Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 31 mars 2021)

printicon
Kursplan:

Kulturentreprenörskap i praktiken, 30 hp

Engelskt namn: Cultural entrepreneurship in practice

Denna kursplan gäller: 2018-01-15 och tillsvidare

Kurskod: 1KA023

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kulturanalys: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Beslutad av: Humanistiska fakultetsnämnden, 2012-12-17

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för kultur- och medievetenskaper, 2017-10-24

Innehåll

Under kursen ges studenterna möjlighet att utveckla och tillämpa sin kulturentreprenöriella förmåga i praktiken. Studenterna kan inom ramen för kursens moment välja att självständigt utveckla och arbeta med en projekt- eller företagsidé som kan etableras och slutföras under eller efter avslutad utbildning, pröva någon idé eller karriärväg, eller arbeta med en kombination av dessa val. Studenten bör ha hittat sitt yrkesområde och en start på sin yrkeskarriär vilket kan ske med stöd av extern handledare. Kartläggning av lämpliga och realistiska sociala nätverk för företags- eller projektidén och för den individuella karriären ingår. En väsentlig del av kursen består av att skriva ett vetenskapligt examensarbete utifrån eget val och intresse. Studenterna arbetar med sin portfolio för att stärka sitt eget varumärke och för att etablera sig på arbetsmarknaden.

Kursen består av tre moment: 1.) Vetenskaplig teori och metod med inriktning mot kulturentreprenörskap, 2.) Karriärplanering och 3.) Examensarbete.

Moment 1: Vetenskaplig teori och metod med inriktning mot kulturentreprenörskap (7,5 hp)
Theories and Methods of Cultural Entrepreneurship
Momentet presenterar teoretiska och metodologiska verktyg som kan användas för att genomföra kulturteoretiska frågeställningar i konkreta undersökningar. De studerande ska lära sig att kritiskt förhålla sig till intervjuer, observationer, visuella analyser, diskursanalyser med mera samt till den vetenskapliga skrivandeprocessen. Etik och reflexivet i forskningen är också viktiga inslag i momentet, såväl de tekniskt/praktiska som de analytiska innebörderna belyses.

Moment 2: Karriärplanering (7,5 hp)
Career planning
Under momentet ska studenten utifrån karriärplaneringsmetoder skapa en personlig karriärplan, identifiera den egna drivkraften och sin egen roll i en större kontext. Studenten ska också utifrån samma metoder identifiera karriärplaneringens olika steg och presentera samt diskutera karriärplanen.

Moment 3: Examensarbete (15 hp)
Degree Assignment
Momentet innebär författande av ett vetenskapligt examensarbete, vilket inkluderar färdigheter i vetenskaplig bearbetning, problematisering och teoretisk analys av empiriskt material samt presentation av detsamma. Stor vikt läggs vid självständigt arbete och självständig reflektion. Den studerande genomför även ett opponentskap, dvs. en konstruktiv granskning av en annan students examensarbete.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska studenten kunna: 

  • omsätta kulturanalytiska kunskaper till arbetslivet,
  • omsätta idéer om kulturentreprenöriell verksamhet i konkret planering,
  • genomföra och försvara ett vetenskapligt arbete.
Efter avklarat moment 1 (Vetenskaplig teori och metod med inriktning mot kulturentreprenörskap) ska studenten kunna:
  • redogöra för och kritiskt diskutera centrala humanistiska vetenskapliga metoder, deras för- och nackdelar samt dess tillämpbarhet i relation till skilda frågeställningar,
  • redogöra för etiska aspekter på vetenskapligt arbete.
Efter avklarat moment 2 (Karriärplanering) ska studenten kunna:
  • redogöra för metoder inom området karriärplanering,
  • presentera en individuell karriärplan.
Studenten ska efter avklarat moment 3 (Examensarbete) ha: 

  • tillägnat sig en fördjupande färdighet i uppsatsskrivande utifrån kulturentreprenöriella frågeställningar, samt en för uppsatsen tillämpad metod och teori,
  • visat prov på självständighet i fråga om uppbringande av källmaterial, planering av uppsats och dess genomförande, vilket innefattar att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning,
  • uppvisat förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och resultat i dialog med handledare och övriga kursdeltagare.

Behörighetskrav

Godkänt resultat från termin 1 till 5 på HGKEN Programmet för kulturentreprenörskap eller motsvarande kunskaper. Högst 7,5 hp får saknas från termin 5.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, självstudier, projektarbeten, individuellar uppgifter, handledning, studiebesök, och laborationer. I de fall närvaro vid föreläsningar och övningar är obligatoriska, det vill säga av examinerande karaktär, anges detta särskilt i schemat.

Studenten har rätt till handledning enbart under den tidsperiod som uppsatsmomentet omfattar.

För den som är registrerad på kurs och har en funktionsnedsättning finns resurser för särskilt stöd. För mer information kontakta studentcentrum.

Examination

Moment 1 och 2 examineras fortlöpande genom muntliga, skriftliga och praktiska uppgifter. Dessa består av hemskrivningar, seminarier, muntor och redovisningar. Hemskrivningsperiodens inlämningsdatum gäller som tentamensdatum. På moment 1 ges betygen Väl godkänd, Godkänd och Underkänd. På moment 2 ges endast betygen Godkänd och Underkänd. För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas vid behov ytterligare ett provtillfälle senast två månader efter det ordinarie provtillfället (tre månader efter provtillfället om det ordinarie provtillfället är i maj eller juni), samt ett uppsamlingsprovtillfälle inom ett år från det ordinarie provtillfället.

