Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Kulturens roller i diagnostik och behandling, 3 hp

Engelskt namn: Culture's Roles in Diagnosis and Treatment

Denna kursplan gäller: 2019-12-30 och tillsvidare

Kurskod: 3ME100

Högskolepoäng: 3

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Folkhälsovetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Medicin: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Omvårdnad: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Psykologi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Utbildningsstrategiska nämnden, 2018-09-11

Innehåll

Denna kurs fokuserar på kulturens olika roller i den kliniska kontexten i diagnostik och behandling. Betydelsen av kulturell information i personcentrerad klinisk hälso- och sjukvård presenteras utifrån internationella forskningsstudier och olika typer av kliniska fall. Olika modeller för kulturell kompetens i vården presenteras och utvärderas och olika metoder för att få tillgång till patientens kulturella information diskuteras. 
Särskild tonvikt ges till den Kulturformuleringsintervjun (KFI), som är ett personcentrerat verktyg för klinisk användning i olika hälso- och sjukvårdssammanhang, och som initialt utvecklades för DSM-5 av American Psychiatric Association (APA) och som nu används internationellt. Utarbetningen av denna kurs utgår från det internationella nätverket för forskning och klinisk tillämpning omkring KFI och dess användning i diagnostik och behandlingsplanering, med särskilt fokus på pågående forskning i Sverige och Norge.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs, förväntas studenten kunna:
  • Redogöra för hur kulturella och hälso- och sjukvårdssystem interagerar på samhällelig (macro), institutionell (meso) och individuell (micro) nivå
  • Redogöra för den teoretiska bakgrunden till Kulturformuleringsintervjun (KFI) och vikten av denna typ av kliniska verktyg som hjälpmedel vid diagnostik och terapival
  • Visa i både teori och praktik vad en personcentrerad metod i hälso- och sjukvården innebär, och hur KFI och andra verktyg och metoder kan utgöra en resurs i personcentrerad klinisk hälso- och sjukvård   
Färdigheter och förmåga
Efter avslutad kurs, ska studenten kunna:
  • Analysera de olika roller kulturell information kan spela i ett kliniskt sammanhang
  • Analysera hur KFI kan utgöra ett komplement till andra verktyg och mätmetoder som används i olika hälso- och sjukvårdssammanhang
  • Utvärdera olika modeller av kulturell kompetens i vården
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs, ska studenten kunna:
  • Visa insikt i hur KFI och andra metoder ger förståelse av patientens sätt att skapa mening i relation till sin egen hälsa och ohälsa
  • Visa insikt om sitt eget sätt att skapa mening om hälsa och ohälsa i kulturell kontext 
  • Visa insikt om kulturell "idioms of distress"

Behörighetskrav

90 hp grundläggande utbildning inom vårdområdet eller motsvarande utländsk högskoleutbildning. 
Engelska A/5 från svenskt gymnasium eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Kursen är utformad för studier på distans. Undervisningen sker genom i förväg inspelade föreläsningar och inspelade rollspel där KFI används på olika patienter och sammanhang. Vidare studentgruppsövningar och ett obligatoriskt seminarium arrangerade på campus för studenter i Umeå, eller via distansteknik för studenter i andra delar av Sverige eller i andra länder. Undervisningen sker på engelska.
Kursen är på distans för att möjliggöra engagemang av internationella kliniska forskare i en lärarroll, och för att skapa en plattform för medicin/omvårdnadsstudenter och kliniska yrkesverksamma inom olika inriktningar av psykisk och somatisk hälsa och för att erbjuda en chans att arbeta med detta kliniska verktyg. Kursen presenterar KFI och processen med dess utveckling i relation till hälso- och sjukvårdens personcentrerade perspektiv, och särskilt uppmärksammas vikten av hur kulturell information interagerar med hälso- och sjukvårdskontext för alla patienter, och även vid utformning av hälso- och sjukvårdssystem.

Examination

Examinationen består av skriftliga uppgifter och inspelade rollspelsövningar. Examination sker individuellt.  Inlämning av examinations skriftliga uppgifter och rollspelsövningar sker via kursens hemsida.  Studenter ska svara på skriftliga uppgifter på engelska i första hand, men studenter i Sverige och Norge kan använda svenska eller norska om så önskas.
Kursen betygsätts enligt följande betygssystem, eller enligt ECTS om så önskas: Underkänd (U), Godkänd (G), Väl godkänd (VG).
För att få betyget "väl godkänd" på hela kursen krävs att studenten fått detta betyg på alla skriftliga uppgifter och övningar.
 
Student som inte klarar den ordinarie examinationen kommer erbjudas tillfälle till en ny examination inom tre månader efter den första examinationen.
En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarieprov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det.
 
Universitetets plagiatpolicy tillämpas.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.