"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Kvantitativ metod II, 7,5 hp

Engelskt namn: Quantitative Methods II

Denna kursplan gäller: 2015-08-17 och tillsvidare

Kurskod: 3OM148

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Omvårdnad: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Radiografi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för omvårdnad

Beslutad av: Programrådet för sjuksköterskeutbildning, 2009-05-31

Reviderad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2015-05-19

Innehåll

Kursen omfattar vetenskapsteori, kvantitativ forskningsmetod, datainsamling, bearbetning och analys. Forskningsetik ingår, liksom sökning och kritisk granskning av vetenskaplig litteratur. Genus, klass och etnicitet relaterat till kvantitativ forskning behandlas under kursen.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall studenten kunna

Kunskap och förståelse

  • diskutera och differentiera mellan olika vetenskapstraditioner och begrepp 

Färdighet och förmåga

  • förstå och tillämpa kvantitativa forskningsmetoder inklusive statistisk inferens
  • kritiskt granska och värdera kvantitativa forskningsresultat, beprövad erfarenhet samt evidens relaterad till kvantitativ metod

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • analysera genus, klass och etnicitet i relation till forskning med kvantitativ ansats 
  • föra forskningsetiska resonemang

Behörighetskrav

Examensarbete (motsvarande) om minst 15 hp på grundnivå i ett huvudområde inom folkhälsa, vård eller omsorg samt vetenskaplig metod om minst 12 hp på grundnivå. Engelska B/Engelska 6 och Svenska B/Svenska 3 eller motsvarande. Undantag från språkkrav beviljas för den som har behörighetsgivande examen från svenskt universitet/högskola.

Undervisningens upplägg

Kursen läses som halvtidsstudier och är delvis nätburen. Sammankomster på kursorten förekommer. Tyngdpunkten ligger på studentens egna litteraturstudier, reflektion med kurskamrater och feedback från lärare. Arbetsformerna varierar mellan individuellt arbete, seminarier, grupparbeten och föreläsningar. Kontakten med lärare och kurskamrater sker framförallt via en webbaserad lärplattform, som studenten får introduktion i vid kursstart. Föreläsningar ges till stor del över internet och eftersom nätburen undervisning tillämpas skall studenten ha tillgång till dator med webkamera och internetuppkoppling via bredband eller till ett lärcentrum (www.larcentra.se) där motsvarande teknik kan nyttjas. Undervisning på engelska kan förekomma.

Examination

Som betyg används en tregradig betygsskala, underkänd, godkänd eller väl godkänd. Kursen examineras med en individuell webbaserad tentamen. Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

www.umu.se/regelverk

Litteratur

Giltig från: 2015 vecka 34

Kurslitteratur

Björk Jonas
Praktisk statistik för medicin och hälsa, bok med eLabb
Stockholm : Liber : 2011 : 327 s. :
ISBN: 91-47-10343-4
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Kropp och genus i medicinen
Hovelius Birgitta, Johansson Eva E. (red)
Lund : Studentlitteratur : 2004 : 475 s. :
ISBN: 91-44-03217-X
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Essentials of nursing research : methods, appraisal, and utilization
Polit Denise F., Beck Cheryl Tatano
6. ed : Philadelphia : Lippincott : 554 s. +e 1 CD-ROM :
ISBN: 0-7817-4972-7
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Kunskapens former. Vetenskapsteori och forskningsmetod
Sohlberg Peter, Sohlberg Britt-Marie
Stockholm : Liber : 2008 :
ISBN: 978-91-47-08954-3
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Vetenskapsrådet
Codex Regler och riktlinjer för forskning
2009 :
Obligatorisk
Läsanvisning: www.codex.vr.se

Evidensbaserad omvårdnad : en bro mellan forskning & klinisk verksamhet
Willman Ania, Stoltz Peter, Bahtsevani Christel
3., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 192 s. :
ISBN: 978-91-44-05644-9
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Dessutom tillkommer vetenskapliga artiklar.