Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Kvalitativa metoder i kulturgeografi, 15 hp

Engelskt namn: Qualitative Methods in Human Geography

Denna kursplan gäller: 2019-06-10 och tillsvidare

Kurskod: 2KG239

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kulturgeografi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen A Framstående, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräcklig, FX Otillräcklig - kompl möjlig, F Otillräcklig

Ansvarig institution: Institutionen för geografi

Beslutad av: Prefekten, 2018-09-19

Reviderad av: Prefekten, 2019-06-12

Innehåll

Kursen ger fördjupade kunskaper i kvalitativa metoder. Utifrån aktuell kulturgeografisk forskning behandlas olika kvalitativa metodtraditioner, där särskild uppmärksamhet ägnas de kvalitativa metodernas tillämpning inom samhällsplanering och utvecklingsarbete. Kursen behandlar den kvalitativt inriktade forskningsprocessens olika steg från forskningsdesign, insamling av material (intervjuer, fokusgrupper, deltagande observation mm.) till analys och skrivande. Exempel på metodtraditioner som ges fördjupad belysning är tematisk analys, diskursanalys, narrativ analys, textanalys och biografisk ansats.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

Kunskap och förståelse
1 ha fördjupade kunskaper om vetenskapsteoretiska begrepp,
2 ha ingående förståelse för olika kvalitativa metodtraditioner inom kulturgeografi och den kvalitativa forskningsprocessen,
 
 
Färdighet och förmåga
4 kunna designa, genomföra och presentera en kvalitativ studie med hjälp av olika kvalitativa metoder,
5 utifrån en formulerad epistemologisk och teoretisk hållning kunna tillämpa en kvalitativ metodtradition i en analys av ett insamlat   material,
6 utifrån en konkret planeringssituation kunna argumentera för en lämplig kvalitativ metod,
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
7 ha förmåga att kritiskt granska vetenskapliga studier utifrån olika metodologiska idétraditioner inom kulturgeografi,
8 ha förmåga att förhålla sig kritiskt reflexivt till den egna analysen och tolkningen samt den egna rollen i forskningsprocessen, samt
9 kunna föra en fördjupad diskussion om etik i forskningsprocessen.

Behörighetskrav

Univ: 120 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng i ett huvudområde.

Dessutom krävs Engelska B/6 från gymnasieskolan

Undervisningens upplägg

Undervisningen under kursen bygger i huvudsak på en kombination av lärarledda lektioner/föreläsningar, övningar och seminarier. En betydande del av undervisningen sker i form av lärarledda gruppövningar i datalabbet eller som individuell handledning. All undervisning sker på engelska. Relevanta genusperspektiv är integrerade i kursen.

Examination

Kursen examineras genom följande prov:
- en skriftlig inlämningsuppgift som genomförs i grupp och presenteras muntligt vid ett seminarium
- en skriftlig inlämningsuppgift (term paper) som genomförs individuellt
- åtta litteraturseminarier
 
Den individuella skriftliga inlämningsuppgiften (term paper) bedöms med 0-20 poäng. Den gruppvisa skriftliga och muntliga uppgiften bedöms med 0-20 poäng. För att uppnå godkänt krävs minst 10 poäng på respektive uppgift. Litteraturseminarierna bedöms med Godkänd eller Underkänd. Maxpoäng på kursen är 40. För att bli godkänd på hela kursen krävs att alla examinationer är godkända. Betyg på kursen sätts först när samtliga prov är godkända. På hela kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx eller F.
 
Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
 
Betyg kan inte överklagas, d.v.s. prövas av någon högre instans, men en student kan alltid göra anmärkningar mot rättningen eller begära att examinator omprövar sitt beslut. Studerande som erhållit godkänt resultat på prov kan ej genomgå förnyat prov för högre betyg. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas förnyat provtillfälle i enlighet med Umeå universitets Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå (FS 1.1.2-553-14). Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Sådan förfrågan ska prövas skyndsamt. Begäran om ny examinator ska ställas till studierektor.
 


TILLGODORÄKNANDE Tillgodoräknande prövas alltid individuellt
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. Ansökningar om tillgodoräkningar handläggs av Examensenheten vid Studentcentrum, http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/.

Litteratur

 • Giltig från: 2020 vecka 20

  Czarniawska Barbara
  Narratives in social science research
  London : SAGE : 2004 : ix, 157 s. :
  ISBN: 0761941940
  Se bibliotekskatalogen Album

  Hay Iain (distinguished Professor
  Qualitative research methods in human geography
  Oxford University Press, Canad : 2016 : 536 sidor :
  ISBN: 978-0-19-901090-5
  Se bibliotekskatalogen Album

  Sandberg Linda
  Fear of violence and gendered power relations [Elektronisk resurs] : responses to threat in public space in Sweden
  Umeå : Kulturgeografiska Institutionen, Umeå Unversitet : 2011 : 78 s. :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-48591
  ISBN: 9789197834476
  Se bibliotekskatalogen Album

  Discourse analysis as theory and method [Elektronisk resurs]
  Winther Jørgensen Marianne, Phillips Louise
  London : Sage Publications Ltd. : 2002 : PDF (229 p.) :
  ISBN: 9781847876928
  Se bibliotekskatalogen Album

  Cloke Paul J.
  Practising human geography [Elektronisk resurs]
  London : SAGE : 2004 : 1 online resource (xvi, 416 p.) :
  ISBN: 9781848604889
  Se bibliotekskatalogen Album

  Representation : cultural representation and signifying practices.
  Hall Stuart, Evans Jessica., Nixon Sean.
  2nd ed. : London : SAGE : 2012. : 1 v. :
  ISBN: 1-84920-547-7 ¹70.00
  Se bibliotekskatalogen Album

  Därutöver tillkommer litteratur anvisad av lärare.

  Refenslitteratur

  Cloke Paul J.
  Practising human geography [Elektronisk resurs]
  London : SAGE : 2004 : 1 online resource (xvi, 416 p.) :
  ISBN: 9781848604889
  Se bibliotekskatalogen Album

 • Giltig från: 2019 vecka 24

  Czarniawska Barbara
  Narratives in social science research
  London : SAGE : 2004 : ix, 157 s. :
  ISBN: 0761941940
  Se bibliotekskatalogen Album

  Representation : cultural representation and signifying practices.
  Hall Stuart, Evans Jessica., Nixon Sean.
  2nd ed. : London : SAGE : 2012. : 1 v. :
  ISBN: 1-84920-547-7 ¹70.00
  Se bibliotekskatalogen Album

  Hay Iain (distinguished Professor
  Qualitative research methods in human geography
  Oxford University Press, Canad : 2016 : 536 sidor :
  ISBN: 978-0-19-901090-5
  Se bibliotekskatalogen Album

  Sandberg Linda
  Fear of violence and gendered power relations [Elektronisk resurs] : responses to threat in public space in Sweden
  Umeå : Kulturgeografiska Institutionen, Umeå Unversitet : 2011 : 78 s. :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-48591
  ISBN: 9789197834476
  Se bibliotekskatalogen Album

  Discourse analysis as theory and method [Elektronisk resurs]
  Winther Jørgensen Marianne, Phillips Louise
  London : Sage Publications Ltd. : 2002 : PDF (229 p.) :
  ISBN: 9781847876928
  Se bibliotekskatalogen Album

  Därutöver tillkommer litteratur anvisad av lärare.

  Refenslitteratur

  Cloke Paul J.
  Practising human geography [Elektronisk resurs]
  London : SAGE : 2004 : 1 online resource (xvi, 416 p.) :
  ISBN: 9781848604889
  Se bibliotekskatalogen Album