Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Kvalitet, utvärdering och kunskapsbasering i socialt arbete, 15 hp

Engelskt namn: Quality, Evaluation and Knowledge Based Social Work Practice

Denna kursplan gäller: 2020-06-08 och tillsvidare

Kurskod: 2SA143

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Socialt arbete: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för socialt arbete

Beslutad av: Prefekten, 2017-05-12

Reviderad av: Prefekten, 2020-06-10

Innehåll

Kursen ger en översikt av hur utvärdering i socialt arbete växt fram internationellt och i Sverige. Här uppmärksammas bl.a. evidensbaserad praktik (EBP) som ett inslag i socialt arbete. Inledningsvis behandlas även några fundamentala frågor som ligger till grund för all utvärdering av socialt arbete: Vad är kvalitet? Vad är resultat? Vad är ett program? Hur styrs utvärderingar av olika kunskapsperspektiv? Ett centralt inslag i kursen är en genomgång av ett antal perspektiv och modeller för utvärdering av socialt arbete. Bl.a. sker en genomgång av måluppfyllelseanalys, programteoriutvärdering, förklarande utvärdering och utvärdering av insatser mot missbruk med hjälp av standardiserade bedömningsinstrument. Här diskuteras även skillnader mellan program- och individutvärdering. Därtill diskuteras betydelsen av genus- och kulturaspekter vid utvärdering. Under kursen fokuseras dessutom olika sätt att se på användning av utvärderingar. I anslutning till detta belyses strategier för att öka utvärderingars användning och nytta. Inom ramen för kursen orienteras och tränas deltagarna dessutom i att söka efter och att kritisk värdera befintliga utvärderingsresultat.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenterna kunna:
- visa fördjupad kunskap om innebörden av begreppen evidens, kvalitet och resultat vid utvärdering av socialt arbete
- visa fördjupad kunskap om betydelsen av genus- och kulturaspekter vid utvärdering av socialt arbete
- visa kunskap om standardiserade bedömningsinstrument vid utvärdering av individer och program inom insatser mot missbruk
- visa kunskap om underliggande principer för systematiska kunskapsöversikter och metastudier
- planera för utvärdering av en verksamhet som bedriver socialt arbete
- genomföra en systematisk granskning av en utvärderingsrapport
- visa förmåga att redogöra för och diskutera sin kunskap muntligt och skriftligt
- genomföra ett utvecklingssamtal i grupp tillsammans med en lärare

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs minst 90 hp inom det samhällsvetenskapliga utbildningsområdet (socialt arbete, freds- och konfliktstudier, genusvetenskap, kulturgeografi, pedagogik, psykologi, sociologi, statsvetenskap, rättsvetenskap) eller motsvarande kunskaper, innehållande minst 15 hp självständigt arbete eller kurser 90 hp inom omvårdnad innehållande minst 15 hp självständigt arbete. Dessutom krävs Eng A och SvB för grundläggande behörighet för högskolestudier (SvB om utbildningen ges på svenska).

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Stark betoning ligger på den enskilda studentens egna insatser för kritisk reflektion kring litteratur och annan dokumentation av relevans för kursen. Närvaro är obligatoriskt vid vissa, i förväg angivna, seminarier.

Examination

Kursen examineras dels genom seminarier, dels genom skriftliga uppgifter som behandlas vid särskilda examinerande seminarier. Seminarier, inklusive examinerande seminarier, bedöms med betygen godkänd (G) eller underkänd (U).

Examinationen av de skriftliga uppgifterna består av två delar. I den första delen författar studenten, individuellt eller i par med en annan student, en skriftlig granskning av en fritt vald utvärderingsrapport.  Den skriftliga granskningen läggs i sin tur fram vid ett examinerande seminarium. Studenten/studenterna ska muntligt presentera det egna arbetet samt granska andra studenters arbeten. Den skriftliga granskningen bedöms med betygen godkänd (G) eller underkänd (U). I den andra delen, som är strikt individuell, skriver studenten en utvärderingsplan för en fritt vald verksamhet inom fältet socialt arbete. Den skriftliga utvärderingsplanen läggs i sin tur fram vid ett examinerande seminarium. Studenten ska muntligt presentera det egna arbetet samt granska andra studenters arbeten. Den individuella skriftliga utvärderingsplanen bedöms med betygen väl godkänd (VG), godkänd (G) eller underkänd (U).

