"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Kunskap och minne, 7,5 hp

Engelskt namn: Knowledge and Memory

Denna kursplan gäller: 2022-07-25 och tillsvidare

Kurskod: 1KG005

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kognitionsvetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2007-06-26

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för språkstudier, 2022-03-07

Innehåll

Kursen är en tvärvetenskaplig introduktion till kognitionsvetenskapligt studium av information, kunskap och minne. Innehåll i korthet: 

 • psykologiska och filosofiska teorier om kunskap och medvetandets innehåll 
 • grundläggande begrepp i informationsteori 
 • minne och minnesmekanismer 
 • hjärnstrukturer av särskild betydelse för minnet 
 • metoder för neurofysiologiska registreringar 
 • språkförmåga och språklig kunskap 

Förväntade studieresultat

För betyget Godkänd ska studenten

Kunskap och förståelse 

 • känna till och översiktligt kunna redogöra för teorier om vad för slags information människan representerar och hur vår kunskap är strukturerad och organiserad 
 • kunna redogöra för grundläggande begrepp inom informationsteori 
 • veta vad som menas med datatyper, kontrollstrukturer och procedurer 
 • översiktligt kunna redogöra för struktur och organisation hos den kunskap som vi använder när vi talar och förstår språk 
 • känna till och kunna redogöra för de olika minnessystemen 
 • kunna redogöra för minnesmekanismer i enskilda celler och grupper av celler 
 • kunna redogöra för centralnervösa strukturer av särskild betydelse för minnesmekanismer 

Färdighet och förmåga 

 • kunna använda datatyper, kontrollstrukturer och procedurer för att artikulera en enkel, given algoritm 
 • kunna tillämpa teoretiska kognitionsvetenskapliga begrepp på konkreta problem. 

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av lektioner, laborationer, demonstrationer och seminarieövningar. Uppnående av de förväntade studieresultaten förutsätter aktivt deltagande i undervisningen samt aktivt eget arbete.

Examination

Examinationen sker genom bedömning av muntliga och skriftliga redovisningar av laborationer och seminarieuppgifter samt av ett individuellt skriftligt kunskapsprov.  

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Laborationer och seminarier bedöms med betygen Godkänd (G) eller Underkänd (U). Det skriftliga provet bedöms med betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.  

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.  Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället.  

Examinator kan besluta att en student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan få möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt; komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Övriga föreskrifter

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

 • Giltig från: 2022 vecka 31

  Cognitive psychology
  Gilhooly Ken J., Lyddy Fiona M., Pollick Frank, Buratti Sandra
  Second edition : London : McGraw Hill : [2022] : 672 pages :
  ISBN: 9781526848277
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Medvetandets mekanik : en filosofisk introduktion till medvetanden, maskiner och mental representation
  Crane Tim, Tuvesson Pi
  Stockholm : Thales : 2004 : 239, [1] s. :
  ISBN: 91-7235-046-6
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: (Delar)

  Jackendoff Ray
  Language
  Ingår i:
  The Cambridge handbook of cognitive science
  Cambridge : Cambridge University Press : 2012 : x, 333 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Nedladdningsbar: https://ase.tufts.edu/cogstud/jackendoff/papers/Cambridgehandbookrev.doc

  Janlert Lars-Erik
  Tänkande och beräkning – en inledning till datavetenskap och kognitionsvetenskap
  Studentlitteratur, Andra upplagan, ISBN 978-91-44-11022-6 : 2015 :
  Obligatorisk

  Purves Dale
  Neuroscience
  Sixth edition. : Sunderland, Massachusetts : Oxford University Press : [2018] : 790 pages :
  ISBN: 9781605353807
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Kompletterande material och övningsmaterial enligt lärarens anvisningar tillkommer

 • Giltig från: 2022 vecka 30

  Medvetandets mekanik : en filosofisk introduktion till medvetanden, maskiner och mental representation
  Crane Tim, Tuvesson Pi
  Stockholm : Thales : 2004 : 239, [1] s. :
  ISBN: 91-7235-046-6
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: (Delar)

  Neuroscience.
  Purves Dale, Augustine George J., Fitzpatrick David
  5th ed. : Sunderland : Sinauer : 2012. : XVII, 759 p. :
  ISBN: 978-0-87893-695-3
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Cognitive Psychology
  Lyddy Fiona, Pollick Frank
  McGraw-Hill Higher Education. ISBN: 9780077122669 : 2014 :
  Obligatorisk

  Janlert Lars-Erik
  Tänkande och beräkning – en inledning till datavetenskap och kognitionsvetenskap
  Studentlitteratur, Andra upplagan, ISBN 978-91-44-11022-6 : 2015 :
  Obligatorisk

  Jackendoff Ray
  Language
  Ingår i:
  The Cambridge handbook of cognitive science
  Cambridge : Cambridge University Press : 2012 : x, 333 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Nedladdningsbar: https://ase.tufts.edu/cogstud/jackendoff/papers/Cambridgehandbookrev.doc

  Kompletterande material och övningsmaterial enligt lärarens anvisningar tillkommer