Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Kunskap, undervisning och lärande 2 (UVK), 15 hp

Engelskt namn: Knowledge, Teaching and Learning 2 (UVK)

Denna kursplan gäller: 2020-03-09 och tillsvidare

Kurskod: 6PE283

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Pedagogik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Pedagogiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2020-03-13

Innehåll

I kursens första modul Kunskap, undervisning och lärande, 7hp, behandlas yrkesutbildningens och yrkeslärarens uppdrag utifrån historiska, samhälleliga och vetenskapliga perspektiv. 

Andra modulen Didaktik, 3hp, berör planering, genomförande och uppföljning av undervisning inom olika yrkesprogram. 

I avslutande kursmodulen Bedömning för lärande, 5hp, behandlas bedömningsteorins betydelse som grund för att bedöma elevers teoretiska kunskaper och praktiska förmågor på ett tillförlitligt, giltigt och ändamålsenligt sätt.

Förväntade studieresultat

Kunskap, undervisning och lärande, 15.0 hp
Knowledge, Teaching and Learning, 15,0 credits

Efter kursen ska den studerande kunna: 

Modul 1: Kunskap, undervisning och lärande, 7hp

Kunskap och förståelse
 • visa grundläggande kunskap om yrkesutbildningens samhälleliga betydelse och utveckling över tid 
 • visa kunskap om innehållet i generella och programspecifika styrdokument
 • visa kunskap om relationen vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i yrkeslärarens arbete
 • visa grundläggande kunskap om lärlingsutbildning och vuxnas lärande
Färdigheter och förmåga
 • analysera yrkeslärarens uppdrag med utgångspunkt i generella och programspecifika styrdokument 
 • identifiera och kommunicera hinder och möjligheter för lärande inom yrkesutbildningen som kan relateras till frågor om intersektionalitet 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • analysera och värdera sitt yrkeslärande i relation till läraruppdraget och den pedagogiska praktiken
Modul 2: Didaktik, 3hp

Kunskap och förståelse
 • visa grundläggande didaktiska och ämnesdidaktiska kunskaper som krävs för undervisning i yrkesutbildning  
Färdigheter och förmåga
 • planera, genomföra och analysera egen undervisningsinsats, vilken inkluderar användning av digitala teknologier  
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • analysera och problematisera yrkeslärarens arbete i relation till uppdraget och den egna yrkesundervisningens ramfaktorer
Modul 3: Bedömning för lärande, 5hp

Kunskap och förståelse
 • visa grundläggande kunskaper om centrala bedömningsteoretiska begrepp och hur de kan användas vid mätning av elevprestationer
 • visa grundläggande kunskaper om metoder för kunskapsbedömning för summativa syften, inklusive deras för- och nackdelar
 • visa grundläggande kunskaper om hur nuvarande betygssystem är utformat samt om dess bakgrund och utveckling
Färdigheter och förmåga
 • använda centrala bedömningsbegrepp på ett relevant sätt utifrån en given kontext
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • argumentera för, och motivera en bedömningsteoretiskt försvarbar bedömningspraktik
 • diskutera vikten av likvärdig och rättvis bedömning i klassrummet och på systemnivå

Behörighetskrav

Kunskap, undervisning och lärande 1, minst 7,5 hp, Värdegrund, etik och mångfald, minst 7,5 hp samt
Pedagogiskt ledarskap, sociala relationer och specialpedagogik (UK) minst 7 hp (modul 1), eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Kursen omfattar tre fysiska träffar om 2 dagar på campus och undervisningen består av föreläsningar, seminarier, workshops och gruppövningar. Vissa av dessa undervisningsmoment på campus är obligatoriska. Övrig undervisning sker via kursens plattform där även kursinformation samt forum för kommunikation och uppgifter finns tillgängliga.

Examination

Fysisk närvaro vid obligatoriska moment fordras för godkänt resultat på kursen, om inte annat anges vid kurstillfället gällande schema och studieguide.

Kursen examineras genom följande inslag:

Modul 1: Kunskap, undervisning och lärande
 • två skriftliga individuella hemtentamina (U/G/VG)
 • en skriftlig och muntlig individuell reflektionsuppgift (U/G)
Modul 2: Didaktik 
 • en övningslektion som inkluderar planeringsunderlag, genomförande och dokumentering (U/G)
 • en skriftlig och muntlig individuell reflektionsuppgift (U/G)
Modul 3: Bedömning för lärande 
 • en skriftlig individuell hemtentamen (U/G/VG)
 • en skriftlig och muntlig gruppuppgift (U/G)
Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform. 

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 

Utöver förväntade studieresultat (FSR) läggs i bedömningen för betyget väl godkänd särskild vikt vid studentens förmåga att självständigt och med tydlig förankring i litteraturen analysera och problematisera kursinnehåll. 