En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

Examensarbetet på moment 3 ventileras vid ett uppsatsseminarium. För att examineras på momentet krävs aktivt deltagande i obligatoriska seminarier, genomförande av oppositionsuppgift samt seminariebehandling av det egna examensarbetet. Examensarbete som presenteras vid uppsatsseminarium utgör underlag för betygssättning, varpå handledare avgör om uppsatsen är tillräckligt färdigställd för att kunna seminariebehandlas. På moment 3 ges betygen Väl godkänd, Godkänd och Underkänd.

På kursen som helhet ges betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Betyg sätts av Humanistiska fakultetsnämnden utsedd examinator. Betyget prövas individuellt och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. För Väl godkänd på hel kurs fordras Väl godkänd på sammanlagt lägst 15 hp.

Studerande som registrerats på en kurs och har registrerade poäng i Ladok på kursen har rätt att examineras på kursen upp till två år efter första registreringsdatum. Den studerande får tentera minst fem gånger på varje delmoment. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära annan examinator.

Tillgodoräknande
Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan.
För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med en annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Litteratur

Giltig från: 2018 vecka 3

Moment 1: Vetenskaplig teori och metod med inriktning mot kulturentreprenörskap (7,5 hp)

Bild och samhälle : visuell analys som vetenskaplig metod
Aspers Patrik, Fuehrer Paul, Árni Sverrisson
Lund : Studentlitteratur : 2004 : 318 s. :
ISBN: 91-44-03237-4
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Från erfarenhet till text : om kulturvetenskaplig reflexivitet
Ehn Billy, Klein Barbro
[Ny utg.] : Stockholm : Carlsson : 2007 : 83 s. :
ISBN: 978-91-7331-077-2
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Kulturanalyser
Ehn Billy, Löfgren Orvar
2., [omarb.] uppl. : Malmö : Gleerup : 2001 : 180 s. :
ISBN: 91-40-63486-8
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Etnografiska observationer
Arvastson Gösta, Ehn Billy
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 227 s. :
ISBN: 978-91-44-05748-4
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Valda delar (Anna Sofia Lundgren, Störning på Holland Park Avenue).

Etnologiskt fältarbete
Kaijser Lars, Öhlander Magnus
2., [omarb. och utök.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 296 s. :
ISBN: 978-91-44-05852-8
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Internetmaterial
Uppsala universitet :
http://www.codex.uu.se/
Obligatorisk

Enkätboken
Trost Jan, Hultåker Oscar
5., [moderniserade och rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 178 s. :
ISBN: 9789144115450
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Widerberg Karin
Kvalitativ forskning i praktiken
Lund : Studentlitteratur : 2002 : 232 s. :
ISBN: 91-44-01828-2
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Widerberg Karin
Vetenskapligt skrivande : kreativa genvägar
Lund : Studentlitteratur : 2003 : 103 s. :
ISBN: 91-44-03040-1 : 247:00
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Diskursanalys som teori och metod
Winther Jørgensen Marianne, Phillips Louise, Torhell Sven-Erik
Lund : Studentlitteratur : 2000 : 205 s. :
ISBN: 91-44-01302-7
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Litteratur kan tillkomma efter lärares anvisningar.

Moment 2. Karriärplanering (7,5 hp)

Hagoort Gijsbert
Konst och entreprenörskap
Göteborg : Nätverkstan : cop. 2013 : 106 s. :
ISBN: 9789186717049
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Karlsson David
En kulturutredning : pengar, konst och politik
Göteborg : Glänta produktion : 2010 : 294 s. :
ISBN: 978-91-86133-12-2
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Kreativt kapital : om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar
Stenström Emma, Strannegård Lars
Stockholm : 8tto : 2013 : 250 s. :
ISBN: 978-91-87419-06-5
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Pink Daniel H.
The adventures of Johnny Bunko : the last career guide you'll ever need
1. Riverhead trade pbk ed. : New York : Riverhead Books : 2008 : [160 s.] :
ISBN: 978-1-59448-291-5
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Sacco Pier Luigi
Kultur 3.0 : konst, delaktighet, utveckling
Göteborg : Nätverkstan : 2013 : 184 s. :
ISBN: 9789186717032
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Sinek Simon
Start with why : how great leaders inspire everyone to take action
London : Portfolio Penguin : cop. 2009 : x, 246 s. :
ISBN: 978-0-241-95822-3
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Litteratur kan tillkomma efter lärares anvisningar.

Moment 3. Examensarbete (15 hp)

Uppsatsens mystik : om konsten att skriva uppsats och examensarbete
Rosenqvist Mia Maria, Andrén Maria
Uppsala : Hallgren & Fallgren : 2006 : 192 s. :
ISBN: 91-7382-801-7
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Trost Jan
Att skriva uppsats med akribi
3., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 88 s. :
ISBN: 978-91-44-05340-0
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Widerberg Karin
Vetenskapligt skrivande : kreativa genvägar
Lund : Studentlitteratur : 2003 : 103 s. :
ISBN: 91-44-03040-1 : 247:00
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Litteratur som är relevant för det enskilda examensarbetet tillkommer.