Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Kulturgeografi och urban teori, 15 hp

Engelskt namn: Human Geography and Urban Theory

Denna kursplan gäller: 2020-06-01 och tillsvidare

Kurskod: 2KG158

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kulturgeografi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen A Framstående, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräcklig, FX Otillräcklig - kompl möjlig, F Otillräcklig

Ansvarig institution: Institutionen för geografi

Beslutad av: Prefekten, 2017-09-27

Reviderad av: Prefekten, 2020-06-08

Innehåll

Kursen ger en introduktion till grundläggande begrepp och teorier inom kulturgeografi, urban teori och samhällsplanering, samt en tillämpning av dessa begrepp och teorier i praktisk samhällsplanering. Kursen fokuserar på generella planeringsutmaningar, såsom deltagande planering, hållbar utveckling, planeringens legitimitet och resultat. Under kursen läggs särskilt fokus på städers utveckling och specifika utmaningar.

Förväntade studieresultat

Efter avslutade studier på kursen förväntas studenten kunna:
Kunskap och förståelse
1 Redogöra för grundläggande begrepp och teorier inom samhällsplanering, urban teori och kulturgeografi
2 Redogöra för den planeringsteoretiska utvecklingen
3 Redogöra för grundläggande rumslig teori
 
Färdighet och förmåga
4 Identifiera aktuella samhällsutmaningar och hur de är relevanta ur ett samhällsplaneringsperspektiv, till exempel ojämlikhet, klimatförändringar och migration.
5 Tillämpa planeringsteorier på aktuella samhällsproblem
6 Analysera städers utveckling utifrån olika urbanteoretiska paradigm
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
7 Problematisera planeringsprocessen utifrån kulturgeografiska teorier om t.ex. kön, klass och etnicitet
8Kritiskt granska planeringsprocesser och analysera dess rumsliga utfall
9 Kritiskt förhålla sig till planerarrollen och planeringsprocesser
10 Självständigt kunna arbeta med utvärdering av planeringsprojekt

Behörighetskrav

Univ: 120 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng i ett huvudområde.
Dessutom krävs Engelska B/6 från gymnasieskolan.

Undervisningens upplägg

Kursen bygger på föreläsningar, seminarier och gruppövningar. En del av gruppövningarna är mer praktiska till sin karaktär medan andra är mer teoretiska. Relevanta genusperspektiv är integrerade i alla teman. All undervisning på kursen sker på engelska.

Examination

Kursen examineras genom följande prov:
- en individuell skriftlig inlämningsuppgift som presenteras muntligt vid ett seminarium
- en skriftlig inlämningsuppgift (term paper) som genomförs i grupp
- åtta litteraturseminarier
 
Den individuella skriftliga inlämningsuppgiften bedöms med 0-20 poäng. Den gruppvisa skriftliga uppgiften (termpaper) bedöms med 0-20 poäng. Litteraturseminarierna bedöms med Godkänd eller Underkänd. Maxpoäng på kursen är 40. För att bli godkänd på hela kursen krävs att alla examinationer är godkända. Betyg på kursen sätts först när samtliga prov är godkända. På hela kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx eller F.
 
Det är inte möjligt att överklaga betyg, men om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinator. Studerande som underkänts vid ett provtillfälle har möjlighet att delta i förnyat prov vid totalt minst fem provtillfällen. När en student har blivit underkänd vid två examinationstillfällen har studenten rätt att begära en annan examinator, om inte särskilda skäl talar emot det (6 kap. 11b § HF). Studenten kan vända sig till studierektor med en begäran om annan examinator. Tentamen baserad på denna kursplan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. Ansökningar om tillgodoräkningar handläggs av Examensenheten vid Studentcentrum, http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 23

Readings in planning theory
Fainstein Susan S., DeFilippis James
4. ed. : Oxford : Wiley-Blackwell : 2016 : vii, 615 s. :
ISBN: 9781119045069
Se bibliotekskatalogen Album

Key thinkers on space and place
Kitchin Rob, Hubbard Phil
2nd ed. : London : SAGE : 2010 : 510 s. :
ISBN: 1849201013
Se bibliotekskatalogen Album

Latham Alan.
Key concepts in urban geography
Los Angeles : SAGE : 2009. : vii, 232 p. :
ISBN: 1412930413
Se bibliotekskatalogen Album

The city reader
LeGates Richard T., Stout Frederic
6. ed. : Milton Park, Abingdon, Oxon : Routledge : 2015. : xxii, 735 s. :
ISBN: 978-1-138-81290-1
Se bibliotekskatalogen Album

Därutöver tillkommer litteratur anvisad av lärare