Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 31 mars 2021)

printicon
Kursplan:

Kunskap, undervisning och lärande I, 10 hp

Engelskt namn: Knowledge, Education and Learning

Denna kursplan gäller: 2019-03-04 och tillsvidare

Kurskod: 6LU003

Högskolepoäng: 10

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2011-03-02

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för idé- och samhällsstudier, 2019-02-08

Innehåll

Kursen ger en bred introduktion till frågor om kunskap, undervisning och lärande.  Den ger en förberedelse både till fortsatt akademisk utbildning och till yrkesverksamhet som lärare i förskola och skola, en verksamhet som innehåller såväl pedagogiska arbetsmoment med barn och elever som egen fortbildning och gemensam verksamhetsutveckling.  I särskilt fokus för kursen står förskolans och skolans uppdrag att förmedla kunskap och stimulera kunskapsutveckling.

Kursen ger en översiktlig introduktion till lagar och styrdokument rörande förskolan, skolan och skolans kunskapsuppdrag.  Den introducerar begrepp, teorier och rön inom kunskaps- och vetenskapsteori, utvecklingspsykologi samt pedagogik.   Teman som behandlas inkluderar vad kunskap är och vilka former av kunskap som finns, vetenskapliga metoder (såväl kvantitativa som kvalitativa), modeller för kognitiv utveckling, läroplansteorier, och praktisk lärarkunskap.

Kursen innehåller vidare en praktisk orientering rörande resurser för lärares utbildning och fortbildning, samt verksamhetsutveckling inom förskola och skola.  Resurser som introduceras inkluderar universitetsbiblioteket, officiell statistik rörande utbildningsväsendet och andra internetresurser.  Kursen ger också grundläggande praktiska redskap för att värdera informationskällor i form av källkritik, argumentationsanalys och statistik.

Kursen ger även redskap för att analysera målsättningar och metoder rörande förskolans och skolans verksamhet, den egna utbildningen och den egna lärarverksamheten.  I anslutning till detta introducerar kursen en kompetensutvecklingsportfolio, som kommer att användas i den fortsatta utbildningen.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
- visa översiktlig kunskap om lagar och styrdokument rörande förskolans och skolans uppdrag, samt en fördjupad kunskap om och förståelse för förskolans och skolans kunskapsuppdrag;
- visa god förståelse för olika kunskapsbegrepp och kunskapsformer, samt hur dessa förhåller sig till begrepp som sanning, goda skäl, tillförlitlighet, och objektivitet;
- visa grundläggande förståelse för skillnaderna mellan vetenskap, pseudovetenskap, och icke-vetenskap;
- visa grundläggande förståelse för olika vetenskapliga metoder, såsom kvantitativa och kvalitativa metoder, samt vilken roll hypoteser, teorier, observationer och statistisk metodologi spelar i dessa;
- visa grundläggande kännedom om olika teoretiska modeller för medvetande och inlärning samt om klassiska och samtida teorier rörande kognitiv, social, emotionell och språklig utveckling;
- visa grundläggande kännedom om metoder för att studera arvets och miljöns betydelse för individers utveckling, och om resultat från studier av detta;
- visa grundläggande kunskap om läroplansteoretiska frågeställningar och teorier;
- visa grundläggande kännedom om faktorer relevanta för kunskapsförmedling i förskolan och skolan, såsom ramfaktorer, olika dimensioner av kommunikationssituationen, samt planering, målsättningar och uppföljning;
- visa kännedom om aktuella forskningsrön med relevans för undervisningspraktik, såsom forskning om olika examinationsformers betydelse för inlärning.

Färdighet och förmåga
- visa grundläggande förmåga att resonera kring frågor rörande kunskapens relation till olika perspektiv, såsom genusperspektiv och etniska perspektiv, samt hur dessa frågor förhåller sig till möjligheten av allsidig och objektiv kunskap;
- visa grundläggande orientering om kunskapsresurser av betydelse för verksamhetens och det egna yrkets utveckling, såsom universitetsbiblioteket, Sveriges officiella statistik inom utbildningsväsendet, och andra resurser på internet;
- kunna tillämpa grundläggande metoder för informationsvärdering, såsom redskap från argumentationsanalys, statistisk metodologi, och källkritik i vid mening;
- visa grundläggande förmåga att kommunicera kunskaper och analyser skriftligt och muntligt;

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- visa en grundläggande repertoar av verktyg för att reflektera kring utbildningsfilosofiska frågor, såsom frågor kring förskolans och skolans syfte och värde, med särskilt fokus på frågor om förskolans och skolans kunskapsuppdrag;
- visa en grundläggande repertoar av verktyg för att reflektera över och analysera målsättningar och metoder rörande såväl det egna lärandet och den egna utbildningen som den egna lärargärningen.