För betyget Godkänd (G) på hela kursen krävs att samtliga obligatoriska seminarier är godkända, samt att den skriftliga utvärderingsgranskningen bedöms med betyget Godkänd (G). För att uppnå betyget väl godkänd (VG) på kursen krävs att alla obligatoriska seminarier är godkända, samt att den individuella skriftliga utvärderingsplanen bedöms med betyget väl godkänd (VG). Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända.

En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet. Om studenten så önskar har studenten rätt att genomföra omexamination och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

För skriftliga inlämningsuppgifter gäller att studenten hanterar källor i enlighet med akademiskt vedertagna former samt att uppgifterna ska vara av god språklig standard.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Vad gäller regler för omprov och examination på annan ort följer institutionen Umeå universitets regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå: https://www.umu.se/regelverk/utbildning-pa-grund-och-avancerad-niva/regler-for-betyg-och-examination-pa-grund--och-avancerad-niva/
Ansökan om examination på annan ort sker hos studentexpeditionen.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande av kurs prövas individuellt. Information och blanketter gällande tillgodoräknande finns här: http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 24

Böcker

Evidensbaserat socialt arbete : teori, kritik, praktik
Bergmark Anders, Bergmark Åke, Lundström Tommy
Stockholm : Natur & kultur : 2011 : 191 s. :
ISBN: 978-91-27-13125-5 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Utvärdering i socialt arbete : utgångspunkter, modeller och användning
Blom Björn, Nygren Lennart, Morén Stefan
1. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2011 : 337 s. :
ISBN: 978-91-27-11982-6 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Vedung Evert
Utvärdering i politik och förvaltning
3., [omarb. och uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 315 s. :
ISBN: 978-91-44-00174-6
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Teori för socialt arbete
Blom Björn, Morén Stefan
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 192 s. :
ISBN: 9789144091655
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Avsnitt/Kapitel ur bok

Values in evaluation and social research
House Ernest R., Howe Kenneth R.
Thousand Oaks, Calif. : SAGE : 1999 : xxi, 152 s. :
ISBN: 0-7619-1154-5
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: sid 91-103

Artiklar

Going through the process: An examination of the operationalization of process use in empirical research on evaluation
Amo C, Cousins J.B.
New Directions for Evaluation, 2007(116), 5-26. : 2007 :

Hansen H. F.
Choosing evaluation models: a discussion on evaluation design.
Evaluation, 11(4), 447-462. : 2005 :

Applying single-case evaluation in social work.
Kazi M. A., Wilson J.
The British Journal of Social Work, 26(5), 699-717. : 1996 :

Leeuw F. L.
Reconstructing program theories: Methods available and problems to be solved.
American journal of evaluation, 24(1), 5-20. : 2003 :

Patton M. Q.
Process use as a usefulism
New Directions for Evaluation, 2007(116), 99-112. : 2007 :

Patton M. Q.
Evaluation, knowledge management, best practices, and high quality lessons learned.
American Journal of Evaluation, 22(3), 329-336 : 2001 :

Patton M. Q.
Feminist, yes, but is it evaluation?
New directions for Evaluation, 2002(96), 97-108 : 2002 :

Beginning the conversation
Sielbeck‐Bowen K. A., Brisolara S., Seigart D., Tischler C., Whitmore E.
New directions for evaluation, 2002(96), 109-114 : 2002 :

Exploring feminist evaluation: The ground from which we rise
Sielbeck-Bowen K. A., Brisolara S., Seigart D., Tischler C., Whitmore E.
New directions for evaluation, 2002(96), 3-8 : 2002 :

Stame N.
Theory-based evaluation and types of complexity
Evaluation, 10(1), 58-76 : 2004 :

Rapporter

Regeringens insatser mot hedersrelaterat våld 2003-2007 : slutrapport från den nationella utvärderingen
Hanberger Anders, Ghazinour Mehdi, Mårald Gunilla
Umeå : UCER - Umeå Center for Evaluation Research, Umeå University : 2008 : 86 s. :
ISBN: 978-91-7264-612-4
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album