Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 31 mars 2021)

printicon
Kursplan:

Kurs 16 Examensarbete, 30 hp

Engelskt namn: Thesis

Denna kursplan gäller: 2017-04-10 och tillsvidare

Kurskod: 2PS027

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslutad av: Programkommittén för psykologprogrammet, 2010-12-16

Reviderad av: Prefekten, 2017-03-28

Innehåll

De studerande genomför under handledning med självständigt ansvar ett empiriskt arbete som vilar på vetenskaplig grund och inom ett område med relevans för det psykologiska ämnesområdet eller för psykologisk yrkesverksamhet. I examensarbetet ingår att självständigt formulera problem, att samla in och bearbeta data med kvalitativa och/eller kvantitativa metoder samt att muntligt och skriftligt redovisa sina resultat på vetenskapligt sätt. Arbetet kan med fördel knytas an till något av de forskningsprojekt som genomförs vid programinstitutionerna eller inom klinisk verksamhet. Uppsatsarbetet sker huvudsakligen i par.

Förväntade studieresultat

Efter kursen förväntas studenten självständigt kunna:

Färdighet och förmåga
• Söka relevant litteratur i databaser.
• Sammanställa en kunskapsöversikt inom ett ämnesområde.
• Formulera vetenskapliga problemställningar/hypoteser inom ett ämnesområde.
• Lägga upp en empirisk studie utifrån problemställning med avseende på design, deltagare, mätmetoder/instrument samt att genomföra detta.
• Välja adekvata analysmetoder för databearbetning samt dra rimliga slutsatser därav.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• Tillämpa forskningsetiska principer i relation till det egna uppsatsämnet.
• Försvara empiriska arbeten vid ventileringsseminarium vilket innebär att sakligt kunna diskutera styrkor och svagheter samt beakta det egna perspektivets och sammanhangets betydelse och publicera rapporten
• Genomföra opposition och på ett sakligt och informativt sätt presentera och diskutera styrkor och svagheter i andras arbeten.
 

Behörighetskrav

För behörighet till kursen krävs att man är antagen till Psykologprogrammet samt att man är godkänd på kurs 8, moment 2, Psykoterapeutisk metod 22,5 hp, (Psykodynamisk psykoterapeutisk metod och teori och moment Kognitiv beteendeterapeutisk metod och teori), samt kurs 10 Yrkespraktik 22,5 hp, samt kurs 14 moment Forskningsmetodik 7,5.. Beslut om avvikelse från förkunskapskrav fattas av berörd studierektor.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker huvudsakligen i form av handledning som ges vid inbokade träffar eller över email men även föreläsningar och seminarier ges inom ramen för kursen. Kursen ges på svenska och/eller engelska.

Examination

Examinationen utgörs av fem delar: ett uppsats-pm, en skriftlig rapport, försvar av den egna uppsatsen samt en presentation och kritisk diskussion (opponering) av någon annans uppsats samt publicering av egen rapport i DIVA. Uppsats-PM skrivs och godkänns på ett seminarium. Det skriftliga uppsatsarbete presenteras och försvaras av studenten vid ett ventileringsseminarium där även det muntliga försvaret bedöms. Vidare krävs godkänd genomförd presentation och opponering på en annan uppsats. Examination av det självständiga arbetet sker genom granskning i en uppsatskommitté. Ett sammanvägt betyg sätts på dels arbetsprocessen, dels den färdiga rapporten, med något av betygen underkänd och godkänd. För uppsats-pm, opponering, presentation och försvar av egen uppsats ges betygen Godkänt och Underkänt på respektive del.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle enligt fastställt schema. Studenten har möjlighet att genomföra prov vid totalt fem tillfällen. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap.22 §). Begäran om ny examinator ställs till nämnden för grundutbildning, institutionen för psykologi.

Beslut om avvikelse från aktuell examinationsform fattas av berörd studierektor.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.
 

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.