"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Kvalitetssäkring och klinisk dokumentation, 7 hp

Engelskt namn: Quality Assurance and Clinical Documentation

Denna kursplan gäller: 2024-06-24 och tillsvidare

Kurskod: 3BL407

Högskolepoäng: 7

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Biomedicinsk laboratorievetenskap: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Biomedicinsk laboratorievetenskap

Beslutad av: Programrådet för biomedicinsk analytikerprogrammet (PRBMA), 2024-02-29

Innehåll

Grunderna för kvalitetssäkring inom klinisk verksamhet, kvalitetssystem som Good laboratory practice (GLP), Good manufacturing practice (GMP), Good clinical practice (GCP), ISO-standard, ackreditering och klinisk dokumentation. Kursen behandlar även hur och varför interna och externa kontroller används inom laboratorieverksamheten. Begrepp och modeller kring risk och riskhantering vid laborativt arbete. Statistiska metoder för kvalitetssäkring. Grunderna för förbättringsarbete och hållbar utveckling. Regelverk kring upprättande av biobanker och relaterade lagar och förordningar, GDPR och etiska aspekter. Grundläggande kunskap att kritisk granska publicerade vetenskapliga data. 

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Studenten ska 

* redogöra för och tillämpa grundläggande begrepp inom kvalitetssäkring och olika kvalitetssystem
* förstå innebörden av ackreditering inom klinisk verksamhet
* ha kännedom om grunderna för klinisk dokumentation 
* kunskap om avvikelserapportering
* känna till förutsättningar rörande förbättringsarbete och hållbar utveckling
* ha kunskap om riskhantering och arbetsmiljöarbete
* ha kunskap om biobanker, provinsamling och provhantering
* ha kunskap om regler och förordningar som styr svensk hälso- och sjukvård (offentlig och privat sektor)
* känna till grunderna för General Data Protection Regulation (GDPR) 
* ha kunskap om strukturerna för vetenskapliga original- och review-artiklar

Färdighet och förmåga
Studenten ska

* kunna skriva metodbeskrivningar efter anvisningar för ett ackrediterat laboratorium
* utvärdera primärdata statistiskt samt redovisa resultaten på ett överskådligt och vetenskapligt sätt 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten ska

* kunna visa färdigheter i att kommunicera muntligt vid seminarier samt kunna reflektera över sin egen insats
* känna till patientens rättigheter och vikten av samtycke
* kunna reflektera kring etiska frågeställningar
* ha förmåga att kritiskt utvärdera publicerade vetenskapliga data utifrån kvalitetssäkringsperspektiv

 

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs godkända kurser om 8 hp från kursen Grundläggande laboratorievetenskap, 6 hp från kursen Humanbiologi och laboratoriemetodik samt 3.5 hp från kursen Fysiologisk metodik och laboratoriediagnostik i primärvården, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier samt arbete i grupp. Närvaro vid upprop, seminarier och etiska gruppdiskussioner är obligatoriskt.

Examination

Examinationen sker genom skriftlig tentamen samt muntlig redovisning. På den skriftliga tentamen sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G), eller Väl godkänd (VG). På hela kursen ges något av betygen U, G eller VG. För att bli godkänd på hela kursen krävs att tentamen och obligatoriska moment är godkända. Kursbetyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid kursens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. För betyget VG på hel kurs krävs VG på skriftlig tentamen samt godkänd på övriga delar.

Antalet tentamenstillfällen är begränsat till tre/läsår och totalt till fem tillfällen. Omtentamen baserad på samma kursplan som vid ordinarie tentamen garanteras under minst två år efter den studerandes förstagångsregistrering på kursen. Efter tre underkända examinationer rekommenderas studenten att gå om kursen, men kan även välja att enbart delta i ytterligare omprov. En och samma kurs får göras om högst en gång.  
Den studerande har rätt att få betyg omprövat av examinator och beslutet kan ändras, förutsatt att det kan ske snabbt och enkelt och att betyget inte sänks.

Studerande som underkänts två gånger i viss kurs eller del av kurs, har rätt att hos programrådet begära att annan examinator utses. Ansökan inlämnas till biomedicinsk analytikerprogrammets studierektor och beslut fattas i programrådet.

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination, och som har erhållit ett beslut om rätt till stöd från samordnare för studenter med funktionsnedsättning vid Studentcentrum, ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.

Övriga föreskrifter

Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla.

www.umu.se/regelverk 

Litteratur

Giltig från: 2024 vecka 26

Kvalitetsarbete för bättre och säkrare vård
Boström Ann-Marie, Nordström Gun, Wilde Larsson Bodil
Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 287 sidor :
ISBN: 9789144116181
Se Umeå UB:s söktjänst