Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Kulturskolans didaktik 2 - Didaktik och forskningsöversikt, 15 hp

Engelskt namn: The Culture School didactics 2 - Didactics and Research Overview

Denna kursplan gäller: 2022-05-16 och tillsvidare

Kurskod: 6KS009

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Estetiska ämnen: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2022-03-04

Innehåll

Denna kurs vänder sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper om undervisning i och forskning om Kulturskolan. Kursen innehåller fördjupade studier i pedagogik och teori med koppling till undervisning i kulturskolan. I kursen ingår tillämpad didaktik (praktik) på en kulturskola, (sammanlagt 5 dagar). I kursens senare del riktas studierna mot teoretiska och vetenskapliga perspektiv. I studierna ingår dokumentation.
 
Modul 1 - Grundläggande och tillämpad didaktik 7,5 hp 
Didaktik berör hur undervisning planeras och genomförs. I denna modul studeras didaktik som ämne och företeelse i allmän bemärkelse, men även den didaktik som kännetecknar kulturskolans pedagogiska verksamhet. Studierna har fokus på planering, genomförande och värdering av undervisning samt problematisering och utvärdering av den egna undervisningspraktiken.  I nästa steg analyseras, diskuteras och värderas andras pedagogiska praktik - vilket också är en grund för att förstå kollegialt lärande. Modulen innefattar studier av de dokument som ligger till grund för kulturskolan. I modulen ingår fem dagar praktik på en kulturskola, där det teoretiska och didaktiska innehållet i kursen prövas. 
 
Modul 2 - Forskningsöversikt 7,5 h
I denna modul behandlas aktuell forskning inom de respektive estetiska uttrycksformerna, samt några närliggande fält och discipliner.

Förväntade studieresultat

Modul 1 - Grundläggande och tillämpad didaktik 7,5 hp 
För godkänd modul ska studenten visa: 

Kunskap och färdighet 
  • kunskaper om allmän och ämnesspecifik didaktik 
  • kunskaper om kulturskolans uppdrag 
Färdighet och förmåga
  • Förmåga att sammanväva pedagogisk teori och praktik 
  • Förmåga att utifrån kulturskolans givna förutsättningar, samt utifrån didaktiska överväganden planera och genomföra undervisning 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • Förmåga att utifrån didaktiska perspektiv problematisera, värdera och vidareutveckla den egna pedagogiska verksamheten 
 Modul 2 - Forskningsöversikt 7,5 hp 
För godkänd modul ska studenten visa: 

Kunskap och färdighet
  • kunskap om konstnärlig och pedagogisk forskning rörande de estetiska ämnena
  • kunskap om forskning inom de estetiska ämnena och närliggande discipliner
Färdighet och förmåga
  • Att med stöd av vetenskaplig teori och metod kunna analysera och sammanväva pedagogisk teori och praktik i den egna verksamheten  
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • Förmåga att vetenskapligt och kritiskt värdera och problematisera konstnärlig och pedagogisk forskning 
  • Förmåga att utifrån konstnärlig och pedagogisk forskning problematisera, värdera och vidareutveckla den egna pedagogiska verksamheten

Behörighetskrav

Godkänd kurs: Kulturskolans didaktik - estetik, bildning och digitala verktyg, 15 hp, eller motsvarande

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, workshops, individuellt arbete samt via digital konferensplattform. Redovisningsformen kan vara såväl gestaltande som skriftlig, beroende på momentets karaktär. I kursen tillämpas problemorienterat arbetssätt där studenten förväntas dokumentera och föra loggbok. Utvärdering genomförs kontinuerligt under kursens gång och efter slutförd kurs.

Examination

Examination i modul ett sker genom gestaltning och skriftlig inlämning. Examination av modul två sker genom inlämnande av skriftlig sker dels enskilt, dels i grupp i såväl praktiska som teoretiska delmoment. Praktik examineras genom skriftlig dokumentation och inlämnande av slutdokumentation med reflektioner.
 
Vid betygsättning används något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U) i både delmoment och helkurs. 
 
Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet. Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov. Student som har underkänts vid ordinarie prov samt omprov har rätt att hos utbildningsledaren vid Humanistisk fakultet begära ny examinator vid nästa omprov, om inte särskilda skäl talar emot detta.
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 
 
Tillgodoräknande 

Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För mer information se: http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden/

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.