Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Kvalitetsprojekt inom teknisk fysik, 7,5 hp

Engelskt namn: Quality Project Work in Engineering Physics

Denna kursplan gäller: 2015-06-15 och tillsvidare

Kurskod: 5FY164

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Fysik: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för fysik

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2015-06-17

Innehåll

Arbetet omfattar ett utvecklingsprojekt inom kvalitetsområdet. Projektet ska vara inom utbildningsområdet för teknisk fysik och det har som mål att stärka teknisk fysikprogrammets kvalitet. Projektet kan vara av både teknisk och organisatorisk karaktär. I kursen får studenten komma i kontakt med ett projekts olika faser dvs. målformulering, start, styrning och avslut av ett projekt. I målformuleringsfasen behandlas uppgiftsdefinitionen och tidsplaneringen. Inför projektgenomförandet behandlas organisation, ledningsarbete, projektstyrning och projektuppföljning. Viktiga verktyg i färdighetsträningen omfattar mötesteknik, kvalitetsverktyg samt kommunikationsförmåga. Kursen följer teknisk-naturvetenskaplig fakultets krav för projekt. Projektet ska vara behovsbaserat inom utbildningsområdet för teknisk fysik. Projektidéer hämtas med fördel från studenter inom utbildningen.

Förväntade studieresultat

För att uppfylla målen för kunskap och förståelse ska den studerande efter genomgången kurs kunna:
 
 • uppvisa förståelse av vad utbildningskvalitet innebär,
 • redogöra för hur utvecklingsarbete och kvalitetsarbete bedrivs.

För att uppfylla målen för färdighet och förmåga ska den studerande efter genomgången kurs kunna:
 • tillämpa sina kunskaper och erfarenheter i att planera, genomföra och redovisa ett utvecklingsprojekt inom kvalitetsområdet,
 • med helhetssyn kritiskt, självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera komplexa frågeställningar av relevans för det valda utvecklingsprojektet,
 • konstruera, analysera och kritiskt utvärdera olika tekniska och/eller organisatoriska lösningar,
 • argumentera för alternativa lösningar till ett problem,
 • samverka med olika yrkeskategorier inom högskolan,
 • planera och genomföra kvalificerade uppgifter inom givna ramar,
 • muntligt och skriftligt redovisa sina slutsatser.


För att uppfylla målen för värdering och förhållningssätt ska den studerande efter genomgången kurs kunna:
 • göra bedömningar av olika tekniska och/eller organisatoriska lösningar med hänsyn till organisationens behov och begränsningar,
 • visa medvetenhet om etiska aspekter inom kvalitetsarbete,
 • visa på förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

Behörighetskrav

Univ: Fysikaliska modellers matematik 10,5 hp eller motsvarande samt Ingenjörens roll i arbetslivet 7,5 hp eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av handledning. Den största delen av kursen utgörs av ett förbättringsarbete som utförs i projektform. Uppgiften hämtas från utbildningsområdet för teknisk fysik. I de fall projekten har tvärvetenskaplig karaktär kan projektgruppen involvera studenter med olika bakgrund. Stor vikt läggs på träning av ingenjörsmässiga färdigheter. I kursen används moderna datorstödda hjälpmedel.

Student som missat eller inte kunnat slutföra ett obligatoriskt utbildningsmoment vid kurstillfället ska beredas möjlighet att slutföra det vid ett senare kurstillfälle. För mer information, se Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå, dnr: FS 1.1.2-553-14.

Examination

Kunskapsredovisningen sker normalt individuellt genom muntliga och skriftliga redovisningar under kursens gång. Vilka redovisningar som utgör grund för betygssättning redovisas vid kursstart. På redovisningarna sätts betyget Underkänd (U) eller Godkänd (G). På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). Betyget Godkänd ges först när samtliga redovisningar är slutförda.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för Institutionen för fysik. För mer information, se Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå, dnr: FS 1.1.2-553-14.

Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

Kursen ersätter den tidigare kursen Kvalitetsprojekt inom teknisk fysik B 7,5 hp (5FY045) och kan inte tas med i examen tillsammans med denna.

Litteratur

Giltig från: 2015 vecka 25

Litteratur som är nödvändigt för kursens genomförande, bestäms i samråd mellan studerande, handledare och examinator.