sammanhang.

Förväntade studieresultat

Modul 1: Vårdens kulturella organisering (3 hp)
För godkänd kurs ska den studerande avseende kunskap och förståelse
  • kunna beskriva vården som organisation och kulturellt fenomen, och dess relation till samtida samhälleliga processer och kontexter.
För godkänd kurs ska den studerande avseende färdighet och förmåga
  • kunna redogöra för och tillämpa grundläggande kulturanalytiska begrepp och teman i relation till vårdens praktiker och processer.
För godkänd kurs ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt
  • uppvisa ett självständigt och reflexivt problematiserande förhållningssätt i relation till vårdens föränderliga maktstrukturer och normer.

Modul 2. Bemötande och relationer i praktiken (4,5 hp)
För godkänd kurs ska den studerande avseende kunskap och förståelse
  • kunna beskriva centrala relationella aspekter av vårdmöten och hur dessa relaterar till makt.
För godkänd kurs ska den studerande avseende färdighet och förmåga
  • kunna självständigt genomföra en analys av vårdhändelse eller vårdrelaterat fenomen med hjälp av kulturanalytiska begrepp och perspektiv.
För godkänd kurs ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt
  • kunna föra en diskussion om hur normer, kulturbundna värderingar och föreställningar om identiteter tar sig uttryck i vårdsituationer,
  • kunna kritiskt och reflexivt diskutera konkreta vårdsituationer utifrån olika roller och maktpositioner,
  • kunna reflektera över uppfattade svårigheter samt över möjliga lösningar.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker digitalt via lärplattform och består av instruktioner, litteraturstudier och individuella uppgifter och/eller gruppuppgifter.

I de fall närvaro är obligatorisk, det vill säga av examinerande karaktär, anges detta särskilt i schemat. 

För den som är registrerad på kurs och har en funktionsnedsättning finns resurser för särskilt stöd. För mer information, kontakta Studentcentrum.

Examination

Modul 1:  Vårdens kulturella organisering (3 hp)
Modulen examineras genom diskussionsinlägg, seminarier samt genom en individuell hemtentamen. Betygsskalan är Underkänd (U) och Godkänd (G). För att erhålla betyget Godkänd (G) på hela modulen krävs betyget Godkänd (G) på samtliga examinerande moment.

Modul 2: Bemötande och relationer i praktiken (4,5 hp)
Modulen examineras genom seminarier samt genom en individuell hemtentamen. Betygsskalan för seminariedeltagande är Underkänd (U) och Godkänd (G). Betygsskalan för hemtentamen är Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). För att erhålla betyget Godkänd (G) på hela modulen krävs betyget Godkänd (G) på samtliga examinerande moment. För att erhålla betyget Väl godkänd (VG) på modulen krävs dessutom betyget Väl godkänd (VG) på individuell hemtentamen.
 
För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas vid behov ytterligare ett provtillfälle senast två månader efter det ordinarie provtillfället (tre månader efter provtillfället om det ordinarie provtillfället är i maj eller juni), samt ett uppsamlingsprovtillfälle inom ett år från det ordinarie provtillfället. Den som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för högre betyg.

En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet.
 
Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.

För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska delmoment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. För att få betyget Väl godkänd (VG) på hela kursen krävs att studenten fått betyget Godkänd (G) på modul 1, samt betyget Väl godkänd (VG) på andra modulen.
 
Studerande som registrerats på en kurs och har registrerade poäng i Ladok på kursen har rätt att examineras på kursen och dess delmoment upp till två år efter första registreringsdatum. En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till studierektor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.


Tillgodoräknande 
Den student som önskar tillgodogöra utbildning som inhämtats vid annan institution eller annan högskola (svensk/utländsk) skall göra detta i den ordning som beskrivs i beslutet Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr. 545-3317-02).
 
Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. I ansökan ska anges vilken modul eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med en annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.