Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Kvalitativ metod för samhällsvetenskaperna, 7,5 hp

Engelskt namn: Qualitative Research Methods for the Social Sciences

Denna kursplan gäller: 2020-05-25 och tillsvidare

Kurskod: 2SO145

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Sociologi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2015-09-23

Reviderad av: Prefekten, 2020-05-25

Innehåll

Kursen fokusera på olika kvalitativa forskningsmetoder som är vanligt förekommande inom  samhällsvetenskap. Kursen börjar med en introduktion till de historisk, epistemologisk och ontologisk grunderna för kvalitativa forskningsmetoder. Efter detta behandlar ofta förekommande datainsamlingsmetoder, forskningsdesign och strategier för att hantera etikfrågor inom kvalitativ forskning. Därefter får studenterna ta del av och öva på specifika metoder för data analys.

Förväntade studieresultat

För godkänt moment ska den studerande avseende kunskap och förståelse kunna:
- klargöra de centrala principerna och stegen i kvalitativ forskning i förhållande till de analysmetoder som behandlas på kursen. 
- klargöra innebörden av forskningsdesign och etik inom kvalitativ forskning.

För godkänt moment ska den studerande avseende färdigheter och förmåga kunna:
 - behärska och genomföra de central stegen i de kvalitativa metoder som behandlas på kursen.
 - presentera och diskutera, i muntlig och skriftlig form, egen och andras tillämpning av de metoder som behandlas kursen.
 - utifrån kvalitativ metod genomföra forskningsdesign.

För godkänt moment ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt kunna:
 - kritisk granska och utvärdera tillämpning av kvalitativ metod.
 - utvärdera innebörden av forskningsdesign inom kvalitativ forskning
 - utvärdera innebörden av etik inom kvalitativ forskning

Behörighetskrav

Univ: Kurser 90 hp i samhällsvetenskapligt huvudområde (ekonomisk historia 90 hp, freds- och konfliktstudier 90 hp, företagsekonomi 90 hp, genusvetenskap 90 hp, informatik 90 hp, kulturgeografi 90 hp, nationalekonomi 90 hp, pedagogik 90 hp, psykologi 90 hp, socialt arbete 90 hp, sociologi 90 hp, statsvetenskap 90 hp), eller motsvarande kunskaper.
Engelska A/5 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och individuellt arbete. All undervisning sker på engelska.

Examination

Examinationen består av två delar: 1) delaktighet på seminarier och genomförande av anvisade  uppgifter inför seminarierna samt 2) en skriftlig hemtentamen. På den första delen av examinationen sätts betygen underkänd (U) eller godkänd (G). På den skriftliga tentamen sätts betygen underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG). På hela kursen sätts betygen underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga delar av examinationen är godkända. För att få betyget väl godkänd krävs att studenten fått väl godkänt på den skriftliga tentamen. 

För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett andra omprovstillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle. För prov som genomförs i maj och juni månad erbjuds första omprovstillfället inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver anordnas ett tredje omprovstillfälle inom ett år efter att kursen avslutats. Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras maximalt två år efter att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat att erbjudas (se regler för betyg och examination på grund och avancerad nivå, Dnr: FS 1.1.2-553-14). Efter två underkända examinationstillfällen för en viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om
pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.umu.se/student, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 22

Qualitative research practice : a guide for social science students and researchers
Ritchie Jane, Lewis Jane, McNaughton Nicholls Carol, Ormston Rachel
2. ed. : xxiv, 430 pages :
ISBN: 9781446209110 (hbk.) :
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Artiklar/texter tillkommer.