Betyg på hel kurs utgör en sammanfattande bedömning av resultaten på de olika examinationerna och sätts efter avslutad kurs. Hel kurs bedöms enligt skalan väl godkänd, godkänd eller underkänd. För kursbetyget Godkänd (G) krävs att kursens samtliga moduler är bedömda som godkända (G). För betyget Väl Godkänd (VG) krävs att modul 1 och 3 är bedömda som väl godkända (VG) samt att modul 2 är bedömd som godkänd (G). För betyget Väl godkänd på modul 1 krävs att minst en av två VG-uppgifter är bedömda som väl godkänd och den andra som godkänd.   

Den som erhållit betyget godkänd (G) på kursen kan ej examineras för högre betyg. Student, utan godkänt resultat på ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos prefekten begära att få en annan examinator utsedd.

Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom ska ytterligare omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i en sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. Allmänna bestämmelser för tillgodoräknande regleras i högskoleförordningen. Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut ska motiveras skriftligt.

För information se högskoleförordningen eller kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

När en kursplan har upphört att gälla eller genomgått större förändringar ska riktlinjer för hur omprov ska ske anges genom övergångsbestämmelser i kursplanen. I övergångsreglerna ska studenterna garanteras minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas. Vad avser praktik/VFU gäller motsvarande med den begränsningen att antalet anges till en.

Litteratur

 • Giltig från: 2021 vecka 24

  Svensk yrkeslärarutbildning efter reformen 2011: Lärarstudenters uppfattningar om antagning, VFU och läraranställning : (Swedish vocational teacher education after the reform 2011: Teacher students’ perceptions of admission, practicum internship and teacher appointment)
  Asghari H., Berglund I.
  Ingår i:
  Nordic journal of vocational education and training [Elektronisk resurs]
  Linköping : Linköping University Electronic Press : 2011- : 10 : sid. 21-43 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: doi: 10.3384/njvet.2242-458X.2010221

  Bedömning av yrkesrelaterat kunnande
  Carlsson Carl-Gustaf, Gerrevall Per, Pettersson Astrid
  2. uppl. : Stockholm : Liber : 2015 : 140 s. :
  ISBN: 9789147117178
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Eliasson E.
  Att undervisa för utveckling av yrkeskunnande i vård och omsorg : Teaching for development of vocational knowledge in health care
  Ingår i:
  Nordic journal of vocational education and training [Elektronisk resurs]
  Linköping : Linköping University Electronic Press : 2011- : 9 : sid. 66-88 :
  Obligatorisk

  Om vuxenutbildning och vuxnas studier : en grundbok
  Fejes Andreas, Muhrman Karolina, Nyström Sofia
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 377 sidor :
  ISBN: 9789144133294
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Yrkesdidaktikens mångfald
  Fejes Andreas, Lindberg Viveca, Wärvik Gun-Britt
  Stockholm : Lärarförlaget : [2017] : 275 sidor :
  ISBN: 9789188149213
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  ”Vara med i gänget?” : Yrkessocialisation och genus i två gymnasieprogram
  Hedlin M., Åberg M
  Uppsala: Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) : 2013 :
  Obligatorisk

  Hedlin Maria
  Lilla genushäftet 2.0. Om genus och skolans jämställdhetsmål
  Växjö : Linnéuniversitetet : 2010 :
  Obligatorisk

  Yrkesutbildning : mellan skola och arbetsliv
  Gustavsson Maria, Köpsén Susanne
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 217 sidor :
  ISBN: 9789144121413
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Utmärkt undervisning : framgångsfaktorer i svensk och internationell belysning
  Håkansson Jan, Sundberg Daniel
  Natur & Kultur Akademisk : 2020 : 328 sidor :
  ISBN: 9789127827950
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Utkommer 2020-08-15

  Köpsén Susanne
  Lära till yrkeslärare
  Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : 2019 : 256 sidor :
  ISBN: 9789144132259
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Undervisning i teori och praktik : en introduktion i didaktik Visible teaching : perspectives on teaching and teaching competence
  Lindström Gunnar, Pennlert Lars-Åke
  7:e reviderade upplagan : Umeå : Fundo Förlag : [2019] : 107 sidor :
  ISBN: 9789197558495
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Synliggörande av tyst kunskap i gymnasial yrkesutbildning
  Lundgren M., von Schantz Lundgren I.
  Ingår i:
  Nordic journal of vocational education and training [Elektronisk resurs]
  Linköping : Linköping University Electronic Press : 2011- : 2 : sid. 1-12 :
  Obligatorisk

  Svensk gymnasial yrkesutbildning: - en framgångsfaktor för en effektiv övergång från skola till arbetsliv eller kejsarens nya kläder?
  Panican A., Paul E.
  Gävle: Svenska ESF-rådet : 2019 :
  Obligatorisk

  Skolverket
  Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola, 2011
  Stockholm: Skolverket : 2011 :
  Obligatorisk

  Skolverket
  Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet
  Skolverket : 2018 :
  Obligatorisk

  Skolverket
  Att utbilda nästa generation i yrket. En kunskapsöversikt om och för yrkeslärare
  Skolverket : 2019 :
  Obligatorisk

  Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet
  Stockholm: Utbildningsdepartementet : 2010:800 :
  Obligatorisk

  Wikström Christina
  Konsten att göra bra prov : Vad lärare behöver veta om kunskapsmätning
  Natur & Kultur : 2012 : 224 s. :
  ISBN: 978-91-27-13241-2 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Wedman Jonathan
  Prov
  1. uppl. : Stockholm : Vulkan. ISBN: 9789189335417 : 2021 :
  Obligatorisk

  Artiklar, bokkapitel och texter om totalt max 250 sidor kan tillkomma och görs då tillgängliga på kursplattformen.