Behörighetskrav

Engelska B, Samhällskunskap A. Eller: Engelska 6, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 6/A6)

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, gruppövningar, paneldiskussioner och portfoliohandledning.  All undervisning är examinationsförberedande. Föreläsningar ger studenten stöd att uppnå de förväntade studieresultat som handlar om att kunna visa "grundläggande kunskaper", men syftar också att introducera studenter till problematisering, analys, kritisk granskning och värdering. Gruppövningarna ger stöd att uppnå de förväntade studieresultat som handlar om färdigheter, förmågor och förhållningssätt, men syftar även till att förankra mer faktabaserade inslag.

När studenterna är indelade i grupper kommer gruppindelning ske utifrån studentens examensinriktning.

Examination

Examinationen på kursen består av muntliga och skriftliga uppgifter av varierande omfattning. Examinationerna avser dels kontrollera grundläggande faktakunskaper rörande lagar och styrdokument med tyngdpunkt på de olika skolnivåernas kunskapsuppdrag, dels färdighet och förmåga till informationsinsamling och informationsvärdering, samt förståelse av och förmåga att reflektera över kunskap, vetenskap, inlärning, utveckling och skolans och lärarens uppdrag. Även värderingsförmåga och förhållningssätt examineras.

Ett omprov ska erbjudas senast tre månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studenternas tentamen är tillgänglig. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov.

I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.

Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses för att bestämma betyg.

För betyget väl godkänd läggs i bedömningen särskild vikt vid den studerandes analytiska och problematiserande förmåga.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Se hemsidan, umu.se/utbildning/antagning/tillgodoräknande

Litteratur

Giltig från: 2019 vecka 26

Delmoment 1 (Kunskap- och vetenskapsteori)

Moser Paul K.
The Oxford handbook of epistemology [Elektronisk resurs]
New York : Oxford University Press : 2002. : 1 online resource (x, 595 p.). :
Table of Contents / Abstracts
ISBN: 978-0-19-989206-8
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

Okasha Samir
Philosophy of science : a very short introduction
Oxford : Oxford University Press : 2002 : 144 s. :
ISBN: 0-19-280283-6
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

Artiklarna tillhandahålles av lärare.

Delmoment 2 (Informationsvärdering i praktiken)

Thurén Torsten
Källkritik
3. uppl. : Liber : 2013 : 256 s. :
ISBN: 978-91-47-10618-9
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

. .
SCB:s statistikskola
. : . :
http://www.scb.se
Obligatorisk
Läsanvisning: http://www.scb.se/Grupp/Klassrummet/_Dokument/Klassrummet_statistikguide.pdf http://www.scb.se/Grupp/Valfard/2008-4/LE0001_2008K04_TI_07_A05TI0804.pdf (Urval om motsvarande ca 50sid) Materialet tillhandahålles av lärare.

Delmoment 3 (Lärande , undervisning och utveckling)

Bjar Louise
Det hänger på språket : lärande och språkutveckling i grundskolan
Lund : Studentlitteratur : 2006 : 439 s. :
ISBN: 91-44-03917-4
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album Läsanvisning: Kapitlen 5, 8, 9, 12, 14, 16.

Kärnebro Katarina
Plugga stenhårt eller vara rolig? [Elektronisk resurs] : normer om språk, kön och skolarbete i identitetsskapande språkpraktiker på fordonsprogrammet
Umeå : Umeå universitet : 2013 : 369 s. (PDF) :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-82008
Obligatorisk

Undervisning i teori och praktik : en introduktion i didaktik
Lindström Gunnar, Pennlert Lars-Åke
6. uppl. : Umeå : Fundo Förlag : 2016 : 93 s. :
ISBN: 9789197558488
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

Linde Göran
Det ska ni veta! : en introduktion till läroplansteori!
3., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 172 s. :
ISBN: 978-91-44-08559-3
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

Pedagogisk psykologi
Woolfolk Anita, Karlberg Martin
Harlow : Pearson : 2015 : xxv, 673 s. :
ISBN: 9780273761860
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

Artiklar och kompendium kan tillkomma (men läggs då upp på Cambro och ni meddelas detta)