Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Kunskapsbaserad praktik i socialt arbete, 6 hp

Engelskt namn: Knowledgebased practice in social work

Denna kursplan gäller: 2020-06-08 och tillsvidare

Kurskod: 2SA128

Högskolepoäng: 6

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Socialt arbete: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för socialt arbete

Beslutad av: Prefekten, 2015-05-18

Reviderad av: Prefekten, 2020-06-10

Innehåll

Kursens syfte är att studenten ska tillägna sig innebörden av kunskapsbaserad praktik . Studenten ska därtill tillgodogöra sig specifika färdigheter av relevans för ett kunskapsbaserat socialt arbete.

Genom kursen erbjuds studenten tillfälle att integrera sina tidigare kunskaper och färdigheter, information om brukares erfarenheter och preferenser samt resultat från olika typer av vetenskapliga studier och utvärderingar. Genom kursinnehåll och examinationer integreras målsättningarna att utveckla studentens personliga, professionella och vetenskapliga utveckling samt studentens pedagogiska kompetens.

Genom detta kursinnehåll ges studenten kontinuerligt möjlighet att:
-      kritiskt reflektera över sin egen roll i olika sociala sammanhang
-      skapa sig insikt om att socionomens handlingar i sin yrkesroll får konsekvenser för människors liv
-      argumentera för sitt ställningstagande
-      utveckla medvetenhet om människors olika möjligheter och förutsättningar
-      reflektera över samspelet mellan teori och praktik i det sociala arbetet
-      reflektera över relationens betydelse mellan klient/brukare och socionom
-      reflektera över, förstå och förklara vad det kan innebära att leva i en socialt utsatt livssituation

Ovanstående görs möjligt genom tre utbildningsteman som är genomgående i socionomprogrammet: Pedagogisk Kompetens (PK), Professionell Medvetenhet (PM), samt Vetenskaplig Utveckling (VU). Dessa utbildningsteman preciseras i kursens förväntade studieresultat.

Förväntade studieresultat

Studenten ska efter avsluad kurs:

- Kunna redogöra för innebörden av kunskapsbaserat socialt arbete.
- Förstå innebörden av evidensbaserad praktik i socialt arbete.
- Formulera konkreta frågeställningar sökbara i litteratur och databaser, i anslutning till social  problematik på individ-, familj- och/eller gruppnivå
- Söka fram, kritiskt granska och värdera olika typer av studier och utvärderingar, relevanta för  social problematik på individ-, familj- och/eller gruppnivå
- Föreslå konkreta kunskapsbaserade insatser i relation till sociala problem på individ-, familj-  och/eller gruppnivå
- Reflektera kritiskt kring sitt och andras lärande.

Behörighetskrav

För att antas till kursen krävs att alla ingående kurser på termin 1, 2 och 3 på socionomprogrammet är avklarade med godkänt resultat.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av studentaktiv problemlösning i grupp, genom handledning, föreläsningar samt ett avslutande seminarium. Det avslutande examinerande seminariet är obligatoriskt. Det genomgående arbetssättet under kursen är ett problembaserat lärande (PBL).

Kursen har ett uttalat brukar- eller klientfokus. Undervisningen bygger på studentens arbete med autentiska situationer, att studenten formulerar och prövar sina kunskaper tillsammans med andra, identifierar kunskapsbehov, söker och värderar kunskap. Under kursen görs återkopplingar både mellan studenter och mellan studenter och lärare.

Obligatoriska examinerande och färdighetstränande moment ingår i kursen. Student som ej deltagit i obligatoriskt utbildningsmoment (examinerande seminarium) kan efter beslut av examinator ges möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Kompletteringen anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska ha utförts inom två veckor från tidpunkten för det missade obligatoriska utbildningsmomentet

Examination

Till grund för betygssättning ligger två examinationer:
a) ett grupparbete (arbete med ett case samt redovisning och opponering på examinerande seminarium) Denna del är obligatorisk.
b) en individuell skriftlig del där gruppens case-arbete ligger till grund för en fördjupad problembeskrivning och ett lösningsförslag för VG prövning. Denna del är frivillig.
 
Betyg på kursen ges när antingen endast det examinerande grupparbetet är inlämnat eller när såväl grupp- som frivillig individuell skriftlig del är genomförda. På grupparbetet ges betyget U (underkänd) eller G (godkänd). På den individuella skriftliga uppgiften ges betyget U (underkänd), G (godkänd) eller VG (väl godkänd). Uppnår studenten betyget G på gruppuppgiften och betyget VG och på den individuella skriftliga uppgiften blir kursbetyget VG.

Student som ej uppnått godkänt resultat på den skriftliga gruppuppgiften kan efter beslut av examinator ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet.

För skriftliga inlämningsuppgifter gäller att studenten hanterar källor i enlighet med akademiskt vedertagna former samt att uppgifterna ska vara av god språklig standard.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Vad gäller regler för omprov och examination på annan ort följer institutionen Umeå universitets regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå: https://www.umu.se/regelverk/

Ansökan om examination på annan ort sker hos studentexpeditionen. Student har rätt att byta examinator efter två icke godkända examinationer, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran lämnas till studierektor senast två veckor före nästa examinationstillfälle.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande av kurs prövas individuellt. Information och blanketter gällande tillgodoräknande finns här: https://www.umu.se/student/mina-studier/tillgodoraknande/

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 24

Kunskapsbaserad praktik i socialt arbete 6 hp

Evidensbaserat socialt arbete : teori, kritik, praktik
Bergmark Anders, Bergmark Åke, Lundström Tommy
Stockholm : Natur & kultur : 2011 : 191 s. :
ISBN: 978-91-27-13125-5 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Guldbrandsson Karin
Från nyhet till vardagsnytta. Om implementeringens mödosamma konst, En forskningssammanställning
Statens Folkhälsoinstitut : 2017 :
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/f/fran-nyhet-till-vardagsnytta-om-implementeringens-modosamma-konst/
Obligatorisk

Oscarsson Lars
Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten : en introduktion för praktiker, chefer, politiker och studenter
Stockholm : SKL Kommentus : 2009 : 76 s. :
ISBN: 978-91-7345-208-3
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Artiklar tillkommer (ingår i examinationsuppgift att finna relevant litteratur för varje specifikt case)