 • Giltig från: 2020 vecka 25

  Svensk yrkeslärarutbildning efter reformen 2011: Lärarstudenters uppfattningar om antagning, VFU och läraranställning : (Swedish vocational teacher education after the reform 2011: Teacher students’ perceptions of admission, practicum internship and teacher appointment)
  Asghari H., Berglund I.
  Ingår i:
  Nordic journal of vocational education and training [Elektronisk resurs]
  Linköping : Linköping University Electronic Press : 2011- : 10 : sid. 21-43 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: doi: 10.3384/njvet.2242-458X.2010221

  Bedömning av yrkesrelaterat kunnande
  Carlsson Carl-Gustaf, Gerrevall Per, Pettersson Astrid
  2. uppl. : Stockholm : Liber : 2015 : 140 s. :
  ISBN: 9789147117178
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Eliasson E.
  Att undervisa för utveckling av yrkeskunnande i vård och omsorg : Teaching for development of vocational knowledge in health care
  Ingår i:
  Nordic journal of vocational education and training [Elektronisk resurs]
  Linköping : Linköping University Electronic Press : 2011- : 9 : sid. 66-88 :
  Obligatorisk

  Yrkesdidaktikens mångfald
  Fejes Andreas, Lindberg Viveca, Wärvik Gun-Britt
  Stockholm : Lärarförlaget : [2017] : 275 sidor :
  ISBN: 9789188149213
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  ”Vara med i gänget?” : Yrkessocialisation och genus i två gymnasieprogram
  Hedlin M., Åberg M
  Uppsala: Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) : 2013 :
  Obligatorisk

  Hedlin Maria
  Lilla genushäftet 2.0. Om genus och skolans jämställdhetsmål
  Växjö : Linnéuniversitetet : 2010 :
  Obligatorisk

  Holmberg P.
  Vägvalen i yrkesutbildningen – som jag minns dem! Från yrkesskola till gymnasieskola, tiden fram till 1991
  Ingår i:
  Vägval i skolans historia [Elektronisk resurs]
  2016- :
  Obligatorisk

  Yrkesutbildning : mellan skola och arbetsliv
  Gustavsson Maria, Köpsén Susanne
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 217 sidor :
  ISBN: 9789144121413
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Utmärkt undervisning : framgångsfaktorer i svensk och internationell belysning
  Håkansson Jan, Sundberg Daniel
  Natur & Kultur Akademisk : 2020 : 328 sidor :
  ISBN: 9789127827950
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Utkommer 2020-08-15

  Yrkesutbildningens formering i Sverige 1940-1975
  Håkansson Peter, Nilsson Anders
  Lund : Nordic Academic Press : 2013 : 186 s. :
  ISBN: 9789187351297
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Finns även som e-bok

  Köpsén Susanne
  Lära till yrkeslärare
  Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : 2019 : 256 sidor :
  ISBN: 9789144132259
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Undervisning i teori och praktik : en introduktion i didaktik Visible teaching : perspectives on teaching and teaching competence
  Lindström Gunnar, Pennlert Lars-Åke
  7:e reviderade upplagan : Umeå : Fundo Förlag : [2019] : 107 sidor :
  ISBN: 9789197558495
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Synliggörande av tyst kunskap i gymnasial yrkesutbildning
  Lundgren M., von Schantz Lundgren I.
  Ingår i:
  Nordic journal of vocational education and training [Elektronisk resurs]
  Linköping : Linköping University Electronic Press : 2011- : 2 : sid. 1-12 :
  Obligatorisk

  Lärlingsutbildningen - aktuella erfarenheter och framtida möjligheter
  Olofsson Jonas, Panican Alexandru
  Stockholm : Ratio : 2012 : 63 s. :
  Obligatorisk

  Svensk gymnasial yrkesutbildning: - en framgångsfaktor för en effektiv övergång från skola till arbetsliv eller kejsarens nya kläder?
  Panican A., Paul E.
  Gävle: Svenska ESF-rådet : 2019 :
  Obligatorisk

  Skolverket
  Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola, 2011
  Stockholm: Skolverket : 2011 :
  Obligatorisk

  Skolverket
  Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet
  Skolverket : 2018 :
  Obligatorisk

  Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet
  Stockholm: Utbildningsdepartementet : 2010:800 :
  Obligatorisk

  Wikström Christina
  Konsten att göra bra prov : Vad lärare behöver veta om kunskapsmätning
  Natur & Kultur : 2012 : 224 s. :
  ISBN: 978-91-27-13241-2 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Artiklar, bokkapitel och texter om totalt max 250 sidor kan tillkomma och görs då tillgängliga på kursplattformen.