Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 4 juni 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Kursplan:

Kvalitativ metod för samhällsvetenskaperna, 7,5 hp

Engelskt namn: Qualitative Research Methods for the Social Sciences

Denna kursplan gäller: 2020-01-13 och tillsvidare

Kurskod: 2SO145

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Sociologi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2015-09-23

Reviderad av: Prefekten, 2019-12-18

Innehåll

Kursen fokusera på olika kvalitativa forskningsmetoder som är vanligt förekommande inom  samhällsvetenskap. Kursen börjar med en introduktion till de historisk, epistemologisk och ontologisk grunderna för kvalitativa forskningsmetoder. Efter detta behandlar ofta förekommande datainsamlingsmetoder, forskningsdesign och strategier för att hantera etikfrågor inom kvalitativ forskning. Därefter får studenterna ta del av och öva på specifika metoder för data analys.

Förväntade studieresultat

För godkänt moment ska den studerande avseende kunskap och förståelse kunna:
- klargöra de centrala principerna och stegen i kvalitativ forskning i förhållande till de analysmetoder som behandlas på kursen. 
- klargöra innebörden av forskningsdesign och etik inom kvalitativ forskning.

För godkänt moment ska den studerande avseende färdigheter och förmåga kunna:
 - behärska och genomföra de central stegen i de kvalitativa metoder som behandlas på kursen.
 - presentera och diskutera, i muntlig och skriftlig form, egen och andras tillämpning av de metoder som behandlas kursen.
 - utifrån kvalitativ metod genomföra forskningsdesign.

För godkänt moment ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt kunna:
 - kritisk granska och utvärdera tillämpning av kvalitativ metod.
 - utvärdera innebörden av forskningsdesign inom kvalitativ forskning
 - utvärdera innebörden av etik inom kvalitativ forskning

Behörighetskrav

Univ: Kurser 90 hp i samhällsvetenskapligt huvudområde (ekonomisk historia 90 hp, freds- och konfliktstudier 90 hp, företagsekonomi 90 hp, genusvetenskap 90 hp, informatik 90 hp, kulturgeografi 90 hp, nationalekonomi 90 hp, pedagogik 90 hp, psykologi 90 hp, socialt arbete 90 hp, sociologi 90 hp, statsvetenskap 90 hp), eller motsvarande kunskaper.
Engelska A/5 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och individuellt arbete. All undervisning sker på engelska.

Examination

Examinationen består av två delar: 1) delaktighet på seminarier och genomförande av anvisade  uppgifter inför seminarierna samt 2) en skriftlig hemtentamen. På den första delen av examinationen sätts betygen underkänd (U) eller godkänd (G). På den skriftliga tentamen sätts betygen underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG). På hela kursen sätts betygen underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga delar av examinationen är godkända. För att få betyget väl godkänd krävs att studenten fått väl godkänt på den skriftliga tentamen. 

Vid underkänt av den skriftliga tentamen får studenten komplettera examinationen i samråd med examinator och enligt en tidsplan fastställd av examinator. Studenten har rätt till maximalt fem kompletteringstillfällen. Student som erhållit betyget Godkänt på hemtentamen får inte komplettera till ett högre betyg. 

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Studierektor kontaktas i sådana fall.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande av kurs/moment prövas individuellt. För mera information kontakta studievägledaren. Se också "Regelsamling för grundutbildningen vid Umeå universitet".
www.umu.se/studentcentrum/regler_riktlinjer/regelsamlingen/examensfragor.html

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 3

Qualitative research practice : a guide for social science students and researchers
Ritchie Jane, Lewis Jane, McNaughton Nicholls Carol, Ormston Rachel
2. ed. : xxiv, 430 pages :
ISBN: 9781446209110 (hbk.) :
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Charmaz Kathy
Constructing grounded theory
2nd edition. : Thousand Oaks, CA : Sage Publications : cop. 2014 : xxi, 388 s. :
ISBN: 978-0-85702-913-3
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Johansson Anna
Constituting "Real" Cutters : A Discourse Theoretical Analysis of Self-harm and Identity
Ingår i:
Tracking discourses
Lund : Nordic Academic Press : 2011 : 342 s. : sid. 197-224 :
Obligatorisk

Riessman Catherine Kohler
Narrative methods for the human sciences
London : SAGE : 2008 : x, 251 s.b ill. :
ISBN: 0-7619-2998-3 (pbk.)
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Discourse analysis as theory and method [Elektronisk resurs]
Winther Jørgensen Marianne, Phillips Louise
London : Sage Publications Ltd. : 2002 : PDF (229 p.) :
ISBN: 9781847876928
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Please note the course lecturers may also ask you to read additional literature.