Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 31 mars 2021)

printicon
Kursplan:

Kulturentreprenörskap III, 30 hp

Engelskt namn: Culture Entrepreneurship III

Denna kursplan gäller: 2021-08-30 och tillsvidare

Kurskod: 1KA028

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kulturanalys: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2021-02-09

Innehåll

Kursen Kulturentreprenörskap III ger en introduktion till AI i relation till upplevelsesamhället. Vidare behandlas omvärldsbevakning och trendanalys samt entreprenörers roller i samhället utifrån aspekter på ekonomi, innovation och tillväxt. Därutöver innehåller terminen två moduler som behandlar vad projekt kan innefatta och vad projektarbete och ledarskap innebär i teori och praktik. Studenterna övar också praktiska färdigheter för att genomföra gestaltningar och presentationer. Kursen utgör termin 3 på Programmet för kulturentreprenörskap. Kursen består av momenten nedan:

Modul 1. Artificiell Intelligens i upplevelsesamhället,7.5 hp
Artificial Intelligence and the experience society
 
Modulen behandlar företeelsen Artificiell Intelligens och dess inverkan på kultursektorn och samhället i stort. Modulen inleds med gruppetableringsövningar i syfte att ge studenterna inblick i hur man kan utöva ledarskap, medarbetarskap och etablera effektiva arbetsgrupper i ett föränderligt upplevelsesamhälle.
 
En del av modulen ägnas åt en omvärldsanalys (interaktionen mellan upplevelsesamhället och AI) samt en konkret fallstudie där den enskilde studenten inventerar fritt valda nischer inom kultursektorn, med stöd av handledning.


Modul 2. Organisation, process och ledarskap, 7.5 hp
Organisation, process and management
Modulen behandlar projektmetodikens grunder samt projektledarskap och organisation. Projektbudgetering och finansiering tas upp. Vidare behandlas vad det innebär att arbeta i grupp och att fatta gruppbaserade beslut. Modulen innehåller praktiska övningar i ledarskap och teorier om projektarbetets och projektledarskapets relation till organisationer och organisationsteorier. Metoder för att arbeta fram projektidéer introduceras. Ett konkret projektarbete påbörjas.

Studenten påbörjar skapandet av en egen webbnärvaro som ska fungera som ett verktyg för att utveckla färdigheter vilket även ger studenten förutsättningar att använda webben för interaktivitet och kommunikation. Grunderna i olika typer av digitala presentations- och gestaltningsformer behandlas. Studenten ska även skapa en meritportfolio där hon/han löpande under utbildningen dokumenterar sina kompetenser.

Modul 3. Projektledning och projektarbete, 7.5 hp
Project management and project work
Modulen behandlar det konkreta projektarbetet och vad ett projekt innebär i teori och praktik. Ett konkret projektarbete genomförs. Stor vikt läggs vid författande av en projektrapport. Digitala verktyg för projekthantering används genomgående liksom viss annan relevant programvara. Arbete med olika digitala presentations- och gestaltningsformer fortsätter.

Modul 4. Entreprenörskap, kreativitet och innovationer, 7.5 hp
Entrepreneurship, creativity and innovations
Modulen behandlar entreprenörers roller i samhället utifrån aspekter på ekonomi, innovation, tillväxt och kommunikation. Detta innefattar även förståelse för hur grundläggande tankegångar om hållbar utveckling kan påverka ramarna för entreprenörskapet. Särskilt uppmärksammas skillnader och likheter mellan entreprenörskap inom kulturområdet, de kreativa näringarna och övriga områden. Vidare behandlas konstnärligt utvecklingsarbete från idé till färdig produkt. Fördjupningen i olika typer av digitala presentations- och gestaltningsformer från tidigare moduler får här sin fortsättning.

Förväntade studieresultat

Modul 1. Artificiell Intelligens i upplevelsesamhället,7.5 hp
För godkänd kurs ska den studerande avseende färdighet och förmåga kunna:
 • arbeta med gruppetablering,
 • producera en omvärldsanalys och en fallstudie.
För godkänd kurs ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt kunna:
 • redogöra för interaktionen mellan AI och kultursektorn.
Modul 2. Organisation, process och ledarskap, 7.5 hp
För godkänd kurs ska den studerande avseende kunskap och förståelse kunna:
 • redogöra för projektarbetsformens karakteristika,
 • redogöra för teorier om gruppdynamik och projektledarskap samt hur grupprocesser kan påverka arbetet i projekt,
 • redogöra för olika organisationsmodeller och ledarskapsteorier.
För godkänd kurs ska den studerande avseende färdighet och förmåga kunna:
 • uppvisa förmåga att skriva projektplan och andra relevanta projektdokument.
Modul 3. Projektledning och projektarbete, 7.5 hp
För godkänd kurs ska den studerande avseende färdighet och förmåga kunna:
 • uppvisa förmåga att leda projekt, utveckla projekt och arbeta i projekt,
 • uppvisa förmåga att skriva och presentera en projektrapport.
 • uppvisa förmåga att använda digitala gestaltnings- och presentationsformer.
För godkänd kurs ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt kunna:
 • reflektera över ett projektarbete,
 • generera och värdera idéer.
Modul 4. Entreprenörskap, kreativitet och innovationer, 7.5 hp
För godkänd kurs ska den studerande avseende färdighet och förmåga kunna:
 • problematisera entreprenörskapet i samhället,
 • redogöra för likheter och skillnader mellan kulturentreprenörskap och andra former av entreprenörskap.
För godkänd kurs ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt kunna:
 • uppvisa förståelse för entreprenörskapets villkor i kultursektorn,
 • uppvisa förståelse för föreställningar om hållbar utveckling och deras betydelser för kulturentreprenörskap.

