"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Kvalitativ dataanalys, 7,5 hp

Engelskt namn: Qualitative data analysis

Denna kursplan gäller: 2019-06-17 och tillsvidare

Kurskod: 3FH064

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Folkhälsovetenskap: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Beslutad av: Programrådet för internationella masterprogrammet i folkhälsovetenskap, 2016-01-27

Reviderad av: Programråd för masterprogram inom folkhälsovetenskap, 2019-05-27

Innehåll

Kursen ger en översikt av de grundläggande principerna samt analysstegen inom kvalitativ dataanalys genom att använda exempel främst från grundad teori men även från andra kvalitativa metoder/traditioner. Deltagarna ges tillfälle att genomföra de grundläggande stegen i en kvalitativ dataanalys genom att insamla och analysera eget datamaterial samt använda intervjudata som tillhandahålls av kursledningen. Vidare ges deltagarna tillfälle att kritiskt granska och diskutera vetenskapliga artiklar som bygger på grundad teori men även andra kvalitativa metoder.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • Klargöra och redogöra för de grundläggande principerna och stegen inom kvalitativ dataanalys. 
  • Reflektera kring och bedöma trovärdigheten av kvalitativa analyser som baseras på grundad teori samt andra kvalitativa metoder.

Färdighet och förmåga

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • Utföra de grundläggande stegen i en kvalitativ dataanalys.
  • Presentera och diskutera, muntligt och/eller skriftligt, resultaten av egna och andra forskares tillämpning av grundad teori samt andra kvalitativa dataanalyser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • Kritiskt granska, diskutera och utvärdera tillämpningen av kvalitativ metod i vetenskapliga studier.

Behörighetskrav

- För sökande till kursen som fristående kurs, krävs minst 120 hp varav minst 30 hp inom ett av följande områden: hälsovetenskap, miljö- och hälsoskydd eller samhällsvetenskap.

- Engelska B/6 från svenskt gymnasium eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen är koncentrerad till fyra kursveckor under kursperioden. Undervisningen sker i form av föreläsningar, gruppövningar, praktiska övningar, seminarier och hemuppgifter.

Examination

Examinationen består av två delar; 1) Deltagande i litteraturseminarier och/eller seminarier kring hemuppgifter, samt 2) En skriftlig tentamen. På den första delen av examinationen sätts betygen underkänd (U) eller godkänd (G). På den skriftliga tentamen sätts betygen underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG). På hela kursen sätts betygen underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga delar av examinationen är godkända. För att få betyget väl godkänd krävs att studenten fått detta betyg på den skriftliga tentamen. 

Om den skriftliga tentamen underkänns får studenten komplettera examinationen i samråd med examinator enligt en tidsplan fastställd av examinator. Studenten har rätt till maximalt fem kompletteringstillfällen. En skriftlig tentamen som initialt fått betyget underkänd men som därefter reviderats kan som högst tilldelas betyget godkänd. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet. 

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran inges till studierektor.

Övriga föreskrifter

Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.