Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Kvalitativ metod i socialt arbete 7.5 hp, 7,5 hp

Engelskt namn: Qualitative methods in Social work, 7.5 Credits

Denna kursplan gäller: 2022-03-07 och tillsvidare

Kurskod: 2SA129

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Socialt arbete: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för socialt arbete

Beslutad av: Prefekten, 2015-10-19

Reviderad av: Prefekten, 2021-09-14

Innehåll

Kursen ger en fördjupad kunskap i och om olika kvalitativa metoder, liksom vad gäller huvuddrag och centrala begrepp inom de idétraditioner som utgör bakgrund till dessa metoder. Centralt i kursen står övning i ett urval av olika kvalitativa metoder baserade på empiriskt material erhållet via observation, intervju, eller text. Teman som aktualiseras och problematiseras under kursens gång är den kvalitativa forskningsansatsens konsekvenser vad gäller: metodologiska överväganden; val av metod i förhållande till forskningsfråga; insamling av empiriskt material; tolkning; kunskapsanspråk; samt de forskningsetiska ställningstaganden som aktualiseras.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska studenten:

Kunskap och förståelse
- ha fördjupade kunskaper om huvuddrag i olika vetenskapliga idétraditioner och dessas centrala begrepp
- visa god kännedom och förståelse för metodologiska överväganden i kvalitativa forskningsansatser, samt kunna relatera dessa i förhållande till de idétraditioner som utgör bas för kvalitativ forskning

Färdighet och förmåga
- visa färdighet och förmåga vad gäller insamling och kvalitativ analys av empiriskt material så som observation, intervju och dokumentstudier
- självständigt kunna tillämpa och argumentera för ovan nämnda metoders kunskapsanspråk

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- självständigt kunna kritiskt granska texter med avseende på kvalitativa ansatser
- självständigt kunna identifiera och värdera forskningsetiska problem, samt argumentera för egna forskningsetiska ställningstaganden, i relation till kvalitativ metod

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs minst 90 hp inom det samhällsvetenskapliga utbildningsområdet (socialt arbete, freds- och konfliktstudier, genusvetenskap, kulturgeografi, pedagogik, psykologi, sociologi, statsvetenskap, rättsvetenskap) eller motsvarande kunskaper, innehållande minst 15 hp självständigt arbete eller kurser 90 hp inom omvårdnad innehållande minst 15 hp självständigt arbete. Därutöver krävs engelska och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Kursens undervisningsformer består av föreläsningar, egna litteraturstudier, metodövningar och seminarier. Undervisningen bygger i hög grad på studenternas aktiva medverkan och självständiga studier där studenterna till undervisningstillfällena och seminarierna har förberett olika uppgifter, enskilt och/eller i grupp. Studenterna ska utifrån en egen forskningsfråga problematisera och tillämpa olika metodologiska ansatser. Kursen avslutas med en individuell skriftlig inlämningsuppgift.

Examination

Examinationen sker på följande sätt:
aktivt seminariedeltagande
skriftliga inlämningsuppgifter
individuell skriftlig avslutande inlämningsuppgift
 
På den individuella skriftliga inlämningsuppgiften sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G), eller Väl godkänd (VG). För skriftliga PM och aktivt seminariedeltagande ges betygen U eller G. För att få betyget väl godkänd på kursen krävs att man får väl godkänd på den skriftliga inlämningsuppgiften.
 
Student som ej har godkänt resultat på den individuella skriftliga inlämningsuppgiften erbjuds ett omprov.
 
Student som ej uppnått godkänt resultat på den skriftliga inlämningsuppgiften och seminariedeltagandet kan efter beslut av examinator ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet.
 
Om studenten har ett beslut om särskilt stöd, har examinator rätt att besluta om anpassad examination.

Vad gäller regler för omprov och examination på annan ort följer institutionen Umeå universitets regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå: https://www.umu.se/regelverk/utbildning-pa-grund-och-avancerad-niva/ 
Ansökan om examination på annan ort sker hos studentexpeditionen
 
Student har rätt att byta examinator efter två icke godkända examinationer, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran lämnas till studierektor på avancerad nivå senast två veckor före nästa examinationstillfälle.

För skriftliga inlämningsuppgifter gäller att studenten hanterar källor i enlighet med akademiskt vedertagna former samt att uppgifterna ska vara av god språklig standard

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande av kurs prövas individuellt. Information och blanketter gällande tillgodoräknande finns här: http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.