Behörighetskrav

Godkända resultat på termin 1 och 2 på Programmet för kulturentreprenörskap (HGKEN), Kulturanalysprogrammet (HGKUL), eller motsvarande. Högst 7,5 hp får saknas från närmast föregående termin.

Undervisningens upplägg

Undervisningen på kursen består av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, projektarbeten, individuella uppgifter, handledning, studiebesök, laborationer och praktiska tillämpningar av programvara för datorbaserade presentationer och projekt och projektledning. Ifall närvaro är obligatorisk anges detta särskilt i schemat. Undervisningen på modul 1 och 4 består av praktiska övningar i grupp, laborativa datorövningar, föreläsningar, seminarier. För modulerna 2 och 3 tillkommer också gruppvisa övningar rörande projektmetodik och projektledarskap samt genomförande av ett konkret projektarbete.

För den som är registrerad på kurs och har en funktionsnedsättning finns resurser för särskilt stöd. För mer information kontakta Studentcentrum.

Examination

Modul 1 examineras fortlöpande genom seminarier, redovisningar, en gruppvis redovisad (muntligt/digitalt och skriftligt) omvärldsanalys samt en enskilt redovisad (muntlig/digital och skriftlig) fallstudie. Redovisningarna i grupp ges betyget Godkänd (G) eller Underkänd (U). Individuella redovisningar ges betyget Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).

På hela modulen ges något av betygen Väl Godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). För att bli Godkänd på hela modulen krävs att samtliga prov och obligatoriska delar är godkända. För att bli Väl godkänd på modulen krävs att fallstudien ges betyget Väl godkänd samt att samtliga prov och obligatoriska delar minst har betyget Godkänd. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätt först när alla obligatoriska delar är godkända.

Modul 2 examineras fortlöpande genom seminarier, redovisningar och en hemtentamen. En projektplan redovisas i grupp (muntligt/digitalt och skriftligt) och en individuell hemtentamen lämnas in skriftligt. Examinerande seminarier ges betyget Godkänd (G) eller Underkänd (U). Redovisningarna i grupp ges betyget Godkänd (G) eller Underkänd (U). Hemtentamen ges betyget Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). Hemskrivningsperiodens inlämningsdatum gäller som tentamensdatum.

På hela modulen ges något av betygen Väl Godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). För att bli Godkänd på hela modulen krävs att samtliga prov och obligatoriska delar är godkända. För att bli Väl godkänd på modulen krävs att hemtentamen ges betyget Väl godkänd samt att samtliga prov och obligatoriska delar minst har betyget Godkänd. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska delar är godkända.

Modul 3 examineras genom att studenten genomför ett projekt, gör en projektredovisning i grupp samt lämnar in en individuell reflektion (hemtentamen) kring det genomförda projektet. Redovisningarna i grupp ges betyget Godkänd (G) eller Underkänd (U). Individuella redovisningar ges betyget Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). Den individuella redovisningens inlämningsdatum gäller som tentamensdatum.

På hela modulen ges något av betygen Väl Godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). För att bli Godkänd på hela modulen krävs att projektet är genomfört, projektredovisningen är inlämnad och godkänd, samt att den individuella redovisningen är godkänd. För att bli Väl godkänd på modulen krävs att den individuella uppgiften har ett väl godkänt resultat samt att de andra examinerande delarna är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska delar är godkända.

Modul 4 examineras genom en uppgift (hemtentamen) som redovisas skriftligt och muntligt/digitalt. Hemskrivningsperiodens inlämningsdatum gäller som tentamensdatum. Tentamen ges något av betygen Väl Godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). På hela modulen ges något av betygen Väl Godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).

För att bli Godkänd på hela modulen krävs att samtliga prov och obligatoriska delar är godkända. För att bli Väl godkänd på modulen krävs att hemtentamen ges betyget Väl godkänd samt att samtliga prov och obligatoriska delar minst har betyget Godkänd. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska delar är godkända.

En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

På kursen som helhet ges betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Betyg sätts av Humanistiska fakultetsnämnden utsedd examinator. Betyget prövas individuellt och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. För Väl godkänd på hel kurs fordras Väl godkänd på sammanlagt lägst 22,5 hp.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 

Studerande som registrerats på en kurs och har registrerade poäng i Ladok på kursen har rätt att examineras på kursen och dess delmoduler upp till två år efter första registreringsdatum. Den studerande får tentera minst fem gånger på varje delmodul. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos utbildningsledaren vid humanistisk fakultet begära annan examinator.

Tillgodoräknande
Den student som önskar tillgodogöra utbildning som inhämtats vid annan institution eller annan högskola (svensk/utländsk) skall göra detta i den ordning som beskrivs i beslutet Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr. 545-3317-02).
 
Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. I ansökan ska anges vilken modul eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med en annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.